นี่คือเว็บเก่าของ MBA KKU หากต้องการข้อมูลล่าสุดกรุณาเข้าเว็บใหม่ที่ https://mba.kku.ac.th
home หน้าหลัก  |  contact ติดต่อเรา  |  staff เข้าระบบ  |  eng English
การลงทะเบียนเรียน ให้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2548 หมวดที่ 6 (<a href='#'>รายระเอียด</a>) หรือเป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่นที่ปรับปรุงใหม่

การลงทะเบียนเรียน

การลงทะเบียนวิชาเรียน

ให้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2548 หมวดที่ 6 (รายระเอียด) หรือเป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่นที่ปรับปรุงใหม่

ขั้นตอนการลงทะเบียนเรียน

  1. นักศึกษาบันทึกข้อมูลการลงทะเบียนยืนยันรายวิชา (ทาง web ทั่วประเทศ http://reg.kku.ac.th
  2. พิมพ์ "ใบแจ้งยอด" การชำระเงิน (ทาง web ทั่วประเทศ) และนำ "ใบแจ้งยอด" ไปชำระเงินที่ธนาคาร
ในการลงทะเบียนทุกครั้ง นักศึกษาต้องชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาใน ช่วงเวลาที่กำหนดในใบแจ้งยอดเท่านั้น เพื่อไม่ให้เกิดข้อผิดพลาด ก่อนการสอบกลางภาคเรียน

การลงทะเบียนเรียนซ้ำ (Regrade)

นักศึกษาที่ได้ระดับ ต่ำกว่า C ในวิชาบังคับ ถือว่าต่ำกว่ามาตรฐาน ให้ลงทะเบียนเรียนซ้ำ นักศึกษาจะลงทะเบียนวิชาเรียนซ้ำ เพื่อคิดค่าคะแนนในวิชาที่เคยลงทะเบียน และได้รับผลการเรียนตั้งแต่ระดับคะแนน B ขึ้นไปแล้วมิได้

ในกรณีที่นักศึกษาเรียนครบรายวิชาตามหลักสูตรแล้ว แต่ได้คะแนนเฉลี่ยสะสมต่ำกว่า 3.00 จะสามารถลงทะเบียนเรียนซ้ำเพื่อคิดค่าคะแนนในวิชาที่เคยลงทะเบียน และได้ผลการเรียนต่ำกว่าระดับ A ได้

ข้อกำหนดการลงทะเบียนรายวิชา วิทยานิพนธ์ หรือ การศึกษาอิสระ

นักศึกษาจะลงทะเบียนวิชา 900 899 หรือ 900 897 ได้ต่อเมื่อ
  1. นักศึกษาต้องมีคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ หรือการศึกษาอิสระ ที่วิทยาลัยฯแต่งตั้ง อย่างน้อยจำนวน 1 ท่าน พิจารณาโครงร่างของกรณีศึกษา และให้คำปรึกษาแนะนำที่เกี่ยวกับวิทยานิพนธ์และการศึกษาอิสระ
  2. กรณีลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ นักศึกษาจะต้องสอบผ่านวิชาต่าง ๆ ที่นับหน่วยกิตตามหลักสูตรมาแล้วไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต


<< หน้าแรก  |  < ก่อนหน้า  |  หน้า / 1  |  ถัดไป >  |  หน้าสุดท้าย >>

up กลับไปด้านบน