home หน้าหลัก  |  contact ติดต่อเรา  |  staff เข้าระบบ  |  eng English

back ย้อนกลับไปหน้าที่แล้ว

ผลการคัดเลือกผู้ให้บริการอาหารว่างและเครื่องดื่มสำหรับนักศึกษา

ตามที่วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีความประสงค์ดำเนินการคัดเลือกผู้ให้บริการอาหารว่างและเครื่องดื่มสำหรับนักศึกษา วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 31/2560) ลงวันที่ 23 มิถุนายน 2560 นั้น บัดนี้ คณะกรรมการจัดซื้อ/จัดจ้าง ได้ดำเนินการคัดเลือกผู้ให้บริการอาหารว่างและเครื่องดื่ม เมื่อวันพุธที่ 2 สิงหาคม 2560 เวลา 10.00 น. ณ อาคาร 2 วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ โดยมีผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นผู้ให้บริการอาหารว่างและเครื่องดื่มสำหรับนักศึกษา ได้แก่ นางสาวพรทิพา เกียนมะเริง เป็นผู้ได้รับการคัดเลือกผู้ให้บริการอาหารว่างและเครื่องดื่มสำหรับนักศึกษา ทั้งนี้ ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกให้นำหลักประกันสัญญาจ้าง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของราคาจ้างเหมาและเอกสารหลักฐาน ได้แก่ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาหนังสือรับรองการเสียภาษีมาติดต่อทำข้อตกลงจ้าง ในวันที่ 11 สิงหาคม 2560 เวลา 14.00 น. ณ งานพัสดุ วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น หมายเลขโทรศัพท์ 043-009700 (45511)

pic

    back ย้อนกลับไปหน้าที่แล้ว