home หน้าหลัก  |  contact ติดต่อเรา  |  staff เข้าระบบ  |  eng English

ตารางการสอบ Present IS

    ตารางสอบการศึกษาอิสระ / วิทยานิพนธ์      
วันสอบ เวลาสอบ ห้องสอบ รหัส ชื่อสกุล ชื่อเรื่อง 15 วันหลังสอบ ควรแก้ไขเรียบร้อย   ครบ 50 วัน   ส่งเล่ม MBA
9 ก.ย. 62 09.00-09.45 น. ห้องจุฑาทิพย์ 605740206-7 นางสาวนันทภัค พรชัย การลดความสูญเปล่าในกระบวนการผลิตน้ำหมากเม่า ด้วยการพัฒนาผลิตภาพ 4.0 กรณีศึกษาโรงงานน้ำหมากเม่าสุรีย์นิภา จังหวัดสกลนคร 24 ก.ย. 62 29 ต.ค. 62
9 ก.ย. 62 10.00 น. ห้องจุฑาทิพย์ 605740167-1 นายเกรียงไกร วงษ์คำอุด การปรับปรุงประสิทธิภาพต้นทุนโลจิสต์ในกระบวนการผลิตยางแผ่นรมควันและอัดก้อนยาง กรณีศึกษาสถาบันเกษตรกรที่ได้รับการปฏิบัติที่ดีสำหรับการผลิตยางแผ่นรมควันและอัดก้อนยางในพื้นที่ภาคใต้ของประเทศไทย วิทยานิพนธ์  
9 ก.ย. 62 11.00 น. ห้องจุฑาทิพย์ 605740155-8 นายพจน์ เดชเกิด การปรับปรุงประสิทธิภาพการไหลของข้อมูลสารสนเทศภายใต้ห่วงโซ่อุปทานในกระบวนการผลิตยางแผ่นรมควันและยางแผ่นรมควันอัดก้อน กรณีศึกษา สถาบันเกษตรกรที่ได้รับการปฏิบัติที่ดีสำหรับการผลิตยางแผ่นรมควันและอัดก้อนยางในพื้นที่ภาคใต้ของประเทศไทย วิทยานิพนธ์  
10 ก.ย. 62 09.00-09.45 น. ห้องจุฑาทิพย์ 605740037-4 นางสาวณัฐชยา เอกพิมพ์ แนวทางการสร้างองค์กรแห่งความสุขเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของพนักงานด้วยกระบวรการสุนทรียสาธก กรณีศึกษา หสน.อิสาณบริการ จังหวัดมหาสารคาม 25 ก.ย. 62 30 ต.ค. 62
10 ก.ย. 62 10.00-10.45 น. ห้องจุฑาทิพย์ 605740254-6 นางสาวสุภัควดี ภูภักดี แนวทางในการพัฒนาศักยภาพการทำงานเป็นทีม ด้วยกระบวนการสุนทรียสาธก กรณีศึกษา ผู้แทนขายของบริษัทปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 25 ก.ย. 62 30 ต.ค. 62
10 ก.ย. 62 11.00-11.45 น. ห้องจุฑาทิพย์ 605740239-2 นางสาวรัตติยา แซ่โง้ว การประยุกต์ใช้สุนทรียสาธกในการพัฒนาผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์จากไม้เพื่อเพิ่มยอดขาย กรณีศึกษา ร้านไม้ทองค้าไม้ อำเภอแกดำ จังหวัดมหาสารคาม 25 ก.ย. 62 30 ต.ค. 62
10 ก.ย. 62 13.00-13.45 น. ห้องจุฑาทิพย์ 605740284-1 นายธีรพัฒน์ รำมะนา แนวทางสร้างการรับรู้และจดจำตราสินค้า โดยการประยุกต์ใช้สุนทรียสาธก กรณีศึกษา ร้านชาคาเฟ่ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 25 ก.ย. 62 30 ต.ค. 62
10 ก.ย. 62 14.00-14.45 น. ห้องจุฑาทิพย์ 605740109-5 นางสาวอัจฉรา คำเรืองศรี แนวทางการเพิ่มศักยภาพในการทำงานของพนักงาน โดยกระบวนการสุนทรียสาธก กรณีศึกษา โรงน้ำแข็งแบร์ริสต้าไอซ์ อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ 25 ก.ย. 62 30 ต.ค. 62
