↑ กลับไปบนสุด
[ Close ] สำหรับผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน

อีเมล:
รหัสผ่าน:

ท่านต้องลงทะเบียนก่อนจึงจะสามารถเข้าระบบได้
[ Close ] สำหรับเจ้าหน้าที่

Username:
Password:


คำแนะนำในการจัดทำบทความ

ทุกท่านที่เข้าร่วมนำเสนอผลงานทางวิชาการในรูปแบบ (1) นำเสนอผลงานภาคบรรยาย (ภาษาไทย) (2) นำเสนอผลงานภาคบรรยาย (ภาษาอังกฤษ) หรือ (3) นำเสนอผลงานภาคโปสเตอร์ (ภาษาอังกฤษ) ให้จัดทำบทความตามคำแนะนำต่อไปนี้ (บทความจะต้องไม่เคยตีพิมพ์เผยแพร่ที่ใดมาก่อน) โดยจัดพิมพ์ด้วยโปรแกรม Microsoft Word
 1. ชื่อเรื่องและชื่อผู้วิจัย
  • การพิมพ์ชื่อเรื่อง ให้วางไว้ตำแหน่งกึ่งกลางหน้ากระดาษ แบบคอลัมน์เดี่ยว เริ่มจากชื่อเรื่องภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ใช้แบบอักษร “TH SarabunPSK” ตัวหนา ขนาด 16 pts.
  • ชื่อผู้วิจัย ให้พิมพ์ไว้ใต้ชื่อเรื่อง ระบุเฉพาะชื่อและนามสกุลโดยไม่ต้องมีคำนำหน้าชื่อ ตำแหน่งทางวิชาการ หรือสถานะของนักศึกษานักศึกษาใดๆ ทั้งสิ้น และอยู่กลางหน้ากระดาษ แบบคอลัมน์เดี่ยว ใช้แบบอักษร “TH SarabunPSK” ขนาด 14 pts.
  • รายละเอียดเกี่ยวกับผู้เขียน ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับผู้เขียน สถานะ หลักสูตรที่กำลังศึกษา คณะ สถาบัน หมายเลขโทรศัพท์ E-mail ไว้ในเชิงอรรถหน้าแรก โดยใช้สัญลักษณ์ ใช้แบบอักษร “TH SarabunPSK” ขนาด 14 pts.
 2. การเขียนบทคัดย่อ
  • ให้แสดงชื่อเรื่อง ชื่อผู้วิจัย บทคัดย่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ให้จบอยู่ในหน้าแรกหน้าเดียว
 3. หัวเรื่องใหญ่ หัวเรื่องย่อย และเนื้อหา
  • ใช้แบบอักษร “TH SarabunPSK” ตัวหนาขนาด 14 pts. สำหรับหัวเรื่องใหญ่ และใช้ตัวอักษรแบบปกติ ขนาด 14 pts. สำหรับหัวเรื่องย่อย
  • การลำดับหัวข้อในส่วนของเนื้อเรื่อง ไม่ต้องใส่เลขกำกับ
  • บทความต้นฉบับความยาวไม่เกิน 10 หน้ากระดาษ ขนาด A4
  • ระยะห่างก่อนขึ้นหัวเรื่องใหม่ ให้เว้น 1 บรรทัด (ช่องไฟ 14 pts.)
  • ให้มีการอ้างถึงภาพหรือตาราง (ถ้ามี) ในเนื้อหา และให้แสดงภาพหรือตาราง (ถ้ามี) นั้น หลังจากหัวข้อเอกสารอ้างอิง โดยให้แสดงภาพตามลำดับให้หมดก่อน จึงแสดงตารางให้หมดตามลำดับ
 4. การเขียนสมการ
  • สมการทุกสมการจะต้องมีหมายเลขกำกับอยู่ภายในวงเล็บ และเรียงลำดับที่ถูกต้อง ดังตัวอย่าง
   a+b=c(1)
  • ให้เว้น 1 บรรทัดก่อนและหลังสมการ
 5. การจัดทำกราฟภาพ
  • ภาพจะต้องมีความชัดเจน
  • ตัวอักษรทั้งหมดในภาพ จะต้องสามารถอ่านได้สะดวก และต้องไม่เล็กกว่าตัวอักษรในเนื้อเรื่อง
  • ภาพทุกภาพจะต้องมีหมายเลขกำกับ “ภาพที่ ...” และชื่อภาพ แสดงไว้ใต้ภาพ หมายเลขและคำบรรยายรวมกันแล้วควรจะมีความยาวไม่เกิน 2 บรรทัด เช่นในการบรรยายภาพ “ภาพที่ 1 ขั้นตอนการดำเนินงาน”
  • จัดภาพให้อยู่ท้ายเอกสารอ้างอิงตามลำดับ และให้เรียงลำดับภาพให้หมดก่อนจึงนำเสนอตาราง
 6. การจัดทำตาราง
  • ตัวอักษรในตารางจะต้องไม่เล็กกว่าตัวอักษรในเนื้อเรื่อง และควรมีกรอบตารางให้ชัดเจน
  • ตารางทุกตารางจะต้องระบุ “ตารางที่ ....” และชื่อตารางกำกับเหนือตาราง ควรมีความยาวไม่เกิน 2 บรรทัด และเรียงหมายเลขตามลำดับ
  • เพื่อความสวยงาม ให้เว้นบรรทัดเหนือคำบรรยายตาราง 1 บรรทัด และเว้นบรรทัดใต้ตาราง 1 บรรทัด
  • จัดตารางให้อยู่ท้ายเอกสารอ้างอิง หลังการนำเสนอภาพตามลำดับ
 7. การอ้างอิงและเอกสารอ้างอิง
  • การอ้างอิงในเนื้อบทความ ให้ใช้เครื่องหมายวงเล็บเหลี่ยม ระบุลงในบทความ โดยเรียงตามลำดับการอ้างอิงก่อน-หลัง เช่น

