นี่คือเว็บเก่าของ MBA KKU หากต้องการข้อมูลล่าสุดกรุณาเข้าเว็บใหม่ที่ https://mba.kku.ac.th
home หน้าหลัก  |  contact ติดต่อเรา  |  staff เข้าระบบ  |  eng English

back ย้อนกลับไปหน้าที่แล้ว

รายชื่อนักศึกษาที่ยื่นคำร้องขอสำเร็จการศึกษาแล้ว

1 565740373-4 เศรษฐศักดิ์ แสวงสุทธิ์
2 575740454-5 เสรี  จิตรีพรต
3 575740378-5 ฝนทิพย์ บุญทนันท์
4 565740520-7 กชณัช วรวงษ์เทพ
5 585740353-2 Phonesavanh Phikounkham
6 565740243-7 สรณัฐ พัฒนสระคู
7 565740366-1 ศาสตร์ศิลป์ รสสุคนธ์สกุล
8 575740027-4 ณัฐกรณ์ ชมนิรัตน์
9 575740166-0 ธรรมนูญ บุษรากุล
10 575740140-8 ชนิดา โมทอง
11 575740302-8 กัลยาณี บัวจำรัส
12 575740211-1 พิไลลักษณ์ ภูศรี
13 555740012-5 สิริรักษ์ รัตนานิคม
14 565740505-3 สุวิมล แทเรือง
15 575740103-4 ศราวุธ แก่นแก้ว
16 575740002-0 ดลพร เชื่อมกลาง
17 575740364-6 ประชา ชื่นสวัสดิ์
18 575740294-1 กนกวรรณ ศรีประเสริฐ
19 555740531-1 ธนกฤต ธรรมรักษาเจริญ

 

ผู้มีสิทธิ์ยื่นคำร้องขอสำเร็จการศึกษา
- มีสภาพความเป็นนักศึกษาในชุดวิชาที่ขอสำเร็จการศึกษา        
- เรียนครบตามหลักสูตร วิชาบังคับ 30 หน่วยกิต เลือก 6 หน่วยกิต IS 3 หน่วยกิต แผน ข      
- วิชาบังคับมีผลการเรียนอย่างน้อย C  - เกรดเฉลี่ย GPA 3.00  
- ได้รับการยินยอมให้เผยแพร่บทความจากที่ปรึกษาแล้ว - งานวิจัยได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่แล้ว
- นำเสนอผลรายวิชา IS อย่างน้อยได้ผลเป็น pass - ผ่านเกณฑ์ภาษาอังกฤษ  
- สอบผ่าน การสอบประมวลความรู้ (ข้อเขียนและปากเปล่า) แล้ว       
- เข้าร่วมดูงานในประเทศและกิจกรรม B-Game แล้ว        
- ตรวจสอบหนี้สินและยื่นคำร้องขอสำเร็จการศึกษา         

    back ย้อนกลับไปหน้าที่แล้ว