MENU  

คู่มือนักศึกษา

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น


CLICK  

คณะกรรมการบริหาร วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ประกอบด้วย

คณะกรรมการที่ปรึกษา วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ

แต่งตั้งโดยสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น และมีวาระการดำรงตำแหน่ง 4 ปี


ดร.ณรงค์ชัย อัครเศรณี

กรรมการที่ปรึกษา

ฯพณฯ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ ดร.เกษม วัฒนชัย องคมนตรี

กรรมการที่ปรึกษา

ดร.มารวย ผดุงสิทธิ์

กรรมการที่ปรึกษา

รองศาสตราจารย์ ดร.กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย

กรรมการที่ปรึกษา

คณะกรรมการประจำวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ

แต่งตั้งโดยสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น และมีวาระการดำรงตำแหน่ง 2 ปี


ดร.ณรงค์ชัย อัครเศรณี

ที่ปรึกษาคณะกรรมการฯ

ดร.สุนทร อรุณานนท์ชัย

ประธานคณะกรรมการฯ

นายชัยณรงค์ อินทรมีทรัพย์

กรรมการประจำวิทยาลัยฯ

ดร.สุวรรณ วลัยเสถียร

กรรมการประจำวิทยาลัยฯ

นายปราโมทย์ โชติมงคล

กรรมการประจำวิทยาลัยฯ

ดร.วีรวัฒน์ กาญจนดุล

กรรมการประจำวิทยาลัยฯ

ศ.ดร.ปริญญา จินดาประเสริฐ

กรรมการประจำวิทยาลัยฯ

ผศ.ดร.เด่นพงษ์ สุดภักดี

กรรมการประจำวิทยาลัยฯ

รศ.ดร.สุรศักดิ์ วงศ์รัตนชีวิน

กรรมการประจำวิทยาลัยฯ

นายโชคชัย คุณวาสี

กรรมการประจำวิทยาลัยฯ

รศ.ดร.วินิต ชินสุวรรณ

กรรมการและเลขานุการ

คณะผู้บริหารวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ


รศ.ดร.วินิต ชินสุวรรณ

คณบดี

ผศ.อาวุธ ยิ้มแต้

รองคณบดีฝ่ายบริหาร

รศ.ดร.ดนัยพงศ์ เชษฐโชติศักดิ์

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

ผศ.ดร.เกษม นันทชัย

รองคณบดี ณ กรุงเทพมหานคร

ผศ.ดร.รุจิรัตน์ พัฒนถาบุตร

ผู้ช่วยคณบดี

“วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ เป็นสถาบันการศึกษาด้านบริหารธุรกิจชั้นนำได้มาตรฐานสากล โดยเป็นสถาบันแห่งการเรียนรู้ การสร้างเครือข่ายทางธุรกิจและมีการบริหารจัดการที่ดี”

คณาจารย์

อาจารย์ประจำสังกัดวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ

ที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่งทางวิชาการ คุณวุฒิ
1นายวินิต ชินสุวรรณรองศาสตราจารย์Ph.D. (Farm Machinery)
2นางรุจิรัตน์ พัฒนถาบุตรผู้ช่วยศาสตราจารย์Ph.D. (Management )
3นายช่อ วายุภักตร์ผู้ช่วยศาสตราจารย์Ph.D. (Agricultural Economics)
4นางสาวปณัทพร เรืองเชิงชุมอาจารย์Doctor of Professional Studies
5นายภิญโญ รัตนาพันธุ์อาจารย์Ph.D. (Organization Development)
6นางอมรวรรณ รังกูลอาจารย์M.B.A. (Management)
7นายศักดิ์ชัย เจริญศิริพรกุลอาจารย์M.B.A. (Master Of Business Administration)
8นายอัจฉริยะ อุปการกุลอาจารย์Ph.D. (Organization Development)

อาจารย์ประจำร่วมสอนที่สังกัดหน่วยงานอื่นในมหาวิทยาลัยขอนแก่น

ที่ ชื่อ-สกุล / คุณวุฒิ ตำแหน่งทางวิชาการ หน่วยงานที่สังกัด
1ดร.จุมพล วรสายัณห์อาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์
2นางทิพย์วรรณา งามศักดิ์
Ph.D.(Food Product Development)
รองศาสตราจารย์คณะเทคโนโลยี (เกษียณ)
3นางสาวชื่นจิตร อังวราวงศ์
บธ.ม. (การค้าระหว่างประเทศ)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์คณะวิทยาการจัดการ
4นางสาวเปรมใจ สัจจะอารีวัฒน์
M.A. (Financial Investment)
อาจารย์พิเศษมหาวิทยาลัยขอนแก่น
5นางสาวลำปาง แม่นมาตย์
Ph.D. (Information Studies)
รองศาสตราจารย์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
6นายเอกพงษ์ ทองธีรภาพอาจารย์พิเศษมหาวิทยาลัยขอนแก่น

อาจารย์พิเศษวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ วิทยาลัยฯเชิญมาสอนสังกัดหน่วยงานอื่น

