นี่คือเว็บเก่าของ MBA KKU หากต้องการข้อมูลล่าสุดกรุณาเข้าเว็บใหม่ที่ https://mba.kku.ac.th
home หน้าหลัก  |  contact ติดต่อเรา  |  staff เข้าระบบ  |  eng English
หลักสูตรที่เปิดสอน บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (Master of Business Administration : MBA)

หลักสูตรที่เปิดสอน

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (Master of Business Administration : MBA)

จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 39 หน่วยกิต (ไม่นับรวมวิชาเสริมพื้นฐาน) ให้เลือกศึกษาตามแผน ก (ทำวิทยานิพนธ์) หรือ แผน ข (ทำการศึกษาอิสระ) โดยมีรายละเอียดของแผนดังนี้ คือ

แผน ก แบบ ก (2) แผน ข
1. หมวดวิชาบังคับ    
    1.1 วิชาบังคับ (ไม่นับหน่วยกิต) 4 -
    1.2 วิชาบังคับ (นับหน่วยกิต) 27 30
2. หมวดวิชาเลือก - 6
3. การศึกษาอิสระ - 3
4. วิทยานิพนธ์ 12 -
รวมจำนวนหน่วยกิต 39 39

หมายเหตุ กรณีที่นักศึกษาไม่มีพื้นฐานด้านบริหารธุรกิจ ให้ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาหมวดพื้นฐาน โดยไม่นับหน่วยกิต ทั้งนี้ให้เป็นไปตามประกาศของวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ

แผน ก แบบ ก (2)

นักศึกษาแผน ก แบบ ก (2) จะต้องทำวิทยานิพนธ์ และมีการประเมินความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ในแต่ละภาคการศึกษา ตลอดจนการสอบวิทยานิพนธ์เพื่อประเมินผลงานวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาเป็นระยะ

แผน ข

นักศึกษาแผน ข ต้องมีการประเมินความก้าวหน้าการศึกษาอิสระในภาคการศึกษา (ชุดวิชา) ที่ลงทะเบียนเรียน และมีการสอบการศึกษาอิสระเพื่อประเมินผลงานการศึกษาอิสระของนักศึกษา และนักศึกษาจะต้องสอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination) ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ทางวิทยาลัยฯกำหนด โดยจะต้องสอบผ่านจึงจะสามารถสำเร็จการศึกษา

up กลับไปด้านบน