10 ก.ย. 62 15.00-15.45 น. ห้องจุฑาทิพย์ 605740234-2 นางสาวภัทรภร พลายเถาะ แนวทางการเพิ่มยอดสินเชื่อธุรกิจ SMEs ของศูนย์สินเชื่อธุรกิจลูกค้า SMEs 11 ขอนแก่น 25 ก.ย. 62 30 ต.ค. 62
10 ก.ย. 62 16.00-16.45 น. ห้องจุฑาทิพย์ 605740184-1 ว่าที่ ร.อ.ณรงค์ฤทธิ์ ขจิตบุญ ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองลูกค้าที่ส่งผลต่อการตัดสินใจ และความพึงพอใจของผู้ปกครองในการส่งบุตรหลานเข้าศึกษาในโรงเรียนอนุบาลไพศาลวิทย์ อ.พล จ.ขอนแก่น 25 ก.ย. 62 30 ต.ค. 62
11 ก.ย. 62 10.00-10.45 น. ห้องจุฑาทิพย์ 605740098-4 นางสาวสุมาลี ทรัพย์ธนพงษ์ แนวทางการสร้างตราสินค้าเพื่อสร้างเอกลักษณ์ให้เกิดการรับรู้และจดจำแก่ลูกค้า โดยใช้หลักสุนทรียสาธก กรณีศึกษา หอพักทรัพย์ธนพงษ์ 26 ก.ย. 62 31 ต.ค. 62
11 ก.ย. 62 11.00-11.45 น. ห้องจุฑาทิพย์ 605740074-8 นางสาวมนธิดา วงอาษา การเพิ่มความพึงพอใจของลูกค้าโดยการประยุกต์ใช้สุนทรียสาธก กรณีศึกษา ร้านน้ำเต้าหู้ ABC จังหวัดร้อยเอ็ด 26 ก.ย. 62 31 ต.ค. 62
11 ก.ย. 62 13.00-13.45 น. ห้องจุฑาทิพย์ 605740146-9 นางสาวสิตา แพงศรีละคร การประยุกต์ใช้สุนทรียสาธก เพื่อสร้างการจดจำในตราสินค้า กรณีศึกษา สิตาบุรีรีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 26 ก.ย. 62 31 ต.ค. 62
11 ก.ย. 62 14.00-14.45 น. ห้องจุฑาทิพย์ 605740102-9 นางสาวอภิชญา ธินาวัฒน์ แผนการตลาดเพื่อเพิ่มจำนวนนักเรียนภาษาอังกฤษ โดยใช้กระบวนการสุนทรียสาธก กรณีศึกษา สถาบันสอนภาษา เวิลด์ ออฟ เอ็ดดูเคชั่น จังหวัดขอนแก่น 26 ก.ย. 62 31 ต.ค. 62
11 ก.ย. 62 15.00-15.45 น. ห้องจุฑาทิพย์ 605740007-3 นางสาววาศิณี สิทธิพล แนวทางการพัฒนาทักษะด้านการบริการของบุคลากรสายสนับสนุนคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ด้วยกระบวนการสุนทรียสาธก 26 ก.ย. 62 31 ต.ค. 62
11 ก.ย. 62 13.30-14.15 น. ห้องสโมสร นศ. 605740161-3 นายกานต์ ศรีวะรา องค์ประกอบการให้บริการระบบรักษาความปลอดภัยประเภทกล้องโทรทัศน์วงจรปิดสำหรับที่พักอาศัยในเขตพื้นที่ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 26 ก.ย. 62 31 ต.ค. 62
11 ก.ย. 62 14.30-15.15 น. ห้องสโมสร นศ. 605740051-0 นางสาวนัทธมน อาจจันดา องค์ประกอบของการตลาดร้านกาแฟในมุมมองของผู้ใช้บริการในเขตพื้นที่ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 26 ก.ย. 62 31 ต.ค. 62
11 ก.ย. 62 15.30-16.15 น. ห้องสโมสร นศ. 605740131-2 นายธนกร ชื่นบุญ องค์ประกอบของการตลาดร้านอาหารเช้าในมุมมองของผู้บริโภค ในเขตเทศบาลนครขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 26 ก.ย. 62 31 ต.ค. 62