ที่ ชื่อ-สกุล / คุณวุฒิ ตำแหน่ง / หน่วยงานที่สังกัด
1คุณเจียมศักดิ์ ทองรุ่งนายกสมาคมค้าซอฟต์แวร์และธุรกิจนวัตกรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือและกรรมการผู้จัดการบริษัท โซลูชั่น จำกัด
2คุณประเสริฐ เอี่ยมรุ่งโรจน์กรรมการผู้จัดการบริษัท แบรนด์คอนเนค ชั่นส์ จำกัด
3ดร.บุษกร ลีเจียวะระบริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (มหาชน)
4ดร.ภักดี ธันวารชรที่ปรึกษาคณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร
5ผศ.ดร.ภิเษก ชัยนิรันดร์อาจารย์ประจำคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยขอนแก่นวิทยาเขตหนองคาย
6ดร.สุนทร อรุณานนท์ชัยประธานกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ซี.พี.แลนด์ จำกัด
7ผศ.ดร.สิปปภาส พรสุขสว่าง
Ph.D. (Financial and Banking Economics)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
8ผศ.(พิเศษ)ดุลยลักษณ์ ตราชูธรรมที่ปรึกษากฎหมายภาษีอากรบริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
9รศ.ชื่นจิตต์ แจ้งเจนกิจมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
10รศ.ดร.กิติศักดิ์ พลอยพานิชเจริญ
วศ.ม. (อุตสาหการ)
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
11รศ.ดร.อรรณพ ตันละมัยคณบดีวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล
12รศ.สุทธิมา ชำนาญเวชจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
13ศ.พิเศษ ชัยสิทธิ์ ตราชูธรรมประธานศาลอุทธรณ์
14อาจารย์พิจิตร ตราชูธรรมสถาบันอบรม วิจัยและพัฒนากฎหมาย
15ศ.พิเศษ ประสพสุข บุญเดชประธานวุฒิสภา
16ศ.ภิชาน ไกรฤทธิ์ บุณยเกียรติประธานกรรมการบริหาร บริษัท ADDA ประเทศไทยจำกัด
17อาจารย์ปรีชา วุฒิการณ์ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
18อาจารย์ไพเราะ สุดสว่างผู้ตรวจราชการ 10 สำนักงานปลัด กระทรวงพาณิชย์
19อาจารย์รุ่งโรจน์ รื่นเริงวงศ์
นิติศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยม)
ที่ปรึกษาอาวุโสศาลอุทธรณ์
20อาจารย์วันชัย ตราชูธรรมผู้สอบบัญชีภาษีอากร บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
21อาจารย์สู่บุญ วุฒิวงศ์
นิติศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อธิบดีผู้พิพากษา ภาค 5

การบริหารจัดการและการพัฒนาบุคลากร

ในด้านการบริหารจัดการองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพนั้น วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ มีการพัฒนาระบบการบริหารจัดการ การพัฒนาบุคลากร การจัดองค์ความรู้ให้แก่สังคมและชุมชน การบริหารแผนงาน ความร่วมมือทางวิชาการระหว่างหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย และอาคันตุกะของวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ ดังต่อไปนี้

รางวัล EDUNIVERSAL

วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ ได้รับการจัดอันดับอยู่ในระดับ “2 PALMS Good Business School with Regional Influence” ในลำดับที่ 92 ของมหาวิทยาลัย ในระดับ 2 PALMS จำนวน 200 สถาบันทั่วโลก (สูงขึ้นจากเดิมลำดับที่ 159 ในปี 2554) และได้รับการโหวตจากคณบดีของมหาวิทยาลัยที่มีการเรียนการสอนด้านบริหารธุรกิจกว่า 1,000 แห่งทั่วโลก 49% (สูงขึ้นจากเดิมที่ได้รับการโหวต 33% ในปี 2554) โดยคณบดีได้เข้ารับ PALMES จากการประชุม Eduniversal 2012 ณ กรุงลิมา สาธารณรัฐเปรูเมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2555

วิทยาลัยฯ ได้รับการจัดอันดับอยู่ในระดับ “TOP 30 BEST Masters General Management Far East Asia (17 ประเทศ)”


วิทยาลัยฯ ได้รับการจัดอันดับให้เป็นลำดับที่ 1 ของประเทศไทย ในกลุ่ม GOOD BUSINESS SCHOOL with strong regional influence จาก EDUNIVERSAL* Ranking ในการประชุม Eduniversal World Convention 2014 ครั้งที่ 7 ณ กรุงอิสตันบูล สาธารณรัฐตุรกี ระหว่างวันที่ 21 - 25 ตุลาคม 2557

* EDUNIVERSAL เป็นองค์กรที่ทำหน้าที่จัดอันดับหลักสูตรปริญญาโท (Msc, MA, MBA, Executive MBA) ของมหาวิทยาลัยทั่วโลก 1,000 แห่งที่ดีที่สุด www.eduniversal-ranking.comการประกันคุณภาพ

การพัฒนาบริหารจัดการตามเกณฑ์การบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)

วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ ได้รับการประเมินจากหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกตามลำดับดังนี้การจัดลำดับ Asia’s Best MBA School นิตยสาร Asia week

นิตยสาร Asia Week ฉบับวันที่ 5 พฤษภาคม 2543 ได้ตีพิมพ์เผยแพร่การจัดอันดับ Asia’s Best MBA Schools ซึ่งนับเป็นการจัดอันดับครั้งแรกโดย Asia Week ที่ทำกับสถาบันที่เปิดสอนหลักสูตร MBA ในภาคพื้นเอเชีย สิ่งที่นำมาซึ่งความน่าชื่นชมสำหรับวิทยาลัยฯ คือการได้รับการจัดอันดับในลำดับที่ 33 ในส่วนของ Best Full-Time MBA Program และวิทยาลัยฯ ยังได้รับการจัดอันดับไว้ในลำดับที่ 18 ในส่วนของ Best Part-time MBA Program


อัตลักษณ์ของวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

“มหาบัณฑิตพร้อมทำงาน (READY TO WORK)”


เอกลักษณ์ของวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

“วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นสถาบันการศึกษาด้านบริหารธุรกิจชั้นนำ โดดเด่นด้านการสร้างผู้ประกอบการทางธุรกิจเชิงบวก (POSITIVE ENTREPRENEURSHIP)”

* ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2557


หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (Master of Business Administration : MBA) จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 39 หน่วยกิต (ไม่นับรวมวิชาเสริมพื้นฐาน) ให้เลือกศึกษาตามแผน ก (ทำวิทยานิพนธ์) หรือ แผน ข (ทำการศึกษาอิสระ) โดยมีรายละเอียดของแผนดังนี้ คือ