   นิยามของ AI หรือ “Appreciative Inquiry (AI) คือกระบวนการการศึกษาและการเปลี่ยนแปลงระบบสังคม (กลุ่ม องค์กร หรือชุมชน) โดยเป็นความพยายามร่วมกันของผู้มีส่วนได้เสียทุกคน ที่จะร่วมค้นหาสิ่งที่ดีที่สุด เพื่อที่จะนำมาจินตนาการร่วมกันว่า สิ่งที่ควรจะเป็นคืออะไร ตามด้วยการร่วมกันออกแบบอนาคตที่ดีร่วมกัน โดยไม่จำเป็นต้องให้ผลตอบแทนในรูปของตัวเงิน การบังคับหรือการโน้มน้าวใดๆ [1] ซึ่ง AI มีสมมติฐานว่า “ในทุกคนทุกระบบมีเรื่องราวดีๆ ที่ซ้อนเร้นอยู่อย่างมากมายมหาศาล เราสามารถดึงเรื่องราวดีๆ เหล่านี้มาสร้างการเปลี่ยนแปลง สามารถทำเรื่องที่ดูไม่น่าจะเป็นไปได้ให้เป็นไปได้ขึ้นมา” ตั้งแต่ทศวรรษที่ 80 ผู้บริหารและนักพัฒนาองค์กรได้นำ AI ไปประยุกต์ใช้ในการสร้างการเปลี่ยนแปลงในหลายวงการ ไม่ว่าจะเป็นด้านการบริหาร ด้านการแพทย์ ด้านวิศวกรรม ด้านการพัฒนาองค์กร และการวางแผนกลยุทธ์ [2]

  • พร้อมระบุในเอกสารอ้างอิงท้ายบทความ เช่น

   [1] Bushe, G.R. (2013). The Appreciative Inquiry Model. In Kessler, Eric H. (Ed.) The
                    Encyclopedia Of Management Theory.
   (pp. 112-119). Thousan Oaks, CA:
                    Sage Publication.

   [2] Cooperrider, D.L. and Whitney, D (2001) A positive revolution in change. In Cooperrider,
                    D.L. Sorenson, P., Whitney, D. & Yeager, T. (eds.) Appreciative Inquiry: An
                    Emerging Direction for Organization Development
   (pp. 9-29). Champaign,
                    IL: Stipes.

  • ให้จัดรายการอ้างอิงให้อยู่ในแนวตรงตามตัวอย่าง โดยเว้นระยะจากขอบซ้ายให้ตรงกันทุกรายการ
  • รูปแบบการเขียนเอกสารอ้างอิง

   หนังสือ
   ชื่อผู้แต่ง. (ปีพิมพ์). ชื่อหนังสือ. ครั้งที่พิมพ์. สถานที่พิมพ์: สำนักพิมพ์หรือโรงพิมพ์.

   บทความในวารสาร
   ชื่อผู้เขียนบทความ. (ปีพิมพ์). ชื่อบทความ. ชื่อวารสาร, ปีที่(ฉบับที่), เลขหน้า.

   บทความในหนังสือ
   ชื่อผู้เขียนบทความ. (ปีพิมพ์). ชื่อบทความ. ใน ชื่อบรรณาธิการ (บรรณาธิการ). ชื่อหนังสือ. (หน้า - ).
               ครั้งที่พิมพ์. สถานที่พิมพ์: สำนักพิมพ์.

   วิทยานิพนธ์
   ชื่อผู้เขียน. (ปีพิมพ์). ชื่อวิทยานิพนธ์. วิทยานิพนธ์ปริญญา........สาขาวิชา........คณะ........สถาบัน........

   อินเตอร์เน็ต
   ชื่อผู้เขียน. (ปีพิมพ์). ชื่อเรื่อง. ค้นเมื่อ........วันที่ เดือน ปี........, จาก........URL……..

 8. การกำหนดระยะกั้นหน้าของเอกสาร
  • กำหนดระยะกั้นหน้าเอกสาร 2.54 เซนติเมตร ทุกด้าน