home
apply
apply
check
check
admin

  รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (รอบที่ 2) ประจำปีการศึกษา 2562

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (รอบที่ 1) ประจำปีการศึกษา 2562


จำนวนนักศึกษาที่รับเข้าศึกษา

โปรแกรม กลุ่มเรียน วันเรียน จำนวนรับ (คน)
(รวมรอบที่ 1 และ 2)
Executive MBA นอกเวลาราชการ วันเสาร์-อาทิตย์ 160
Young Executive MBA ในเวลาราชการ * วันจันทร์-ศุกร์ 50
นอกเวลาราชการ วันเสาร์-อาทิตย์ 120

* มีห้องเรียนที่ใช้การเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษตลอดหลักสูตรให้เลือกศึกษา

คุณสมบัติของผู้สมัคร

โปรแกรม Executive MBA

 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขาวิชา จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ./กระทรวงศึกษาธิการ รับรอง
 • มีประสบการณ์ทำงาน 3 ปีขึ้นไป หลังจากจบปริญญาตรี หรือมีอายุ 30 ปีบริบูรณ์ ในวันที่ 1 สิงหาคม 2562

โปรแกรม Young Executive MBA

 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขาวิชา จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ./กระทรวงศึกษาธิการ รับรอง

เกณฑ์ในการคัดเลือก

โปรแกรม Executive MBA และ Young Executive MBA

การคัดเลือกจะพิจารณาจากข้อมูลการสมัครและการสอบสัมภาษณ์

ระยะเวลาในการศึกษา

ระยะเวลาในการศึกษาตามหลักสูตร 2 ปี โดยจัดการศึกษาเป็นลักษณะโปรแกรมชุดวิชา (Module System) รวมตลอดหลักสูตร จำนวน 6 ชุดวิชา

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (Master of Business Administration)

จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 39 หน่วยกิต (ไม่นับรวมวิชาพื้นฐาน) โดยให้เลือกศึกษาตามแผน ก (ทำวิทยานิพนธ์) หรือ แผน ข (ทำการศึกษาอิสระ) โดยมีรายละเอียดของแผนดังนี้

หมวดการศึกษา แผน ก แบบ ก (2) แผน ข
1. หมวดวิชาพื้นฐาน (ไม่นับรวมหน่วยกิต) 6* 6*
2. หมวดวิชาบังคับ      - วิชาบังคับ (ไม่นับหน่วยกิต*) 4 -
     - วิชาบังคับ (่นับหน่วยกิต) 27 30
3. หมวดวิชาเลือก - 6
4. การศึกษาอิสระ - 3
5. วิทยานิพนธ์ 12 -
รวมจำนวนหน่วยกิต 39 39

** รายละเอียดของแต่ละรายวิชาสามารถดูเพิ่มเติมได้ที่นี่ : คำอธิบายรายวิชา / Course Description

แผน ก แบบ ก (2)
นักศึกษาแผน ก แบบ ก (2) จะต้องทำวิทยานิพนธ์ (Thesis) และมีการประเมินความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ในแต่ละชุดวิชาที่ลงทะเบียน ตลอดจนการสอบวิทยานิพนธ์เพื่อประเมินผลงานวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาเป็นระยะ
แผน ข
นักศึกษาแผน ข ต้องมีการประเมินความก้าวหน้าการศึกษาอิสระ (Independent Study) ในแต่ละชุดวิชาที่ลงทะเบียนเรียน และมีการสอบการศึกษาอิสระเพื่อประเมินผลงานการศึกษาอิสระของนักศึกษา และนักศึกษาจะต้องสอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination) ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ทางวิทยาลัยฯกำหนด โดยจะต้องสอบผ่านจึงจะสามารถสำเร็จการศึกษา

ค่าธรรมเนียมการศึกษา

โปรแกรม Executive MBA นอกเวลาราชการ (เรียนวันเสาร์-อาทิตย์)

รับจำนวน
160 คน
ค่ายืนยันสิทธิ์ (ค่าธรรมเนียมแรกเข้า) 26,000 บาท รวมตลอดหลักสูตร 263,000 บาท
ค่าลงทะเบียนเรียน (ต่อชุดวิชา) 39,500 บาท (6 ชุดวิชา)

โปรแกรม Young Executive MBA ในเวลาราชการ (เรียนวันจันทร์-ศุกร์)

รับจำนวน
50 คน
ค่ายืนยันสิทธิ์ (ค่าธรรมเนียมแรกเข้า) 22,000 บาท รวมตลอดหลักสูตร 220,600 บาท
ค่าลงทะเบียนเรียน (ต่อชุดวิชา) 33,100 บาท (6 ชุดวิชา)

โปรแกรม Young Executive MBA นอกเวลาราชการ (เรียนวันเสาร์-อาทิตย์)

รับจำนวน
80 คน
ค่ายืนยันสิทธิ์ (ค่าธรรมเนียมแรกเข้า) 24,000 บาท รวมตลอดหลักสูตร 241,500 บาท
ค่าลงทะเบียนเรียน (ต่อชุดวิชา) 36,250 บาท (6 ชุดวิชา)


ค่าใช้จ่ายนี้รวม :
 • ค่ายืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา (ค่าธรรมเนียมแรกเข้า)
 • ค่ากิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษา
 • อาหารว่างในวันที่มีการเรียนการสอน

ค่าใช้จ่ายนี้ไม่รวม :
 • การลงทะเบียนรายวิชาพื้นฐาน หน่วยกิตละ 1,000 บาท ในกรณีที่ต้องลงทะเบียนเรียน
 • ค่าธรรมเนียมการสอบวิทยานิพนธ์ (แผน ก) 3,000 บาท หรือการศึกษาอิสระ (แผน ข) 1,500 บาท
 • ค่าธรรมเนียมการสอบประมวลความรู้ฯ (แผน ข) 1,500 บาท
 • ค่าทัศนศึกษาดูงานต่างประเทศ ซึ่งจะจัดเสริมให้เลือกตามความสมัครใจของนักศึกษา

หลักฐานที่ต้องใช้ในการสมัคร

ช่องทางการสมัครเรียน

 1. ยืนใบสมัครพร้อมแนบหลักฐานการสมัคร และชำระค่าสมัครจำนวน 1,000 บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน) ด้วยตนเอง ณ วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 2. สมัครเรียน Online ที่เว็บไซต์ http://mba.kku.ac.th/apply

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
อาคารสุนทร-อารยา อรุณานนท์ชัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002
ฝ่ายวิชาการ โทรศัพท์ 0-4320-2143 ต่อ 45512 หรือ 45513
โทรสาร 0-4320-2145
โทรศัพท์สายด่วน 08-6238-5444

กำหนดการรับสมัคร

กำหนดการรับสมัคร ประจำปีการศึกษา 2562

Executive MBA และ Young Executive MBA
รอบที่ 1 รอบที่ 2
รับสมัคร 1 ก.พ. - 22 เม.ย. 62* 23 เม.ย. - 10 มิ.ย. 62*
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 25 เม.ย. 62 13 มิ.ย.
สอบสัมภาษณ์ 28 เม.ย. 62 16 มิ.ย. 62
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา 29 เม.ย. 62 17 มิ.ย. 62
ยืนยันสิทธิ์เข้าเป็นนักศึกษา (ชำระค่าธรรมเนียมแรกเข้า) 29 เม.ย. - 13 พ.ค. 62 17 มิ.ย. - 1 ก.ค. 62