กำหนดการรับสมัคร

กำหนดการรับสมัคร ประจำปีการศึกษา 2566

โปรแกรม Executive MBA และ Young Executive MBA
รอบที่ 1 รอบที่ 2 รอบที่ 3
รับสมัคร 28 ม.ค. - 8 ก.พ. 66 9 ก.พ. - 19 เม.ย. 66 20 เม.ย. - 21 มิ.ย. 66
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 10 ก.พ. 66 21 เม.ย. 66 23 มิ.ย. 66
สอบสัมภาษณ์ 12 ก.พ. 66 23 เม.ย. 66 25 มิ.ย. 66
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา 13 ก.พ. 66 24 เม.ย. 66 26 มิ.ย. 66
ยืนยันสิทธิ์เข้าเป็นนักศึกษา (ชำระค่าธรรมเนียมแรกเข้า) 13-20 ก.พ. 66 24 เม.ย. - 2 พ.ค. 66 26 มิ.ย. - 2 ก.ค. 66
วันปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 2 กรกฎาคม 2566
วันเปิดเรียน ปีการศึกษา 2566 8 กรกฎาคม 2566


จำนวนนักศึกษาที่รับเข้าศึกษา

โปรแกรม วันเรียน จำนวนรับ (คน)
Executive MBA (จบปริญญาตรี สามารถสมัครเรียนได้ โดยไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ทำงาน) วันเสาร์-อาทิตย์ 120
Executive MBA โควตาข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัยขอนแก่น วันเสาร์-อาทิตย์ 10
Young Executive MBA วันจันทร์-ศุกร์ 30
English-Chinese Program [ Read more... ] ตามปฏิทินการจัดการเรียนการสอน 40

คุณสมบัติของผู้สมัคร

โปรแกรม Executive MBA

 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขาวิชา จากสถาบันการศึกษาที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) หรือ ก.พ./กระทรวงศึกษาธิการ รับรอง

โปรแกรม Executive MBA โควตาข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัยขอนแก่น

 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขาวิชา จากสถาบันการศึกษาที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) หรือ ก.พ./กระทรวงศึกษาธิการ รับรอง
 • เป็นข้าราชการที่มีอายุการทำงานในมหาวิทยาลัยขอนแก่นมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี หลังสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือพนักงานมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่มีสัญญาปฏิบัติงานต่อเนื่องมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี หลังสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
 • ได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้สมัครจากผู้บังคับบัญชาของต้นสังกัดระดับคณะหรือเทียบเท่า

โปรแกรม Young Executive MBA

 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขาวิชา จากสถาบันการศึกษาที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) หรือ ก.พ./กระทรวงศึกษาธิการ รับรอง

เกณฑ์ในการคัดเลือก

โปรแกรม Executive MBA และ Young Executive MBA

คัดเลือกโดยการสอบสัมภาษณ์

ระยะเวลาในการศึกษา

ระยะเวลาในการศึกษาตามหลักสูตร 2 ปี โดยจัดการศึกษาเป็นลักษณะชุดวิชา (Module System) รวมตลอดหลักสูตร จำนวน 6 ชุดวิชา

ค่าธรรมเนียมการศึกษา

โปรแกรม วันเรียน ค่าธรรมเนียมการศึกษา รวมตลอดหลักสูตร
Executive MBA วันเสาร์-อาทิตย์ ค่ายืนยันสิทธิ์ (ค่าธรรมเนียมแรกเข้า)
26,000 บาท
263,000 บาท
ค่าลงทะเบียนเรียน (6 ชุดวิชา)
39,500 บาท (ต่อชุดวิชา)
Executive MBA โควตาข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัยขอนแก่น วันเสาร์-อาทิตย์ ค่ายืนยันสิทธิ์ (ค่าธรรมเนียมแรกเข้า)
25,000 บาท
118,000 บาท
ค่าลงทะเบียนเรียน (6 ชุดวิชา)
15,500 บาท (ต่อชุดวิชา)
Young Executive MBA วันจันทร์-ศุกร์ ค่ายืนยันสิทธิ์ (ค่าธรรมเนียมแรกเข้า)
22,000 บาท
220,600 บาท
ค่าลงทะเบียนเรียน (6 ชุดวิชา)
33,100 บาท (ต่อชุดวิชา)
English-Chinese Program ตามปฏิทินการจัดการเรียนการสอน For more information [ Read more... ]


ค่าใช้จ่ายนี้รวม :
 • ค่ายืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา (ค่าธรรมเนียมแรกเข้า)
 • ค่ากิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษา
 • อาหารว่างในวันที่มีการเรียนการสอน

ค่าใช้จ่ายนี้ไม่รวม :
 • ค่าธรรมเนียมการสอบวิทยานิพนธ์ (แผน ก) 3,000 บาท หรือการศึกษาอิสระ (แผน ข) 1,500 บาท
 • ค่าธรรมเนียมการสอบประมวลความรู้ฯ (แผน ข) 1,500 บาท
 • ค่าทัศนศึกษาดูงานต่างประเทศ ซึ่งจะจัดเสริมให้เลือกตามความสมัครใจของนักศึกษา

หลักฐานที่ต้องใช้ในการสมัคร

 • ใบสมัครของวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • สำเนาใบรับรองผลการศึกษา (Transcript) จำนวน 1 ชุด
 • สำเนาบัตรประชาชน 1 ชุด
 • รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป
 • หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถ้ามี)
 • ผลการทดสอบวัดความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษ ตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 67/2559) (ถ้ามี) หากท่านยังไม่มีผลการทดสอบฯ ให้ท่านสมัครทดสอบได้ที่ KKU-AELT
 • สำหรับโปรแกรม Executive MBA โควตา ข้าราชการ พนักงาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ต้องมีหนังสือเสนอรายชื่อเป็นผู้สมัครเรียนจากผู้บังคับบัญชาของต้นสังกัดระดับคณะหรือเทียบเท่าแนบมาด้วย

ช่องทางการสมัครเรียน

 1. ยืนใบสมัครพร้อมแนบหลักฐานการสมัคร และชำระค่าสมัครจำนวน 1,000 บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน) ด้วยตนเอง ณ วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 2. สมัครเรียนผ่านช่องทางออนไลน์ที่เว็บไซต์ https://mba.kku.ac.th และชำระเงินค่าสมัครจำนวน 1,000 บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน) ด้วยการสแกน QR Code ในใบแจ้งยอดผ่าน Mobile Banking ทุกธนาคาร หรือชำระเงินที่ฝ่ายการเงิน วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ)

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
อาคารสุนทร-อารยา อรุณานนท์ชัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002
โทรศัพท์ 0-4320-2143 ต่อ 45500 หรือ 45512 หรือ 45513
โทรสาร 0-4320-2145
โทรศัพท์สายด่วน 08-6238-5444
Facebook: MBA KKU วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
LINE@: @mbakku

สงวนลิขสิทธิ์ © วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
อาคารสุนทร-อารยา อรุณานนท์ชัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40002
โทรศัพท์ 0-4320-2143-4 โทรสาร 0-4320-2145 ติดต่อ Webmaster : suweera@kku.ac.th