home
apply
apply
check
check
admin

  รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัดความรู้พื้นฐานเพื่อขอยกเว้นวิชาเสริมพื้นฐาน ปีการศึกษา 2561 (สำหรับนักศึกษาใหม่ ปี 2561)

  รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต โปรแกรม Executive MBA (รอบที่ 2) ประจำปีการศึกษา 2561

  รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต โปรแกรม Young Executive MBA และ Executive MBA โควตาฯ มข. ประจำปีการศึกษา 2561

  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต โปรแกรม Executive MBA (รอบที่ 1) ประจำปีการศึกษา 2561

ประกาศ การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2561


ปฏิทินการรับสมัคร bullet

วิทยาลัยฯจะเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ในช่วงเดือนมีนาคม - กรกฎาคมของทุกปี ตามปฏิทินการศึกษา ASEAN

กำหนดการรับสมัคร ประจำปีการศึกษา 2561

กิจกรรม Young Executive MBA Executive MBA
รอบที่ 1 รอบที่ 2
รับสมัคร 15 มี.ค. - 5 มิ.ย. 61* 15 มี.ค. - 1 พ.ค. 61** 2 พ.ค. - 19 มิ.ย. 61*
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก 8 มิ.ย. 61 - -
สอบข้อเขียน 10 มิ.ย. 61 - -
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 13 มิ.ย. 61 3 พ.ค. 61 21 มิ.ย. 61
สอบสัมภาษณ์ 17 มิ.ย. 61 6 พ.ค. 61 24 มิ.ย. 61
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา 18 มิ.ย. 61 7 พ.ค. 61 25 มิ.ย. 61
ยืนยันสิทธิ์เข้าเป็นนักศึกษา (ชำระค่าธรรมเนียมแรกเข้า) 18 มิ.ย. - 2 ก.ค. 61 7 - 21 พ.ค. 61 25 มิ.ย. - 4 ก.ค. 61

* ระบบรับสมัครทางเว็บจะปิดรับสมัครเวลา 23.59 น. ในวันสุดท้ายของการรับสมัครในโปรแกรม/รอบนั้นๆ
** ผู้สมัครที่สมัครโปรแกรม Executive MBA รอบแรก หากสมัครผ่านเว็บหลังจากระบบปิดรับสมัครรอบแรก รายชื่อจะถูกย้ายไปที่รอบสองโดยอัตโนมัติหลักสูตรที่เปิดสอน bullet

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (Master of Business Administration : MBA)

จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 39 หน่วยกิต (ไม่นับรวมวิชาเสริมพื้นฐาน) ให้เลือกศึกษาตามแผน ก (ทำวิทยานิพนธ์) หรือ แผน ข (ทำการศึกษาอิสระ) โดยมีรายละเอียดของแผนดังนี้ คือ

แผน ก แบบ ก (2) แผน ข
1. หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน
(ตามความจำเป็น แต่ไม่นับรวมหน่วยกิต)
9 9
2. หมวดวิชาบังคับ 27 30
3. หมวดวิชาเลือก - 6
4. การศึกษาอิสระ - 3
5. วิทยานิพนธ์ 12 -
รวมจำนวนหน่วยกิต 39 39

** รายละเอียดของแต่ละรายวิชาสามารถดูเพิ่มเติมได้ที่นี่ : คำอธิบายรายวิชา / Course Description

แผน ก แบบ ก (2)
นักศึกษาแผน ก แบบ ก (2) จะต้องทำวิทยานิพนธ์ และมีการประเมินความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ในแต่ละภาคการศึกษา ตลอดจนการสอบวิทยานิพนธ์เพื่อประเมินผลงานวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาเป็นระยะ
แผน ข
นักศึกษาแผน ข ต้องมีการประเมินความก้าวหน้าการศึกษาอิสระในภาคการศึกษา (ชุดวิชา) ที่ลงทะเบียนเรียน และมีการสอบการศึกษาอิสระเพื่อประเมินผลงานการศึกษาอิสระของนักศึกษา และนักศึกษาจะต้องสอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination) ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ทางวิทยาลัยฯกำหนด โดยจะต้องสอบผ่านจึงจะสามารถสำเร็จการศึกษา

คุณสมบัติของผู้สมัคร bullet

Young Executive MBA ภาคปกติ และภาคพิเศษ

 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขาวิชา จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ./กระทรวงศึกษาธิการ รับรอง

Executive MBA

 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขาวิชา จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ./กระทรวงศึกษาธิการ รับรอง
 • มีประสบการณ์ทำงาน 3 ปีขึ้นไป หลังจากจบปริญญาตรี หรือมีอายุ 30 ปีบริบูรณ์ ในวันที่ 1 สิงหาคม ของปีที่เปิดรับสมัคร

เกณฑ์ในการคัดเลือก

Young Executive MBA

การคัดเลือกจะพิจารณาจากผลการสอบข้อเขียน (วิชา ความรู้ทั่วไปทางธุรกิจ, คณิตศาสตร์ธุรกิจ และภาษาอังกฤษ) และผลการสอบสัมภาษณ์

