home
apply
apply
check
check
admin

bullet วิทยาลัยฯจะเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ในช่วงใดบ้าง ?

วิทยาลัยฯ จะเปิดรับนักศึกษาใหม่ในช่วงเดือนมีนาคม - กรกฎาคม ของทุกปี ตามปฏิทินการศึกษา ASEAN โดยผู้สนใจสามารถติดตามประกาศได้ทางหน้าเว็บของวิทยาลัยฯในช่วงเวลาดังกล่าว

ปฎิทินรับสมัครประจำปีการศึกษา 2561
กิจกรรม Young Executive MBA Executive MBA
รอบที่ 1 รอบที่ 2
รับสมัคร 15 มี.ค. - 5 มิ.ย. 61* 15 มี.ค. - 1 พ.ค. 61** 2 พ.ค. - 19 มิ.ย. 61*
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก 8 มิ.ย. 61 - -
สอบข้อเขียน 10 มิ.ย. 61 - -
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 13 มิ.ย. 61 3 พ.ค. 61 21 มิ.ย. 61
สอบสัมภาษณ์ 17 มิ.ย. 61 6 พ.ค. 61 24 มิ.ย. 61
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา 18 มิ.ย. 61 7 พ.ค. 61 25 มิ.ย. 61
ยืนยันสิทธิ์เข้าเป็นนักศึกษา (ชำระค่าธรรมเนียมแรกเข้า) 18 มิ.ย. - 2 ก.ค. 61 7 - 21 พ.ค. 61 25 มิ.ย. - 4 ก.ค. 61

* ระบบรับสมัครทางเว็บจะปิดรับสมัครเวลา 23.59 น. ในวันสุดท้ายของการรับสมัครในโปรแกรม/รอบนั้นๆ
** ผู้สมัครที่สมัครโปรแกรม Executive MBA รอบแรก หากสมัครผ่านเว็บหลังจากระบบปิดรับสมัครรอบแรก รายชื่อจะถูกย้ายไปที่รอบสองโดยอัตโนมัติ


bullet โปรแกรม Executive MBA และ Young Executive MBA แตกต่างกันอย่างไร ?

แตกต่างกันในเรื่องของคุณสมบัติของผู้สมัคร และรูปแบบการเรียนการสอนในแต่ละวิชา โดยเนื้อหาการเรียนการสอนจะมีการปรับปรุงให้เหมาะกับผู้เรียนในแต่ละกลุ่ม

bullet แผน ก แบบ ก (2) และ แผน ข แตกต่างกันอย่างไร ?

แตกต่างกันดังนี้
  • แผน ก แบบ ก (2) นักศึกษาแผน ก แบบ ก (2) จะต้องทำวิทยานิพนธ์ และมีการประเมินความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ในแต่ละภาคการศึกษา ตลอดจนการสอบวิทยานิพนธ์เพื่อประเมินผลงานวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาเป็นระยะ

  • แผน ข นักศึกษาแผน ข ต้องมีการประเมินความก้าวหน้าการศึกษาอิสระในภาคการศึกษา (ชุดวิชา) ที่ลงทะเบียนเรียน และมีการสอบการศึกษาอิสระเพื่อประเมินผลงานการศึกษาอิสระของนักศึกษา และนักศึกษาจะต้องสอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination) ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ทางวิทยาลัยฯกำหนด โดยจะต้องสอบผ่านจึงจะสามารถสำเร็จการศึกษา

bullet ค่ายืนยันสิทธิ์ (ค่าธรรมเนียมแรกเข้า) จะต้องจ่ายทุกเทอมหรือไม่ อย่างไร ?

ค่ายืนยันสิทธิ์ (ค่าธรรมเนียมแรกเข้า) จะจ่ายเพียงครั้งเดียว เมื่อผู้สมัครได้ผ่านการสอบคัดเลือกให้เข้าศึกษาในวิทยาลัยฯแล้ว (สำหรับโปรแกรม Executive MBA คือเมื่อผ่านการสอบสัมภาษณ์แล้ว, สำหรับโปรแกรม Young Executive MBA คือเมื่อผ่านการสอบข้อเขียน และสอบสัมภาษณ์แล้ว)

bullet วิชาเสริมพื้นฐานคืออะไร จำเป็นต้องเรียนหรือไม่ ?

วิชาเสริมพื้นฐาน ได้แก่ วิชา สถิติธุรกิจ, ธุรกิจและสิ่งแวดล้อม, การบัญชีพื้นฐานเพื่อการบริหารจัดการ โดยทางวิทยาลัยฯจะพิจารณาจากข้อมูลในใบสมัคร (หลักฐานการศึกษา) และข้อมูลจากการสอบสัมภาษณ์ ว่าท่านจำเป็นต้องลงวิชาเสริมพื้นฐานวิชาใดหรือไม่ โดยวิชาเสริมพื้นฐานเหล่านี้จะไม่นำมาคำนวณเกรดเฉลี่ย (ผลการเรียนจะมีเพียง ผ่าน/ไม่ผ่าน)

bullet หากต้องการเปลี่ยนแปลงแผนการศึกษาในภายหลังได้หรือไม่ อย่างไร ?

นักศึกษาสามารถยื่นคำร้องขอเปลี่ยนแผนการศึกษาได้ โดยสามารถขอแบบฟอร์มคำร้องได้ที่ฝ่ายวิชาการ