home หน้าหลัก  |  contact ติดต่อเรา  |  staff เข้าระบบ  |  eng English

back ย้อนกลับไปหน้าที่แล้ว

ขอเชิญนักศึกษา MBA ศิษย์เก่า MBA ร่วมกิจกรรมสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2561 (ส. 17 พ.ย. 61)

กำหนดการกิจกรรมสืบสานประเพณีลอยกระทง
โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

เสาร์ 17 พฤศจิกายน 2561
ณ บ้านผาสามยอด ต.ผานกเค้า อ.ภูกระดึง จ.เลย

วัตถุประสงค์: เพื่อให้นักศึกษาปัจจุบัน ศิษย์เก่า บุคลากร ได้ทำกิจกรรมร่วมกัน เพื่อสร้างความสามัคคี ความสัมพันธ์อันดี และรักษาไว้ซึ่งประเพณีอันดีงามให้อยู่คู่สังคมไทยสืบไป

เวลา

กิจกรรม

09.00 – 12.00 น.

นักศึกษาเรียนตามตารางการเรียนการสอน (ถ้ามี)

15.30 น.

นักศึกษาถึงสถานที่จัดกิจกรรม ณ บ้านผาสามยอด ต.ผานกเค้า อ.ภูกระดึง จ.เลย

โดย นักศึกษาเดินทางเอง (ตามแผนที่)

15.50 น.

กิจกรรมสันทนาการ (นักศึกษาเตรียม)

เช่น การแสดง การร้องเพลง ฯลฯ

18.00 น.

ร่วมรับประทานอาหาร

19.00 น.

คณบดีกล่าวถึงความสำคัญของโครงการ / กิจกรรม

19.30 น.

ลอยกระทง

20.00 น.

ลอยโคมยี่เป็ง

20.30 น.

เดินทางกลับ จ.ขอนแก่น โดยสวัสดิภาพ

แจ้งความประสงค์เข้าร่วมกิจกรรมที่ คุณรังสฤษฎิ์ เวชสุวรรณ 0817176116

pic

back ย้อนกลับไปหน้าที่แล้ว