home หน้าหลัก  |  contact ติดต่อเรา  |  staff เข้าระบบ  |  eng English

ตารางการสอบ Present IS

ห้องสอบ วันสอบ เวลาสอบ รหัส ชื่อสกุล ชื่อเรื่อง 15 วันหลังสอบ ครบ 50 วัน ส่งเล่ม MBA
ห้องจุฑาทิพย์ 17 ส.ค. 61 14.00-14.45 น. 595740182-4 นางสาวขวัญลดา อ่อนทอง แนวทางการสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ด้วยสุนทรียสาธกเพื่อเพิ่มสมรรถนะในการทำงานของบุคลากร กรณีศึกษาแผนกเภสัชกรรมโรงพยาบาลเอกชน ABC 1 ก.ย. 61 5 ต.ค. 61
ห้องประชุมชั้น 1 19 ส.ค. 61 09.00-09.45 น. 595740152-3 นางสาวเสาวภา วันทาแท่น การปรับปรุงลดระยะเวลาของกระบวนการทำงานการให้บริการสินเชื่อ กรณีศึกษาหน่วยให้บริการงานเครดิตส่วนภูมิภาค ถนนหน้าเมืองขอนแก่น ธนาคารกสิกรไทย 3 ก.ย. 61 7 ต.ค. 61