แผน ก แบบ ก (2) แผน ข
1. หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน
(ตามความจำเป็น แต่ไม่นับรวมหน่วยกิต)
6 6
2. หมวดวิชาบังคับ 27 30
3. หมวดวิชาเลือก - 6
4. การศึกษาอิสระ - 3
5. วิทยานิพนธ์ 12 -
รวมจำนวนหน่วยกิต 39 39


1. หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน

สำหรับปรับพื้นฐาน ไม่นับรวมหน่วยกิต

รหัสวิชา ชื่อวิชา จำนวนหน่วยกิต
900702สถิติธุรกิจ
Business Statistics
2 (2-0-4)
900703พื้นฐานธุรกิจ
Business and Environment
2 (2-0-4)
900704การบัญชีพื้นฐานเพื่อการบริหาร
Principle of Accounting Management
2 (2-0-4)

2. หมวดวิชาบังคับ 27 หน่วยกิต

สำหรับหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตทุกโปรแกรม ทั้ง แผน ก และ แผน ข (รายวิชาละ 3 หน่วยกิต)

รหัสวิชา ชื่อวิชา
910711เศรษฐศาสตร์เพื่อการจัดการ
Managerial Economics
910712การบัญชีเพื่อการจัดการ
Managerial Accounting
910713การเงินเพื่อการจัดการ
Managerial Finance
910714การจัดการการตลาด
Marketing Management
910715การบริหารทรัพยากรมนุษย์และพฤติกรรมองค์กร
Human Resource Management and Organization Behavior
910716การจัดการการดำเนินการ
Operations Management
910717การตัดสินใจเพื่อการจัดการโดยใช้แบบจำลองเชิงปริมาณ
Managerial Decision Making using Quantitative Models
910718ระเบียบวิธีวิจัยทางธุรกิจ
Business Research Methodology
910719การจัดการเชิงกลยุทธ์
Strategic Management
910720ธรรมาภิบาลและจริยธรรมธุรกิจ
Corporate Governance and Business Ethics

3. หมวดวิชาเลือก

หมวดวิชาเลือก (รายวิชาละ 3 หน่วยกิต)

รหัสวิชา ชื่อวิชา
910731การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
International Business Management
910732กลยุทธ์ผู้นำทางธุรกิจ
Strategic for Business Leadership
910733การจัดการห่วงโซ่อุปทานเชิงกลยุทธ์
Strategic Supply Chain Management
910734กลยุทธ์การเจรจาต่อรองและการแก้ปัญหาความขัดแย้งทางธุรกิจ
Negotiation and Conflict Resolution Strategies in Business
910735กลยุทธ์และการจัดการธุรกิจใหม่
Strategy and Management for New Venture
910736เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการ
Information Technology for Management
910737นวัตกรรมการสร้างตราสินค้า
Innovative Brand Building
910738วิธีการจัดลำดับและตารางการผลิต
Production Scheduling and Sequencing Method
910739การจัดการโครงการ
Project Management
910740การจัดการการเงินขั้นสูง
Advanced Financial Management
910741การจัดการคุณภาพ
Quality Management
910742การจัดการการตลาดบริการ
Services Marketing Management
910743การสื่อสารและการส่งเสริมการตลาด
Marketing Communications and Promotions
910744การบริหารธุรกิจบริการ
Hospitality and Service Management
910745การวางแผนภาษีอากร
Tax Planning
910746ความคิดสร้างสรรค์ทางธุรกิจ
Creative Business
910747การบริหารธุรกิจขนาดย่อม
Small Business Management
910748การบริหารธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
Real Estate Management
910749การจัดการโลจิสติกส์
Logistics Management
910750การจัดการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
E-Commerce Management
910751การบริหารทรัพยากรมนุษย์เชิงสมรรถนะ
Competency Based Human Resources Management
910752การบริหารค่าตอบแทนเชิงกลยุทธ์
Strategic Reward Management
910753การพัฒนาองค์กรเชิงบวก
Positive Organization Development
หรือรายวิชาในระดับบัณฑิตศึกษาที่วิทยาลัยฯจะเปิดเพิ่มเติมภายหลัง

4. หมวดการศึกษาอิสระ

จำนวน 3 หน่วยกิต สำหรับนักศึกษา แผน ข

รหัสวิชา ชื่อวิชา จำนวนหน่วยกิต
910897การศึกษาอิสระ
Independent Study
3(3-0-6)

5. หมวดวิทยานิพนธ์

จำนวน 12 หน่วยกิต สำหรับนักศึกษา แผน ก

รหัสวิชา ชื่อวิชา จำนวนหน่วยกิต
910899วิทยานิพนธ์
Thesis
12(0-0-24)

แผนการศึกษาตลอดหลักสูตร

  •   วิชาบังคับ
  •   วิชาพื้นฐาน
  •   วิชาเลือก

นักศึกษารหัสขึ้นต้นด้วย 60 ชั้นปีที่ 1 (ชุดวิชาที่ 1-3 ปีการศึกษา 2560)

โปรแกรม ชุดวิชาที่
1
(สิงหาคม - ตุลาคม 2560)
2
(ธันวาคม 2560 - กุมภาพันธ์ 2561)
3
(เมษายน - มิถุนายน 2561)
Young Executive Sec.1, Sec.2 ภาคปกติและโครงการพิเศษ 910711 Managerial Economics 910717 Managerial Decision Making using Quantitative Models 910713 Managerial Finance
900702 Business Statistics 910712 Managerial Accounting 910714 Marketing Management
900704 Principle of Accounting Management 900703 Introduction to Business 910718 Business Research Methodology
Executive Sec.3, Sec.4 โครงการพิเศษ 910717 Managerial Decision Making using Quantitative Models 910711 Managerial Economics 910712 Managerial Accounting
900702 Business Statistics 900704 Principle of Accounting Management 910716 Operations Management
910720 Corporate Governance and Business Ethics 910715 Human Resource Management and Organization Behavior

