นี่คือเว็บเก่าของ MBA KKU หากต้องการข้อมูลล่าสุดกรุณาเข้าเว็บใหม่ที่ https://mba.kku.ac.th
home หน้าหลัก  |  contact ติดต่อเรา  |  staff เข้าระบบ  |  eng English
เจ้าหน้าที่สายสนับสนุน
กำลังโหลดข้อมูล ...

เจ้าหน้าที่สายสนับสนุน

ฝ่ายบริหาร

1
นางรัตติยา หอมหวลนักวิชาการเงินและบัญชี
2
นางสาวอาภา ไชยบุญเรืองนักวิชาการเงินและบัญชี
3
นางสาวทิพย์รัตน์ ยิ้มฉายนักวิชาการพัสดุ
4
นางสโรชา อ้องแสนคำเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
5
นางสาวสุภัสสร คำยาเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
6
นายภุชงค์ จักรเสนเจ้าหน้าที่เทคโนโลยีการศึกษา
7
นายธงชัย อินทะเกตุเจ้าหน้าที่สนับสนุนงานบริหารทั่วไป
8
นางสาวพรชนก วรฉัตรเจ้าหน้าที่สนับสนุนงานบริหาร
9
นางศิริพร คำนอกนักวิชาการศึกษา
10
นางสาวยุวธิดา บุญมากนักวิเทศสัมพันธ์

ฝ่ายวิชาการ

1
นายรังสฤษฏิ์ เวชสุวรรณนักวิชาการศึกษา
2
นางมุกดา สีแนนนักวิชาการศึกษา
3
นางสาวอรอุมา ศึกษานักวิชาการศึกษา
4
นางนกริน วิชาโคตรนักวิชาการศึกษา
5
นางสาวประพิศ โสฬสจินดานักวิชาการศึกษา
6
นางสาวอรินทรา กิมสุวรรณวงศ์นักวิชาการศึกษา
7
นางสาวฐิติพร คูณสมบัติกุลนักวิชาการศึกษา
8
นายวีระชัย อุสูงเนินนักบริการการศึกษา
9
นางสาวรัตติยากร สำราญพิศนักบริการการศึกษา
10
นายวีรวัฒน์ สุดหานักวิชาการคอมพิวเตอร์
11
นาวสาวฉัตรพร โพธิ์ชัยนักวิชาการศึกษา

up กลับไปด้านบน