home หน้าหลัก  |  contact ติดต่อเรา  |  staff เข้าระบบ  |  eng English
อาจารย์ผู้สอน
กำลังโหลดข้อมูล ...

อาจารย์ผู้สอน

อาจารย์ประจำสาขาวิชา

1bannerผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ช่อ วายุภักตร์อาจารย์ประจำ
2bannerผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุจิรัตน์ พัฒนถาบุตรอาจารย์ประจำ
3bannerดร.ศักดิ์ชัย เจริญศิริพรกุลอาจารย์ประจำ
4bannerดร.ภิญโญ รัตนาพันธุ์อาจารย์ประจำ
5bannerดร.อัจฉริยะ อุปการกุลอาจารย์ประจำ
6bannerผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปณัทพร เรืองเชิงชุมอาจารย์ประจำ
7bannerดร.บุษกรณ์ ลีเจ้ยวะระอาจารย์ประจำ
8bannerดร.ธนภณ วิมูลอาจอาจารย์ประจำ
9bannerอาจารย์อมรวรรณ รังกูลอาจารย์ประจำ

อาจารย์ร่วมสอนที่สังกัดหน่วยงานอื่นในมหาวิทยาลัยขอนแก่น

1
นางสาวกัญญ์ชลี จังสถิตย์กุลผู้ช่วยศาสตราจารย์คณะมนุษยศาสตร์ฯ
2
นายชัชวาลย์ เรืองประพันธ์รองศาสตราจารย์คณะวิทยาศาสตร์
3
นางสาวชัญญา อภิปาลกุลผู้ช่วยศาสตราจารย์คณะศึกษาศาสตร์
4
นางสาวชื่นจิตร อังวราวงศ์ผู้ช่วยศาสตราจารย์คณะวิทยาการจัดการ
5
นางทิพย์วรรณา งามศักดิ์รองศาสตราจารย์คณะเทคโนโลยี
6
นายธีระ ฤทธิรอดรองศาสตราจารย์คณะเภสัชศาสตร์
7
นางสาวลำปาง แม่นมาตย์รองศาสตราจารย์คณะมนุษยศาสตร์ฯ
8
นางวิลาวรรณ พันธุ์พฤกษ์รองศาสตราจารย์คณะพยาบาลศาสตร์
9
นางสาวศรีปัญญา ใจใหญ่ผู้ช่วยศาสตราจารย์คณะมนุษยศาสตร์ฯ
10
นางสาวศศิ จังสถิตย์กุลผู้ช่วยศาสตราจารย์คณะมนุษยศาสตร์ฯ
11
นายศุภชัย ปทุมนากุลรองศาสตราจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์
12
นายสัมพันธ์ พันธุ์พฤกษ์รองศาสตราจารย์คณะศึกษาศาสตร์
13
นางสาวอโณทัย ตรีวานิชรองศาสตราจารย์คณะวิทยาศาสตร์