11 ก.ย. 62 16.30-17.15 น. ห้องสโมสร นศ. 605740124-9 นางสาวเกศรา สอนสูงเนิน องค์ประกอบของการตลาดธุรกิจของการตลาดธุรกิจร้านอาหารฟิวชั่น ในมุมมองของผู้บริโภค เขตพื้นที่เทศบาลนครขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 26 ก.ย. 62 31 ต.ค. 62
11 ก.ย. 62 17.30-18.15 น. ห้องสโมสร นศ. 595740131-1 นางสาววราพร ศรีวิวัฒน์ แนวทางการพัฒนาความจงรักภักดีต่อตราสินค้าของลูกค้าธนาคารออมสิน วิธีวิจัยแบบผสมผสารวิธีการ 26 ก.ย. 62 31 ต.ค. 62
12 ก.ย. 62 11.00-11.45 น. ห้องประชุมชั้น 1 605740093-4 นายสุดที่รัก จักรวาลอาชาชาติ สินเชื่อการจำนองย้อนกลับในบริบทของประเทศไทย แพงเกินไป? 27 ก.ย. 62 1 พ.ย. 62
12 ก.ย. 62 13.00-13.45 น. ห้องประชุมชั้น 1 605740172-8 นายเฉลิมชัย อำนวยเงินตรา การศึกษาความเป็นไปได้ในการขยายสาขาห้างทองแม่อำนวย ในเขตอำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี 27 ก.ย. 62 1 พ.ย. 62
12 ก.ย. 62 14.00-14.45 น. ห้องประชุมชั้น 1 605740136-2 นายปฐวี เหลืองชัยศรี แผนการตลาดเพื่อเพิ่มยอดขายเมล่อนญี่ปุ่นของสวนชลิตา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 27 ก.ย. 62 1 พ.ย. 62
12 ก.ย. 62 15.00-15.45 น. ห้องประชุมชั้น 1 605740166-3 นางสาวกุสุมา เฉลิมมิตร แนวทางการเพิ่มยอดผู้สมัครใช้บริการ Krungthai Next ของธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาถนนช้างเผือก นครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 27 ก.ย. 62 1 พ.ย. 62
12 ก.ย. 62 16.00-16.45 น. ห้องประชุมชั้น 1 605740208-3 นางสาวนิภาพร ศรีเชียงหา แนวทางการปรับปรุงคุณภาพการบริการของสหกรณืการเกษตรเชียงยืน จำกัด จังหวัดมหาสารคาม 27 ก.ย. 62 1 พ.ย. 62
12 ก.ย. 62 09.00-09.45 น. ห้องจุฑาทิพย์ 605740042-1 นายธนกฤช โรจนชีวานนท์ คุณลักษณะของผู้ประกอบการที่ประสบความสำเร็จในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 27 ก.ย. 62 1 พ.ย. 62
12 ก.ย. 62 10.00-10.45 น. ห้องจุฑาทิพย์ 605740026-9 นางสาวจิดาภา ไทเมืองพล การศึกษาความเป็นไปได้ของการลงทุนธุรกิจร้านเบเกอรี่เพื่อสุขภาพในเขตอำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 27 ก.ย. 62 1 พ.ย. 62
12 ก.ย. 62 11.00-11.45 น. ห้องจุฑาทิพย์ 605740266-9 นางสาวอารยา อาจหาญ การศึกษาความต้องการเช่าอาคารพาณิชย์เพื่อธุรกิจการค้าในอำเภอเกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด 27 ก.ย. 62 1 พ.ย. 62
12 ก.ย. 62 13.00-13.45 น. ห้องจุฑาทิพย์ 605740263-5 นางสาวอลิสา ศิริจันทราวณิชย์ แนวทางการปรับปรุงคุณภาพการบริการของธนาคารออมสิน สำนักสินเชื่อธุรกิจ SMEs 11 ขอนแก่น 27 ก.ย. 62 1 พ.ย. 62
