นี่คือเว็บเก่าของ MBA KKU หากต้องการข้อมูลล่าสุดกรุณาเข้าเว็บใหม่ที่ https://mba.kku.ac.th
home หน้าหลัก  |  contact ติดต่อเรา  |  staff เข้าระบบ  |  eng English

back ย้อนกลับไปหน้าที่แล้ว

ขั้นตอนการขอสำเร็จการศึกษา

ขั้นตอนการขอสำเร็จการศึกษา

(โปรดอ่านอย่างละเอียด)

 

สำหรับนักศึกษา ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน ยื่นขอสำเร็จการศึกษาได้ ต้องผ่านการดำเนินการ ดังนี้

 

ที่

นักศึกษาแผน  ข (การศึกษาอิสระ)

นักศึกษา  แผน  ก (วิทยานิพนธ์)

1

มีผลการเรียนครบตามหลักสูตร

  • หมวดวิชาบังคับ 27 หน่วยกิต (9 รายวิชา)
  • หมวดวิชาเลือก 6 หน่วยกิต (2 รายวิชา)
  • การศึกษาอิสระ  S = 3 หน่วยกิต

มีผลการเรียนครบตามหลักสูตร

  • หมวดวิชาบังคับ 27 หน่วยกิต (9 รายวิชา)
  • วิทยานิพนธ์ S = 12 หน่วยกิต

 

2

สอบการศึกษาอิสระอย่างน้อยได้ผล Pass

สอบวิทยานิพนธ์อย่างน้อยได้ผล Pass

3

สอบผ่าน การสอบประมวลความรู้-ข้อเขียน

สอบผ่าน การสอบประมวลความรู้-ปากเปล่า

-

4

ส่งรูปเล่มฉบับสมบูรณ์ที่ห้องสมุดวิทยาลัยฯ

ส่งรูปเล่มฉบับสมบูรณ์ที่บัณฑิตวิทยาลัยฯ

5

บันทึกข้อมูลการเผยแพร่ผลงานการศึกษาอิสระและวิทยานิพนธ์ ที่ http://gsmis.gs.kku.ac.th/ พร้อมพิมพ์ข้อมูลการตีพิมพ์ และส่งเอกสารการตีพิมพ์ดังกล่าวที่บัณฑิตวิทยาลัย (ตึกพิมลกลกิจ ชั้น 3 ฉบับจริง 2 ชุด) และที่คณะ (สำเนา 1ชุด) โดยใช้username คือ รหัสนักศึกษาไม่มีขีด password เลขที่บัตรประจำตัวประขาชน (กรณียังไม่ได้เปลี่ยนแปลง e-mail มข.) 

หมายเหตุ : 1. กรณี ตีพิมพ์ในวารสาร เอกสารคือ ใบตอบรับการลงตีพิมพ์และหน้าปกวารสารฉบับก่อนหน้า 2. กรณี นำเสนอผลงานที่งานประชุมวิชาการใด (proceeding) เอกสารคือ ใบตอบรับ ใบประกาศที่ได้รับในวันนำเสนอ หน้าปกเล่ม proceeding หน้าสารบัญที่มีชื่อเจ้าของบทความที่นำเสนอ

6

ยื่นคำร้องขอสำเร็จการศึกษาที่ฝ่ายวิชาการวิทยาลัยฯ (แนบใบตอบรับตีพิมพ์วารสารหรือหลักฐานการนำเสนอผลงานวิชาการฉบับจริงพร้อมใบขอสำเร็จการศึกษา ที่บัณฑิตวิทยาลัย และสำเนา แนบคำขอสำเร็จการศึกษา ตามข้อ 5 ที่วิทยาลัยฯ) โดยต้องผ่านการตรวจสอบหนี้สิน ก่อนยื่นดังนี้

  • ตรวจหนี้สินที่สำนักวิทยบริการ (ห้องสมุดกลาง)
  • ตรวจหนี้สินที่ห้องสมุดวิทยาลัยฯ

 

นักศึกษาต้องตรวจสอบรายละเอียดของขั้นตอนการสำเร็จการศึกษา และตรวจสอบข้อมูลของตัวเอง เพื่อความถูกต้องรวดเร็วยิ่งขึ้น ก่อนการยื่นคำขอสำเร็จการศึกษา หากมีปัญหาสงสัยติดต่อคุณอรอุมา ศึกษา 0898417597

 

สำหรับวิทยาลัยฯ เมื่อฝ่ายวิชาการได้รับแบบขอสำเร็จการศึกษาจากนักศึกษาแล้ว จะดำเนินการเกี่ยวกับการตรวจสอบการสำเร็จการศึกษาของนักศึกษาดังนี้

 

ที่

การดำเนินการ

ระยะเวลาดำเนินการ

A

วิทยาลัยฯ ตรวจสอบคุณสมบัติผู้สำเร็จการศึกษา (ข้อ1-ข้อ5 ข้างต้น) และนำเสนอผู้บริหาร

ไม่เกิน 2-14 วัน บางกรณีมีปัญหาผลสอบหรือคะแนนสอบของนักศึกษา

B

ส่งรายชื่อนักศึกษาจากข้อ A ให้สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการตรวจสอบ  และส่งผลการตรวจสอบให้วิทยาลัยฯ โดยต้องผ่าน ฝ่ายสารบรรณ ฝ่ายทะเบียนเรียน ฝ่ายทะเบียนประวัติ ฝ่ายประมวลผล

2-4 สัปดาห์ หรือมากกว่านั้น โดยประมาณ หากล่าช้า อาจเกิดจากหลายคณะในมข. ส่งตรวจสอบการสำเร็จการศึกษาในช่วงเดียวกันและในการตรวจสอบแต่ละรายต้องให้หลายฝ่ายเป็นผู้ดำเนินการ เป็นต้น จึงทำให้ต้องใช้ระยะเวลานานในการตรวจสอบ

C

นำผลการตรวจสอบจากสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ เสนอคณะกรรมการประจำวิทยาลัยฯ เพื่อขออนุมัติสำเร็จการศึกษา

เดือนละ 2 ครั้ง (สัปดาห์ที่ 1 และ 4 ของเดือน) วันที่อนุมัติคือวันที่สำเร็จการศึกษาใน transcript ของนักศึกษา

D

นำผลการอนุมัติจากคณะกรรมการประจำวิทยาลัยฯ เสนอขอรับรองจากสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น

นำเสนอได้เดือนละประมาณ 2 ครั้ง หากได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการประจำวิทยาลัยฯ แล้ว

E

ส่งรายชื่อผู้ผ่านการสภาฯ ไปยังสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ เพื่อเตรียมรายชื่อให้นักศึกษาขึ้นทะเบียนบัณฑิตศึกษาต่อไป

หลังจากสภาอนุมัติไม่เกิน 1 สัปดาห์ นักศึกษาสามารถขึ้นทะเบียนบัณฑิตได้ โดยมีค่าใช้จ่าย ประมาณ 800-1000 บาท โดยประมาณ

 

 

นักศึกษาต้องตรวจสอบรายละเอียดของขั้นตอนการสำเร็จการศึกษาและตรวจสอบตัวเอง เพื่อความถูกต้องรวดเร็วยิ่งขึ้น ก่อนการยื่นขอสำเร็จการศึกษา
หากมีปัญหาสงสัยติดต่อคุณอรอุมา ศึกษา 0898417597,0862385444

 

 

 

back ย้อนกลับไปหน้าที่แล้ว