นี่คือเว็บเก่าของ MBA KKU หากต้องการข้อมูลล่าสุดกรุณาเข้าเว็บใหม่ที่ https://mba.kku.ac.th
home หน้าหลัก  |  contact ติดต่อเรา  |  staff เข้าระบบ  |  eng English
การสมัครเรียนด้วยตนเอง ผู้สมัครจะต้องยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานต่าง ๆ ให้ครบถ้วนและถูกต้อง ตามที่ระบุไว้ ณ สำนักงานวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ ชั้น 1 อาคารสุนทร-อารยา อรุณานนท์ชัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยสมัครได้ทุกวัน ระหว่างเวลา 08.30 - 17.00 น. (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) พร้อมชำระค่าสมัครจำนวน 1,000 บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน)

การสมัครเรียนด้วยตนเอง

ผู้สมัครจะต้องยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานต่าง ๆ ให้ครบถ้วนและถูกต้อง ตามที่ระบุไว้ ณ สำนักงานวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ ชั้น 1 อาคารสุนทร-อารยา อรุณานนท์ชัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยสมัครได้ทุกวัน ระหว่างเวลา 08.30 - 17.00 น. (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) พร้อมชำระค่าสมัครจำนวน 1,000 บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน)

กรอกใบสมัครที่วิทยาลัยฯ
ส่งใบสมัครแนบหลักฐาน
พร้อมทั้งชำระค่าสมัคร จำนวน 1,000 บาท
ตรวจสอบรายชื่อทางเว็บไซต์


การตรวจสอบก่อนยื่นใบสมัคร

ผู้สมัครจะต้องตรวจสอบว่าตนเองมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ระบุไว้ พร้อมลงนามรับรองสำเนาเอกสารหลักฐานทั้งหมด การที่เจ้าหน้าที่วิทยาลัยฯ รับใบสมัครไว้ มิได้หมายความว่า "ผู้สมัครมีคุณสมบัติครบตามที่ต้องการ" ทั้งนี้วิทยาลัยฯจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน/สอบสัมภาษณ์ และห้องสอบ ตามกำหนดในแต่ละรอบ ขอให้ผู้สมัครทุกท่านตรวจดูรายชื่อที่ สำนักงานวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น หรือที่เว็บไซต์ของวิทยาลัยฯ

วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ ขอสงวนสิทธิ์ในการเพิกถอนสิทธิผู้สมัคร โดยไม่จำเป็นต้องประกาศให้ทราบล่วงหน้า ในกรณีที่พบว่าหลักฐานในการสมัครเป็นเท็จ และจะไม่คืนเงินค่าสมัครให้ ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น

up กลับไปด้านบน