นักศึกษารหัสขึ้นต้นด้วย 60 ชั้นปีที่ 2 (ชุดวิชาที่ 4-6 ปีการศึกษา 2561)

โปรแกรม ชุดวิชาที่
1
(สิงหาคม - ตุลาคม 2561)
2
(ธันวาคม 2561 - กุมภาพันธ์ 2562)
3
(เมษายน - มิถุนายน 2562)
Young Executive Sec.1, Sec.2 ภาคปกติและโครงการพิเศษ 910716 Operations Management 910720 Corporate Governance and Business Ethics Free Elective
910719 Strategic Management Free Elective 910897 Independent Study (Plan B)
910715 Human Resource Management and Organization Behavior
910899 Thesis (Plan A) 910899 Thesis (Plan A) 910899 Thesis (Plan A)
Executive Sec.3, Sec.4 โครงการพิเศษ 910714 Marketing Management 910719 Strategic Management Free Elective
910718 Business Research Methodology Free Elective 910897 Independent Study (Plan B)
910713 Managerial Finance
910899 Thesis (Plan A) 910899 Thesis (Plan A) 910899 Thesis (Plan A)

นักศึกษารหัสขึ้นต้นด้วย 59 ชั้นปีที่ 1 (ชุดวิชาที่ 1-3 ปีการศึกษา 2559)

โปรแกรม ชุดวิชาที่
1
(สิงหาคม - ตุลาคม 2559)
2
(ธันวาคม 2559 - กุมภาพันธ์ 2560)
3
(เมษายน - มิถุนายน 2560)
Young Executive Sec.1, Sec.2 ภาคปกติและโครงการพิเศษ 910711 Managerial Economics 910717 Managerial Decision Making using Quantitative Models 910713 Managerial Finance
900703 Introduction to Business (กรกฎาคม) 910712 Managerial Accounting 910714 Marketing Management
900704 Principle of Accounting Management 910718 Business Research Methodology
900702 Business Statistics
Executive Sec.3, Sec.4 โครงการพิเศษ 910717 Managerial Decision Making using Quantitative Models 910711 Managerial Economics 910712 Managerial Accounting
900702 Business Statistics 900704 Principle of Accounting Management 910716 Operations Management
910720 Corporate Governance and Business Ethics 910715 Human Resource Management and Organization Behavior

นักศึกษารหัสขึ้นต้นด้วย 59 ชั้นปีที่ 2 (ชุดวิชาที่ 4-6 ปีการศึกษา 2560)

โปรแกรม ชุดวิชาที่
1
(สิงหาคม - ตุลาคม 2560)
2
(ธันวาคม 2560 - กุมภาพันธ์ 2561)
3
(เมษายน - มิถุนายน 2561)
Young Executive Sec.1, Sec.2 ภาคปกติและโครงการพิเศษ 910716 Operations Management 910720 Corporate Governance and Business Ethics Free Elective
910719 Strategic Management Free Elective 910897 Independent Study (Plan B)
910715 Human Resource Management and Organization Behavior
910899 Thesis (Plan A) 910899 Thesis (Plan A) 910899 Thesis (Plan A)
Executive Sec.3, Sec.4 โครงการพิเศษ 910714 Marketing Management 910719 Strategic Management Free Elective
910718 Business Research Methodology Free Elective 910897 Independent Study (Plan B)
910713 Managerial Finance
910899 Thesis (Plan A) 910899 Thesis (Plan A) 910899 Thesis (Plan A)

* ทั้งนี้ วิทยาลัยฯ อาจมีการเปลี่ยนแปลงรายวิชาในแต่ละชุดวิชาในภายหลังตามความเหมาะสม

ปฏิทินการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560

เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนของวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2560 เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 777/2546) เรื่อง การจัดการศึกษาระบบชุดวิชา เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 37(1) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ.2558 และโดยความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจำวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ ในคราวประชุมครั้งที่ 11/2560 เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2560 จึงกำหนดปฏิทินการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ของวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ ประจำปีการศึกษา 2560 ดังต่อไปนี้

