home หน้าหลัก  |  contact ติดต่อเรา  |  staff เข้าระบบ  |  eng English

ระยะเวลาในการศึกษา / ค่าใช้จ่าย

ระยะเวลาในการศึกษา

ระยะเวลาในการศึกษา (ชุดวิชา) ตามหลักสูตร 2 ปี โดยจัดการศึกษาเป็นลักษณะโปรแกรมชุดวิชา (Module System) รวมตลอดหลักสูตร 6 ชุดวิชา ซึ่งมีระยะเวลาในการจัดการเรียนการสอนของแต่ละชุดวิชา (ภาคการศึกษา) ในแต่ละปีการศึกษา ดังนี้

ชุดวิชาที่ 1 และ 4 สิงหาคม - ตุลาคม (12 สัปดาห์)
ชุดวิชาที่ 2 และ 5 ธันวาคม - กุมภาพันธ์ (12 สัปดาห์)
ชุดวิชาที่ 3 และ 6 เมษายน - มิถุนายน (12 สัปดาห์)


มกราคมกุมภาพันธ์มีนาคมเมษายนพฤษภาคมมิถุนายนกรกฏาคมสิงหาคมกันยายนตุลาคมพฤศจิกายนธันวาคม
ชุดวิชาที่ 1  
ชุดวิชาที่ 2 ชุดวิชาที่ 3 ชุดวิชาที่ 4  
ชุดวิชาที่ 5 ชุดวิชาที่ 6


ค่าใช้จ่ายในการศึกษา

โปรแกรม Executive MBA นอกเวลาราชการ (เรียนวันเสาร์-อาทิตย์)

รับจำนวน
160 คน
ค่ายืนยันสิทธิ์ (ค่าธรรมเนียมแรกเข้า) 26,000 บาท รวมตลอดหลักสูตร 263,000 บาท
ค่าลงทะเบียนเรียน (ต่อชุดวิชา) 39,500 บาท (6 ชุดวิชา)

โปรแกรม Young Executive MBA ในเวลาราชการ (เรียนวันจันทร์-ศุกร์)

รับจำนวน
50 คน
ค่ายืนยันสิทธิ์ (ค่าธรรมเนียมแรกเข้า) 22,000 บาท รวมตลอดหลักสูตร 220,600 บาท
ค่าลงทะเบียนเรียน (ต่อชุดวิชา) 33,100 บาท (6 ชุดวิชา)

โปรแกรม Young Executive MBA นอกเวลาราชการ (เรียนวันเสาร์-อาทิตย์)

รับจำนวน
80 คน
ค่ายืนยันสิทธิ์ (ค่าธรรมเนียมแรกเข้า) 24,000 บาท รวมตลอดหลักสูตร 241,500 บาท
ค่าลงทะเบียนเรียน (ต่อชุดวิชา) 36,250 บาท (6 ชุดวิชา)


ค่าใช้จ่ายนี้รวม :
  • ค่ายืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา (ค่าธรรมเนียมแรกเข้า)
  • ค่ากิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษา
  • อาหารว่างในวันที่มีการเรียนการสอน

ค่าใช้จ่ายนี้ไม่รวม :
  • การลงทะเบียนรายวิชาพื้นฐาน หน่วยกิตละ 1,000 บาท ในกรณีที่ต้องลงทะเบียนเรียน
  • ค่าธรรมเนียมการสอบวิทยานิพนธ์ (แผน ก) 3,000 บาท หรือการศึกษาอิสระ (แผน ข) 1,500 บาท
  • ค่าธรรมเนียมการสอบประมวลความรู้ฯ (แผน ข) 1,500 บาท
  • ค่าทัศนศึกษาดูงานต่างประเทศ ซึ่งจะจัดเสริมให้เลือกตามความสมัครใจของนักศึกษา

up กลับไปด้านบน