วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
College of Graduate Study in Management, Khon Kaen University

ทำไมต้อง MBA มข.?

ได้เรียนรู้ ฝึกฝน กับหลักสูตรที่มีศักยภาพสูง เมื่อสำเร็จการศึกษา จะสามารถทำสิ่งต่อไปนี้ได้

 • Startup & Entrepreneurship


  ริเริ่มธุรกิจ หรือเป็นผู้ประกอบการใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • Digital Business & Communications


  ก้าวเข้าสู่โลกธุรกิจยุคดิจิทัลได้อย่างมั่นใจ ด้วยหลักสูตรที่มีเนื้อหาทันสมัย และตอบสนองกับความต้องการของการทำธุรกิจในยุคปัจจุบัน
 • Leadership & Competency Management


  เป็นผู้นำที่มีสมรรถนะในการบริหารจัดการ เพื่อนำองค์กรไปถึงเป้าหมายที่วางไว้
 • Financial Management


  บริหารจัดการด้านการเงินขององค์กรอย่างเป็นระบบ และมีวิสัยทัศน์
 • Business Strategy in Disruptive Economy


  สร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน ด้วยกลยุทธ์ที่ช่วยสร้างและพัฒนาธุรกิจในรูปแบบใหม่ๆ
 • Practical Knowledge


  มีความรู้และประสบการณ์จริงจากการถ่ายทอดของผู้ทรงคุณวุฒิที่ประสบความสำเร็จในภาคธุรกิจ
 • Business Networking Creation


  ได้เครือข่ายทางธุรกิจกับศิษย์เก่าของเราที่เป็นผู้ประกอบการมากกว่า 6,500 คน ที่กระจายอยู่ทั่วประเทศในทุกประเภทของธุรกิจ

คณาจารย์ ผู้เชี่ยวชาญ

ที่มีความรู้ ประสบการณ์ ระดับประเทศ

คณาจารย์

รศ.ดร.ลำปาง แม่นมาตย์

Ph.D. Communication Information Studies, University of Canberra, Australia
M.Ed (Educational Technology), University of Tsukuba, Japan

รองอธิการบดี ฝ่ายวางแผนยุทธศาสตร์ มข. / คณบดีวิทยาลัยฯ (MBA มข.) การบริหารจัดการองค์กร การวางแผนกลยุทธ์ การจัดการความรู้

ดร.ศักดิ์ชัย เจริญศิริพรกุล

Doctor of Business Administration, The Asian Institute of Technology
Master of Business Administration, Robert Gordon University, Scotland

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ (MBA มข.) / การจัดการกลยุทธ์ (Strategic Management) การจัดการตลาด (Marketing Management)

ผศ.ดร.รุจิรัตน์ พัฒนถาบุตร

Ph.D. in Educational Administration, Khon Kaen University
Ph.D. in Management (Second Class Honor), MBA, BBA, BNS (Second Class Honor)

รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และการตลาด (MBA มข.) การจัดการเชิงกลยุทธ์ ธรรมภิบาลและจริยธรรมธุรกิจ การจัดการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

ผศ.ดร.ช่อ วายุภักตร์

Ph.D. Agricultural Economics and Minoring in Applied Mathematics for Behavioral and Management Sciences, Texas Tech University, USA
M.A. (Urban & Regional Economics and Mathematical Economics), The University of Colorado at Boulder, USA

เศรษฐศาสตร์ คณิตศาสตร์ สถิติ ตลาดซื้อขายล่วงหน้า

ผศ.ดร.ปณัทพร เรืองเชิงชุม

Doctor of Professional Studies, Central Queensland University, Australia
Master of Business (Operations Management), University of Western Sydney, Australia

การจัดการการผลิตและการดำเนินการ (Production and Operations Managent)

ดร.ภิญโญ รัตนาพันธุ์

Ph.D. Organisation Development, Assumption University
MBA., Virginia Polytechnic Institutes and State University, USA

การพัฒนาองค์กรเชิงบวก Appreciative Inquiry, Positive Psychology ผู้ก่อตั้ง Thailand Appreciative Inquiry Network

ดร.อัจฉริยะ อุปการกุล

Ph.D. Organisation Development, Assumption University
Master of Commerce in Finance, The University of New South Wales, Australia

การพัฒนาภาวะผู้นำพลังบวก (Appreciative Leadership) การพัฒนาตนเอง การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาองค์กรทางธุรกิจ การพัฒนาความคิดเชิงบวก