ที่ รายการ ชุดวิชา
1 และ 4
ส.ค.-พ.ย.
2 และ 5
ธ.ค.-มี.ค.
3 และ 6
เม.ย.-ก.ค.
1 นักศึกษาที่มีรหัสขึ้นต้นด้วย 60 รับการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 15-16 ก.ค. 60
2 นักศึกษาที่มีรหัสขึ้นต้นด้วย 60 ที่ยืนยันสิทธิ์แล้ว รายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา ผ่านเว็บไซต์ http: //reg.kku.ac.th และชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาตามใบแจ้งยอดการชำระเงิน และชำระเงินที่ธนาคารพร้อมส่งเอกสารการรายงานตัว 16-18 ก.ค. 60
3 นักศึกษาที่มีรหัสขึ้นต้นด้วย 60 ตรวจสอบข้อมูลการชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา การรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาผ่านเว็บไซต์ 17 ก.ค. - 25 ส.ค. 60
4 นักศึกษาที่มีรหัสขึ้นต้นด้วย 60 (ที่รายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่ ชำระค่าธรรมเนียมเหมาจ่ายแล้ว) บันทึกข้อมูลการลงทะเบียนวิชาเรียนด้วยตนเอง ผ่านเว็บไซต์ http://reg.kku.ac.th พิมพ์ใบแจ้งยอดการชำระเงินและชำระเงินที่ธนาคาร (ในชุดวิชาที่ 1 กรณีลงทะเบียนวิชาเสริมพื้นฐานมีค่าใช้จ่ายต้องชำระเพิ่ม) 26-28 ก.ค. 60 27-30 พ.ย. 60 26-29 มี.ค. 61
5 นักศึกษาที่มีรหัสขึ้นต้นด้วย 59 หรือนักศึกษาที่เข้าศึกษาก่อนปีการศึกษา 2559 บันทึกข้อมูลการลงทะเบียนวิชาเรียน ผ่านเว็บไซต์ http://reg.kku.ac.th พิมพ์ใบแจ้งยอดการชำระเงินและชำระเงินที่ธนาคาร
6 นักศึกษาที่มีรหัสขึ้นต้นด้วย 58 หรือนักศึกษาที่เข้าศึกษาก่อนปีการศึกษา 2559 รักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษาหรือลาพักการศึกษาที่สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ พิมพ์ใบแจ้งยอดการชำระเงินและชำระเงินที่ธนาคาร
7 วันเปิดชุดวิชา 22 ก.ค. 60 25 พ.ย. 60 31 มี.ค. 61
8 วันที่นักศึกษายื่นคำร้องขอเทียบโอนรายวิชา (ยกเว้นกรณีการรับนักศึกษาเข้าศึกษาประเภทรับตลอดปี) 22 ก.ค. - 5 ส.ค. 60
9 วันรักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษาล่าช้า วันลาพักการศึกษาล่าช้า หรือวันลงทะเบียนวิชาเรียนล่าช้าด้วยตนเอง หรือวันเพิ่มรายวิชาเรียนด้วยตนเอง ผ่านเว็บไซต์ http://reg.kku.ac.th พิมพ์ใบแจ้งยอดการชำระเงินและชำระเงินที่ธนาคาร 8-11 ส.ค. 60 5-8 ธ.ค. 60 2-5 เม.ย. 61
10 วันไหว้ครู ตามประกาศของวิทยาลัยฯ
11 นักศึกษาตรวจสอบข้อมูลการชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา การรักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษา หรือลาพักการศึกษา หรือลงทะเบียนวิชาเรียน หรือเพิ่มวิชาเรียน ผ่านเว็บไซต์ 8-25 ส.ค. 60 5-22 ธ.ค. 60 3-27 เม.ย. 61
12 วันถอนรายวิชาเรียนด้วยตนเอง ผ่านเว็บไซต์ http://reg.kku.ac.th โดยรายวิชานั้นไม่ปรากฏในทรานสคริปต์ 8-25 ส.ค. 60 5-22 ธ.ค. 60 3-27 เม.ย. 61
13 วันประกาศรายชื่อนักศึกษาที่พ้นสภาพการเป็นนักศึกษาเนื่องจากฝ่าฝืนระเบียบการลงทะเบียนและการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา 31 ส.ค. 60 28 ธ.ค. 60 26 เม.ย. 61
14 วันถอนวิชาเรียน โดยที่รายวิชานั้นได้สัญลักษณ์ W โดยรายวิชานั้นปรากฏในทรานสคริปต์ ที่สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ (โดยนักศึกษาดำเนินการด้วยตนเอง) 4-18 ก.ย. 60 25 ธ.ค. 60 - 15 ม.ค. 61 30 เม.ย. - 21 พ.ค. 61
15 วันสุดท้ายของการลาพักการศึกษาระหว่างชุดวิชา 20 ต.ค. 60 16 ก.พ. 61 15 มิ.ย. 61
16 วันสุดท้ายของการสอบประจำชุดวิชา 28 ต.ค. 60 24 ก.พ. 61 23 มิ.ย. 61
17 วันคล้ายวันสถาปนาวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ 9 กันยายน 2560
18 วันปิดชุดวิชา 11 พ.ย. 60 3 มี.ค. 61 7 ก.ค. 61
19 วันสุดท้ายของการส่งผลการเรียนของอาจารย์ประจำวิชา ให้ฝ่ายวิชาการ 25 พ.ย. 60 24 มี.ค. 61 21 ก.ค. 61
20 วันสุดท้ายของการส่งผลการเรียน ที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจำวิทยาลัยฯ ให้สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ 1 ธ.ค. 60 31 มี.ค. 61 27 ก.ค. 61
21 โครงการเสริมสร้างและพัฒนาประสิทธิภาพทางวิชาการ (ทัศนศึกษาดูงานและกิจกรรมเกมส์ธุรกิจ) ตามประกาศของวิทยาลัยฯ
22 วันสอบประมวลความรู้ ตามประกาศของวิทยาลัยฯ
23 วันสุดท้ายของการส่งรายงานการศึกษาอิสระฉบับสมบูรณ์เข้าปกเรียบร้อยให้กับวิทยาลัยฯ หรือวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์เข้าปกเรียบร้อยให้บัณฑิตวิทยาลัย สำหรับนักศึกษาที่มีระยะเวลาการศึกษาครบตามหลักสูตร และประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี พ.ศ. 2560 6 ต.ค. 60 - -
24 วันสุดท้ายที่คณะกรรมการประจำวิทยาลัยฯ ให้ความเห็นชอบให้นักศึกษาสำเร็จการศึกษาและมีสิทธิ์เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี พ.ศ. 2560 31 ต.ค. 60 - -
25 วันสุดท้ายของการส่งรายงานการศึกษาอิสระฉบับสมบูรณ์เข้าปกเรียบร้อยให้กับวิทยาลัยฯ หรือวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์เข้าปกเรียบร้อยให้บัณฑิตวิทยาลัย สำหรับนักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษาในชุดวิชานี้ โดยไม่ต้องรักษาสถานภาพในชุดวิชาถัดไป (หากประสงค์เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี พ.ศ.2560 ต้องเป็นไปตามลำดับที่ 23) 8 ธ.ค. 60 5 เม.ย. 61 วันสุดท้ายของการลงทะเบียนล่าช้าของชุดวิชาที่ 1 ปีการศึกษา 2561
26 วันพระราชทานปริญญาบัตร เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยขอนแก่น
27 วันสุดท้ายของการส่งรายงานผลการดำเนินการของรายวิชา ตามแบบ มคอ. 5 โดยบันทึกผ่านเว็ปไซต์ http://tqf.kku.ac.th 11 ธ.ค. 60 2 เม.ย. 61 6 ส.ค. 61
28 วันสุดท้ายของการจัดทำรายงานผลการดำเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ. 7 โดยบันทึกผ่านเว็ปไซต์ http://tqf.kku.ac.th 5 ก.ย. 61
29 วันประกาศรายชื่อนักศึกษาที่พ้นสภาพการเป็นนักศึกษาเนื่องจากมีผลการเรียนต่ำกว่าเกณฑ์ 8 ธ.ค. 60 9 เม.ย. 61 11 ส.ค. 61

