นี่คือเว็บเก่าของ MBA KKU หากต้องการข้อมูลล่าสุดกรุณาเข้าเว็บใหม่ที่ https://mba.kku.ac.th
home หน้าหลัก  |  contact ติดต่อเรา  |  staff เข้าระบบ  |  eng English
คำถามที่พบบ่อย (FAQs) หากมีข้อสงสัยอื่น ๆ เพิ่มเติม สามารถถามได้ในส่วนของกระดานข่าว หรือ ติดต่อวิทยาลัยฯได้ทางโทรศัพท์

คำถามที่พบบ่อย (FAQs)หากมีข้อสงสัยอื่น ๆ เพิ่มเติม สามารถถามได้ในส่วนของกระดานข่าว หรือ ติดต่อวิทยาลัยฯได้ทางโทรศัพท์


bullet ทางวิทยาลัยฯจะเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ในช่วงใดบ้าง ?

วิทยาลัยฯ จะเปิดรับนักศึกษาใหม่ในช่วงเดือนมีนาคม - กรกฎาคม ของทุกปี ตามปฏิทินการศึกษา ASEAN โดยผู้สนใจสามารถติดตามประกาศได้ทางหน้าเว็บของวิทยาลัยฯในช่วงเวลาดังกล่าว


bullet โปรแกรม Executive MBA และ Young Executive MBA แตกต่างกันอย่างไร ?

แตกต่างกันในเรื่องของคุณสมบัติของผู้สมัคร และรูปแบบการเรียนการสอนในแต่ละวิชา โดยเนื้อหาการเรียนการสอนจะมีการปรับปรุงให้เหมาะกับผู้เรียนในแต่ละกลุ่ม


bullet แผน ก แบบ ก (2) และ แผน ข แตกต่างกันอย่างไร ?

แตกต่างกันดังนี้

  • แผน ก แบบ ก (2) นักศึกษาแผน ก แบบ ก (2) จะต้องทำวิทยานิพนธ์ และมีการประเมินความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ในแต่ละภาคการศึกษา ตลอดจนการสอบวิทยานิพนธ์เพื่อประเมินผลงานวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาเป็นระยะ

  • แผน ข นักศึกษาแผน ข ต้องมีการประเมินความก้าวหน้าการศึกษาอิสระในภาคการศึกษา (ชุดวิชา) ที่ลงทะเบียนเรียน และมีการสอบการศึกษาอิสระเพื่อประเมินผลงานการศึกษาอิสระของนักศึกษา และนักศึกษาจะต้องสอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination) ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ทางวิทยาลัยฯกำหนด โดยจะต้องสอบผ่านจึงจะสามารถสำเร็จการศึกษา


bullet ค่ายืนยันสิทธิ์จะต้องจ่ายทุกเทอมหรือไม่ อย่างไร?

ค่ายืนยันสิทธิ์ จะจ่ายเพียงครั้งเดียว เมื่อผู้สมัครได้ผ่านการสอบคัดเลือกให้เข้าศึกษาในวิทยาลัยฯแล้ว


bullet หากต้องการเปลี่ยนแปลงแผนการศึกษาในภายหลังได้หรือไม่ อย่างไร ?

นักศึกษาสามารถยื่นคำร้องขอเปลี่ยนแผนการศึกษาได้ โดยสามารถขอแบบฟอร์มคำร้องได้ที่ฝ่ายวิชาการ


bullet วิชาเสริมพื้นฐานคืออะไร จำเป็นต้องเรียนหรือไม่ ?

วิชาเสริมพื้นฐาน ได้แก่ วิชา ภาษาอังกฤษธุรกิจ , สถิติธุรกิจ , ธุรกิจและสิ่งแวดล้อม , การบัญชีพื้นฐานเพื่อการบริหารจัดการ โดยทางวิทยาลัยฯจะพิจารณาจากข้อมูลในใบสมัคร (หลักฐานการศึกษา) และข้อมูลจากการสอบสัมภาษณ์ ว่าท่านจำเป็นต้องลงวิชาเสริมพื้นฐานวิชาใดหรือไม่ โดยวิชาเสริมพื้นฐานเหล่านี้จะไม่นำมาคำนวณเกรดเฉลี่ย (ผลการเรียนจะมีเพียง ผ่าน/ไม่ผ่าน)


up กลับไปด้านบน