↑ กลับไปบนสุด
[ Close ] สำหรับผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน

อีเมล:
รหัสผ่าน:

ท่านต้องลงทะเบียนก่อนจึงจะสามารถเข้าระบบได้
[ Close ] สำหรับเจ้าหน้าที่

Username:
Password:


ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมวิชาการแบบ นำเสนอผลงานภาคบรรยาย (ภาษาอังกฤษ)

ประเภทการลงทะเบียน Registration has expired
ชื่อ - สกุล
Firstname / Lastname
ตำแหน่งทางวิชาการ
เลขประจำตัวประชาชน
รหัสประจำตัวนักศึกษา
*สำหรับผู้ลงทะเบียนที่เป็นนักศึกษาวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ (MBA) มหาวิทยาลัยขอนแก่นเท่านั้น
ชื่อผู้ใช้สำหรับเข้าระบบ อีเมล:
รหัสผ่าน:
รหัสผ่าน (อีกครั้ง):
คณะ/หน่วยงานที่สังกัด
สถาบัน/องค์กร
ที่อยู่
รหัสไปรษณีย์
โทรศัพท์มือถือ
โทรสาร
หัวข้อที่นำเสนอ