Executive MBA

การคัดเลือกจะพิจารณาจากผลการสอบสัมภาษณ์

หลักฐานที่ต้องใช้ในการสมัคร bullet

 • กรอกข้อมูลการสมัครของผู้สมัคร
  • ใบสมัครของวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (กรณีมาสมัครด้วยตนเอง หรือสมัครทางไปรษณีย์) ดาวน์โหลดใบสมัคร
  • สมัครออนไลน์ที่เว็บไซต์ https://mba.kku.ac.th/apply
 • สำเนาใบรับรองผลการศึกษา (Transcript) จำนวน 1 ชุด
 • สำเนาบัตรประชาชน 1 ชุด
 • รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป
 • หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถ้ามี)
 • ผลการทดสอบวัดความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษ ตามเกณฑ์ที่บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่นกำหนด รายละเอียดเพิ่มเติมที่ https://app.gs.kku.ac.th/gs/regulation_notice/show/1/2559/67
  (หมายเหตุ กรณีไม่มีผลการทดสอบ หรือมีผลการทดสอบไม่ผ่านตามเกณฑ์ที่กำหนด ผู้สมัครสามารถ สมัครสอบวัดความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ (KKU-AELT) ที่จัดสอบโดยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ทั้งนี้ ถ้าใช้ผลการทดสอบ KKU-AELT สามารถใช้ผลที่ยังไม่ผ่านมายื่นประกอบการสมัครได้) ดูรายละเอียดการสมัคร และการทดสอบฯ ได้ที่ https://englishservices.kku.ac.th/app)
 • ชำระเงินค่าสมัคร จำนวน 1,000 บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน) โดย
  • พิมพ์ใบแจ้งยอดค่าสมัคร และนำไปชำระที่ธนาคารภายในวันและเวลาระบุในใบแจ้งยอด (เฉพาะการสมัครผ่านระบบออนไลน์เท่านั้น)
  • โอนเงินค่าสมัคร ผ่านทางบัญชี ธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB) สาขามหาวิทยาลัยขอนแก่น เลขที่บัญชี 551-2-62580-9 (โดยถือหลักฐานใบเสร็จการโอนเป็นสำคัญ)
  • ชำระค่าสมัครที่ฝ่ายการเงินของวิทยาลัยฯ ภายในวันและเวลาที่กำหนด
 • หลักฐาน/เอกสารประกอบการสมัคร ให้ส่งก่อนวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
 • ผู้สมัครทางไปรษณีย์ ให้ส่งใบสมัครก่อน 7 วัน จากวันสุดท้ายในการรับสมัครแต่ละรอบ โดยจะถือวันประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ

  ที่อยู่สำหรับจัดส่งเอกสาร (วงเล็บมุมซองว่าหลักฐานการสมัครเข้าศึกษา) :
  วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ (MBA) มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  เลขที่ 123 หมู่ 16 อาคารสุนทร-อารยา อรุณานนท์ชัย
  ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง
  จังหวัดขอนแก่น
  40002

ค่าใช้จ่ายในการศึกษา bullet

Young Executive MBA

ภาคปกติ (Sec.1) ค่ายืนยันสิทธิ์ (ค่าธรรมเนียมแรกเข้า) 22,000 บาท รวมตลอดหลักสูตร 220,600 บาท
ค่าลงทะเบียนเรียน (ต่อชุดวิชา) 33,100 บาท (6 ชุดวิชา)
โครงการพิเศษ (Sec.2) ค่ายืนยันสิทธิ์ (ค่าธรรมเนียมแรกเข้า) 24,000 บาท รวมตลอดหลักสูตร 241,500 บาท
ค่าลงทะเบียนเรียน (ต่อชุดวิชา) 36,250 บาท (6 ชุดวิชา)

Executive MBA

โครงการพิเศษ (Sec.3) ค่ายืนยันสิทธิ์ (ค่าธรรมเนียมแรกเข้า) 26,000 บาท รวมตลอดหลักสูตร 263,000 บาท
ค่าลงทะเบียนเรียน (ต่อชุดวิชา) 39,500 บาท (6 ชุดวิชา)


ค่าใช้จ่ายนี้รวม :
 • ค่าตำรา และ/หรือเอกสารประกอบการสอน
 • ค่ากิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษา
 • อาหารว่างในวันที่มีการเรียนการสอน

ค่าใช้จ่ายนี้ไม่รวม :
 • การลงทะเบียนรายวิชาเสริมพื้นฐาน หน่วยกิตละ 1,000 บาท ในกรณีที่ต้องลงเรียน
 • ค่าธรรมเนียมการสอบวิทยานิพนธ์/การศึกษาอิสระ
 • ค่าธรรมเนียมการสอบประมวลความรู้ฯ (Comprehensive)
 • ค่าทัศนศึกษาดูงานต่างประเทศ ซึ่งจะจัดเสริมให้เลือกตามความสมัครใจของนักศึกษา