home หน้าหลัก  |  contact ติดต่อเรา  |  staff เข้าระบบ  |  eng English

ตารางการสอบ Present IS

ห้องสอบ วันสอบ เวลาสอบ รหัส ชื่อสกุล ชื่อเรื่อง 15 วันหลังสอบ ครบ 50 วัน ส่งเล่ม MBA
ห้องประชุม ชั้น 1 18 ก.พ. 61 09.00-09.45 น. 585740369-7 นางสาวญาณภัทร ทองมี แนวทางการเสริมสร้างและยกระดับความยึดมั่นผูกพันของพนักงานธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สำนักงานเขตขอนแก่น 1 5 มี.ค. 61 8 เม.ย. 61
ห้องประชุม ชั้น 1 18 ก.พ. 61 10.00-10.45 น.  585740274-8   นายตรีวิทย์ พัฒนธนทรัพย์ แนวทางการปรับปรุงคุณภาพการให้บริการของบรัทแฟรี่การไฟฟ้า 1994 จำกัด 5 มี.ค. 61 8 เม.ย. 61