12 ก.ย. 62 14.00-14.45 น. ห้องจุฑาทิพย์ 605740004-9 นางพีรดา จงสถิตรักษ์ แนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพในการทำงานของผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี กรณีศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 27 ก.ย. 62 1 พ.ย. 62
12 ก.ย. 62 15.00-15.45 น. ห้องจุฑาทิพย์ 605740125-7 นางสาวจารุวรรณ คำด้วง การสร้างคุณค่าให้พนักงานเจเนอเรชั่นเอ็กซ์ฝ่ายผลิต บริษัท น้ำตาลมิตรภูหลวง จำกัด 27 ก.ย. 62 1 พ.ย. 62
12 ก.ย. 62 16.00-16.45 น. ห้องจุฑาทิพย์ 605740133-8 นายธีทัต วัฒนวิทย์ การสร้างแรงจูงใจในการทำงานของแรงงานฝ่ายผลิต กลุ่มธุรกิจลานมันขนาดกลางและขนาดเล็ก ในเขตอำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 27 ก.ย. 62 1 พ.ย. 62
12 ก.ย. 62 17.00-17.45 น. ห้องจุฑาทิพย์ 605740024-3 นายจักริน วงศ์ประดับแพร คุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่สำคัญของพนักงานพัฒนาธุรกิจระดับ 4-7 ผู้ที่มีความโดดเด่นในการปฏิบัติงาน กรณีศึกษาพนักงานพัฒนาธุรกิจที่ปฏิบัติงานในสังกัดสำนักงาน ธ.ก.ส. เขตพื้นที่จังหวัดอุดรธานี 27 ก.ย. 62 1 พ.ย. 62
13 ก.ย. 62 10.00-10.45 น. ห้องประชุมชั้น 1 605740145-1 นายวาทิต สถิรธนากร ประสิทธิภาพของราคาสัญญาซื้อขายล่วงหน้าดัชนีราคา 28 ก.ย. 62 2 พ.ย. 62
14 ก.ย. 62 10.00-10.45 น. ห้อง 1404 ชั้น 4 605740173-6 นางชลกัลป์ วรรณโก ปัจจัยที่มีผลต่อการออมของสมาชิกสหกรณืออมทรัพย์ สาธารณสุขขอนแก่น จำกัด 29 ก.ย. 62 3 พ.ย. 62
14 ก.ย. 62 11.00-11.45 น. ห้อง 1404 ชั้น 4 605740252-0 นายสรฤทธิ์ ทรัพย์สมบัติ การกำหนดแนวทางการตลาดเพื่อการตัดสินใจเลือกซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิตของผู้บริโภคในเขตจังหวัดขอนแก่น 29 ก.ย. 62 3 พ.ย. 62
14 ก.ย. 62 14.00-14.45 น. ห้อง 1404 ชั้น 4 605740181-7 นายชานนท์ โนนศรีชัย ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อพริกป่นของผู้ประกอบการร้านก๋วยเตี๋ยว ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 29 ก.ย. 62 3 พ.ย. 62
14 ก.ย. 62 15.00-15.45 น. ห้อง 1404 ชั้น 4 595740223-6 นายธีรพงษ์ โกษาแสง แนวทางการพัฒนาโมเดลธุรกิจ กิจการเพื่อสังคมกรณีศึกษาการท่องเที่ยวชุมชน ตำบลท่าเรือ อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม 29 ก.ย. 62 3 พ.ย. 62
14 ก.ย. 62 09.00-09.45 น. ห้องประชุมชั้น 1 605740002-3 นางสาวจุฬาพร แสนโคตร แนวทางการจัดทำแผนพัฒนารายบุคคลแบบมีส่วนร่วมสำหรับบุคลากรสายสนับสนุน กรณีศึกษา คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาขอนแก่น 29 ก.ย. 62 3 พ.ย. 62
