home
apply
apply
check
check
admin


  ในเวลาราชการ เรียนวันจันทร์-ศุกร์ 08.30-17.00น., นอกเวลาราชการ เรียนวันเสาร์-อาทิตย์ 08.30-17.00น.
โปรแกรมที่เลือกศึกษา
แผนการศึกษา


1. ข้อมูลทั่วไปของผู้สมัคร
คำนำหน้า    
ชื่อ
นามสกุล
First Name
Last Name
เพศ ชาย    หญิง
เลขประจำตัวประชาชน เป็นชาวต่างชาติ / Foreigner
(ชาวต่างชาติให้กรอกหมายเลขหนังสือเดินทางแทน)
วัน/เดือน/ปี เกิด


2. ข้อมูลที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์
ภูมิลำเนา (เกิด)
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
  อำเภอ   จังหวัด
  รหัสไปรษณีย์  
โทรศัพท์ (บ้าน)
โทรศัพท์ (มือถือ) (กรอกเฉพาะตัวเลข ถ้ามีหลายเบอร์ให้ใช้ , คั่น เช่น 08xxxxxxxx,09xxxxxxxx)
  หมายเลขโทรศัพท์มือถือที่ระบุมา วิทยาลัยฯจะใช้ในการโทรติดต่อผู้สมัครเพื่อยืนยันการสมัคร และสำหรับส่ง SMS แจ้งข่าวสาร
E-mail Address
  กรุณากรอก E-mail ให้ถูกต้อง ระบบจะทำการส่งใบแจ้งยอดค่าสมัครไปตามอีเมลที่ท่านระบุไว้
ประเภทงาน/หน่วยงานของท่าน
ตำแหน่งงานปัจจุบัน
ชื่อสถานที่ทำงาน
ที่ตั้งของสถานที่ทำงาน


3. ประวัติการศึกษาในระดับอุดมศึกษา
ชื่อปริญญา  
ชื่อสถานศึกษา  
วัน/เดือน/ปี ที่สำเร็จการศึกษา
เกรดเฉลี่ย


* หากผู้สมัครพบปัญหาในการสมัครออนไลน์ รบกวนติดต่อ Webmaster ที่นี่ [ suweera@kku.ac.th ]

กรุณาตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้องอีกครั้งเพื่อประโยชน์ของผู้สมัครเอง
หากข้อมูลถูกต้องและครบถ้วนแล้ว ให้คลิกที่ปุ่ม ดำเนินการต่อ