นี่คือเว็บเก่าของ MBA KKU หากต้องการข้อมูลล่าสุดกรุณาเข้าเว็บใหม่ที่ https://mba.kku.ac.th
home หน้าหลัก  |  contact ติดต่อเรา  |  staff เข้าระบบ  |  eng English

back ย้อนกลับไปหน้าที่แล้ว

การเรียนวิชาพื้นฐาน

pic


การเรียนวิชาพื้นฐาน หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

การเรียนวิชาพื้นฐาน ประกอบด้วย 3 รายวิชา ดังนี้

  1. วิชา CM 017801 คณิตศาสตร์และสถิติสำหรับธุรกิจ
  2. วิชา CM 017802 ธุรกิจและสิ่งแวดล้อมทางการจัดการ
  3. วิชา CM 017803 หลักการบัญชีพื้นฐานเพื่อการจัดการ

นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนวิชาพื้นฐานตามประกาศวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 21/2563 ให้ได้ค่าคะแนน S (Satisfaction) ทุกคน และทุกวิชา ยกเว้นผู้ผ่านการสอบวัดความรู้พื้นฐาน ที่วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้เข้าทดสอบโดยไม่มีค่าใช้จ่ายในการสอบ ในวันอาทิตย์ที่ 12 กรกฎาคม 2563 (วันปฐมนิเทศศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563 รายละเอียดตามกำหนดการ ที่แนบท้ายนี้)

หากนักศึกษาไม่เข้าสอบในวันดังกล่าว จะต้องลงทะเบียนเรียนวิชาพื้นฐานให้ได้ค่าคะแนน S (Satisfaction) ในทุกวิชา

(โปรดอ่านเอกสารที่เกี่ยวข้อง)

back ย้อนกลับไปหน้าที่แล้ว