home หน้าหลัก  |  contact ติดต่อเรา  |  staff เข้าระบบ  |  eng English

ตารางการสอบ Present IS

 

ห้องสอบ วันสอบ เวลาสอบ รหัส ชื่อสกุล ชื่อเรื่อง 15 วันหลังสอบ ครบ 50 วัน ส่งเล่ม MBA
ห้องจุฑามาศ 18 มิ.ย. 61 09.00-09.45 น. 595740060-8 นายจิราธิวัฒน์ บุราณะสวัสดิ์ ประสบการณ์ของผู้เข้าร่วมชมงาน Asia Digital Transformation 3 ก.ค. 61 6 ส.ค. 61
ห้องจุฑามาศ 18 มิ.ย. 61 10.00-10.45 น. 595740118-3 นางสาวภคนันท์ ภิรมย์เลิศ ประสบการณ์ในธุรกิจบริการของนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น 3 ก.ค. 61 6 ส.ค. 61
ห้องจุฑามาศ 18 มิ.ย. 61 11.00-11.45 น. 595740135-3 นางสาววิรดา ศักดิ์ศิริรักษ์ การศึกษาวงจรชีวิตของพริตตี้ 3 ก.ค. 61 6 ส.ค. 61
ห้องจุฑามาศ 18 มิ.ย. 61 13.00-13.45 น. 595740113-3 นางสาวภัชรพรรณ์ อมรศรีวงษ์ การศึกษาทัศนคติและพฤติกรรมของสาววาย 3 ก.ค. 61 6 ส.ค. 61
ห้องจุฑามาศ 18 มิ.ย. 61 14.00-14.45 น. 595740066-6 นางสาวจินต์จุฑา สงวนศิลป์ การศึกษาทัศนคติเชิงลึกของผู้บริโภคที่มีต่อการตัดสินใจซื้อผ่านทางการเสนอขายสินค้าโดยตรงผ่านทางทีวี กรณีศึกษา กะทะโคเรียคิง 3 ก.ค. 61 6 ส.ค. 61
ห้องจุฑามาศ 18 มิ.ย. 61 15.00-15.45 น. 575740115-7 นายกฤตนนท์ กฤตเวทิน การลดความสูญเปล่าของการผสมผงปรุงรสในกระบวนการผลิตขนมข้าวโพดอบกรอบของโรงงานขนมวรพันธ์ 29 ส.ค. 60 2 ต.ค. 60
ห้องจุฑาทิพย์ 23 มิ.ย. 61 09.00-09.45 น. 595740261-8 นายวรุณ สัจเดว์ แนวทางการเพิ่มยอดขายรบบโซล่าเซลล์ของบริษัทพาวเวอร์โวลต์ไทยแลนด์ จำกัด สาขาขอนแก่น 8 ก.ค. 61 11 ส.ค. 61
ห้องจุฑาทิพย์ 23 มิ.ย. 61 10.00-10.45 น. 595740187-4 นายจิรเมธ วรวิริยะประเสริฐ แนวทางการตลาดเพื่อเพิ่มยอดขายสังฆภัณฑ์ร้านเจริญไพศาล ในเขตเทศบาลนครขอนแก่น 8 ก.ค. 61 11 ส.ค. 61
ห้องจุฑาทิพย์ 23 มิ.ย. 61 11.00-11.45 น. 595740197-1 นางสาวชรันดา ทาบุราณ แนวทางการตลาดเบเกอรี่ผ่านช่องทางสื่อออนไลน์ ในเขตเทศบาลนครขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 8 ก.ค. 61 11 ส.ค. 61
ห้องจุฑาทิพย์ 23 มิ.ย. 61 13.00-13.45 น. 595740163-8 นางสาวเอื้อการณ์ ธีระกนก แนวทางการเพิ่มยอดขายรถยนต์ NISSAN X-TRAIL ของบริษัท เคเคที ขอนแก่น จำกัด ในเขตจังหวัดขอนแก่น 8 ก.ค. 61 11 ส.ค. 61
ห้องจุฑาทิพย์ 23 มิ.ย. 61 14.00-14.45 น. 595740248-0 นางสาวพิสุทธิ์ศิริ โยทัยเที่ยง แนวทางการเพิ่มยอดผู้สมัครใช้บริการ MyMo (Mobile banking) ของธนาคารออมสิน สาขามหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 8 ก.ค. 61 11 ส.ค. 61
ห้องจุฑาทิพย์ 23 มิ.ย. 61 15.00-15.45 น. 595740180-8 นางสาวกุลริศา เหลืองทองภา แนวทางการเพิ่มยอดขายผ้าไหมผ่านสื่อสังคมออนไลน์ประเภทเฟซบุ๊กสำหรับร้านตัดผ้าไหมวัชรีไหมทอง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ 8 ก.ค. 61 11 ส.ค. 61
ห้องจุฑาทิพย์ 29 มิ.ย. 61 09.00 น. 595740046-2 นางสาววันวิสาข์ พลธงชัยสวัสดิ์ ความสัมพันธ์ในองค์กรที่นำไปสู่การทำงานร่วมกันอย่างราบรื่นในธุรกิจร่วมทุนไทย-จีน สอบเค้าโครง Thesis  
ห้องจุฑาทิพย์ 29 มิ.ย. 61 10.00 น. 595740045-4 นางสาววรัญญา ศิลาหม่อม พฤติกรรมเชิงนวัตกรรมของพนักงานธนาคารพาณิชย์ในจังหวัดขอนแก่น สอบเค้าโครง Thesis  
ห้องจุฑาทิพย์ 29 มิ.ย. 61 11.00 น. 595740042-0 นายไกรวิทย์ โพธิ์ดม ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จของธุรกิจซอฟแวร์สตาร์ทอัพ สอบเค้าโครง Thesis