home หน้าหลัก  |  contact ติดต่อเรา  |  staff เข้าระบบ  |  eng English

ระยะเวลาในการศึกษา / ค่าใช้จ่าย

ระยะเวลาในการศึกษา

ระยะเวลาในการศึกษา (ชุดวิชา) ตามหลักสูตร 2 ปี โดยจัดการศึกษาเป็นลักษณะโปรแกรมชุดวิชา (Module System) รวมตลอดหลักสูตร 6 ชุดวิชา ซึ่งมีระยะเวลาในการจัดการเรียนการสอนของแต่ละชุดวิชา (ภาคการศึกษา) ในแต่ละปีการศึกษา ดังนี้

ชุดวิชาที่ 1 และ 4 สิงหาคม - ตุลาคม (12 สัปดาห์)
ชุดวิชาที่ 2 และ 5 ธันวาคม - กุมภาพันธ์ (12 สัปดาห์)
ชุดวิชาที่ 3 และ 6 เมษายน - มิถุนายน (12 สัปดาห์)


มกราคมกุมภาพันธ์มีนาคมเมษายนพฤษภาคมมิถุนายนกรกฏาคมสิงหาคมกันยายนตุลาคมพฤศจิกายนธันวาคม
ชุดวิชาที่ 1  
ชุดวิชาที่ 2 ชุดวิชาที่ 3 ชุดวิชาที่ 4  
ชุดวิชาที่ 5 ชุดวิชาที่ 6


ค่าใช้จ่ายในการศึกษา

Young Executive MBA

ภาคปกติ (Sec.1) ค่ายืนยันสิทธิ์ (ค่าธรรมเนียมแรกเข้า) 21,000 บาท
ค่าลงทะเบียนเรียน (ต่อชุดวิชา) 31,500 บาท (6 ชุดวิชา)
ภาคพิเศษ (Sec.2) ค่ายืนยันสิทธิ์ (ค่าธรรมเนียมแรกเข้า) 23,000 บาท
ค่าลงทะเบียนเรียน (ต่อชุดวิชา) 34,500 บาท (6 ชุดวิชา)

Executive MBA

ภาคพิเศษ (Sec.3) ค่ายืนยันสิทธิ์ (ค่าธรรมเนียมแรกเข้า) 25,000 บาท
ค่าลงทะเบียนเรียน (ต่อชุดวิชา) 37,500 บาท (6 ชุดวิชา)

ค่าใช้จ่ายนี้รวม :
 • ค่าทัศนศึกษาดูงานในประเทศ
 • เกมส์การจัดการทางธุรกิจ (Business Game)
 • หนังสือเรียน
 • อาหารว่าง

ค่าใช้จ่ายนี้ไม่รวม :
 • การลงทะเบียนรายวิชาเสริมพื้นฐาน หน่วยกิตละ 1,000 บาท ในกรณีที่ต้องลงเรียน
 • ค่าธรรมเนียมการสอบวิทยานิพนธ์ (ครั้งละ) 3,000 บาท
 • ค่าธรรมเนียมการศึกษาอิสระ (ครั้งละ) 1,500 บาท
 • ค่าธรรมเนียมการสอบประมวลความรู้ฯ (Comprehensive) (ครั้งละ) 1,500 บาท
 • ค่าธรรมเนียมการเทียบโอนหน่วยกิต (หน่วยกิตละ) 1,500 บาท
 • ค่าใบรับรองจากวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ 50 บาท
 • ค่าทัศนศึกษาดูงานต่างประเทศ ซึ่งจะจัดเสริมให้เลือกตามความสมัครใจของนักศึกษา

up กลับไปด้านบน