ห้องสมุด MBA

 

สอบถามการใช้งานเพิ่มเติมได้ที่ chathu1@kku.ac.th 45518

 

ห้องสมุด MBA

การสืบค้นและต่ออายุการยืมหนังสือด้วยตนเอง
ลงประกาศใน ข่าวสารห้องสมุด เมื่อวันเสาร์ที่ 8 ตุลาคม 2565
การสืบค้นและดาวน์โหลดการศึกษาอิสระจากฐานข้อมูล Full-Text และ Proceeding NCBMI
ลงประกาศใน ข่าวสารห้องสมุด เมื่อวันเสาร์ที่ 8 ตุลาคม 2565
สำนักหอสมุดขอประชาสัมพันธ์ฐานข้อมูลจากงานจัดการทรัพยากรและสารสนเทศ Statista Database
ลงประกาศใน ข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวสารห้องสมุด เมื่อวันศุกร์ที่ 29 เมษายน 2565
สำนักหอสมุด มข. ได้จัดหา e-Book จากฐานข้อมูลชั้นนำระดับโลกเพื่อให้บริการแก่ชุมชน มข.
ลงประกาศใน ข่าวสารห้องสมุด เมื่อวันพุธที่ 20 เมษายน 2565

หน้า / 1  | 

สำหรับเจ้าหน้าที่

Sign-in with KKU Account

สงวนลิขสิทธิ์ © 2563 วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
123 หมู่ 16 อาคารสุนทร-อารยา อรุณานนท์ชัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40002