home หน้าหลัก  |  contact ติดต่อเรา  |  staff เข้าระบบ  |  eng English

back ย้อนกลับไปหน้าที่แล้ว

รายชื่อนักศึกษาผู้สอบผ่านการสอบประมวลความรู้ - ข้อเขียน (รอบที่ 2) และมีสิทธิ์สอบประมวลความรู้ - ปากเปล่า ประจำปีการศึกษา 2560

รายชื่อนักศึกษาผู้สอบผ่านการสอบประมวลความรู้ - ข้อเขียน (รอบที่ 2)
และมีสิทธิ์สอบประมวลความรู้ - ปากเปล่า ประจำปีการศึกษา 2560
วันอาทิตย์ที่ 10 กันยายน 2560

สอบ ณ ห้อง 1404 ชั้น 4
(ลงทะเบียน ณ ห้อง 1405 ชั้น 4)

back ย้อนกลับไปหน้าที่แล้ว