home
apply
apply
check
check
admin

  รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต โปรแกรม Executive MBA (รอบที่ 2) ประจำปีการศึกษา 2560

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต โปรแกรม Executive MBA โควตาฯ มข. ประจำปีการศึกษา 2560

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต โปรแกรม Young Executive MBA ประจำปีการศึกษา 2560

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต โปรแกรม Executive MBA (รอบที่ 1) ประจำปีการศึกษา 2560


ปฏิทินการรับสมัคร bullet

วิทยาลัยฯจะเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ในช่วงเดือนมีนาคม - กรกฎาคมของทุกปี ตามปฏิทินการศึกษา ASEAN

กำหนดการรับสมัคร ประจำปีการศึกษา 2560

สำนักงานมหาวิทยาลัยขอนแก่น Young Executive MBA Executive MBA
รอบที่ 1 รอบที่ 2
รับสมัคร 1 มี.ค. - 30 พ.ค. 60* 1 มี.ค. - 2 พ.ค. 60** 3 พ.ค. - 20 มิ.ย. 60*
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก 1 มิ.ย. 60 - -
สอบข้อเขียน 4 มิ.ย. 60 - -
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 7 มิ.ย. 60 4 พ.ค. 60 22 มิ.ย. 60
สอบสัมภาษณ์ 11 มิ.ย. 60 7 พ.ค. 60 25 มิ.ย. 60
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา 12 มิ.ย. 60 8 พ.ค. 60 26 มิ.ย. 60
ยืนยันสิทธิ์เข้าเป็นนักศึกษา (ชำระค่าธรรมเนียมแรกเข้า) 12 - 30 มิ.ย. 60 8 - 22 พ.ค. 60 26 มิ.ย. - 5 ก.ค. 60

* ระบบรับสมัครทางเว็บจะปิดรับสมัครเวลา 23.59 น. ในวันสุดท้ายของการรับสมัครในโปรแกรม/รอบนั้นๆ
** ผู้สมัครที่สมัครโปรแกรม Executive MBA รอบแรก หากสมัครผ่านเว็บหลังจากระบบปิดรับสมัครรอบแรก รายชื่อจะถูกย้ายไปที่รอบสองโดยอัตโนมัติหลักสูตรที่เปิดสอน bullet

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (Master of Business Administration : MBA)

จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 39 หน่วยกิต (ไม่นับรวมวิชาเสริมพื้นฐาน) ให้เลือกศึกษาตามแผน ก (ทำวิทยานิพนธ์) หรือ แผน ข (ทำการศึกษาอิสระ) โดยมีรายละเอียดของแผนดังนี้ คือ

แผน ก แบบ ก (2) แผน ข
1. หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน
(ตามความจำเป็น แต่ไม่นับรวมหน่วยกิต)
9 9
2. หมวดวิชาบังคับ 27 30
3. หมวดวิชาเลือก - 6
4. การศึกษาอิสระ - 3
5. วิทยานิพนธ์ 12 -
รวมจำนวนหน่วยกิต 39 39

** รายละเอียดของแต่ละรายวิชาสามารถดูเพิ่มเติมได้ที่นี่ : คำอธิบายรายวิชา / Course Description

แผน ก แบบ ก (2)
นักศึกษาแผน ก แบบ ก (2) จะต้องทำวิทยานิพนธ์ และมีการประเมินความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ในแต่ละภาคการศึกษา ตลอดจนการสอบวิทยานิพนธ์เพื่อประเมินผลงานวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาเป็นระยะ
แผน ข
นักศึกษาแผน ข ต้องมีการประเมินความก้าวหน้าการศึกษาอิสระในภาคการศึกษา (ชุดวิชา) ที่ลงทะเบียนเรียน และมีการสอบการศึกษาอิสระเพื่อประเมินผลงานการศึกษาอิสระของนักศึกษา และนักศึกษาจะต้องสอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination) ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ทางวิทยาลัยฯกำหนด โดยจะต้องสอบผ่านจึงจะสามารถสำเร็จการศึกษา

คุณสมบัติของผู้สมัคร bullet

Young Executive MBA ภาคปกติ และภาคพิเศษ

  • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขาวิชา จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ./กระทรวงศึกษาธิการ รับรอง

Executive MBA

  • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขาวิชา จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ./กระทรวงศึกษาธิการ รับรอง
  • มีประสบการณ์ทำงาน 3 ปีขึ้นไป หลังจากจบปริญญาตรี หรือมีอายุ 30 ปีบริบูรณ์ ในวันที่ 1 สิงหาคม ของปีที่เปิดรับสมัคร

เกณฑ์ในการคัดเลือก

Young Executive MBA

การคัดเลือกจะพิจารณาจากผลการสอบข้อเขียน (วิชา ความรู้ทั่วไปทางธุรกิจ, คณิตศาสตร์ธุรกิจ และภาษาอังกฤษ) และผลการสอบสัมภาษณ์

Executive MBA

การคัดเลือกจะพิจารณาจากผลการสอบสัมภาษณ์

หลักฐานที่ต้องใช้ในการสมัคร bullet

  • ใบสมัครของวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  • สำเนาใบรับรองผลการศึกษา (Transcript) จำนวน 1 ชุด
  • สำเนาบัตรประชาชน 1 ชุด และรูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป
  • หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถ้ามี)
  • โอนเงินค่าสมัคร จำนวน 1,000 บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน) ผ่านทางบัญชี ธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB) สาขามหาวิทยาลัยขอนแก่น เลขที่บัญชี 551-2-62580-9 (โดยถือหลักฐานใบเสร็จการโอนเป็นสำคัญ)
  • หลักฐาน/เอกสารประกอบการสมัคร ให้ส่งก่อนวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
  • ผู้สมัครทางไปรษณีย์ ให้ส่งใบสมัครก่อน 7 วัน จากวันสุดท้ายในการรับสมัครแต่ละรอบ โดยจะถือวันประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ

ค่าใช้จ่ายในการศึกษา bullet

Young Executive MBA

ภาคปกติ (Sec.1) ค่ายืนยันสิทธิ์ (ค่าธรรมเนียมแรกเข้า) 21,000 บาท
ค่าลงทะเบียนเรียน (ต่อชุดวิชา) 31,500 บาท (6 ชุดวิชา)
โครงการพิเศษ (Sec.2) ค่ายืนยันสิทธิ์ (ค่าธรรมเนียมแรกเข้า) 23,000 บาท
ค่าลงทะเบียนเรียน (ต่อชุดวิชา) 34,500 บาท (6 ชุดวิชา)

Executive MBA

โครงการพิเศษ (Sec.3)