↑ กลับไปบนสุด
[ Close ] สำหรับผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน

อีเมล:
รหัสผ่าน:

ท่านต้องลงทะเบียนก่อนจึงจะสามารถเข้าระบบได้
[ Close ] สำหรับเจ้าหน้าที่

Username:
Password:


โครงการประชุมวิชาการทางธุรกิจและนวัตกรรมทางการจัดการ ระดับชาติ ประจำปี 2563 ครั้งที่ 7
The 7th National Conference on Business Management and Innovation 2020 (NCBMI 2020)
"Business Transformation"

หลักการและเหตุผล

การสร้างองค์ความรู้ และการสร้างกระบวนการเรียนรู้ในภาคธุรกิจนั้น นอกจากการสร้างความรู้เกี่ยวกับการนําแนวคิด ทฤษฎี ไปประยุกต์ใช้ในภาคส่วนต่างๆแล้ว การสังเคราะห์บทเรียนจากการปฏิบัติจริง นำมาจัดระบบฐานความรู้ เพื่อเผยแพร่ และแลกเปลี่ยนกันระหว่างผู้บริหาร นักวิชาการ นักวิจัย และนักธุรกิจที่ปฏิบัติงานจริง ก็เป็นสิ่งสำคัญ และจำเป็น ความเข้าใจเกี่ยวกับการนำแนวคิด ทฤษฎี ไปประยุกต์ใช้อย่างกว้างขวางในหน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และท้องถิ่นนั้น เป็นแนวทางนำไปสู่การพัฒนาธุรกิจ และนวัตกรรมทางการจัดการ ตลอดจนเป็นการเสริมสร้างเครือข่ายทางธุรกิจ และนวัตกรรมทางการจัดการให้เข้มแข็งมากยิ่งขึ้น

การประชุมทางวิชาการถือได้ว่าเป็นเวทีเสวนา แลกเปลี่ยนเรียนรู้จากความก้าวหน้าของการประยุกต์ใช้หลักแนวคิด ทฤษฎีทางธุรกิจ และการจัดการของแต่ละภาคส่วนนั้นเป็นเวทีที่สำคัญสำหรับสร้างความรู้ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ที่สำคัญของผู้ที่เกี่ยวข้อง และเป็นส่วนหนึ่งที่จะสร้างความแข็งแกร่งให้สังคมไทยมีภูมิคุ้มกันทางธุรกิจที่เพิ่มขึ้น เพื่อให้สามารถรับมือกับความผันผวนที่เกิดขึ้นในระบบเศรษฐกิจโลก และผลกระทบ ทางด้านลบจากโลกาภิวัตน์ได้

การเร่งสร้างภูมิคุ้มกันในทางธุรกิจ เป็นการเตรียมความพร้อมคน สังคม และระบบเศรษฐกิจของธุรกิจนั้นๆ ให้สามารถปรับตัวรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสม โดยให้ความสำคัญกับการพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ มีโอกาสเข้าถึงทรัพยากร และได้รับประโยชน์จากการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นธรรม รวมทั้งสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจด้วยฐานความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์ บนพื้นฐานการผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ขณะเดียวกัน ยังจำเป็นต้องบริหารจัดการให้บังเกิดผลในทางปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม ภายใต้หลักการพัฒนาพื้นที่ธุรกิจและการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องอีกด้วย

วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จึงได้จัดการประชุมวิชาการทางธุรกิจและนวัตกรรมทางการจัดการระดับชาติ ครั้งที่ 7 ประจำปี 2563 ขึ้น โดยความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยที่ได้ลงนามความร่วมมือทางวิชาการร่วมกันในการเป็นเจ้าภาพผู้ร่วมจัดการประชุมครั้งนี้

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อให้เกิดการเสวนา แลกเปลี่ยนเรียนรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับการวิจัย ระหว่าง นักวิชาการ นักวิจัย นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาทั้งในสถาบันเดียวกันและต่างสถาบัน และบุคคลทั่วไปที่อยู่ในสาขาบริหารธุรกิจหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง อันจะนำไปสู่การพัฒนาทางธุรกิจและนวัตกรรมทางการจัดการที่เป็นรูปธรรม
 2. เพื่อให้นักวิชาการ นักวิจัย นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และบุคคลทั่วไปที่อยู่ในสาขาบริหารธุรกิจหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง ได้เผยแพร่ผลงานวิชาการที่เป็นประโยชน์ในด้านธุรกิจและนวัตกรรมทางการจัดการสู่สาธารณะ

