↑ กลับไปบนสุด
[ Close ] สำหรับผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน

อีเมล:
รหัสผ่าน:

ท่านต้องลงทะเบียนก่อนจึงจะสามารถเข้าระบบได้
[ Close ] สำหรับเจ้าหน้าที่

Username:
Password:


กำหนดการ
โครงการประชุมวิชาการทางธุรกิจและนวัตกรรมทางการจัดการ ระดับชาติ ประจำปี 2562
The National Conference on Business Management and Innovation 2019 (NCBMI 2019)
"Transforming Business Enterprise"
วันที่ 21 กันยายน 2562
ณ วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

วันเสาร์ที่ 21 กันยายน 2562
08.00 - 09.00 น. ลงทะเบียน ณ บริเวณ หน้าห้องประชุม พล.ต.อ.เภา สารสิน
วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พร้อมรับคูปองอาหาร/เครื่องดื่ม
09.00 - 09.25 น. พิธีเปิด ณ ห้องประชุม พล.ต.อ.เภา สารสิน
  • คณบดีวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ กล่าวรายงาน
  • อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวเปิดงาน และมอบโล่/ใบประกาศเกียรติคุณสำหรับผู้สนับสนุน
09.25 - 10.00 น. บรรยายพิเศษ เรื่อง University Transformation
โดย รองศาสตราจารย์ นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล
ที่ปรึกษา รักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
10.00 - 12.00 น. บรรยายพิเศษ เรื่อง Disruptive Innovation
โดย ดร.ปานระพี รพิพันธุ์
Founder and CEO บริษัท อะแฮพเพนเนอร์ จํากัด เจ้าของเว็บไซต์ it24hrs.com
12.00 - 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 - 18.00 น. การนำเสนอผลงานวิชาการ/วิจัย
  • นำเสนอภาคบรรยาย ณ ห้องประชุมย่อย 1-10
18.00 - 18.30 น. การมอบใบประกาศนียบัตรสำหรับผู้นำเสนอผลงานฯ และการประกาศรางวัล Best Paper Award
18.30 น. ปิดการประชุมวิชาการ
*กำหนดการอาจมีการปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม