นี่คือเว็บเก่าของ MBA KKU หากต้องการข้อมูลล่าสุดกรุณาเข้าเว็บใหม่ที่ https://mba.kku.ac.th
home หน้าหลัก  |  contact ติดต่อเรา  |  staff เข้าระบบ  |  eng English
การรับสมัครนักศึกษาใหม่ วิทยาลัยฯ จะเปิดรับนักศึกษาใหม่ในช่วงเดือนธันวาคม - เมษายน ของทุกปี ผู้สนใจสมัครเข้าศึกษาสามารถติดตามข่าวสารการรับสมัครของวิทยาลัยฯได้ทางหน้าเว็บไซต์ในช่วงเวลาดังกล่าว

การรับสมัครนักศึกษาใหม่

student


จำนวนนักศึกษาที่รับเข้าศึกษา

โปรแกรม กลุ่มเรียน วันเรียน จำนวนรับ (คน)
(รวมรอบที่ 1 และ 2)
Executive MBA นอกเวลาราชการ วันเสาร์-อาทิตย์ 120
โควตา ข้าราชการ พนักงาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น วันเสาร์-อาทิตย์ 10
Young Executive MBA ในเวลาราชการ * วันจันทร์-ศุกร์ 50
นอกเวลาราชการ วันเสาร์-อาทิตย์ 120

* มีห้องเรียนที่ใช้การเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษตลอดหลักสูตรให้เลือกศึกษา

คุณสมบัติของผู้สมัคร

โปรแกรม Executive MBA

 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขาวิชา จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ./กระทรวงศึกษาธิการ รับรอง
 • มีประสบการณ์ทำงาน 3 ปีขึ้นไป หลังจากจบปริญญาตรี หรือมีอายุ 30 ปีบริบูรณ์ ในวันที่ 20 มิถุนายน 2563

โปรแกรม Young Executive MBA

 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขาวิชา จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ./กระทรวงศึกษาธิการ รับรอง

เกณฑ์ในการคัดเลือก

โปรแกรม Executive MBA และ Young Executive MBA

การคัดเลือกจะพิจารณาจากข้อมูลการสมัครและการสอบสัมภาษณ์

ระยะเวลาในการศึกาา

ระยะเวลาในการศึกษาตามหลักสูตร 2 ปี โดยจัดการศึกษาเป็นลักษณะโปรแกรมชุดวิชา (Module System) รวมตลอดหลักสูตร จำนวน 6 ชุดวิชา

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (Master of Business Administration)

จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 39 หน่วยกิต (ไม่นับรวมวิชาพื้นฐาน) โดยให้เลือกศึกษาตามแผน ก (ทำวิทยานิพนธ์) หรือ แผน ข (ทำการศึกษาอิสระ) โดยมีรายละเอียดของแผนดังนี้

หมวดการศึกษา แผน ก แบบ ก (2) แผน ข
1. หมวดวิชาพื้นฐาน (ไม่นับรวมหน่วยกิต) 6* 6*
2. หมวดวิชาบังคับ      - วิชาบังคับ (ไม่นับหน่วยกิต*) 4 -
     - วิชาบังคับ (่นับหน่วยกิต) 27 30
3. หมวดวิชาเลือก - 6
4. การศึกษาอิสระ - 3
5. วิทยานิพนธ์ 12 -
รวมจำนวนหน่วยกิต 39 39

** รายละเอียดของแต่ละรายวิชาสามารถดูเพิ่มเติมได้ที่นี่ : คำอธิบายรายวิชา / Course Description

แผน ก แบบ ก (2)
นักศึกษาแผน ก แบบ ก (2) จะต้องทำวิทยานิพนธ์ (Thesis) และมีการประเมินความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ในแต่ละชุดวิชาที่ลงทะเบียน ตลอดจนการสอบวิทยานิพนธ์เพื่อประเมินผลงานวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาเป็นระยะ
แผน ข
นักศึกษาแผน ข ต้องมีการประเมินความก้าวหน้าการศึกษาอิสระ (Independent Study) ในแต่ละชุดวิชาที่ลงทะเบียนเรียน และมีการสอบการศึกษาอิสระเพื่อประเมินผลงานการศึกษาอิสระของนักศึกษา และนักศึกษาจะต้องสอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination) ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ทางวิทยาลัยฯกำหนด โดยจะต้องสอบผ่านจึงจะสามารถสำเร็จการศึกษา

ค่าใช้จ่ายในการศึกษา

โปรแกรม Executive MBA นอกเวลาราชการ (เรียนวันเสาร์-อาทิตย์)

รับจำนวน
120 คน
ค่ายืนยันสิทธิ์ (ค่าธรรมเนียมแรกเข้า) 26,000 บาท รวมตลอดหลักสูตร 263,000 บาท
ค่าลงทะเบียนเรียน (ต่อชุดวิชา) 39,500 บาท (6 ชุดวิชา)

โปรแกรม Executive MBA โควตา ข้าราชการ พนักงาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น (เรียนวันเสาร์-อาทิตย์)

รับจำนวน
10 คน
ค่ายืนยันสิทธิ์ (ค่าธรรมเนียมแรกเข้า) 25,000 บาท รวมตลอดหลักสูตร 118,000 บาท
ค่าลงทะเบียนเรียน (ต่อชุดวิชา) 15,500 บาท (6 ชุดวิชา)

โปรแกรม Young Executive MBA ในเวลาราชการ (เรียนวันจันทร์-ศุกร์)

รับจำนวน
50 คน
ค่ายืนยันสิทธิ์ (ค่าธรรมเนียมแรกเข้า) 22,000 บาท รวมตลอดหลักสูตร 220,600 บาท
ค่าลงทะเบียนเรียน (ต่อชุดวิชา) 33,100 บาท (6 ชุดวิชา)

โปรแกรม Young Executive MBA นอกเวลาราชการ (เรียนวันเสาร์-อาทิตย์)

รับจำนวน
120 คน
ค่ายืนยันสิทธิ์ (ค่าธรรมเนียมแรกเข้า) 24,000 บาท รวมตลอดหลักสูตร 241,500 บาท
ค่าลงทะเบียนเรียน (ต่อชุดวิชา) 36,250 บาท (6 ชุดวิชา)

หลักฐานที่ต้องใช้ในการสมัคร

 • ใบสมัครของวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • สำเนาใบรับรองผลการศึกษา (Transcript) จำนวน 1 ชุด
 • สำเนาบัตรประชาชน 1 ชุด
 • รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป
 • หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถ้ามี)
 • ผลการทดสอบวัดความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษ (ถ้ามี)

ช่องทางการสมัครเรียน

 1. ยืนใบสมัครพร้อมแนบหลักฐานการสมัคร และชำระค่าสมัครจำนวน 1,000 บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน) ด้วยตนเอง ณ วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 2. สมัครเรียน Online ที่เว็บไซต์ http://mba.kku.ac.th/apply
  และโอนเงินค่าสมัครจำนวน 1,000 บาท ผ่านบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ เลขที่ 551-2-62580-9 ชื่อบัญชี วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ สาขา มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ส่งหลักฐานการชำระเงินค่าสมัครผ่านทางระบบการสมัครเรียนออนไลน์ หรือ LINE@: @mbakku หรือส่งที่ฝ่ายการเงินวิทยาลัยฯ)

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

ฝ่ายวิชาการ โทรศัพท์ 0-4320-2143 ต่อ 45512 หรือ 45513
โทรสาร 0-4320-2145
โทรศัพท์สายด่วน 08-6238-5444
LINE@: @mbakku

up กลับไปด้านบน