นี่คือเว็บเก่าของ MBA KKU หากต้องการข้อมูลล่าสุดกรุณาเข้าเว็บใหม่ที่ https://mba.kku.ac.th
home หน้าหลัก  |  contact ติดต่อเรา  |  staff เข้าระบบ  |  eng English
ประวัติความเป็นมา

ประวัติความเป็นมา

วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ แรกเริ่มกำเนิดขึ้นในปีพุทธศักราช 2537 ในลักษณะโครงการพิเศษหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สังกัดคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น บุคคลที่ผลักดันให้โครงการดังกล่าวเกิดขึ้นคือ พลตำรวจเอกเภา สารสิน นายกสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ศาสตราจารย์ นายแพทย์วันชัย วัฒนศัพท์ อธิการบดี คุณสุนทร อรุณานนท์ชัย กรรมการสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น และรองศาสตราจารย์พรสิริ ทิวาวรรณวงศ์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการในขณะนั้น

จากโครงการพิเศษหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยให้จัดตั้งเป็นวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ องค์กรในกำกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2540 พลตำรวจเอกเภา สารสิน เป็นประธานคณะกรรมการอำนวยการวิทยาลัยฯ รองศาสตราจารย์พรสิริ ทิวาวรรณวงศ์ เป็นผู้อำนวยการ ในระยะเริ่มต้นได้ใช้อาคารศูนย์คอมพิวเตอร์ ชั้นที่ 4 เป็นสำนักงานและจัดการเรียนการสอน

ต่อมาคุณสุนทร อรุณานนท์ชัยและคุณอารยา อรุณานนท์ชัยได้ใช้ทุนทรัพย์ส่วนตัวสร้างอาคารสุนทร – อารยา อรุณานนท์ชัย มูลค่า 39 ล้านบาทมอบให้มหาวิทยาลัยขอนแก่นเพื่อใช้เป็นอาคารสำนักงานและอาคารเรียนของวิทยาลัยฯ

history history history

อาคารสุนทร – อารยา อรุณานนท์ชัย ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเป็นองค์ประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์ เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2538 จากนั้นท่านพล.ต.อ.เภา สารสิน นายกสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้เป็นประธานในพิธีลงเสาเอกของอาคารสุนทร-อารยา อรุณานนท์ชัย เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2539 และมีพิธีรับมอบอาคารให้แก่มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในวันที่ 28 พฤษภาคม 2540 โดยมีรองศาสตราจารย์ปริญญา จินดาประเสริฐ อธิการบดีเป็นผู้รับมอบและในวันที่ 29 สิงหาคม 2540 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จเป็นองค์ประธานในพิธีเปิดอาคารสุนทร-อารยาอรุณานนท์ชัย

สภามหาวิทยาลัยขอนแก่น คราวประชุมครั้งที่ 1/2544 เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2544 อนุมัติให้เปิดการเรียนการสอนหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ณ กรุงเทพมหานคร โดยมีที่ทำการวิทยาลัยฯ อยู่ที่ชั้น 25 อาคารกรุงเทพประกันภัย ถนนสาทรใต้ มีพื้นที่ประมาณ 980 ตารางเมตร เริ่มรับนักศึกษารุ่นแรกปีการศึกษา 2544 เดือนกันยายน และที่ประชุมคณะกรรมการอำนวยการวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ คราวประชุมครั้งที่ 2/2546 เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2546 มีมติให้ขยายพื้นที่ของที่ทำการวิทยาลัยฯ ณ กรุงเทพมหานคร ออกไปอีก 238 ตารางเมตร รวมเป็นพื้นที่ทั้งสิ้น 1,218 ตารางเมตร

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตของวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้เพิ่มทักษะและความรู้ความสามารถ เพื่อเป็นนักบริหารมืออาชีพที่มีคุณภาพทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก มีจริยธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคม พร้อมทั้งเป็นการยังประโยชน์ให้กับผู้ที่กำลังประกอบอาชีพสาขาต่างๆ ได้มีโอกาสพัฒนา เพิ่มพูน ความรู้ความสามารถ ทางด้านการบริหารได้อย่างเต็มศักยภาพ

รูปแบบการเรียนการสอน นอกจากเป็นการฟังบรรยายในชั้นเรียนแล้ว ยังเน้นการเรียนโดยใช้กรณีศึกษาประกอบการแก้ปัญหา พร้อมทั้งการศึกษาดูงานทั้งในและต่างประเทศ เพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์ และวิสัยทัศน์ให้แก่ผู้เรียนด้วย ระยะเวลาการศึกษาตลอดหลักสูตร ใช้เวลาทั้งสิ้น 2 ปี ซึ่งนักศึกษาจะต้องทำกรณีศึกษาในวิชาการศึกษาอิสระ และสอบรวบยอดเพื่อประมวลความรู้ทั้งหมดก่อนที่จะสำเร็จการศึกษา

