↑ กลับไปบนสุด
[ Close ] สำหรับผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน

อีเมล:
รหัสผ่าน:

ท่านต้องลงทะเบียนก่อนจึงจะสามารถเข้าระบบได้
[ Close ] สำหรับเจ้าหน้าที่

Username:
Password:


อัตราค่าลงทะเบียน

ค่าลงทะเบียน

ประเภทของการเข้าร่วมประชุม ประเภทผู้เข้าร่วมประชุม อัตราค่าลงทะเบียน
วันนี้ - 31 กรกฎาคม 2565* 1-17 สิงหาคม 2565
นำเสนอผลงานภาคบรรยาย (ภาษาไทย) นักศึกษาวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ - 1,500
บุคคลทั่วไป 1,500 2,000
นำเสนอผลงานภาคบรรยาย (ภาษาอังกฤษ) นักศึกษาวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ - 2,000
บุคคลทั่วไป 2,000 2,500
นำเสนอผลงานภาคโปสเตอร์ (ภาษาอังกฤษ) นักศึกษาวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ - 2,000
บุคคลทั่วไป 2,000 2,500
เข้าร่วมประชุม (ไม่นำเสนอผลงาน) นักศึกษาวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ - 1,000
บุคคลทั่วไป 1,000 1,500
 • * ผู้ลงทะเบียนจะต้องทำการอัปโหลดบทความเข้ามาในระบบก่อนวันที่ 31 กรกฎาคม 2565 จึงจะได้รับสิทธิ์ชำระค่าลงทะเบียนตามที่ปรากฏ
 • ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ภาครัฐสามารถเบิกค่าลงทะเบียนจากต้นสังกัดได้ และเข้าร่วมประชุมวิชาการได้โดยไม่ถือเป็นวันลา
 • สำหรับค่าลงทะเบียนกรณีที่ผู้สมัคร (ทุกประเภทที่ชำระเงิน) ไม่ได้มาเสนอผลงาน หรือไม่ได้เข้าร่วมรับฟังการนำเสนอ หรือผู้สมัครที่ถูกตัดสิทธิ์ในการเข้าร่วมนำเสนอ ผู้จัดจะไม่คืนเงินค่าลงทะเบียนไม่ว่ากรณีใดๆ

วิธีชำระค่าลงทะเบียน

 1. ชำระเงินด้วยการสแกน QR Code ในใบแจ้งยอดผ่าน Mobile Banking ทุกธนาคาร
 2. ผู้ประสานงานการเงิน นางสาวพรชนก วรฉัตร
  โทร. 0-4320-2143-4 ต่อ 45510
  LINE @mbakku
  โทรสาร 0-4320-2145
  มือถือ 09-1867-8452
  E-mail: pornwor@kku.ac.th

ผู้ประสานงานการประชุม

 • นางนกริน วิชาโคตร และ นางสาวฐิติพร คูณสมบัติกุล
  โทร. 0-4320-2143 ต่อ 45512 และ 45513
  โทรสาร 0-4320-2145
  E-mail: mamba@kku.ac.th