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก

มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ ประเทศไทย

หน่วยงานเจ้าภาพร่วม

 • Bangor University, the United Kingdom
 • International Business School of Yunnan University of Finance and Economics (IBSYUFE), The People Republic of China
 • International University in Geneva (IUG), Switzerland
 • LLandrillo Menai, the United Kingdom
 • Southeast Asia Interdisciplinary Development – School of Organization Development (SAIDI-School of OD), the Philippines
 • University of 17 Agustus 1945, Surabaya, Indonesia
 • คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
 • คณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ระยะเวลาดำเนินการและสถานที่

วันเสาร์ที่ 3 ตุลาคม 2563
ณ วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ผู้เข้าร่วมประชุม

ผู้เข้าร่วมประชุม จำนวนประมาณ 200 คน ประกอบด้วย ผู้เข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานวิจัย เป็นนักวิชาการ นักวิจัย นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และบุคคลทั่วไป ที่อยู่ในสาขาบริหารธุริจหรือสาขาที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและต่างประเทศ

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

 1. นักวิชาการ นักวิจัย นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาทั้งในสถาบันเดียวกันและต่างสถาบัน และบุคคลทั่วไปที่อยู่ในสาขาบริหารธุรกิจหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง ได้เสวนา แลกเปลี่ยนเรียนรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับการวิจัย ซึ่งนำไปสู่การพัฒนาทางธุรกิจและนวัตกรรมทางการจัดการที่เป็นรูปธรรม
 2. เกิดการเผยแพร่ผลงานวิชาการที่เป็นประโยชน์ในด้านธุรกิจและนวัตกรรมทางการจัดการสู่สาธารณะ
 3. เกิดการพัฒนาเครือข่ายและความเชื่อมโยงระหว่าง นักวิชาการ นักวิจัย นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาทั้งในสถาบันเดียวกันและต่างสถาบัน และบุคคลทั่วไปที่อยู่ในสาขาบริหารธุรกิจหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นแหล่งข้อมูลองค์ความรู้และทรัพยากรสำคัญในการพัฒนาทางธุรกิจและนวัตกรรมทางการจัดการ

รูปแบบการประชุม

 • การบรรยายพิเศษโดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิรับเชิญ
 • การเสนอผลงานวิจัยรูปแบบบรรยาย และโปสเตอร์ (นำเสนอด้วยตนเอง ณ วิทยาลัยฯ หรือนำเสนอออนไลน์)

หัวข้อการนำเสนอ "ธุรกิจและนวัตกรรมทางการจัดการ"

 • การจัดการเชิงกลยุทธ์ การจัดการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
 • การจัดการทรัพยากรมนุษย์ ภาวะผู้นำ การพัฒนาองค์กร จรรยาบรรณทางธุรกิจ
 • การจัดการการดำเนินการ การขนส่ง ห่วงโซ่อุปทานทางธุรกิจ
 • การจัดการการตลาด
 • การจัดการการเงิน การลงทุน การศึกษาความเป็นไปได้ทางธุรกิจ
 • การศึกษาเกี่ยวกับชุมชนอาเซียน
 • Digital Business
 • ภาวะผู้นำ และการบริหารองค์กร
 • การบริหารองค์กรธุรกิจเฉพาะทาง เช่น โรงพยาบาล โรงงานอุตสาหกรรม ธุรกิจการบิน
 • การเป็นผู้ประกอบการ Startup SMEs

แผนการดำเนินการ

กิจกรรม ระยะเวลา
เปิดรับบทความฉบับเต็ม (Full Paper)
ลงทะเบียนได้ที่ http://mba.kku.ac.th/ncbmi และจ่ายค่าลงทะเบียน
ตั้งแต่บัดนี้ - 15 สิงหาคม 2563 16-24 สิงหาคม 2563
แจ้งผลการพิจารณาบทความฉบับเต็ม 4 กันยายน 2563 14 กันยายน 2563
วันสุดท้ายของการส่งบทความฉบับแก้ไข ตามผลการพิจารณาของผู้ทรงคุณวุฒิ (ถ้ามี) และไฟล์การนำเสนอบทความ 14 กันยายน 2563 21 กันยายน 2563
นำเสนอผลงานวิจัย 3 ตุลาคม 2563