นอกจากนี้ วิทยาลัยฯ ได้เชิญคณาจารย์จากสถาบันอุดมศึกษาชั้นนำที่มีความรู้และประสบการณ์ระดับนานาชาติ รวมทั้งวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากภาคเอกชนมาร่วมให้ความรู้ ประสบการณ์ และฝึกปฏิบัติแก่นักศึกษาของ วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ

history history history

วิสัยทัศน์

"วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ เป็นสถาบันการศึกษาด้านบริหารธุรกิจชั้นนำได้มาตรฐานสากล โดยเป็นสถาบันแห่งการเรียนรู้ การสร้างเครือข่ายทางธุรกิจและมีการบริหารจัดการที่ดี"

คำอธิบายวิสัยทัศน์

 1. สถาบันการศึกษาด้านบริหารธุรกิจชั้นนำได้มาตรฐานสากล วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ มุ่งเน้นการพัฒนาการจัดการศึกษาด้านบริหารธุรกิจให้เป็นมาตรฐานสากลทั้งในด้านการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ และการพัฒนาวิชาการอย่างต่อเนื่อง โดยการพัฒนาได้อิงเกณฑ์มาตรฐาน ของ Association to Advance Collegiate School of Business (AACSB)
 2. สถาบันแห่งการเรียนรู้ โดยวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการมุ่งเน้นพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา คณาจารย์ และบุคลากร ผ่านกิจกรรมการเรียนการสอน และการถ่ายทอดความรู้เพื่อผลิตผลงานทางวิชาการและให้บริการสู่สังคม
 3. การสร้างเครือข่ายทางธุรกิจ วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการให้ความสำคัญกับการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และความรู้ทางด้านการบริหารธุรกิจ ผ่านการสร้างเครือข่ายเพื่อการเชื่อมโยงกับความรู้ประสบการณ์กับมหาวิทยาลัยและสถาบันการศึกษาต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ตลอดจนสร้างเครือข่ายศิษย์เก่าและเครือข่ายธุรกิจ
 4. การบริหารจัดการที่ดี โดยวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการมุ่งเน้นพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่ดี ให้การดำเนินงานมีความคล่องตัว มีประสิทธิภาพ มีความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้โดยมีสภาพแวดล้อมการทำงานที่ดี

พันธกิจ

วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการได้กำหนดพันธกิจเพื่อมุ่งไปสู่ความสำเร็จของวิสัยทัศน์ โดยได้กำหนดพันธกิจทั้งหมด 12 พันธกิจ ได้แก่

 1. วางระบบการสรรหาคณาจารย์ให้ได้คุณภาพและคุณวุฒิตามที่วิทยาลัยฯ กำหนด
 2. มีระบบการคัดเลือกนักศึกษาแรกเข้าให้ได้คุณภาพตามที่วิทยาลัยฯ กำหนด และเป็นระบบคุณธรรม
 3. กำหนดหลักสูตรให้มีคุณภาพและตอบสนองต่อแนวโน้มการพัฒนาของประเทศ (โดยสามารถเปรียบเทียบเนื้อหาและสาระสำคัญของหลักสูตรกับสถาบันการศึกษาชั้นนำของประเทศ)
 4. กำหนดวิธีการเรียนการสอนเป็นระบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ (outcome based) เพื่อให้มีความสามารถ ในการประกอบวิชาชีพด้านการบริหารและความสามารถในการเป็นผู้ประกอบการ โดยมีจริยธรรมและจรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพ
 5. มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพในการสร้างบัณฑิตให้มีคุณภาพการศึกษาสูง
 6. สร้างผลงานทางวิชาการ (ตำราในรายวิชาและหนังสือ บทความทางวิชาการ การวิจัยและพัฒนา)เพื่อนำไปสู่การเผยแพร่และถ่ายทอดความรู้ ตลอดจนบริการวิชาการแก่สังคม
 7. ส่งเสริมการศึกษาวิจัยเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มบนพื้นฐานของวัฒนธรรม ปัญหาและศักยภาพ ของภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 8. มีการเชื่อมโยงกับมหาวิทยาลัยและสถาบันการศึกษาอื่น ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ตลอดจนสร้างเครือข่ายศิษย์เก่าและเครือข่ายธุรกิจ
 9. มีระบบการบริหารจัดการที่ดี คล่องตัว มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ (good governance)
 10. มีสภาพแวดล้อมการทำงานที่ดี เพื่อให้บุคลากรทุกระดับมีความพึงพอใจและมีความสุข ทำให้เกิดความกระตือรือร้นในการทำงาน และเกิดการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
 11. มีแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล (ทั้งคณาจารย์ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับ) เพื่อให้บุคลากรของวิทยาลัยฯ มีคุณสมบัติ ความรู้ ทักษะ และพฤติกรรม (attributes) ในการปฏิบัติงานที่สนับสนุนการดำเนินงานของวิทยาลัยฯ ให้เป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์
 12. สร้างวัฒนธรรมองค์กร (corporate culture) และจริยธรรมองค์กร (corporate governance)เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ และความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร

ค่านิยมองค์กร

วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ เป็นสถาบันการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ที่มีค่านิยมดังนี้

 1. มีทัศนคติเชิงบวก
 2. คิดสร้างสรรค์
 3. มีจริยธรรม
 4. มีระเบียบวินัย
 5. ใฝ่รู้ และทุ่มเท
 6. จิตอาสา
 7. การทำงานเป็นคณะ (team work)

up กลับไปด้านบน