home หน้าหลัก  |  contact ติดต่อเรา  |  staff เข้าระบบ  |  eng English

ตารางการสอบ Present IS

วันสอบ เวลาสอบ ห้องสอบ รหัส ชื่อสกุล ชื่อเรื่อง 15 วันหลังสอบ ครบ 50 วัน ส่งเล่ม MBA
9 ธ.ค. 61 14.00-14.45 น. ห้องประชุมชั้น 1 605740056-0 นางสาวบุษกร ทองรักษ์ แนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริการของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาอุดรธานี อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 24 ธ.ค. 61 27 ม.ค. 62
13 ธ.ค. 61 13.00-13.45 น. ห้องประชุมชั้น 1 595740044-6 นายภูพญา วรฉัตร การศึกษาความเป็นไปได้เชิงพาณิชย์ของผลิตภัณฑ์ใหม่ : กรณีศึกษาของผลิตภัณฑ์ลดอาการผมร่วงและกระตุ้นการงอกของเส้นผม 28 ธ.ค. 61 31 ม.ค. 62
14 ธ.ค. 61 15.00-15.45 น. ห้องประชุมชั้น 1 595740054-3 นางสาวเรยา เวลเกอร์ แนวทางการพัฒนารูปแบบการบริการธุรกิจจัดเลี้ยงในเขตพื้นที่ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี วิธีวิจัยแบบผสมผสานวิธีการ 29 ธ.ค. 61 1 ก.พ. 62