home หน้าหลัก  |  contact ติดต่อเรา  |  staff เข้าระบบ  |  eng English
การรับสมัครนักศึกษาใหม่ วิทยาลัยฯ จะเปิดรับนักศึกษาใหม่ในช่วงเดือนธันวาคม - เมษายน ของทุกปี ผู้สนใจสมัครเข้าศึกษาสามารถติดตามข่าวสารการรับสมัครของวิทยาลัยฯได้ทางหน้าเว็บไซต์ในช่วงเวลาดังกล่าว

การรับสมัครนักศึกษาใหม่

student


วิทยาลัยฯ จะเปิดรับนักศึกษาใหม่ในช่วงเดือนมีนาคม - กรกฎาคม ของทุกปี ตามปฏิทินการศึกษา ASEAN ผู้สนใจสมัครเข้าศึกษาสามารถติดตามข่าวสารการรับสมัครของวิทยาลัยฯได้ทางหน้าเว็บไซต์ในช่วงเวลาดังกล่าว

คุณสมบัติของผู้สมัคร

Young Executive MBA ภาคปกติ และภาคพิเศษ

  • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขาวิชา จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ./กระทรวงศึกษาธิการ รับรอง

Executive MBA

  • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขาวิชา จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ./กระทรวงศึกษาธิการ รองรับ
  • มีประสบการณ์ทำงาน 3 ปีขึ้นไป หลังจากจบปริญญาตรี หรือมีอายุ 30 ปีบริบูรณ์ ในวันที่ 1 สิงหาคม ของปีที่เปิดรับสมัคร

เกณฑ์ในการคัดเลือก

Young Executive MBA

  • การคัดเลือกจะพิจารณาจากผลการสอบข้อเขียน (วิชา ความรู้ทั่วไปทางธุรกิจ, คณิตศาสตร์ธุรกิจ และภาษาอังกฤษ) และผลการสอบสัมภาษณ์

Executive MBA

  • การคัดเลือกจะพิจารณาจากผลการสอบสัมภาษณ์

หลักฐานที่ต้องใช้ในการสมัคร

  1. ใบสมัครของวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  2. สำเนาใบรับรองผลการศึกษา (Transcript) จำนวน 1 ชุด
  3. สำเนาบัตรประชาชน 1 ชุด และรูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป
  4. หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถ้ามี)

up กลับไปด้านบน