14 ก.ย. 62 10.00-10.45 น. ห้องประชุมชั้น 1 605740195-6 นางสาวธนวรรณ สันติเมทนีดล แนวทางในการจัดการการตลาดร้านเสื้อผ้าลลินผ่านการทำตลาดออนไลน์ 29 ก.ย. 62 3 พ.ย. 62
14 ก.ย. 62 11.00-11.45 น. ห้องประชุมชั้น 1 605740101-1 นายอธิป สุสุวรรณ แนวทางการเพิ่มยอดขายน้ำมันเชื้อเพลิงของสถานีบริการน้ำมันอธิป ปิโตรเลียม อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี 29 ก.ย. 62 3 พ.ย. 62
14 ก.ย. 62 14.00-14.45 น. ห้องประชุมชั้น 1 605740067-5 นางสาวพัณณิตา ตันสวัสดิ์ การศึกษาความเป็นไปได้ในการเปิดร้านกาแฟสวนหลังบ้าน ในเขตเทศบาลนครอุดรธานี 29 ก.ย. 62 3 พ.ย. 62
14 ก.ย. 62 15.00-15.45 น. ห้องประชุมชั้น 1 605740048-9 นางสาวธัญวรัตน์ อรจันทร์ ปัจจัยแห่งความสำเร็จของร้านจุด 3 จุด ในธุรกิจขนมหวาน 29 ก.ย. 62 3 พ.ย. 62
14 ก.ย. 62 16.00-16.45 น. ห้องประชุมชั้น 1 605740078-0 นางสาวรุจิรา จันโทมุข รูปแบบธุรกิจร้านชานมไข่มุก กรณีศึกษา ร้านบันไซ 29 ก.ย. 62 3 พ.ย. 62
14 ก.ย. 62 17.00-17.45 น. ห้องประชุมชั้น 1 605740049-7 นางสาวธิดารัตน์ ชินะชัชวารัตน์ ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยทางการตลาดกับการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์แม่และเด็ก กรณีศึกษา จังหวัดอุดรธานี 29 ก.ย. 62 3 พ.ย. 62
15 ก.ย. 62 09.00-09.45 น. ห้องประชุมชั้น 1 605740151-6 นางสาวอาภาภัค เหลาพร แนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมจิ้งหรีดอีสาน 30 ก.ย. 62 4 พ.ย. 62
15 ก.ย. 62 10.00-10.45 น. ห้องประชุมชั้น 1 605740134-6 นางสาวนภสร อินไชยา การออกแบบธุรกิจ กรณีศึกษา ร้านชวนชมผ้าไทย 30 ก.ย. 62 4 พ.ย. 62
15 ก.ย. 62 11.00-11.45 น. ห้องประชุมชั้น 1 605740140-1 นายภควัต พุดซ้อน การบริหารการเปลี่ยนแปลงของร้านอังคนาพาณิชย์ อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย 30 ก.ย. 62 4 พ.ย. 62
15 ก.ย. 62 13.00-13.45 น. ห้องประชุมชั้น 1 605740117-6 นายธนพนธ์ ตั้งวัฒนสุวรรณ การลดการเกิดของเสียในกระบวนการผลิตหลังคาเหล็ก กรณีศึกษา บริษัท เค.ซี. เมททอลชีท จำกัด (มหาชน) 30 ก.ย. 62 4 พ.ย. 62
15 ก.ย. 62 14.00-14.45 น. ห้องประชุมชั้น 1 605740126-5 นายจิตรติชัย จอกกิ่ว แนวทางการเพิ่มยอดขายบริษัท เค.ซี. เมททอลชีท จำกัด (มหาชน) ผ่านช่องทางออนไลน์ 30 ก.ย. 62 4 พ.ย. 62
15 ก.ย. 62 15.00-15.45 น. ห้องประชุมชั้น 1 605740152-4 นายเอกวิชญ์ โคตรมี การศึกษาความเป็นไปได้ในการขยายสาขาของบริษัท ทีซีสโตร์ จำกัด อำเภอร่องคำ จังหวัดกาฬสินธุ์ 30 ก.ย. 62 4 พ.ย. 62
15 ก.ย. 62 16.00-16.45 น. ห้องประชุมชั้น 1 605740116-8 นายณัฐประคัลภ์ สมกิจศิริ แนวทางการเพิ่มยอดขายบริษัท เค.ซี. เมททองชีท จำกัด (มหาชน) สาขาขอนแก่น 30 ก.ย. 62 4 พ.ย. 62