home หน้าหลัก  |  contact ติดต่อเรา  |  staff เข้าระบบ  |  eng English

back ย้อนกลับไปหน้าที่แล้ว

ปฏิทินการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2561

ปฏิทินการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561

เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนของวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2561 เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 777/2546) เรื่อง การจัดการศึกษาระบบชุดวิชา เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 37(1) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ.2558 และโดยความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจำวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ ในคราวประชุมครั้งที่ 11/2561 เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2561 จึงกำหนดปฏิทินการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ของวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ ประจำปีการศึกษา 2561 ดังต่อไปนี้

ที่ รายการ ชุดวิชา
1 และ 4
ก.ค. - ต.ค. 61
2 และ 5
พ.ย. 61 - ก.พ. 62
3 และ 6
มี.ค. - มิ.ย. 62
1 นักศึกษาที่มีรหัสขึ้นต้นด้วย 61 รับการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 7 ก.ค. 61
2 โครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่ 8 ก.ค. 61
3 นักศึกษาที่มีรหัสขึ้นต้นด้วย 61 ที่ยืนยันสิทธิ์แล้ว รายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา ผ่านเว็บไซต์ http: //reg.kku.ac.th และชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาตามใบแจ้งยอดการชำระเงิน และชำระเงินที่ธนาคารพร้อมส่งเอกสารการรายงานตัว 11-15 ก.ค. 61
4 นักศึกษาที่มีรหัสขึ้นต้นด้วย 61 ตรวจสอบข้อมูลการชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา การรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาผ่านเว็บไซต์ 16 ก.ค. - 24 ส.ค. 61
5 นักศึกษาที่มีรหัสขึ้นต้นด้วย 61 (ที่รายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่ ชำระค่าธรรมเนียมเหมาจ่ายแล้ว) บันทึกข้อมูลการลงทะเบียนวิชาเรียนด้วยตนเอง ผ่านเว็บไซต์ http://reg.kku.ac.th พิมพ์ใบแจ้งยอดการชำระเงินและชำระเงินที่ธนาคาร (ในชุดวิชาที่ 1 กรณีลงทะเบียนวิชาเสริมพื้นฐานมีค่าใช้จ่ายต้องชำระเพิ่ม) 23-26 ก.ค. 61 20-23 พ.ย. 61 26-29 มี.ค. 62
6 นักศึกษาที่มีรหัสขึ้นต้นด้วย 60 หรือนักศึกษาที่เข้าศึกษาก่อนปีการศึกษา 2560 บันทึกข้อมูลการลงทะเบียนวิชาเรียน ผ่านเว็บไซต์ http://reg.kku.ac.th พิมพ์ใบแจ้งยอดการชำระเงินและชำระเงินที่ธนาคาร
7 นักศึกษาที่มีรหัสขึ้นต้นด้วย 60 หรือนักศึกษาที่เข้าศึกษาก่อนปีการศึกษา 2560 รักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษาหรือลาพักการศึกษาที่สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ พิมพ์ใบแจ้งยอดการชำระเงินและชำระเงินที่ธนาคาร
8 วันเปิดชุดวิชา 14 ก.ค. 61 24 พ.ย. 61 30 มี.ค. 62
9 วันที่นักศึกษายื่นคำร้องขอเทียบโอนรายวิชา (ยกเว้นกรณีการรับนักศึกษาเข้าศึกษาประเภทรับตลอดปี) 14-29 ก.ค. 61
10 วันรักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษาล่าช้า วันลาพักการศึกษาล่าช้า หรือวันลงทะเบียนวิชาเรียนล่าช้าด้วยตนเอง หรือวันเพิ่มรายวิชาเรียนด้วยตนเอง ผ่านเว็บไซต์ http://reg.kku.ac.th พิมพ์ใบแจ้งยอดการชำระเงินและชำระเงินที่ธนาคาร 6-10 ส.ค. 61 3-7 ธ.ค. 61 2-5 เม.ย. 62
11 วันไหว้ครู ตามประกาศของวิทยาลัยฯ
12 นักศึกษาตรวจสอบข้อมูลการชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา การรักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษา หรือลาพักการศึกษา หรือลงทะเบียนวิชาเรียน หรือเพิ่มวิชาเรียน ผ่านเว็บไซต์ 7-24 ส.ค. 61 4-21 ธ.ค. 61 3-26 เม.ย. 62
13 วันถอนรายวิชาเรียนด้วยตนเอง ผ่านเว็บไซต์ http://reg.kku.ac.th โดยรายวิชานั้นไม่ปรากฏในทรานสคริปต์ 6-24 ส.ค. 61 3-21 ธ.ค. 61 2-26 เม.ย. 62