ดร.อมรวรรณ รังกูล

Doctor of Business Administration, The Asian Institute of Technology
MBA., Swinburne University of Technology, Melbourne, Australia

การบริหารทรัพยากรมนุษย์ การบริหารองค์กร การเป็นผู้ประกอบการ

ดร.บุษกรณ์ ลีเจ้ยวะระ

Ph.D. Business Administration (Marketing), Assumption University
Master of Commerce (e-Business Management), The University of New South Wales, Australia

ประสบการณ์ทำงานและบริหารงานในธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศกว่า 19 ปี เชี่ยวชาญด้าน Digital Marketing, e-Commerce, Business & Marketing Strategy Management

ดร.ธนภณ วิมูลอาจ

Ph.D. Accounting, Mahasarakham University
M.Acc Accounting, Mahasarakham University

การบัญชีเพื่อการจัดการ ต้นทุน งบประมาณ การควบคุมภายใน ธรรมาภิบาล ระบบสารสนเทศทางการบัญชี

อาจารย์ ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เชี่ยวชาญ ที่ประสบความสำเร็จในด้านบริหารจัดการและธุรกิจ

ดร.สุนทร อรุณานนท์ชัย
ดร.สุวรรณ วลัยเสถียร
ศ.ดร.กนก วงษ์ตระหง่าน
อ.ชัยณรงค์ อินทรมีทรัพย์
ศาสตราภิชานไกรฤทธิ์ บุญยเกียรติ
ศ.(พิเศษ) ประสพสุข บุญเดช
ศ.(พิเศษ) ชัยสิทธิ์ ตราชูธรรม
อ.รุ่งโรจน์ รื่นเริงวงศ์
อ.ไพเราะ สุดสว่าง
ดร.ภักดี ธันวารชร
รศ.กิติศักดิ์ พลอยพานิชเจริญ
รศ.ดร.สมเกียรติ เอี่ยมกาญจนาลัย
รศ.ดร.สิปปภาส พรสุขสว่าง
ผศ.ดุลยลักษณ์ ตราชูธรรม

หลักสูตรที่เปิดสอน

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (Master of Business Administration: MBA)

จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 39 หน่วยกิต (ไม่นับรวมวิชาพื้นฐาน) โดยให้เลือกศึกษาตามแผน ก (ทำวิทยานิพนธ์) หรือ แผน ข (ทำการศึกษาอิสระ) โดยมีรายละเอียดของแผนดังนี้ คือ

แผน ก แผน ข
1. หมวดวิชาพื้นฐาน (ไม่นับรวมหน่วยกิต) 6* 6*
2. หมวดวิชาบังคับ วิชาบังคับ (ไม่นับหน่วยกิต) 4 -
วิชาบังคับ (นับหน่วยกิต) 27 30
3. หมวดวิชาเลือก - 6
4. การศึกษาอิสระ - 3
5. วิทยานิพนธ์ 12 -
รวมจำนวนหน่วยกิต 39 39

แผน ก

นักศึกษาแผน ก แบบ ก (2) จะต้องทำวิทยานิพนธ์ (Thesis) และมีการประเมินความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ในแต่ละชุดวิชาที่ลงทะเบียน ตลอดจนการสอบวิทยานิพนธ์เพื่อประเมินผลงานวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาเป็นระยะ

แผน ข

นักศึกษาแผน ข ต้องมีการประเมินความก้าวหน้าการศึกษาอิสระ (Independent Study) ในแต่ละชุดวิชาที่ลงทะเบียนเรียน และมีการสอบการศึกษาอิสระเพื่อประเมินผลงานการศึกษาอิสระของนักศึกษา และนักศึกษาจะต้องสอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination) ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ทางวิทยาลัยฯกำหนด โดยจะต้องสอบผ่านจึงจะสามารถสำเร็จการศึกษา

คุณสมบัติของผู้สมัคร

Executive MBA

 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขาวิชา จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ./กระทรวงศึกษาธิการ รับรอง
 • มีประสบการณ์ทำงาน 3 ปีขึ้นไป หลังจากจบปริญญาตรี หรือมีอายุ 30 ปีบริบูรณ์ ในวันที่ 20 มิถุนายน 2563

Young Executive MBA

 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขาวิชา จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ./กระทรวงศึกษาธิการ รับรอง

เราสร้างมหาบัณฑิตด้านการบริหารธุรกิจและเครือข่ายธุรกิจมากว่า 25 ปี

สมัครเรียน | Apply Now! เข้าสู่เว็บหลักวิทยาลัยฯ