home หน้าหลัก  |  contact ติดต่อเรา  |  staff เข้าระบบ  |  eng English

back ย้อนกลับไปหน้าที่แล้ว

การประชุมเครือข่าย สถาบันการศึกษาบริหารธุรกิจในภูมิภาค ครั้งที่ 1/2560

เมื่อวันที่  8  สิงหาคม  2560  เวลา 10.00 -12.00 น. วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ (MBA) มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้เป็นเจ้าภาพในการจัดการประชุมเครือข่าย สถาบันการศึกษาบริหารธุรกิจในภูมิภาคขึ้น ณ ห้องประชุมชั้น 1 วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ (MBA) มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นการจัดการประชุมครั้งแรก โดยมีสถาบันการศึกษาบริหารธุกิจในภูมิภาคที่เข้าร่วมก่อตั้ง จำนวน 4 สถาบัน ดังนี้

  1. คณะบริหารธุรกิจเศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร
  2. วิทยาลัยพาณิชย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
  3. คณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (เจ้าภาพ)

ในการจัดประชุมเครือข่าย สถาบันการศึกษาบริหารธุรกิจในภูมิภาค มีวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งขึ้นเพื่อ  เป็นองค์กรกลาง  ในการประสานความร่วมมือ  ระหว่างผู้บริหารสถาบันการศึกษาบริหารธุรกิจในภูมิภาค ทั้งสถาบันการศึกษาของรัฐ  และเอกชน  โดยทุกสถาบันที่เป็นสมาชิกอยู่ภายใต้ข้อตกลงร่วมกันที่จะทำหน้าที่เป็นศูนย์กลาง  การแลกเปลี่ยน  ความรู้  ความคิดเห็น ความร่วมมือทางวิชาการ และวิจัย  ทั้งด้านผู้สอน  ผู้สอบวิทยานิพนธ์ หรือการค้นคว้าอิสระ  รวมถึงความร่วมมือด้านการตีพิมพ์เพื่อเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการ ในแบบของวารสาร และหรือการจัดประชุมทางวิชาการร่วมกัน  และการประสานงานด้านอื่นๆ เช่น  การบริการวิชาการแก่สังคม  และการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรม เป็นต้น  โดยไม่เป็นองค์กรทางการเมืองหรือเกี่ยวข้องกับการเมืองทุกระดับ  เพื่อยกระดับสถาบันการศึกษาบริหารธุรกิจในภูมิภาค ให้เป็นที่ยอมรับกว้างขวางยิ่งขึ้น  และมีมาตรฐานในระดับประเทศและระดับสากล  ผ่านกระบวนการความร่วมมือและใช้ความเข้มแข็งที่สถาบัน สมาชิกแต่ละแห่งมีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด  ก่อให้เกิดผลกระทบต่อการผลิตบัณฑิตและการบริการวิชาการของสถาบันการศึกษาบริหารธุรกิจในภูมิภาคอย่างกว้างขวาง

โดยมีแนวทางการดำเนินงานดังนี้

1.เชิญชวนสถาบัน  การศึกษาบริหารธุรกิจในภูมิภาคเข้าร่วมเป็นสมาชิกเครือข่าย

2.สมาชิกหมุนเวียนเป็นประธานเครือข่ายคราวละ 1 ปี

3.จัดประชุมร่วมกันอย่างน้อยปีละสองครั้ง

 

ข่าว: สโรชา อ้องแสนคำ

ภาพ : วีระชัย อุสูงเนิน

pic

pic

pic

pic

pic

    back ย้อนกลับไปหน้าที่แล้ว