ประกาศวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2564

กำหนดการรับสมัคร

กำหนดการรับสมัคร ประจำปีการศึกษา 2564

Executive MBA และ Young Executive MBA
รอบที่ 1 รอบที่ 2
รับสมัคร 20 ธ.ค. 63 - 9 มี.ค. 64 10 มี.ค. - 1 มิ.ย. 64
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 11 มี.ค. 64 4 มิ.ย. 64
สอบสัมภาษณ์ 14 มี.ค. 64 6 มิ.ย. 64
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา 15 มี.ค. 64 7 มิ.ย. 64
ยืนยันสิทธิ์เข้าเป็นนักศึกษา (ชำระค่าธรรมเนียมแรกเข้า) 15-21 มี.ค. 64 7-12 มิ.ย. 64
วันปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 13 มิถุนายน 2564
วันเปิดเรียน 19 มิถุนายน 2564


จำนวนนักศึกษาที่รับเข้าศึกษา

โปรแกรม กลุ่มเรียน วันเรียน จำนวนรับ (คน)
Executive MBA นอกเวลาราชการ วันเสาร์-อาทิตย์ 120
Executive MBA โควตาข้าราชการ พนักงาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น นอกเวลาราชการ วันเสาร์-อาทิตย์ 10
Young Executive MBA ในเวลาราชการ * วันจันทร์-ศุกร์ 50
นอกเวลาราชการ วันเสาร์-อาทิตย์ 120

* ใช้การเรียนการสอนด้วยภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลัก

คุณสมบัติของผู้สมัคร

โปรแกรม Executive MBA

 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขาวิชา จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ./กระทรวงศึกษาธิการ รับรอง
 • มีประสบการณ์ทำงาน 3 ปีขึ้นไป หลังจากจบปริญญาตรี หรือมีอายุ 30 ปีบริบูรณ์ ในวันที่ 19 มิถุนายน 2564

โปรแกรม Executive MBA โควตาข้าราชการ พนักงาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขาวิชา จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ./กระทรวงศึกษาธิการรับรอง
 • เป็นข้าราชการที่มีอายุการทำงานในมหาวิทยาลัยขอนแก่นมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี หลังสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือพนักงานมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่มีสัญญาปฏิบัติงานต่อเนื่องมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี หลังสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
 • ได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้สมัครจากผู้บังคับบัญชาของต้นสังกัดระดับคณะหรือเทียบเท่า

โปรแกรม Young Executive MBA

 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขาวิชา จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ./กระทรวงศึกษาธิการ รับรอง

เกณฑ์ในการคัดเลือก

โปรแกรม Executive MBA และ Young Executive MBA

คัดเลือกโดยการสอบสัมภาษณ์

ระยะเวลาในการศึกษา

ระยะเวลาในการศึกษาตามหลักสูตร 2 ปี โดยจัดการศึกษาเป็นลักษณะชุดวิชา (Module System) รวมตลอดหลักสูตร จำนวน 6 ชุดวิชา

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (Master of Business Administration)

จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 39 หน่วยกิต (ไม่นับรวมวิชาพื้นฐาน) โดยให้เลือกศึกษาตามแผน ก (ทำวิทยานิพนธ์) หรือ แผน ข (ทำการศึกษาอิสระ) โดยมีรายละเอียดของแผนดังนี้

หมวดการศึกษา แผน ก แบบ ก (2) แผน ข
1. หมวดวิชาพื้นฐาน (ไม่นับรวมหน่วยกิต) 6 6
2. หมวดวิชาบังคับ      - วิชาบังคับ (ไม่นับหน่วยกิต) 4 -
     - วิชาบังคับ (นับหน่วยกิต) 27 30
3. หมวดวิชาเลือก - 6
4. การศึกษาอิสระ - 3
5. วิทยานิพนธ์ 12 -
รวมจำนวนหน่วยกิต 39 39

