↑ กลับไปบนสุด
[ Close ] สำหรับผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน

อีเมล:
รหัสผ่าน:

ท่านต้องลงทะเบียนก่อนจึงจะสามารถเข้าระบบได้
[ Close ] สำหรับเจ้าหน้าที่

Username:
Password:


รายละเอียดการนำเสนอบทความ

ภาคบรรยาย (ภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ)

ผู้นำเสนอภาคบรรยายเตรียมไฟล์สำหรับนำเสนอในรูปแบบ Microsoft PowerPoint โดยมีเวลาสำหรับการนำเสนอ 10 นาที ตอบข้อซักถามและคำแนะนำ 5 นาที รวมเป็น 15 นาที/1 บทความ

ภาคโปสเตอร์ (ภาษาอังกฤษเท่านั้น)

ผู้ที่นำเสนอภาคโปสเตอร์ จะต้องดำเนินการออกแบบและจัดพิมพ์โปสเตอร์ของท่านเอง (1 เรื่อง ต่อ 1 แผ่น) เพื่อนำเสนอในภาคโปสเตอร์ ดังนี้

 1. องค์ประกอบการจัดทำโปสเตอร์

  1. ชื่อเรื่อง ชื่อผู้วิจัย
  2. บทนำ สรุปที่มาและความสำคัญ ประเด็นปัญหา/ประเด็นสำคัญที่นำมาสู่การวิจัย แนวคิด ทฤษฎี และ/หรือ ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับประเด็นที่วิจัย
  3. วัตถุประสงค์ ระบุวัตถุประสงค์ของการวิจัยเป็นข้อๆ
  4. วิธีดำเนินงาน ระบุขั้นตอนวิธีการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์
  5. ผลการวิจัย ระบุผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์ กรณีเสนอผลในรูปแบบตาราง กราฟ หรือภาพ ต้องมีคำอธิบายโดยสรุปก่อนการอ้างถึงตาราง กราฟ หรือภาพนั้นๆ ด้วย
  6. สรุป สรุปสาระสำคัญที่ค้นพบจากการวิจัยในครั้งนี้ พร้อมระบุเหตุผลและความเชื่อมโยงของข้อมูล
  7. ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
  8. กิตติกรรมประกาศ ระบุการขอบคุณหน่วยงาน และ/หรือ ผู้สนับสนุนการวิจัยในครั้งนี้
  9. เอกสารอ้างอิง

 2. ลักษณะและขนาดของโปสเตอร์

  1. ขนาดของโปสเตอร์ที่กำหนด คือ ขนาด (แนวตั้ง) กว้าง 80 เซนติเมตร สูง 100 เซนติเมตร
  2. ขนาดตัวอักษร ชื่อเรื่อง ชื่อผู้วิจัย ควรมีความสูงไม่น้อยกว่า 1 นิ้ว หรือ 2.5 เซนติเมตร หรือ 70 Points (Font Size)
  3. ขนาดตัวอักษรเนื้อหา ควรมีความสูงไม่น้อยกว่า 1 เซนติเมตร หรือ 28 Points (Font Size)
  4. เนื้อหาภายในโปสเตอร์ไม่ควรมีมากเกินไป ควรสรุปเฉพาะใจความสำคัญ ควรกระชับ ชัดเจน ไม่ใช้คำฟุ่มเฟือย ควรมีภาพประกอบ หรือใช้ตารางและรูปภาพเพื่อสื่อความหมายแทนข้อความ เป็นต้น
  5. Template Poster สามารถ Download ได้ที่เว็บไซต์ http://mba.kku.ac.th/ncbmi

 3. การติดตั้งโปสเตอร์และจัดเก็บโปสเตอร์

  1. ผู้นำเสนอต้องติดตั้งโปสเตอร์ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 24 กันยายน 2564 ตั้งแต่เวลา 13.00-24.00 น.
  2. โปสเตอร์ที่นำเสนอจะติดตั้งไว้ตลอดทั้งวันในวันที่ 25 กันยายน 2564 ทั้งนี้ผู้นำเสนอจะต้องเตรียมความพร้อมเพื่อการบรรยายให้ความรู้กับผู้ที่สนใจ ณ จุดติดตั้งโปสเตอร์ของท่าน ในวันที่ 25 กันยายน 2564 เวลา 13.30-17.00 น. ซึ่งในช่วงเวลาดังกล่าวจะมีการประเมินและให้คะแนนจากกรรมการ พร้อมมอบเกียรติบัตรรับรองการนำเสนอ
  3. การจัดเก็บโปสเตอร์เป็นหน้าที่ของนักวิจัยผู้นำเสนอผลงานภาคโปสเตอร์ ผู้นำเสนอผลงานสามารถจัดเก็บโปสเตอร์ได้ ในวันที่ 26 กันยายน 2564 หลังปิดการประชุมเป็นต้นไป