นี่คือเว็บเก่าของ MBA KKU หากต้องการข้อมูลล่าสุดกรุณาเข้าเว็บใหม่ที่ https://mba.kku.ac.th
home หน้าหลัก  |  contact ติดต่อเรา  |  staff เข้าระบบ  |  eng English

ขั้นตอนการตรวจสอบจบ

ขั้นตอนการขอสำเร็จการศึกษา (โปรดอ่านอย่างละเอียด)

สำหรับนักศึกษา ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน ยื่นขอสำเร็จการศึกษาได้ ต้องผ่านการดำเนินการ ดังนี้ที่นักศึกษา แผน ข (การศึกษาอิสระ)นักศึกษา แผน ก (วิทยานิพนธ์)
1 มีผลการเรียนครบตามหลักสูตร
 • หมวดวิชาบังคับ 30 หน่วยกิต (10 รายวิชา)
 • หมวดวิชาเลือก 6 หน่วยกิต (2 รายวิชา)
 • การศึกษาอิสระ S = 3 หน่วยกิต
มีผลการเรียนครบตามหลักสูตร
 • หมวดวิชาบังคับ 27 หน่วยกิต (10 รายวิชา)
 • วิทยานิพนธ์ S = 12 หน่วยกิต
2 สอบการศึกษาอิสระอย่างน้อยได้ผล Pass สอบวิทยานิพนธ์อย่างน้อยได้ผล Pass
3 สอบผ่าน การสอบประมวลความรู้-ข้อเขียน
สอบผ่าน การสอบประมวลความรู้-ปากเปล่า
-
4 ส่งรูปเล่มฉบับสมบูรณ์ที่ห้องสมุดวิทยาลัยฯ ส่งรูปเล่มฉบับสมบูรณ์ที่บัณฑิตวิทยาลัยฯ
5 ผ่านเกณฑ์มาตรฐานความรู้ด้านภาษาอังกฤษตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย ฉบับที่ 67/2559
6 บันทึกข้อมูลการเผยแพร่ผลงานการศึกษาอิสระและวิทยานิพนธ์ ที่ http://gsmis.gs.kku.ac.th/ พร้อมพิมพ์ข้อมูลการตีพิมพ์ และส่งเอกสารการตีพิมพ์ดังกล่าวที่บัณฑิตวิทยาลัย (ตึกพิมลกลกิจ ชั้น 3 ฉบับจริง 2 ชุด) โดยใช้ username คือ รหัสนักศึกษาไม่มีขีด password เลขที่บัตรประจำตัวประขาชน (กรณียังไม่ได้เปลี่ยนแปลง e-mail มข.) และต้องให้อ.ที่ปรึกษาและเจ้าหน้าที่วิทยาลัยฯ ตรวจสอบก่อนส่งบัณฑิตวิทยาลัย

หมายเหตุ :
 1. กรณี ตีพิมพ์ในวารสาร เอกสารคือ ใบตอบรับการลงตีพิมพ์และหน้าปกวารสารฉบับก่อนหน้า
 2. กรณี นำเสนอผลงานที่งานประชุมวิชาการใด (proceeding) เอกสารคือ ใบตอบรับ ใบประกาศที่ได้รับในวันนำเสนอ หน้าปกเล่ม proceeding หน้าสารบัญที่มีชื่อเจ้าของบทความที่นำเสนอ และบทความฉบับเต็ม
7 ยื่นคำร้องขอสำเร็จการศึกษาที่ฝ่ายวิชาการวิทยาลัยฯ โดยต้องผ่านการตรวจสอบหนี้สิน ก่อนยื่นดังนี้
 • ตรวจหนี้สินที่สำนักวิทยบริการ (ห้องสมุดกลาง)
 • ตรวจหนี้สินที่ห้องสมุดวิทยาลัยฯ

นักศึกษาต้องตรวจสอบรายละเอียดของขั้นตอนการสำเร็จการศึกษา และตรวจสอบข้อมูลของตัวเอง เพื่อความถูกต้องรวดเร็วยิ่งขึ้น ก่อนการยื่นคำขอสำเร็จการศึกษา หากมีปัญหาสงสัยติดต่อคุณอรอุมา ศึกษา 0898417597

เกณฑ์มาตรฐานความรู้ด้านภาษาอังกฤษตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย ฉบับที่ 67/2559

