home หน้าหลัก  |  contact ติดต่อเรา  |  staff เข้าระบบ  |  eng English

ขั้นตอนการตรวจสอบจบ

ขั้นตอนการดำเนินการเกี่ยวกับการสำเร็จการศึกษา

สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 ที่สามารถยื่นขอสำเร็จการศึกษาได้ ต้องผ่านการดำเนินการดังนี้

ที่นักศึกษา แผน ข (การศึกษาอิสระ)นักศึกษา แผน ก (วิทยานิพนธ์)
1 มีผลการเรียนครบตามหลักสูตร มีผลการเรียนครบตามหลักสูตร
 • หมวดวิชาบังคับ 27 หน่วยกิต (9 รายวิชา)
 • หมวดวิชาเลือกเฉพาะกลุ่ม 6 หน่วยกิต (3 รายวิชา)
 • หมวดวิชาเลือกทั่วไป 3 หน่วยกิต (1 รายวิชา)
 • การศึกษาอิสระ S = 3 หน่วยกิต
 • หมวดวิชาบังคับ 27 หน่วยกิต (9 รายวิชา)
 • วิทยานิพนธ์ S = 12 หน่วยกิต
2 สอบการศึกษาอิสระอย่างน้อยได้ผล Pass สอบวิทยานิพนธ์อย่างน้อยได้ผล Pass
3 สอบผ่าน การสอบประมวลความรู้ - ข้อเขียน
สอบผ่าน การสอบประมวลความรู้ - ปากเปล่า

-

4 ส่งรูปเล่ม ฉบับสมบูรณ์ ที่ห้องสมุดวิทยาลัยฯ ส่งรูปเล่ม ฉบับสมบูรณ์ ที่บัณฑิตวิทยาลัยฯ
5 ยื่นคำร้องขอสำเร็จการศึกษาที่ฝ่ายวิชาการวิทยาลัยฯ โดยต้องผ่านการตรวจสอบหนี้สิน ก่อนยื่น ดังนี้
 • ตรวจหนี้สินที่สำนักวิทยบริการ (ห้องสมุดกลาง)
 • ตรวจหนี้สินที่ห้องสมุดวิทยาลัยฯ
 • ตรวจสอบหนี้สินที่การเงินของวิทยาลัยฯ
ยื่นคำร้องขอสำเร็จการศึกษาที่ฝ่ายวิชาการวิทยาลัยฯ โดยต้องผ่านการตรวจสอบหนี้สิน ก่อนยื่น ดังนี้
 • ตรวจหนี้สินที่สำนักวิทยบริการ (ห้องสมุดกลาง)
 • ตรวจหนี้สินที่ห้องสมุดวิทยาลัยฯ
 • ตรวจสอบหนี้สินที่การเงินของวิทยาลัยฯ


เมื่อฝ่ายวิชาการได้รับแบบขอสำเร็จการศึกษาจากนักศึกษาแล้ว จะดำเนินการเกี่ยวกับการตรวจสอบการสำเร็จการศึกษาของนักศึกษา ดังนี้

ที่การดำเนินการระยะเวลา
A วิทยาลัยฯ ตรวจสอบคุณสมบัติผู้สำเร็จการศึกษา (ข้อ 1 - ข้อ 5 ข้างต้น) และนำเสนอผู้บริหารเพื่อส่งตรวจสอบต่อไป 1-3 วัน
B ส่งรายชื่อนักศึกษาจากข้อ A ให้ สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ ตรวจสอบ และส่งผลการตรวจสอบให้วิทยาลัยฯ โดยต้องผ่าน
 • ภารกิจทะเบียนเรียน
 • ภารกิจทะเบียนประวัติ
 • ภารกิจประมวลผล
1-2 สัปดาห์ โดยประมาณ หากล่าช้า อาจเกิดจากหลายคณะใน มข. ส่งตรวจสอบการสำเร็จการศึกษาในช่วงเดียวกัน และในการตรวจสอบแต่ละรายต้องให้หลายฝ่ายเป็นผู้ดำเนินการ จึงทำให้ต้องใช้ระยะเวลานานในการตรวจสอบ
C นำผลการตรวจสอบจากสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ เสนอ คณะกรรมการอำนวยการวิทยาลัยฯ เพื่อขออนุมัติสำเร็จการศึกษา 1-2 สัปดาห์ โดยประมาณ
D นำผลการอนุมัติจากกรรมการอำนวยการวิทยาลัยฯ เสนอขอรับรองจาก สภามหาวิทยาลัยขอนแก่น นำเสนอได้เดือนละประมาณ 2 ครั้ง หากได้รับการอนุมัติจากกรรมการอำนวยการฯ แล้ว
E ส่งรายชื่อผู้ผ่านการนำเสนอสภาฯ ไปยัง สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ เพื่อเตรียมรายชื่อให้นักศึกษาขึ้นทะเบียนบัณฑิตศึกษาต่อไป หลังจากสภาอนุมัติไม่เกิน 3 วัน

up กลับไปด้านบน