↑ กลับไปบนสุด
[ Close ] สำหรับผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน

อีเมล:
รหัสผ่าน:

ท่านต้องลงทะเบียนก่อนจึงจะสามารถเข้าระบบได้
[ Close ] สำหรับเจ้าหน้าที่

Username:
Password:


กำหนดการ
โครงการประชุมวิชาการทางธุรกิจและนวัตกรรมทางการจัดการ ระดับชาติ ประจำปี 2564 ครั้งที่ 8
The 8th National Conference on Business Management and Innovation 2021 (NCBMI 2021)
"Chinese - Thai Business Collaboration"
วันเสาร์ที่ 25 กันยายน 2564
ณ ศูนย์นวัตกรรมการเรียนการสอน และวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น


09.00 - 09.15 น. วีดิทัศน์แนะนำวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
09.15 - 10.15 น. พิธีเปิด ณ ศูนย์นวัตกรรมการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • กล่าวต้อนรับ และให้ทัศนะเรื่องความสำคัญในการทำธุรกิจกับสาธารณรัฐประชาชนจีน โดย ดร.สุนทร อรุณานนท์ชัย
  • กรรมการสภามหาวิทยาลัยขอนแก่นผู้ทรงคุณวุฒิ
  • ประธานคณะกรรมการกำกับนโยบาย วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  • กรรมการผู้จัดการและประธานคณะผู้บริหาร บริษัท ซี.พี. แลนด์ จำกัด (มหาชน)
 • กล่าวรายงาน โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ลำปาง แม่นมาตย์ คณบดีวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ
 • กล่าวเปิดงาน โดย รองศาสตราจารย์ นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น
10.15 - 11.15 น. บรรยายพิเศษ เรื่อง จีน-อเมริกา เทรนด์ธุรกิจการค้าโลก
โดย ดร.อาร์ม ตั้งนิรันดร
ผู้อำนวยการศูนย์จีนศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
11.30 - 12.30 น. บรรยายพิเศษ เรื่อง โอกาสอีสานกับอนาคตจีนใน GMS
โดย คุณวิกรม กรมดิษฐ์
 • ประธานสภาธุรกิจไทย-จีน
 • ประธานมูลนิธิอมตะ
12.30 - 13.30 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.30 - 18.00 น. การนำเสนอผลงานทางวิชาการ/วิจัย
 • นำเสนอในรูปแบบออนไลน์ (Online) จำนวน 12 ห้อง (Link ห้องนำเสนอจะแจ้งทางอีเมลของผู้นำเสนอ และทาง https://mba.kku.ac.th/ncbmi)
18.00 น. ปิดการประชุมวิชาการ
หมายเหตุ กำหนดการอาจมีการปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม