นี่คือเว็บเก่าของ MBA KKU หากต้องการข้อมูลล่าสุดกรุณาเข้าเว็บใหม่ที่ https://mba.kku.ac.th
home หน้าหลัก  |  contact ติดต่อเรา  |  staff เข้าระบบ  |  eng English

back ย้อนกลับไปหน้าที่แล้ว

รายชื่อนักศึกษาผู้สอบผ่านการสอบประมวลความรู้ - ข้อเขียน และมีสิทธิ์สอบประมวลความรู้ - ปากเปล่า ประจำชุดวิชาที่ 3 ปีการศึกษา 2562 (รอบที่ 1)

ข้อแนะนำ

เป็นการตั้งสมมติฐานให้ผู้เข้าสอบเป็นผู้บริหาร หรือผู้รับผิดชอบหน่วยงานที่ตนต้องการพัฒนา หรือผู้เผชิญปัญหาขององค์กรที่ตนสังกัด แล้วให้ผู้เข้าสอบนำเสนอปัญหาทางด้านการจัดการและวิธีการแก้ปัญหา หรือโอกาสในการพัฒนาธุรกิจ (โดยบรูณาการทฤษฎีทางด้านบริหารจัดการมาประยุกต์ใช้) นำเสนอต่อคณะกรรมการ และตอบข้อซักถามของคณะกรรมการโดยใช้เวลาไม่น้อยกว่า 20 นาที ให้ผู้สอบจัดทำบทคัดย่อสถานการณ์จำลอง (Situation summary) ประกอบการนำเสนอต่อคณะกรรมการโดยพิมพ์ในกรอบ 1 หน้ากระดาษ (ขนาด เอ 4)  ระหว่างการนำเสนอไม่อนุญาตให้ผู้สอบใช้เครื่องมือสื่อหรืออุปกรณ์สื่อสารใดๆทั้งสิ้น ในกรณีที่ผู้สอบไม่ได้ สังกัดองค์กรใดๆ หรือไม่สามารถนำข้อมูลจากองค์กรที่สังกัดมาจัดทำเป็นข้อมูลนำเสนอได้ให้ผู้สอบใช้ข้อมูลจากองค์กรอื่นที่สามารถจัดเตรียมมาใช้ทำการนำเสนอแทนได้   

การแต่งกาย : สวมชุดสุภาพ หรือสูทประจำรุ่น

pic

pic

pic

pic

pic

pic

    back ย้อนกลับไปหน้าที่แล้ว