** รายละเอียดของแต่ละรายวิชาสามารถดูเพิ่มเติมได้ที่นี่ : คำอธิบายรายวิชา / Course Description

แผน ก แบบ ก (2)
นักศึกษาแผน ก แบบ ก (2) จะต้องทำวิทยานิพนธ์ (Thesis) และมีการประเมินความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ในแต่ละชุดวิชาที่ลงทะเบียน ตลอดจนการสอบวิทยานิพนธ์เพื่อประเมินผลงานวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาเป็นระยะ
แผน ข
นักศึกษาแผน ข ต้องมีการประเมินความก้าวหน้าการศึกษาอิสระ (Independent Study) ในแต่ละชุดวิชาที่ลงทะเบียนเรียน และมีการสอบการศึกษาอิสระเพื่อประเมินผลงานการศึกษาอิสระของนักศึกษา และนักศึกษาจะต้องสอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination) ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ทางวิทยาลัยฯกำหนด โดยจะต้องสอบผ่านจึงจะสามารถสำเร็จการศึกษา

ค่าธรรมเนียมการศึกษา

โปรแกรม Executive MBA นอกเวลาราชการ (เรียนวันเสาร์-อาทิตย์)

รับจำนวน
120 คน
ค่ายืนยันสิทธิ์ (ค่าธรรมเนียมแรกเข้า) 26,000 บาท รวมตลอดหลักสูตร 263,000 บาท
ค่าลงทะเบียนเรียน (ต่อชุดวิชา) 39,500 บาท (6 ชุดวิชา)

โปรแกรม Young Executive MBA ในเวลาราชการ (เรียนวันจันทร์-ศุกร์)

รับจำนวน
50 คน
ค่ายืนยันสิทธิ์ (ค่าธรรมเนียมแรกเข้า) 22,000 บาท รวมตลอดหลักสูตร 220,600 บาท
ค่าลงทะเบียนเรียน (ต่อชุดวิชา) 33,100 บาท (6 ชุดวิชา)

โปรแกรม Young Executive MBA นอกเวลาราชการ (เรียนวันเสาร์-อาทิตย์)

รับจำนวน
120 คน
ค่ายืนยันสิทธิ์ (ค่าธรรมเนียมแรกเข้า) 24,000 บาท รวมตลอดหลักสูตร 241,500 บาท
ค่าลงทะเบียนเรียน (ต่อชุดวิชา) 36,250 บาท (6 ชุดวิชา)

หลักฐานที่ต้องใช้ในการสมัคร

 • ใบสมัครของวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • สำเนาใบรับรองผลการศึกษา (Transcript) จำนวน 1 ชุด
 • สำเนาบัตรประชาชน 1 ชุด
 • รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป
 • หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถ้ามี)
 • ผลการทดสอบวัดความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษ ตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 67/2559) (ถ้ามี) หากท่านยังไม่มีผลการทดสอบฯ ให้ท่านสมัครทดสอบได้ที่ KKU-AELT
 • สำหรับโปรแกรม Executive MBA โควตา ข้าราชการ พนักงาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ต้องมีหนังสือเสนอรายชื่อเป็นผู้สมัครเรียนจากผู้บังคับบัญชาของต้นสังกัดระดับคณะหรือเทียบเท่าแนบมาด้วย

ช่องทางการสมัครเรียน

 1. ยืนใบสมัครพร้อมแนบหลักฐานการสมัคร และชำระค่าสมัครจำนวน 1,000 บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน) ด้วยตนเอง ณ วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 2. สมัครเรียน Online ที่เว็บไซต์ http://mba.kku.ac.th/apply และพิมพ์ใบแจ้งยอดไปชำระเงินที่ธนาคาร หรือโอนเงินค่าสมัครจำนวน 1,000 บาท ผ่านบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ เลขที่ 551-2-62580-9 ชื่อบัญชี วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ สาขา มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ส่งหลักฐานการชำระเงินค่าสมัครผ่านทางระบบการสมัครเรียนออนไลน์ หรือ LINE: @mbakku หรือส่งที่ฝ่ายการเงินวิทยาลัยฯ)

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
อาคารสุนทร-อารยา อรุณานนท์ชัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002
โทรศัพท์ 0-4320-2143 ต่อ 45500 หรือ 45512 หรือ 45513
โทรสาร 0-4320-2145
โทรศัพท์สายด่วน 08-6238-5444
Facebook: MBA KKU วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
LINE@: @mbakku

สงวนลิขสิทธิ์ © วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
อาคารสุนทร-อารยา อรุณานนท์ชัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40002
โทรศัพท์ 0-4320-2143-4 โทรสาร 0-4320-2145 ติดต่อ Webmaster : suweera@kku.ac.th