home หน้าหลัก  |  contact ติดต่อเรา  |  staff เข้าระบบ  |  eng English

back ย้อนกลับไปหน้าที่แล้ว

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2547

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ พระราชทานปริญญาบัตรบัณฑิต มข. รุ่นที่ 38

ผศ.วิชัย ณีรัตนพันธุ์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ ในฐานะประธานฝ่ายประชาสัมพันธ์งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2548 เผยว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น รุ่นที่ 38 ในวันพฤหัสบดีที่ 22 ธันวาคม 2548 ณ ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่นและทรงประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารเอนกประสงค์และสารสนเทศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ณ บริเวณด้านหลังอาคารสำนักงานอธิการบดี 1 ซึ่งปีนี้ สภามหาวิทยาลัยขอนแก่นมีมติเป็นเอกฉันท์เห็นสมควรทูลเกล้าฯ ถวายปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาปรัชญา แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ และทูลเกล้าฯ ปริญญาแพทยศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาแพทยศาสตร์ แด่สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์

พร้อมกันนี้ สภามหาวิทยาลัยขอนแก่นยังเห็นสมควร มอบปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา แก่ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ น.ต.กำจร มนุญปิจุ ร.น. อดีตกรรมการสภามหาวิทยาลัยขอนแก่นผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้มีความสามารถยิ่งในด้านการบริหารการศึกษา มอบปริญญาวิศวกรรม ศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิศวกรรมเกษตร แก่ Mr .Jinnai Ryoichi ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมเกษตร จากประเทศญี่ปุ่น และมอบปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์ แก่ นายยอดเยี่ยม เทพธรานนท์ สถาปนิกที่มีชื่อเสียงระดับประเทศ

ผศ.วิชัย ณีรัตนพันธุ์ กล่าวต่อว่า ในปีนี้จะมีบัณฑิตเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร จำนวน 4,713 ราย และเพื่อ ให้ประชาชนชาวจังหวัดขอนแก่นและจังหวัดใกล้เคียงได้ชื่นชมพระบารมี และเข้าถึงบรรยากาศของพิธีพระราชทานปริญญาบัตรอย่างใกล้ชิด ทางฝ่ายประชาสัมพันธ์ฯ จึงได้จัดให้มีการถ่ายทอดเสียงงานพิธีฯ ทางสถานีวิทยุ มข. ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป นอกจากนี้ ยังได้ผลิตสารคดีสั้นพิเศษ 10 ตอน เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ และถ่ายทอดเรื่องราวความสำเร็จในการผลิตบัณฑิตของ มข. ให้ประชาชนทั่วไปได้รับทราบ โดยออกอากาศทาง สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยขอนแก่น FM 103 MHz. ราวต้นเดือนธันวาคมนี้ ซึ่งจะออกอากาศวันละ 1 ตอน พร้อมกับผลิตสกู๊ปพิเศษ เผยแพร่ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์ช่อง 11 ขอนแก่น สำหรับบัณฑิตที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ขอให้ไปรายงานตัวขึ้นทะเบียนบัณฑิต ที่สำนักบริหารพัฒนาวิชาการ อาคารศูนย์บริการวิชาการ ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 9 ธันวาคม 2548 ดูรายละเอียดได้ที่ http://www.kku.ac.th

    back ย้อนกลับไปหน้าที่แล้ว