นี่คือเว็บเก่าของ MBA KKU หากต้องการข้อมูลล่าสุดกรุณาเข้าเว็บใหม่ที่ https://mba.kku.ac.th
home หน้าหลัก  |  contact ติดต่อเรา  |  staff เข้าระบบ  |  eng English

ตารางการสอบ Present IS

      ตารางสอบการศึกษาอิสระ  หรือวิทยานิพนธ์    
วันสอบ เวลาสอบ ห้องสอบ รหัส ชื่อสกุล ชื่อเรื่อง 15 วันหลังสอบ ควรแก้ไขเรียบร้อย   ครบ 50 วัน   ส่งเล่ม MBA
29 มิ.ย. 63 09.00-09.45 น. ห้องจุฑาทิพย์ 615740146-0 นายธีรินทร์ แสนตระกูล แนวทางการเป็นผู้สนับสนุนธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด(มหาชน) ของลูกค้ากลุ่ม SCB FIRST ในเขตจังหวัดขอนแก่น 14 ก.ค. 63 17 ส.ค. 63
29 มิ.ย. 63 10.00-10.45 น. ห้องจุฑาทิพย์ 615740161-4 นางสาวปรัชญา ลางคุลานนท์ แนวทางการเสริมสร้างความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากร ในเทศบาลตำบลเชียงยืน อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม 14 ก.ค. 63 17 ส.ค. 63
29 มิ.ย. 63 11.00-11.45 น. ห้องจุฑาทิพย์ 615740125-8 นายชัยวัฒน์ โพธิ์ร้อย แนวทางการเสริมสร้างความผูกพันในงานของพนักงานธนาคารอาคารสงเคราะห์ ในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 14 ก.ค. 63 17 ส.ค. 63
29 มิ.ย. 63 13.00-13.45 น. ห้องจุฑาทิพย์ 615740170-3 นางสาวพรพิมล ขนอ่อน แนวทางการเสริมสร้างความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ในเขตจังหวัดขอนแก่น 14 ก.ค. 63 17 ส.ค. 63
29 มิ.ย. 63 14.00-14.45 น. ห้องจุฑาทิพย์ 615740104-6 นางสาวสุพัตรา ศรีกระทุ่ม แนวทางการเสริมสร้างความผูกพันต่อองค์กรของพนักงาน เทศบาลนครแหลมฉบัง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 14 ก.ค. 63 17 ส.ค. 63
29 มิ.ย. 63 15.00-15.45 น. ห้องจุฑาทิพย์ 615740216-5 นางสาวอรวรรณ อึ้งพรหมบัณฑิต แนวทางการเสริมสร้างความผูกพันในองค์กรของพนักงานและลูกจ้างของธนาคารออมสิน เขตหนองบัวลำภู 14 ก.ค. 63 17 ส.ค. 63
30 มิ.ย. 63 09.00-09.45 น. ห้องจุฑาทิพย์ 615740198-1 นางสาววิภาวี หงษ์สามสิบเจ็ด แนวทางการปรับปรุงการทำงานเป็นทีมเพื่อเพิ่มประสิทธิผลของทีมฝ่ายจัดซื้อ ของบริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) จังหวัดร้อยเอ็ด 15 ก.ค. 63 18 ส.ค. 63
30 มิ.ย. 63 10.00-10.45 น. ห้องจุฑาทิพย์ 615740224-6 นางสาวอุไรวรรณ อูปแก้ว แนวทางการปรับปรุงคุณภาพการบริการสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น 15 ก.ค. 63 18 ส.ค. 63
30 มิ.ย. 63 11.00-11.45 น. ห้องจุฑาทิพย์ 615740120-8 นายเจษฎา สาระภักดี แนวทางการเสริมสร้างประสบการณ์ของพนักงานและการเป็นผู้สนับสนุนองค์กร ของพนักงาน ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สังกัดสำนักงานเขตร้อยเอ็ด 15 ก.ค. 63 18 ส.ค. 63
30 มิ.ย. 63 13.00-13.45 น. ห้องจุฑาทิพย์ 615740166-4 นายพงศธร ดำเวียงคำ การพัฒนาแนวคิดผลิตภัณฑ์ภาชนะจากไม้สน ของสำหรับผู้บริโภคในเขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 15 ก.ค. 63 18 ส.ค. 63
30 มิ.ย. 63 14.00-14.45 น. ห้องจุฑาทิพย์ 615740113-5 นายเกรียงศักดิ์ เจิมนาค การพัฒนาแนวคิดผลิตภัณฑ์สมุนไพรรวมชนิดแห้ง สำหรับผู้บริโภค ในเขตจังหวัดขอนแก่น 15 ก.ค. 63 18 ส.ค. 63
 30 มิ.ย. 63 10.00 น. ห้องประชุมชั้น 1 615740003-2 นายณัฎฐ์ดนัย สุพัฒน์นานนท์ การลดต้นทุนสูญเปล่าในกระบวนการกระจายสินค้าขาออกด้วยการจัดการขนส่งที่เหมาะสมโดยการประยุกต์ใช้ตัวแบบกำหนดการเชิงเส้นผสมจำนวนเต็ม กรณีศึกษาธุรกิจกระจายสินค้าเครื่องดื่ม ในจังหวัดนครราชสีมา ร้อยเอ็ด และอุดรธานี วิทยานิพนธ์