home หน้าหลัก  |  contact ติดต่อเรา  |  staff เข้าระบบ  |  eng English
เจ้าหน้าที่สายสนับสนุน
กำลังโหลดข้อมูล ...

เจ้าหน้าที่สายสนับสนุน

ฝ่ายบริหาร

1
นางรัตติยา หอมหวลนักวิชาการเงินและบัญชี
2
นางสาวสุชาวลัญช์ ไชยบุญเรืองนักวิชาการเงินและบัญชี
3
นางทิพย์รัตน์ อติวัฒนชัยนักวิชาการพัสดุ
4
นางสโรชา อ้องแสนคำเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
5
นางสาวสุภัสสร คำยาเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
6
นายภุชงค์ จักรเสนเจ้าหน้าที่เทคโนโลยีการศึกษา
7
นายธงชัย อินทะเกตุเจ้าหน้าที่สนับสนุนงานบริหารทั่วไป
8
นางสาวพรชนก วรฉัตรเจ้าหน้าที่สนับสนุนงานบริหาร
9
นางสาวชวิศา สิทธิยาเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
10
นางศิริพร คำนอกนักวิชาการศึกษา

ฝ่ายวิชาการ

1
นายรังสฤษฏิ์ เวชสุวรรณนักวิชาการศึกษา
2
นางมุกดา สีแนนนักวิชาการศึกษา
3
นางสาวอรอุมา ศึกษานักวิชาการศึกษา
4
นางนกริน วิชาโคตรนักวิชาการศึกษา
5
นางสาวประพิศ โสฬสจินดานักวิชาการศึกษา
6
นางสาวอรินทรา กิมสุวรรณวงศ์นักวิชาการศึกษา
7
นางสาวฐิติพร คูณสมบัติกุลนักวิชาการศึกษา
8
นางสาวสาวิตรี จันนวนนักวิชาการศึกษา
9
นายวีระชัย อุสูงเนินนักบริการการศึกษา
10
นางสาวรัตติยากร สำราญพิศนักบริการการศึกษา
11bannerนายวีรวัฒน์ สุดหานักวิชาการคอมพิวเตอร์
12
นางสาวนริศรา กิตตินนท์นักบรรณารักษ์

up กลับไปด้านบน