อาจารย์พิเศษ

1
กีรติ รัชโน
D.B.A. (International Bus.)
อาจารย์
กรมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์
2
กนิษฐา นาวารัตน์
Ph.D.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
มหาวิทยาลัยชินวัตร
3
กิติศักดิ์ พลอยพานิชเจริญ
วศ.ม. (อุตสาหการ)
รองศาสตราจารย์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
4
เกรียงสิน ประสงค์สุกาญจน์
Ph.D. (Marketing)
กรรมการผู้จัดการ
บริษัท Inspire Research จำกัด
5
ไกรฤทธิ์ บุญยเกียรติ
M.B.A.
ประธานกรรมการบริหาร (ศาสตราภิชาน)
บริษัท ไบโอไฟล์คอร์ปอเรชั่น จำกัด
6
John Allan-Rae
M.A.
อาจารย์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
7
ครรชิต มาลัยวงศ์
D.Eng (Structural Engineering)
ที่ปรึกษาคณะกรรมการ
บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
8
ชนัด เผ่าพันธ์ดี
Ph.D.
กรรมการผู้จัดการ
บริษัท เค ดี ซี จำกัด
9
ชัยยงค์ ปัญญาประภาพร
ปริญญาเอก (รัฐประศาสนศาสตร์)
ที่ปรึกษาอาวุโส
บริษัท แอทไวส์ คอนซัลติ้ง จำกัด
10
ชัยณรงค์ อินทรมีทรัพย์
พบ.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์)
ประธานกรรมการบริหาร
บริษัท ซี เอส เอ็น แอสโซซิเอท จำกัด
11
ชัยสิทธิ์ ตราชูธรรม
เนติบัณฑิตไทย
ประธานศาลอุทรณ์ ภาค 3
ศาลฎีกา
12
ชลวิทย์ เพียรจิตต์
Doctor of Philosophy
หัวหน้าภาคสังคมวิทยา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
13
ชูศักดิ์ อุดมศรี
M.S. (Statistics)
รองศาสตราจารย์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
14
พ.ต.ต.ดร.อนุวศิน เจริญ
Ph.D. (MIS)
ผู้ช่วยนายเวร ผู้ช่วยผู้บังคับบัญชาการตำรวจแห่งชาติ
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
15
ดาราวรรณ วิรุฬหผล
Ph.D. (Economic)
รองศาสตราจารย์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
16
ทนง พิทยะ
Ph.D. (Economic)
อาจารย์พิเศษ
-
17
ฐิติเทพ สิทธิยศ
เศรษฐศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต
เศรษฐกร 6 ว
สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ กระทรวงการคลัง
18
ธารทัศน์ โมกขมรรคกุล
Ph.D. Engineering Management
อาจารย์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
19
ธนัย ชรินทร์สาร
M.S. (Civil Engineering)
อาจารย์
มหาวิทยาลัยมหิดล
20
นรพล จินันท์เดช
D.B.A.
อาจารย์
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
21
บุญเกียรติ ชีวะตระกูลกิจ
พบ.ม. (บริหารธุรกิจ)
รองศาสตราจารย์ / รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อีสาน จำกัด (มหาชน)
22
ประดิษฐ์ วรรณรัตน์
Ph.D. (Management Science)
รองศาสตราจารย์
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
23
ประยงค์ เต็มชวาลา
Ph.D. (Development Administration)
ผู้อำนวยการหลักสูตร ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัยรังสิต
24
ประสพสุข บุญเดช
เนติบัณฑิตไทย
ศาสตราจารย์พิเศษ , ประธานวุฒิสภา
ศาลฎีกา
25
ปรีชา วุฒิการ
รัฐศาสตรมหาบัณฑิต
ประธานกรรมการการบริหาร
บริษัท ทรานส์อีเควเตอร์ เซอร์วิส จำกัด
26
เปรมใจ สัจจะอารีวัฒน์
M.A. (Financial Investment)
อาจารย์พิเศษ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
27
พนารัตน์ ปานมณี
Ph.D. (Accounting and Management)
รองศาสตราจารย์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
28
พิมพ์อุไร ลิมปพัทธ์
Ph.D. (Intercultural Communication)
กรรมการผู้จัดการ
บริษัท ด็อกเตอร์พิมพ์ แอนด์ แอสโซซิ-เอทส์ จำกัด
29
พีระพงษ์ มานะกิจ
Ph.D.
ที่ปรึกษาสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ
สภาความมั่นคงแห่งชาติ
30
ไพเราะ สุดสว่าง
ผู้ตรวจราชการ 10
กระทรวงพาณิชย์
31
ภักดี ธันวารชร
Ph.D. (Geophysics)
Professional Consultant
