home หน้าหลัก  |  contact ติดต่อเรา  |  staff เข้าระบบ  |  eng English

ตารางการสอบ Present IS

วันสอบ เวลาสอบ ห้องสอบ รหัส ชื่อสกุล ชื่อเรื่อง 15 วันหลังสอบ ครบ 50 วัน ส่งเล่ม MBA
25 ก.ย. 61 13.00-13.45 น. ห้องจุฑาทิพย์ 595740007-2 นายกิติศักดิ์ ไลไธสง ปัจจัยทางการเงินที่บ่งชี้ความล้มเหลวทางการเงินของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยวิธีการวิเคราะห์การถดถอยโลจิสติก 10 ต.ค. 61 13 พ.ย. 61
26 ก.ย. 61 14.00-14.45 น. ห้องจุฑาทิพย์ 595740027-6 นางสาวพันธุ์ทิพย์ อภิรมย์เดชานนท์ การออกแบบธุรกิจร้านอาหารเพื่อสุขภาพในเขตอำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 11 ต.ค. 61 14 พ.ย. 61
26 ก.ย. 61 15.00-15.45 น. ห้องจุฑาทิพย์ 575740143-2 นางสาวกุลิสรา เกียรติวนากร ปัจจัยแห่งความสำเร็จของธุรกิจสตาร์ทอัพในประเทศไทย 11 ต.ค. 61 14 พ.ย. 61