นี่คือเว็บเก่าของ MBA KKU หากต้องการข้อมูลล่าสุดกรุณาเข้าเว็บใหม่ที่ https://mba.kku.ac.th
home หน้าหลัก  |  contact ติดต่อเรา  |  staff เข้าระบบ  |  eng English

back ย้อนกลับไปหน้าที่แล้ว

รับสมัครนักศึกษาเพื่อฝึกงานในยุโรปกับโครงการ ASEM Work Placement Programme

รับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ ASEM Work Placement Programme ประจำปี 2563 โดยโครงการมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนนักศึกษาฝึกงานอย่างสมดุลระหว่างฝ่ายเอเชียและยุโรป และส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับความแตกต่างทางวัฒนธรรม 


คุณสมบัติของผู้สมัคร มีดังนี้
1. มีสัญชาติไทย
2. เป็นนักศึกษาระดับปริญญาโท ชั้นปีที่ 2
3. มีเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.00 (นับถึงวันสมัคร)
4. มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษระดับดี (รายละเอียดในแบบฟอร์มสมัคร)
5. มีความสามารถในการกแปัญหาเฉพาะหน้า สามารถปรับตัวให้เข้ากับสังคมและสภาพแวดล้อมต่างวัฒนธรรม และมีจิตสาธารณะ
6. สามารถเข้าร่วมโครงการตลอดระยะเวลาที่กำหนดและปฏิบัติตามข้อกำหนดของโครงการ
7. คุณสมบัติเพิ่มเติมตามที่สถาบันอุดมศึกษาต้นสังกัดกำหนดและปฏิบัติ

ผู้ที่สนใจสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสมัคร และดาวน์โหลดใบสมัครและเอกสารที่เกี่ยวข้องได้ที่ http://www.inter.mua.go.th  หัวข้อ "Call for Applications of 2020 ASEM Work Placement Programme"

ส่งเอกสารใบสมัครและเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องได้ที่ นางสาวยุวธิดา บุญมาก เจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์ วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ หมายเลขโทรศัพท์ 094-3922111 ภายในวันที่ 2 มกราคม 2563


 

    back ย้อนกลับไปหน้าที่แล้ว