กำหนดให้งดการเรียนการสอนในวันต่อไปนี้

12 สิงหาคม 2560วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาท
13 ตุลาคม 2560วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศร
23 ตุลาคม 2560วันปิยมหาราช
26 ตุลาคม 2560วันพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
5 ธันวาคม 2560วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9
10 ธันวาคม 2560วันรัฐธรรมนูญ
31 ธันวาคม 2560วันสิ้นปี
1 มกราคม 2561วันขึ้นปีใหม่
1 มีนาคม 2561วันมาฆบูชา
6 เมษายน 2561วันจักรี
13-15 เมษายน 2561วันสงกรานต์
29 พฤษภาคม 2561วันวิสาขบูชา
27 กรกฎาคม 2561วันอาสาฬหบูชา
28 กรกฎาคม 2561วันเข้าพรรษา
28 กรกฎาคม 2561วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10

ปฏิทินการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559

เพื่อให้การดำเนินการจัดการศึกษาระบบชุดวิชา เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 40 วรรคสอง และมาตรา 85 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2548 ประกอบกับประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 777/2546 เรื่อง การจัดการศึกษาระบบชุดวิชา วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และคำสั่งมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ 1561/2558 เรื่อง มอบอำนาจการให้ปฏิบัติการแทนอธิการบดี สั่ง ณ วันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 จึงกำหนดปฏิทินการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 ดังนี้