People Core Co.,Ltd.
32
รุ่งโรจน์ รื่นเริงวงศ์
นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม)
รองประธานศาลฎีกา
สำนักอบรมและศึกษากฎหมาย
33
วิชา มหาคุณ
น.ม., ร.ม. เนติบัณฑิตไทย
ศาสตราจารย์พิเศษ ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะ
ศาลฎีกา
34
วาสนา ม้าประเสริฐ
Ph.D. (Marketing)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
มหาวิทยาลัยมหิดล
35
วาสนา รุ่งแสงทอง ลาทูรัส
ประธานบริษัท
บริษัท มโนห์ราอุตสาหกรรมอาหาร จำกัด
36
วิเชษฐ์ ลีลามานิตย์
Ph.D.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
มหาวิทยาลัยมหิดล
37
วิพุธ อ่องสกุล
Ph.D. (Operations Research/Industrial Engineering)
อาจารย์
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
38
ศิริวรรณ สุขพานิช
M.A.
อาจารย์
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
39
ศิริกุล เลากัยกุล
Ph.D. (Film Production)
ประธานกรรมการบริหาร
บริษัท Brandbeing Consultant
40
สุมาลี จิวะมิตร
M.B.A. (Finance)
รองศาสตราจารย์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
41
พลโทสมชาย วิรุฬหผล
Ph.D. (Economic)
ศาสตราจารย์
-
42
สุวรรณ วลัยเสถียร
Ph.D.
ที่ปรึกษากฎหมายอิสระ
ชมรมคนออมเงิน
43
สุทธิมา ชำนาญเวช
M.B.A. (Management)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
44
สมเกียรติ ดีกระจ่างเพชร
Ph.D. (Engineering Management)
System Optimization Manager
Glow Group Co.,Ltd.
45
สมเกียรติ เอี่ยมกาญจนาลัย
Ph.D. (Business Policy)
รองศาสตราจารย์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
46
สวัสดิ์ วรรณรัตน์
D.B.A.
Senoir Advisor
Rajchasimafarm Co.,Ltd.
47
สิฎฐากร ชูทรัพย์
Master of Science in Business Education, Master of Art in Management
หัวหน้าภาควิชาบริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
48
สู่บุญ วุฒิวงศ์
Master of Laws, Master of Comparative Law
ผู้พิพากษา รองประธานศาลอุทธรณ์ ภาค 5
ศาลอุทธรณ์
49
สิปปภาส พรสุขสว่าง
Ph.D. (Financial and Banking Economics)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
50
สุนทร อรุณานนท์ชัย
M.B.A.
กรรมการผู้จัดการใหญ่
บริษัท ซี.พี.แลนด์ จำกัด
51
สุภาพรรณ ธนียวัน
M.A. (Economic)
กรรมการผู้จัดการ
บริษัท กรุงเทพธุรกิจ จำกัด
52
สุวินัย ต่อศิริสุข
M.B.A. (Marketing & International Business)
ผู้จัดการฝ่ายอาวุโส
ธนาคาร กรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
53
Sivilay Manisy
M.A. (Electrical Engineering)
Director of Business Development for Thailand and Indochina
Business Development for Thailand and Indochina
54
อารยา อรุณานนท์ชัย
B.A. (Accounting)
ประธานกรรมการบริหาร
บริษัท น้ำตาลราชบุรี จำกัด
55
อรรณพ ตันละมัย
Ph.D. (Engineering Management)
รองศาสตราจารย์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
56
เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ
Ph.D. (Claremont Graduate University)
ผู้อำนวยการกลุ่มเศรษฐกิจมหภาค
กระทรวงการคลัง ธนาคารโลก
57
เอกพงษ์ ทองธีรภาพ
M.S. (Management & Organization)
อาจารย์พิเศษ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
58
เอกสิทธิ์ สุนทรนนท์
M.B.A.
รองประธานบริษัท
BB Groups Trading Co.,Ltd.
59
โอภาส กิจกำแหง
Ph.D.
คณบดี คณะบริหารธุรกิจ
วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม
60
อรจิต สิงคาลวณิช
M.A. (Agriculture Economics)
อธิบดี
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
61
อภิรดี สุรัจนกุลวัฒนา
D.M.A. (International Business)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

up กลับไปด้านบน