home หน้าหลัก  |  contact ติดต่อเรา  |  staff เข้าระบบ  |  eng English
การสอบประมวลความรู้ ข้อกำหนดในการสอบประมวลความรู้

การสอบประมวลความรู้

ข้อกำหนดในการสอบประมวลความรู้

  1. นักศึกษาจะขอสอบได้ ต่อเมื่อได้ลงทะเบียนรายวิชาต่าง ๆ ครบถ้วนตามหลักสูตรแล้ว และมีโอาสจะสำเร็จการศึกษาในภาคการศึกษานั้น (จะต้องได้รับการอนุมัติจากคณบดี) ทั้งนี้ ในรายวิชา 900 897 การศึกษาอิสระ นักศึกษาต้องมีผลประเมินความก้าวหน้าเป็น S = 3 หน่วยกิต
  2. การสอบประมวลความรู้จะสอบได้ไม่เกิน 2 ครั้ง ในแต่ละหลักสูตร
  3. ขอบเขตของการประมวลความรู้ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการประมวลความรู้ที่วิทยาลัยฯแต่งตั้ง การทดสอบอาจเป็นแบบข้อเขียนหรือปากเปล่าหรือทั้งสองแบบ ซึ่งกำหนดและดำเนินการโดยคณะกรรมการฯ
  4. การอนุญาตให้นำเอกสาร ตำรา เครื่องคิดเลขเข้าห้องสอบ ขึ้นอยู่กับเจตนาของคณะกรรมการประมวลความรู้ ซึ่งต้องมีการประกาศให้นักศึกษาทราบล่วงหน้า
  5. การประมวลความรู้จะกระทำได้เมื่อนักศึกษาสอบไล่ในวิชาบังคับ วิชาเลือก ผ่านครบถ้วนทุกวิชาแล้ว และคะแนนเฉลี่ยสะสมต้องไม่ต่ำกว่า 3.00


<< หน้าแรก  |  < ก่อนหน้า  |  หน้า / 2  |  ถัดไป >  |  หน้าสุดท้าย >>

up กลับไปด้านบน