ที่ รายการ ชุดวิชา
1 และ 4
ส.ค.-พ.ย.
2 และ 5
ธ.ค.-มี.ค.
3 และ 6
เม.ย.-ก.ค.
1 นักศึกษาที่มีรหัสขึ้นต้นด้วย 59 ที่ยืนยันสิทธิ์แล้ว ให้รายงานตัว ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา ผ่านเว็บไซต์ http: //reg.kku.ac.th พิมพ์ใบแจ้งยอดการชำระเงินและชำระเงินที่ธนาคารและส่งเอกสารการรายงานตัว (สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ) 10-13 ก.ค. 59
2 ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ที่มีรหัสขึ้นต้นด้วย 59 วันเสาร์ที่ 9 ก.ค. 59
3 นักศึกษาที่มีรหัสขึ้นต้นด้วย 59 (ที่รายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่ ชำระค่าธรรมเนียมเหมาจ่ายแล้ว) บันทึกข้อมูลการลงทะเบียนวิชาเรียนด้วยตนเอง ผ่านเว็บไซต์ http://reg.kku.ac.th พิมพ์ใบแจ้งยอดการชำระเงินและชำระเงินที่ธนาคาร (ในชุดวิชาที่ 1 กรณีลงทะเบียนวิชาเสริมพื้นฐานมีค่าใช้จ่ายต้องชำระเพิ่ม) 26-29 ก.ค. 59 22-25 พ.ย. 59 21-24 มี.ค. 60
4 นักศึกษาที่มีรหัสขึ้นต้นด้วย 58 หรือน้อยกว่า (รหัส 55-57) บันทึกข้อมูลการลงทะเบียนวิชาเรียนด้วยตนเอง ผ่านเว็บไซต์ http://reg.kku.ac.th พิมพ์ใบแจ้งยอดการชำระเงินและชำระเงินที่ธนาคาร
5 นักศึกษาที่มีรหัสขึ้นต้นด้วย 58 หรือน้อยกว่า หรือนักศึกษาที่เข้าก่อนปีการศึกษา 2558 รักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษาหรือลาพักการศึกษา
6 โครงการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 30-31 ก.ค. 59
7 วันเปิดการเรียนการสอนของชุดวิชา 1 ส.ค. 59 26 พ.ย. 59 25 มี.ค. 60
8 นักศึกษายื่นคำร้องขอเทียบโอนรายวิชา 30 ก.ค. - 14 ส.ค. 59
9 วันเพิ่มวิชาเรียน/ต่อทะเบียนเป็นนักศึกษาช้า/รักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษาช้า/ลงทะเบียนวิชาเรียนช้าด้วยตนเองผ่านเว็บไซต์ http://reg.kku.ac.th พิมพ์ใบแจ้งยอดการชำระเงินและชำระเงินที่ธนาคาร 8-11 ส.ค. 59 6-9 ธ.ค. 59 3-7 เม.ย. 60
10 วันไหว้ครู กำหนดภายหลัง (ส.ค.-ก.ย. 59)
11 นักศึกษาตรวจสอบข้อมูลการชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา การต่อทะเบียนนักศึกษา หรือลงทะเบียนวิชาเรียน หรือเพิ่มวิชาเรียน ผ่านเว็บไซต์ 8-26 ส.ค. 59 6-23 ธ.ค. 59 3-21 เม.ย. 60
12 วันถอนรายวิชาเรียนด้วยตนเอง ผ่านเว็บไซต์ http://reg.kku.ac.th โดยรายวิชานั้นไม่ปรากฏในทรานสคริปต์ 8-26 ส.ค. 59 6-23 ธ.ค. 59 3-21 เม.ย. 60
13 วันถอนวิชาเรียนโดยที่รายวิชานั้นได้สัญลักษณ์ W ในทรานสคริปต์ ที่สำนักทะเบียนและประมวลผล 5-19 ก.ย. 59 2-24 ม.ค. 60 8-22 พ.ค. 60
14 ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่พ้นสภาพการเป็นนักศึกษาเนื่องจากฝ่าฝืนระเบียบการลงทะเบียนและการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา 31 พ.ค. 59 30 ธ.ค. 59 28 เม.ย. 60
15 วันแรกของการสอบ 5 พ.ย. 59 4 มี.ค. 60 24 มิ.ย. 60
16 วันสถาปนาวิทยาลัย 9 กันยายน 2559
17 วันปิดการเรียนการสอนของชุดวิชา 14 พ.ย. 59 13 มี.ค. 60 3 ก.ค. 60
18 วันสุดท้ายของการส่งผลการเรียนของอาจารย์ประจำวิชาให้ฝ่ายวิชาการ 28 พ.ย. 59 27 มี.ค. 60 24 ก.ค. 60
19 วันสุดท้ายของการส่งผลการเรียน (ที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจำวิทยาลัย) ให้สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ 13 ธ.ค. 59 10 เม.ย. 60 7 ส.ค. 60
20 โครงการเสริมสร้างและพัฒนาประสิทธิภาพทางวิชาการ (ทัศนศึกษาดูงาน) 8-10 พ.ค. 59
21-23 ก.ค. 59
21 วันสุดท้ายของการส่งรายงานการศึกษาอิสระฉบับสมบูรณ์เข้าปกเรียบร้อย ให้กับวิทยาลัยฯ หรือวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์เข้าปกเรียบร้อย ให้บัณฑิตวิทยาลัย สำหรับนักศึกษาที่มีระยะเวลาการศึกษาครบตามหลักสูตร และประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี พ.ศ. 2559 30 ก.ย. 59 - -
22 วันสุดท้ายที่คณะกรรมการประจำคณะ ให้ความเห็นชอบให้นักศึกษาสำเร็จการศึกษาและมีสิทธิ์เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี พ.ศ. 2559 28 ต.ค. 59 - -
23 วันสุดท้ายของการส่งรายงานการศึกษาอิสระฉบับสมบูรณ์เข้าปกเรียบร้อย ให้กับวิทยาลัยฯ หรือวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์เข้าปกเรียบร้อย ให้บัณฑิตวิทยาลัย สำหรับนักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษาในชุดวิชานี้ โดยไม่ต้องรักษาสถานภาพในชุดวิชาถัดไป 9 ธ.ค. 59 7 เม.ย. 60 วันสุดท้ายของการลงทะเบียนช้าของชุดวิชาที่ 1 ปีการศึกษา 2560
24 วันพระราชทานปริญญาบัตร ธันวาคม 59
25 วันสุดท้ายของการส่งรายงานผลการดำเนินการของรายวิชา ตามแบบ มคอ. 5 โดยบันทึกผ่านเว็ปไซต์ http://tqf.kku.ac.th 14 ธ.ค. 59 12 เม.ย. 60 1 ส.ค. 60
26 วันสุดท้ายของการจัดทำรายงานผลการดำเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ. 7 โดยบันทึกผ่านเว็ปไซต์ http://tqf.kku.ac.th 13 ก.ย. 60

กำหนดให้งดการเรียนการสอนในวันต่อไปนี้

12 สิงหาคม 2559วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาท
23 ตุลาคม 2559วันปิยมหาราช
5 ธันวาคม 2559วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
10 ธันวาคม 2559วันรัฐธรรมนูญ
31 ธันวาคม 2559วันสิ้นปี
1 มกราคม 2560วันขึ้นปีใหม่
11 กุมภาพันธ์ 2560วันมาฆบูชา
6 เมษายน 2560วันจักรี
13-15 เมษายน 2560วันสงกรานต์
5 พฤษภาคม 2560วันฉัตรมงคล
10 พฤษภาคม 2560วันวิสาขบูชา
8 กรกฎาคม 2560วันอาสาฬหบูชา
9 กรกฎาคม 2560วันเข้าพรรษา

วารสารวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ (MBA-KKU Journal)

วารสารวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ (MBA-KKU Journal) จัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่แนวความคิด ประสบการณ์ และผลงานวิชาการ รวมทั้งงานวิจัยด้านการบริหารจัดการธุรกิจ และในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับการจัดการ โดยคำนึงถึงจรรยาบรรณทางวิชาการในการนำเสนอผลงานจากผู้ทรงคุณวุฒิ นักบริหารธุรกิจ นักวิชาการ คณาจารย์ และนักศึกษา ทั้งภายในและภายนอกวิทยาลัยฯ ซึ่งตอบสนองปณิธานของวิทยาลัยฯ ในด้านการสร้างคุณภาพ และความเป็นเลิศทางวิชาการและการวิจัย เพื่อพัฒนาสู่สังคมแห่งภูมิปัญญา และการเรียนรู้ตลอดชีวิต

วารสารวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ มีกำหนดออก ปีละ 2 ฉบับ (ม.ค. – มิ.ย. และ ก.ค. – ธ.ค.) ทีมงานในการจัดทำประกอบด้วย

