↑ กลับไปบนสุด
[ Close ] สำหรับผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน

อีเมล:
รหัสผ่าน:

ท่านต้องลงทะเบียนก่อนจึงจะสามารถเข้าระบบได้
[ Close ] สำหรับเจ้าหน้าที่

Username:
Password:


กำหนดการ
โครงการประชุมวิชาการทางธุรกิจและนวัตกรรมทางการจัดการ ระดับชาติ ประจำปี 2565 ครั้งที่ 9
The 9th National Conference on Business Management and Innovation 2022 (NCBMI 2022)
วันเสาร์ที่ 1 ตุลาคม 2565
ณ ห้องประชุม พล.ต.อ.เภา สารสิน วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
และออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting


08.00 - 09.00 น. ลงทะเบียน ณ บริเวณหน้าห้องประชุม พล.ต.อ.เภา สารสิน วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
09.00 - 09.30 น. พิธีเปิด
  • กล่าวรายงาน โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ลำปาง แม่นมาตย์ คณบดีวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ
  • อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวเปิดงาน
09.30 - 10.30 น. บรรยายพิเศษออนไลน์ผ่าน Zoom Meeting หัวข้อ "MBA at the Crossroad: Innovate or Die"
โดย ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์
อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
10.40 - 11.40 น. บรรยายพิเศษออนไลน์ผ่าน Zoom Meeting หัวข้อ "ทิศทางธุรกิจจีน ในโลกมหาอำนาจสองขั้ว"
โดย ดร.อาร์ม ตั้งนิรันดร
ผู้อำนวยการศูนย์จีนศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
12.00 - 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 - 17.30 น. การนำเสนอผลงานทางวิชาการ/วิจัย
  • นำเสนอภาคบรรยาย ณ ห้องประชุมย่อย 1-7
  • นำเสนอผลงานในรูปแบบออนไลน์ (Online) ณ ห้องประชุมชั้น 1
17.30 - 18.00 น.
  • การมอบใบประกาศนียบัตรสำหรับผู้นำเสนองาน และการประกาศรางวัล Best Paper Award
  • ปิดการประชุมวิชาการ
หมายเหตุ