home หน้าหลัก  |  contact ติดต่อเรา  |  staff เข้าระบบ  |  eng English

ตารางการสอบ Present IS

 

ห้องสอบ วันสอบ เวลาสอบ รหัส ชื่อสกุล ชื่อเรื่อง 15 วันหลังสอบ ครบ 50 วัน ส่งเล่ม MBA
ห้องจุฑาทิพย์ 25 ก.ย. 60 10.00-10.45 น. 585740072-0 นายเกรียงไกร ศรีหริ่ง แนวทางการเปิดธุรกิจสถาบันกวดวิชาภาษาอังกฤษ อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น 7 ต.ค. 60 10 พ.ย. 60
ห้องจุฑาทิพย์ 25 ก.ย. 60 11.00-11.45 น. 585740409-1 นางสาวมณีเมข รัตนตรัยรักษ์ กลยุทธ์ทางการตลาดเพื่อเพิ่มยอดขายร้านอาหารส้มตำวันวาน อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ 7 ต.ค. 60 10 พ.ย. 60
               
ห้องจุฑาทิพย์ 27 ก.ย. 60 10.00-10.45 น. 585740158-0 นางสาวพริมสุจี อมตธงไชย การศึกษาความเป็นไปได้ในการเปิดร้านขายวัสดุก่อสร้าง อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น 7 ต.ค. 60 10 พ.ย. 60
ห้องจุฑาทิพย์ 27 ก.ย. 60 11.00-11.45 น. 585740165-3 นางสาวพัลลีพร จันทร์สนิท การวางแผนการตลาดในการเพิ่มยอดขายผ้าม่านของร้านศิริวรรณผ้าม่าน อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 7 ต.ค. 60 10 พ.ย. 60
ห้องจุฑาทิพย์ 27 ก.ย. 60 15.00-15.45 น. 585740426-1 พันตำรวจโท วีร์ธวัช วีรธันยาวัชร์ กลยุทธ์การเพิ่มยอดขายของสถานบันเทิงร้านบ้านกรูคลับแอนด์บาร์ 7 ต.ค. 60 10 พ.ย. 60
               
ห้องจุฑาทิพย์ 28 ก.ย. 60 13.00-13.45 น. 575740396-3 นางสาวแพรวไพลิน นรานันท์ ความต้องการใช้บริการเฮดฮันเตอร์ของบริษัทมหาชนที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 7 ต.ค. 60 10 พ.ย. 60
ห้องจุฑาทิพย์ 28 ก.ย. 60 14.00-14.45 น. 565740381-5 นางสาวสุกัญญา  อัคพิน การวางแผนกลยุทธ์การตลาดให้ร้านนิตโยคาเฟ่ อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร 7 ต.ค. 60 10 พ.ย. 60
ห้องจุฑาทิพย์ 28 ก.ย. 60 15.00-15.45 น. 585740055-0 นายอนุศักดิ์ ประสานสอน ปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อความสำเร็จของนักธุรกิจเครือข่าย กรณีศึกษา บริษัท กิฟฟารีน สกายไลน์ ยูนิตี้ จำกัด ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 7 ต.ค. 60 10 พ.ย. 60
               
ห้องจุฑามาศ 28 ก.ย. 60 14.30-15.15 น. 575740255-1 นางสาวสมัญญา สติมั่น การวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาดไข่มุกทะเลหมอกรีสอร์ท อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ 7 ต.ค. 60 10 พ.ย. 60
ห้องจุฑามาศ 28 ก.ย. 60 15.30-16.15 น. 585740091-6 นางสาวชมพูนุท พุฒละ แนวทางการจูงใจออมเงินกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กรณีศึกษา บุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่นที่ไม่เป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 7 ต.ค. 60 10 พ.ย. 60
ห้องจุฑามาศ 28 ก.ย. 60 16.30-17.15 น. 585740151-4 นางสาวพรพิมล ผายตากแดด ปัจจัยที่ส่งผลต่อรายได้ และความสุขของคู่สมรสอย่างยั่งยืน กรณีศึกษา ประชาชนจังหวัดขอนแก่น 7 ต.ค. 60 10 พ.ย. 60
               
ห้องจุฑาทิพย์ 29 ก.ย. 60 09.00-09.45 น. 585740228-5 นางสาวสุมาลัย กาพย์ไกรแก้ว แนวทางการตลาดเพื่อเพิ่มยอดขายปลาร้าบอง ร้านแม่ราตรี ตำบลบ้านทุ่ม อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 7 ต.ค. 60 10 พ.ย. 60
ห้องจุฑาทิพย์ 29 ก.ย. 60 10.00-10.45 น. 585740229-3 นางสาวสุรัชดา ถนอมโกมล ความต้องการพัฒนาตนเอง และแนวทางในการพัฒนาตนเองเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพการทำงานของข้าราชการครูในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1  7 ต.ค. 60 10 พ.ย. 60
ห้องจุฑาทิพย์ 29 ก.ย. 60 11.00-11.45 น. 585740178-4 นางสาวรวิสา บุณยพรหม การวางแผนกลยุทธ์เพื่อการผลิต และการตลาดกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกข้าวโพดข้าวเหนียว บ้านหนองบัว อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น 7 ต.ค. 60 10 พ.ย. 60
ห้องจุฑาทิพย์ 29 ก.ย. 60 13.00-13.45 น. 585740439-2 นางสาวแสงแข สังสุทธิ์ ปัจจัยที่มีผลต่อการบริโภคผลไม้สดพร้อมทาน และการวิเคราะห์โอกาสทางธุรกิจ โดยใช้ Business Model Canvas ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 7 ต.ค. 60 10 พ.ย. 60
ห้องจุฑาทิพย์ 29 ก.ย. 60 14.00-14.45 น. 585740311-8 นายมรุพงศ์ แก้วพะเนาว์ แนวทางการเพิ่มรายได้น้ำผลไม้แต่งกลิ่นของบริษัท ABC จำกัด อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม 7 ต.ค. 60 10 พ.ย. 60
               
ห้องประชุม ชั้น 1 30 ก.ย. 60 17.00-17.45 น. 575740480-4 นางสาวปัทมาภรณ์  ปู่สา การบริหารการเปลี่ยนแปลงองค์กร กองคลัง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น 15 ต.ค. 60 18 พ.ย. 60
ห้องประชุม ชั้น 1 30 ก.ย. 60 18.00-18.45 น. 575740481-2 นางสาวรัชฎาวรรณ  จันทรมะโน แนวทางการพัฒนาสมรรถนะในการปฏิบัติงานของบุคลากรกองคลัง มหาวิทยาลัยขอนแก่น 15 ต.ค. 60 18 พ.ย. 60