14 วันประกาศรายชื่อนักศึกษาที่พ้นสภาพการเป็นนักศึกษาเนื่องจากฝ่าฝืนระเบียบการลงทะเบียนและการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา 30 ส.ค. 61 27 ธ.ค. 61 25 เม.ย. 62
15 วันถอนวิชาเรียน โดยที่รายวิชานั้นได้สัญลักษณ์ W โดยรายวิชานั้นปรากฏในทรานสคริปต์ ที่สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ (โดยนักศึกษาดำเนินการด้วยตนเอง) 3-17 ก.ย. 61 26 ธ.ค. 61 - 21 ม.ค. 62 29 เม.ย. - 20 พ.ค. 62
16 วันสุดท้ายของการลาพักการศึกษาระหว่างชุดวิชา 19 ต.ค. 61 15 ก.พ. 62 14 มิ.ย. 62
17 วันสุดท้ายของการสอบประจำชุดวิชา 28 ต.ค. 61 3 มี.ค. 62 22 มิ.ย. 62
18 วันคล้ายวันสถาปนาวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ 9 กันยายน 2561
19 วันปิดชุดวิชา 4 พ.ย. 61 3 มี.ค. 62 7 ก.ค. 62
20 วันสุดท้ายของการส่งผลการเรียนของอาจารย์ประจำวิชา ให้ฝ่ายวิชาการ 15 พ.ย. 61 12 มี.ค. 62 16 ก.ค. 62
21 วันสุดท้ายของการส่งผลการเรียน ที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจำวิทยาลัยฯ ให้สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ 19 พ.ย. 61 18 มี.ค. 62 22 ก.ค. 62
22 กิจกรรมประจำหลักสูตร ตามประกาศของวิทยาลัยฯ
23 วันสอบประมวลความรู้ ตามประกาศของวิทยาลัยฯ
24 วันสุดท้ายของการส่งรายงานการศึกษาอิสระฉบับสมบูรณ์เข้าปกเรียบร้อยให้กับวิทยาลัยฯ หรือวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์เข้าปกเรียบร้อยให้บัณฑิตวิทยาลัย สำหรับนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา และมีสิทธิ์เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี พ.ศ. 2561 28 ก.ย. 61
25 วันสุดท้ายของการส่งรายงานการศึกษาอิสระฉบับสมบูรณ์เข้าปกเรียบร้อยให้กับวิทยาลัยฯ หรือวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์เข้าปกเรียบร้อยให้บัณฑิตวิทยาลัย สำหรับนักศึกษาที่มีระยะเวลาการศึกษาครบตามหลักสูตร 5 ต.ค. 61 - -
26 วันสุดท้ายที่คณะกรรมการประจำวิทยาลัยฯ ให้ความเห็นชอบให้นักศึกษาสำเร็จการศึกษาและมีสิทธิ์เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี พ.ศ. 2561 31 ต.ค. 61 - -
27 วันสุดท้ายของการส่งรายงานผลการดำเนินการของรายวิชาตามแบบ มคอ.5 โดยบันทึกผ่านเว็บไซต์ http://tqf.kku.ac.th 4 ธ.ค. 61 2 เม.ย. 62 6 ส.ค. 62
28 วันสุดท้ายของการส่งรายงานการศึกษาอิสระฉบับสมบูรณ์เข้าปกเรียบร้อยให้กับวิทยาลัยฯ หรือวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์เข้าปกเรียบร้อยให้บัณฑิตวิทยาลัย สำหรับนักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษาในชุดวิชานี้ โดยไม่ต้องรักษาสถานภาพในชุดวิชาถัดไป (หากประสงค์เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี พ.ศ.2561 ต้องเป็นไปตามลำดับที่ 23) 7 ธ.ค. 61 5 เม.ย. 62 วันสุดท้ายของการลงทะเบียนล่าช้าของชุดวิชาที่ 1 ปีการศึกษา 2562
29 วันพระราชทานปริญญาบัตร เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยขอนแก่น
30 วันสุดท้ายของการจัดทำรายงานผลการดำเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ. 7 โดยบันทึกผ่านเว็บไซต์ http://tqf.kku.ac.th 6 ก.ย. 62
31 วันประกาศรายชื่อนักศึกษาที่พ้นสภาพการเป็นนักศึกษาเนื่องจากมีผลการเรียนต่ำกว่าเกณฑ์ 3 ธ.ค. 61 2 เม.ย. 62 5 ส.ค. 62

กำหนดให้งดการเรียนการสอนในวันต่อไปนี้

12 สิงหาคม 2561 วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาท
13 ตุลาคม 2561 วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศร
23 ตุลาคม 2561 วันปิยมหาราช
26 ตุลาคม 2561 วันพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
5 ธันวาคม 2561 วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (วันพ่อแห่งชาติ)
10 ธันวาคม 2561 วันรัฐธรรมนูญ
31 ธันวาคม 2561 วันสิ้นปี
1 มกราคม 2562 วันขึ้นปีใหม่
19 กุมภาพันธ์ 2562 วันมาฆบูชา
6 เมษายน 2562 วันจักรี
13-15 เมษายน 2562 วันสงกรานต์
18 พฤษภาคม 2562 วันวิสาขบูชา
27 กรกฎาคม 2562 วันอาสาฬหบูชา
28 กรกฎาคม 2562 วันเข้าพรรษา
28 กรกฎาคม 2562 วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10

back ย้อนกลับไปหน้าที่แล้ว