 1. ต้องมีผลการทดสอบจากศูนย์ทดสอบทางภาษาที่มีผลการสอบมีอายุไม่เกิน 2 ปีนับตั้งแต่วันสอบจาก สถาบันที่มีการทดสอบดังนี้
  • TOEFL (Paper Based) ไม่ต่ำากว่า 470 คะแนน
  • TOEFL (Computer Based) ไม่ต่ำกว่า 150 คะแนน
  • TOEFL (Internet Based) ไม่ต่ำกว่า 52 คะแนน
  • TOEFL (Institutional Testing Program) ไม่ต่ำกว่า 470 คะแนน
  • IELTS (Academic Module) ไม่ต่ำกว่า 5.0 คะแนน
  • TU-GET (1000 คะแนน) ไม่ต่ำกว่า 500 คะแนน
  • CU-TEP (120 คะแนน) ไม่ต่ำกว่า 60 คะแนน
 2. ผลการทดสอบภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ Khon Kaen University Academic English Language Test (KKU – AELT) จัดสอบโดยคณะมนุษยศาสตร์ฯ มข ได้ผลการสอบดังนี้
  • ทักษะการอ่าน ระดับ 3 ขึ้นไป
  • ทักษะการเขียน ระดับ 3 ขึ้นไป
 3. หากนักศึกษาได้ผลการสอบต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนด ตามข้อ 2 จะต้องเข้ารับการอบรมทักษะ ภาษาอังกฤษ จัดอบรมโดยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ตามระดับผลการสอบ ดังนี้
  • ทักษะการอ่าน ระดับ 1 และ 2 ต้องเข้ารับการอบรม Academic Reading for Master’s Students
  • ทักษะการเขียน ระดับ 1 และ 2 ต้องเข้ารับการอบรม Academic Writing for Master’s Students
  และต้องสอบผ่านก่อนการสอบวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระ
 4. กรณีอื่นๆ เข่น ลงทะเบียนเรียนผ่าน รายวิชา 411711 หรือ รายวิชา 900701 (กรณีนักศึกษารหัส 57 น้อยลงไป)


เมื่อฝ่ายวิชาการได้รับแบบขอสำเร็จการศึกษาจากนักศึกษาแล้ว จะดำเนินการเกี่ยวกับการตรวจสอบการสำเร็จการศึกษาของนักศึกษา ดังนี้

ที่การดำเนินการระยะเวลา
A วิทยาลัยฯ ตรวจสอบคุณสมบัติผู้สำเร็จการศึกษา (ข้อ 1 - ข้อ 5 ข้างต้น) และนำเสนอผู้บริหารเพื่อส่งตรวจสอบต่อไป 1-3 วัน
B ส่งรายชื่อนักศึกษาจากข้อ A ให้ สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ ตรวจสอบ และส่งผลการตรวจสอบให้วิทยาลัยฯ โดยต้องผ่าน
 • ภารกิจทะเบียนเรียน
 • ภารกิจทะเบียนประวัติ
 • ภารกิจประมวลผล
1-2 สัปดาห์ โดยประมาณ หากล่าช้า อาจเกิดจากหลายคณะใน มข. ส่งตรวจสอบการสำเร็จการศึกษาในช่วงเดียวกัน และในการตรวจสอบแต่ละรายต้องให้หลายฝ่ายเป็นผู้ดำเนินการ จึงทำให้ต้องใช้ระยะเวลานานในการตรวจสอบ
C นำผลการตรวจสอบจากสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ เสนอ คณะกรรมการอำนวยการวิทยาลัยฯ เพื่อขออนุมัติสำเร็จการศึกษา 1-2 สัปดาห์ โดยประมาณ
D นำผลการอนุมัติจากกรรมการอำนวยการวิทยาลัยฯ เสนอขอรับรองจาก สภามหาวิทยาลัยขอนแก่น นำเสนอได้เดือนละประมาณ 2 ครั้ง หากได้รับการอนุมัติจากกรรมการอำนวยการฯ แล้ว
E ส่งรายชื่อผู้ผ่านการนำเสนอสภาฯ ไปยัง สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ เพื่อเตรียมรายชื่อให้นักศึกษาขึ้นทะเบียนบัณฑิตศึกษาต่อไป หลังจากสภาอนุมัติไม่เกิน 3 วัน

up กลับไปด้านบน