home หน้าหลัก  |  contact ติดต่อเรา  |  staff เข้าระบบ  |  eng English
การรับสมัครนักศึกษาใหม่ วิทยาลัยฯ จะเปิดรับนักศึกษาใหม่ในช่วงเดือนธันวาคม - เมษายน ของทุกปี ผู้สนใจสมัครเข้าศึกษาสามารถติดตามข่าวสารการรับสมัครของวิทยาลัยฯได้ทางหน้าเว็บไซต์ในช่วงเวลาดังกล่าว

การรับสมัครนักศึกษาใหม่

student


วิทยาลัยฯ จะเปิดรับนักศึกษาใหม่ในช่วงเดือนมีนาคม - กรกฎาคม ของทุกปี ตามปฏิทินการศึกษา ASEAN ผู้สนใจสมัครเข้าศึกษาสามารถติดตามข่าวสารการรับสมัครของวิทยาลัยฯได้ทางหน้าเว็บไซต์ในช่วงเวลาดังกล่าว

คุณสมบัติของผู้สมัคร

Young Executive MBA ภาคปกติ และภาคพิเศษ

 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขาวิชา จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ./กระทรวงศึกษาธิการ รับรอง

Executive MBA

 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขาวิชา จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ./กระทรวงศึกษาธิการ รองรับ
 • มีประสบการณ์ทำงาน 3 ปีขึ้นไป หลังจากจบปริญญาตรี หรือมีอายุ 30 ปีบริบูรณ์ ในวันที่ 1 สิงหาคม ของปีที่เปิดรับสมัคร

เกณฑ์ในการคัดเลือก

Young Executive MBA

 • การคัดเลือกจะพิจารณาจากผลการสอบข้อเขียน (วิชา ความรู้ทั่วไปทางธุรกิจ, คณิตศาสตร์ธุรกิจ และภาษาอังกฤษ) และผลการสอบสัมภาษณ์

Executive MBA

 • การคัดเลือกจะพิจารณาจากผลการสอบสัมภาษณ์

หลักฐานที่ต้องใช้ในการสมัคร

 • กรอกข้อมูลการสมัครของผู้สมัคร
  • ใบสมัครของวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (กรณีมาสมัครด้วยตนเอง หรือสมัครทางไปรษณีย์) ดาวน์โหลดใบสมัคร
  • สมัครออนไลน์ที่เว็บไซต์ https://mba.kku.ac.th/apply
 • สำเนาใบรับรองผลการศึกษา (Transcript) จำนวน 1 ชุด
 • สำเนาบัตรประชาชน 1 ชุด
 • รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป
 • หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถ้ามี)
 • ผลการทดสอบวัดความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษ ตามเกณฑ์ที่บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่นกำหนด รายละเอียดเพิ่มเติมที่ https://gs.kku.ac.th/home/images/news/admission/pdf/s5.pdf
  (หมายเหตุ กรณีไม่มีผลการทดสอบ หรือมีผลการทดสอบไม่ผ่านตามเกณฑ์ที่กำหนด ผู้สมัครสามารถ สมัครสอบวัดความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ (KKU-AELT) ที่จัดสอบโดยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ทั้งนี้ ถ้าใช้ผลการทดสอบ KKU-AELT สามารถใช้ผลที่ยังไม่ผ่านมายื่นประกอบการสมัครได้) ดูรายละเอียดการสมัคร และการทดสอบฯ ได้ที่ https://englishservices.kku.ac.th/app)
 • ชำระเงินค่าสมัคร จำนวน 1,000 บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน) โดย
  • พิมพ์ใบแจ้งยอดค่าสมัคร และนำไปชำระที่ธนาคารภายในวันและเวลาระบุในใบแจ้งยอด (เฉพาะการสมัครผ่านระบบออนไลน์เท่านั้น)
  • โอนเงินค่าสมัคร ผ่านทางบัญชี ธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB) สาขามหาวิทยาลัยขอนแก่น เลขที่บัญชี 551-2-62580-9 (โดยถือหลักฐานใบเสร็จการโอนเป็นสำคัญ)
  • ชำระค่าสมัครที่ฝ่ายการเงินของวิทยาลัยฯ ภายในวันและเวลาที่กำหนด
 • หลักฐาน/เอกสารประกอบการสมัคร ให้ส่งก่อนวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
 • ผู้สมัครทางไปรษณีย์ ให้ส่งใบสมัครก่อน 7 วัน จากวันสุดท้ายในการรับสมัครแต่ละรอบ โดยจะถือวันประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ

up กลับไปด้านบน