นี่คือเว็บเก่าของ MBA KKU หากต้องการข้อมูลล่าสุดกรุณาเข้าเว็บใหม่ที่ https://mba.kku.ac.th
home หน้าหลัก  |  contact ติดต่อเรา  |  staff เข้าระบบ  |  eng English
การสมัครเรียนทางไปรษณีย์ ผู้สมัครจะต้องส่งเอกสารใบสมัคร พร้อมเอกสารหลักฐานต่าง ๆ มายังสำนักงานวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ (MBA)<br/> เลขที่ 123 อาคารสุนทร-อารยา อรุณานนท์ชัย<br/> มหาวิทยาลัยขอนแก่น ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง<br/> อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002

การสมัครเรียนทางไปรษณีย์

ผู้สมัครจะต้องส่งเอกสารใบสมัคร พร้อมเอกสารหลักฐานต่าง ๆ มายัง
สำนักงานวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ (MBA)
เลขที่ 123 อาคารสุนทร-อารยา อรุณานนท์ชัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง
อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002
ภายในวัน/เวลาที่กำหนดแต่ละรอบ (ทั้งนี้จะถือตราประทับของไปรษณีย์เป็นสำคัญ) พร้อมชำระค่าสมัครโดยวิธีการดังต่อไปนี้วิธีใดวิธีหนึ่ง

 • สั่งจ่ายธนาณัติค่าสมัคร จำนวน 1,000 บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน) ตามที่อยู่ด้านล่างนี้
  สำนักงานวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ (MBA)
  เลขที่ 123 อาคารสุนทร-อารยา อรุณานนท์ชัย
  มหาวิทยาลัยขอนแก่น ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง
  อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002
 • โอนเงินค่าสมัคร จำนวน 1,000 บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน) ผ่านทางบัญชี
  ธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB) สาขามหาวิทยาลัยขอนแก่น
  เลขที่บัญชี 551-2-62580-9
  (โดยถือหลักฐานใบเสร็จการโอนเป็นสำคัญ)


ดาวน์โหลดใบสมัคร / กรอกใบสมัครในแผ่นพับ
ส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานมาทางไปรษณีย์
ชำระเงินค่าสมัครจำนวน 1,000 บาท
(สั่งจ่ายธนาณัติ / โอนเงินเข้าบัญชี)
ตรวจสอบรายชื่อทางเว็บไซต์


การตรวจสอบก่อนยื่นใบสมัคร

ผู้สมัครจะต้องตรวจสอบว่าตนเองมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ระบุไว้ พร้อมลงนามรับรองสำเนาเอกสารหลักฐานทั้งหมด การที่เจ้าหน้าที่วิทยาลัยฯ รับใบสมัครไว้ มิได้หมายความว่า "ผู้สมัครมีคุณสมบัติครบตามที่ต้องการ" ทั้งนี้วิทยาลัยฯจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน/สอบสัมภาษณ์ และห้องสอบ ตามกำหนดในแต่ละรอบ ขอให้ผู้สมัครทุกท่านตรวจดูรายชื่อที่ สำนักงานวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น หรือที่เว็บไซต์ของวิทยาลัยฯ

วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ ขอสงวนสิทธิ์ในการเพิกถอนสิทธิผู้สมัคร โดยไม่จำเป็นต้องประกาศให้ทราบล่วงหน้า ในกรณีที่พบว่าหลักฐานในการสมัครเป็นเท็จ และจะไม่คืนเงินค่าสมัครให้ ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น

up กลับไปด้านบน