นี่คือเว็บเก่าของ MBA KKU หากต้องการข้อมูลล่าสุดกรุณาเข้าเว็บใหม่ที่ https://mba.kku.ac.th
home หน้าหลัก  |  contact ติดต่อเรา  |  staff เข้าระบบ  |  eng English
รายวิชาและคำอธิบายรายวิชา ดูคำอธิบายรายวิชาของแต่ละวิชาได้โดยการคลิกที่ชื่อวิชา

รายวิชาและคำอธิบายรายวิชา

กำลังโหลดข้อมูล ...

* ดูคำอธิบายรายวิชาของแต่ละวิชาได้โดยการคลิกที่ชื่อวิชา

1. หมวดวิชาพื้นฐาน (ไม่นับหน่วยกิต)

หมวดวิชาพื้นฐานสำหรับนักศึกษาที่ไม่มีพื้นฐานทางด้านบริหารธุรกิจ ให้ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาดังต่อไปนี้ โดยไม่นับหน่วยกิต

รหัสวิชา ชื่อวิชา จำนวนหน่วยกิต
CM 017 801คณิตศาสตร์และสถิติสำหรับธุรกิจ
Mathematics and Statistics for Business
2 (2-0-4)
CM 017 802ธุรกิจและสิ่งแวดล้อมทางการจัดการ
Business and Managerial Environment
2 (2-0-4)
CM 017 803หลักการบัญชีพื้นฐานเพื่อการจัดการ
Fundamental of Managerial Accounting
2 (2-0-4)

2. หมวดวิชาบังคับ 27 หน่วยกิต

(1) หมวดวิชาบังคับ (ไม่นับหน่วยกิต)
ให้นักศึกษาในหลักสูตรแผน ก แบบ ก 2 ลงทะเบียนเรียนแบบไม่นับหน่วยกิต (Audit) และต้องมีผลการเรียนในระดับ S (Satisfactory) ในรายวิชาดังนี้

รหัสวิชา ชื่อวิชา จำนวนหน่วยกิต
CM 017 820จริยธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคมในธุรกิจ
Business Ethics and Social Responsibility
3(3-0-6)
CM 017 821สัมมนาทางบริหารธุรกิจ
Seminars in Business Administration
1(1-0-2)


(2) หมวดวิชาบังคับ (นับหน่วยกิต)
(2.1) ให้นักศึกษาในหลักสูตรแผน ก แบบ ก 2 และ แผน ข ลงทะเบียนเรียนทุกรายวิชาดังนี้

รหัสวิชา ชื่อวิชา จำนวนหน่วยกิต
CM 017 811เศรษฐศาสตร์เพื่อการจัดการ
Managerial Economics
3(3-0-6)
CM 017 812การบัญชีเพื่อการจัดการ
Managerial Accounting
3(3-0-6)
CM 017 813การเงินเพื่อการจัดการ
Managerial Finance
3(3-0-6)
CM 017 814การจัดการการตลาด
Marketing Management
3(3-0-6)
CM 017 815การบริหารทรัพยากรมนุษย์และพฤติกรรมองค์กร
Human Resource Management and Organization Behavior
3(3-0-6)
CM 017 816การจัดการการดำเนินการ
Operations Management
3(3-0-6)
CM 017 817ภาวะผู้นำทางธุรกิจ
Business Leadership
3(3-0-6)
CM 017 818ระเบียบวิธีวิจัยทางธุรกิจ
Business Research Methodology
3(3-0-6)
CM 017 819การจัดการเชิงกลยุทธ์
Strategic Management
3(3-0-6)

(2.2) ให้นักศึกษาในหลักสูตรแผน ข ลงทะเบียนเรียน และสอบผ่านทุกรายวิชาดังนี้

รหัสวิชา ชื่อวิชา จำนวนหน่วยกิต
CM 017 820จริยธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคมในธุรกิจ
Business Ethics and Social Responsibility
3(3-0-6)

3. หมวดวิชาเลือก

ให้นักศึกษา แผน ข เลือกเรียน และสอบผ่านในรายวิชาดังต่อไปนี้ อย่างน้อย 6 หน่วยกิต

รหัสวิชา ชื่อวิชา จำนวนหน่วยกิต
CM 017 831การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
International Business Management
3(3-0-6)
CM 017 832การตัดสินใจเพื่อการจัดการโดยใช้แบบจำลองเชิงปริมาณ
Managerial Decision Making using Quantitative Models
3(3-0-6)
CM 017 833การจัดการห่วงโซ่อุปทาน
Supply Chain Management
3(3-0-6)
CM 017 834กลยุทธ์การเจรจาต่อรองและการแก้ปัญหาความขัดแย้งทางธุรกิจ
Negotiation and Conflict Resolution Strategies in Business
3(3-0-6)
CM 017 835กลยุทธ์และการจัดการธุรกิจใหม่
Strategy and Management for New Venture
3(3-0-6)
CM 017 836เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการ
Information Technology for Management
3(3-0-6)
CM 017 837นวัตกรรมการสร้างตราสินค้า
Branding Innovation
3(3-0-6)
CM 017 838วิธีการจัดลำดับและตารางการผลิต
Production Scheduling and Sequencing Methods
3(3-0-6)
CM 017 839การจัดการโครงการ
Project Management
3(3-0-6)
CM 017 840การจัดการการเงินขั้นสูง
Advanced Financial Management
3(3-0-6)
CM 017 841การจัดการคุณภาพ
Quality Management
3(3-0-6)
CM 017 842การจัดการการตลาดบริการ
Services Marketing Management
3(3-0-6)
CM 017 843การสื่อสารและการส่งเสริมการตลาด
Marketing Communications and Promotions
3(3-0-6)
CM 017 844การจัดการธุรกิจบริการ
Hospitality and Service Management
3(3-0-6)
CM 017 845การวางแผนภาษีอากร
Tax Planning
3(3-0-6)
CM 017 846ความคิดสร้างสรรค์ทางธุรกิจ
Business Creativity
3 (3-0-6)
CM 017 847การจัดการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเชิงนวัตกรรม
Innovative Small and Medium Enterprise Management
3(3-0-6)
CM 017 848การบริหารธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
Real Estate Management
3(3-0-6)
CM 017 849การจัดการโลจิสติกส์
Logistics Management
3(3-0-6)
CM 017 850การจัดการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
E-Commerce Management
3(3-0-6)
CM 017 851การบริหารทรัพยากรมนุษย์เชิงสมรรถนะ
Competency-Based Human Resource Management
3(3-0-6)
CM 017 852การบริหารค่าตอบแทนเชิงกลยุทธ์
Strategic Compensation Management
3(3-0-6)
CM 017 853สุนทรียสาธกและการพัฒนาองค์กรเชิงบวก
Appreciative Inquiry and Positive Organization Development
3(3-0-6)
CM 017 854หัวข้อเรื่องปัจจุบันทางการบริหารธุรกิจ
Current Topics in Business
3(3-0-6)


4. วิชาวิทยานิพนธ์รหัสวิชา ชื่อวิชา จำนวนหน่วยกิต
CM 017 899วิทยานิพนธ์
Thesis
12(0-0-24)

5. วิชาการศึกษาอิสระรหัสวิชา ชื่อวิชา จำนวนหน่วยกิต
CM 017 897การศึกษาอิสระ
Independent Study
3(3-0-6)

up กลับไปด้านบน