บรรณาธิการที่ปรึกษา
ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.ฉัตรทิพย์ นาถสุภาเมธีวิจัยอาวุโส สกว.
ดร.ณรงค์ชัย อัครเศรณีมหาวิทยาลัยขอนแก่น
ศาสตราจารย์ภิชานไกรฤทธิ์ บุณยเกียรติสมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย
รองศาสตราจารย์ ดร.วินิต ชินสุวรรณมหาวิทยาลัยขอนแก่น
บรรณาธิการ
รองศาสตราจารย์สุนีย์ เลี่ยวเพ็ญวงษ์มหาวิทยาลัยขอนแก่น
รองศาสตราจารย์ ดร.ดนัยพงศ์ เชษฐโชติศักดิ์มหาวิทยาลัยขอนแก่น
กองบรรณาธิการ
ศาสตราจารย์ ดร.กนก วงษ์ตระหง่านบริษัทกรุงเทพธนาคม จำกัด
ศาสตราจารย์ ดร.ปริญญา จินดาประเสริฐมหาวิทยาลัยขอนแก่น
ศาสตราจารย์ ดร.สมพงษ์ วิทยศักดิ์พันธุ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
รองศาสตราจารย์ ดร.สิปปภาส พรสุขสว่างมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ช่อ วายุภักตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อารมย์ ตัตตะวะศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ดร.ปณัทพร เรืองเชิงชุมมหาวิทยาลัยขอนแก่น
ดร.ภิญโญ รัตนาพันธุ์มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Mr.Yan Flintมหาวิทยาลัยขอนแก่น
ฝ่ายจัดการวารสาร
นางสาวอรอุมา ศึกษา
นางสาวสาวิตรี จันนวน
ฝ่ายสารสนเทศ
นายวีรวัฒน์ สุดหา
นายรังสฤษฎิ์ เวชสุวรรณ

การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมต่างๆ ในด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมอย่างต่อเนื่องให้กับนักศึกษา บุคลากรทุกท่านของวิทยาลัยฯ เพื่อเป็นไปตามเป้าหมายที่มหาวิทยาลัยตั้งไว้ ซึ่งได้จัดกิจกรรม ดังต่อไปนี้กิจกรรมรดน้ำขอพรเนื่องในโอกาสปีใหม่ไทย


กิจกรรมบายศรีสู่ขวัญนักศึกษาใหม่


กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่


กิจกรรมสานสัมพันธ์พี่น้อง พ้องเพื่อนวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ


กิจกรรมไหว้ครูและการแสดงมุฑิตาจิต


กิจกรรมวันครบรอบสถาปนาวิทยาลัยฯ 20 ปี วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ

ระเบียบ/ประกาศ ที่นักศึกษาควรทราบ

ระเบียบต่างๆที่นักศึกษาควรทราบ

  ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559
  การลงทะเบียนวิชาเรียนน้อยหรือมากกว่าที่กำหนด
  การขอเพิ่มและถอนวิชาเรียน
  การเทียบโอนรายวิชา และค่าคะแนนรายวิชาระดับบัณฑิตศึกษาจากการศึกษาในระบบ
  การเปลี่ยนแผนการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา
  การสอบประมวลความรู้ และการสอบวัดคุณสมบัติ
  การป้องกันการคัดลอกผลงานผู้อื่นในวิทยานิพนธ์และการศึกษาอิสระ
  หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการทำวิทยานิพนธ์และการศึกษาอิสระ
  แนวทางการประเมินผลการสอบวิทยานิพนธ์และการสอบการศึกษาอิสระ
  เงื่อนไขและแนวปฏิบัติในการขอคืนสถานภาพเป็นนักศึกษา
  เกณฑ์มาตรฐานความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิต
  การรักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา กรณีรอการยอมรับให้ตีพิมพ์ผลงานวิทยานิพนธ์และการศึกษาอิสระ
  การตีพิมพ์บทความวิจัยของวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระเพื่อการสำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
  แนวปฏิบัติและเกณฑ์การพิจารณาโทษทางวิชาการ นักศึกษาที่กระทำทุจริตทางวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา
  แนวปฏิบัติและเกณฑ์การพิจารณาโทษทางวิชาการ นักศึกษาที่กระจำผิดอันมีสาเหตุจากการสอบ
  ขอทบทวนผลการสอบของรายวิชา
  แนวปฏิบัติในการทำการศึกษาอิสระ
  การลงทะเบียนวิชาเสริมพื้นฐาน
  หลักเกณฑ์การให้ทุนเพื่อเข้าร่วมในการประชุมเพื่อนำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการระดับประเทศ
  หลักเกณฑ์การให้ทุนเพื่อเข้าร่วมในการประชุมเพื่อนำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการนานาชาติ
  หลักเกณฑ์การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการตามข้อกำหนดของหลักสูตรของวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  แนวปฏิบัติสำหรับการไปศึกษาดูงานของนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ
  หลักเกณฑ์ในการเปลี่ยนแผนการเรียนในหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
  แนวปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมกิจกรรมเกมส์ทางธุรกิจของนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  แนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับขอผ่อนผันการชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา
  แนวปฏิบัติการพิจารณาการตกออกของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
  หลักเกณฑ์การให้ทุนสนับสนุนการศึกษา สำหรับนักศึกษาชาวต่างประเทศ
  หลักเกณฑ์การให้ทุนสนับสนุนการศึกษา สำหรับนักศึกษาชาวต่างประเทศ (แก้ไขเพิ่มเติม)
  การขอเลื่อนสอบของนักศึกษา
  แนวปฏิบัติในการอุทธรณ์ผลการสอบวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระ
  หลักเกณฑ์และการกำหนดการสอบประมวลความรู้ ประจำปีการศึกษา 2559/2560
  เกณฑ์วารสารวิชาการที่มีคุณภาพที่สามารถใช้เป็นส่วนหนึ่งในการสำเร็จการศึกษา