ผู้เขียน หัวข้อ: ขอให้นักศึกษาสรุปสาระสำคัญ เรื่อง HRM ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง :: Ex.18 Sec.3  (อ่าน 21086 ครั้ง)

Witchayut

 • Newbie
 • *
 • กระทู้: 3
นายวิทชยุตม์  อนันตศักดิ์    545740339-2

คนมีคุณภาพแบบพอเพียง จะสามารถจัดการทรัพยากรรอบตัว ซึ่งมีหลากหลายมิติ ไม่ว่าจะเป็นวัตถุ เงินทอง สิ่งแวดล้อม สังคม วัฒนธรรม
โดยนำหลัก 3 ห่วง 2 เงื่อนไข คือ พอประมาณ มีเหตุมีผล มีภูมิคุ้มกัน ควบคู่กับ ความรู้และคุณธรรม มาใช้เป็นแนวคิดแนวจัดการในทุกๆเรื่อง ได้อย่างสมดุลและยั่งยืน
บนพื้นฐานแห่งทางสายกลางและความไม่ประมาท

ความพอประมาณ คือ  ความพอดีที่ไม่น้อยเกินไปและไม่มากเกินไป ที่ต้องไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อื่นด้วย เพื่อสร้างตนเองให้เข้มแข็ง ลดการพึ่งพาผู้อื่น
ความมีเหตุผล คือ การตัดสินใจเกี่ยวกับระดับความพอเพียงนั้น จะต้องเป็นไปอย่างมีเหตุผล ตลอดจนคำนึงถึงผลที่จะเกิดขึ้น โดยพิจารณาอย่างเที่ยงตรง ปราศจากอคติ
มีภูมิคุ้มกัน คือ การเตรียมตัวให้พร้อมทุกๆด้านให้พร้อมรับผลกระทบและการเปลี่ยนแปลงด้านต่างๆ ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคตทั้งใกล้และไกล โดยตั้งบนความไม่ประมาท

ความรู้ คือ ความรอบรู้เกี่ยวกับวิชาการต่างๆที่เกี่ยวข้องอย่างรอบด้าน เพื่อนำความรู้เหล่านั้นมาเชื่อมโยงกัน สำหรับการวางแผนและความระมัดระวังในขั้นปฏิบัติ
คุณธรรม คือ ตระหนักถึงคุณธรรม มีความซื่อสัตย์สุจริตและมีความอดทน มีความเพียร รวมถึงความเอื้อเฝื้อเผื่อแผ่และความสามัคคี

หากหน่วยงานหรือองค์กรใดสามารถบริหารและจัดการได้ตามแนวพระราชดำริ จะทำให้องค์กรมีการเติบโตอย่างยั่งยืนและพนักงานทำงานอย่างมีความสุข

Jubjang

 • Newbie
 • *
 • กระทู้: 3
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไม่ขัดต่อหลักการธุรกิจในภาคธุรกิจเอกชนที่แสวงหากำไร กล่าวคือการยอมรับการมีกำไรในระดับพอประมาณ และมีเหตุมีผล เพราะหากไม่มีกำไรก็ไม่สามารถดำเนินธุรกิจไปได้อย่างยั่งยืนในระยะยาว ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไม่อยู่บนพื้นฐานของการเอารัดเอาเปรียบที่มุ่งผลกำไรสูงสุดเป็นสำคัญโดยไม่คำนึงถึงผลกระทบที่อาจจะก่อให้เกิดวิกฤติติดตามมา นอกจากนี้แล้ว ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ยังชี้ให้เห็นว่า นักธุรกิจต้องมีคุณธรรม เช่น ความซื่อสัตย์สุจริต การแบ่งปันกันในการประกอบธุรกิจ กล่าวคือ นอกจากนักธุรกิจจะต้องมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นแล้ว ยังต้องคำนึงถึงผู้ทีส่วนได้ส่วนเสียอื่น ๆ ได้แก่ พนักงาน ผู้บริโภค และสังคมโดยรวม การรักษาความสมดุลระหว่างธุรกิจและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่าง ๆ ทั้งหมดนี้ถือเป็นหลักสำคัญของการดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ที่มา:สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ “นานาคำถามเกี่ยวกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ๒๕๔๗

นางสาวนริศรา ถิตย์เจิม 545740293-0

5457403172

 • Newbie
 • *
 • กระทู้: 3
ความพอเพียง หมายถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุผล รวมถึงความจำเป็นที่จะต้องมีระบบภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีพอสมควร ต่อการมีผลกระทบใดๆ อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทั้งภายนอกและภายใน
การบริหารทรัพยากรบุคคลตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ผู้จัดการต้องเป็นต้นแบบที่ดีในการเป็นตัวอย่างแก่ผู้ใต้บังคับบัญชาหรือผู้ร่วมงาน โดยการเป็นต้นแบบที่ดีก็สามารถถ่ายทอดได้ดีและผู้ที่ได้รับการถ่ายทอดสารมารถนำไปปฏิบัติใช้ได้ การถ่ายทอดเกิดจากความหวังดีที่จะมอบให้จากใจปราศจากผลประโยชน์ทางธุรกิจแอบแฝง และชี้แจงถึงเหตุผลว่าเหตุใดต้องทำแบบนี้ ผลที่ได้เป็นอย่างไร และสามารถนำไปถ่ายทอดต่อคนอื่นได้อย่างไร และการอยู่ร่วมกันในที่ทำงานควรจะปฏิบัติตัวอย่างไรให้เกิดความสุขในการทำงานร่วมกัน การมีจิตใจที่เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ มีการแบ่งปัน การเสียสละ การให้อภัย การรู้จักพอ และที่สำคัญทำอย่างไรถึงจะมีความสุขตามฐานะขอตัวเอง ไม่เดือดร้อนคนอื่น ไม่สร้างหนี้เพิ่ม และรู้จักการประหยัดอดออมลดค่าใช้จ่ายไม่จำเป็น
บริษัทใหญ่ๆส่วนใหญ่ก็แฝงเรื่องการประหยัดให้พนักงาน โดยจะหักเงินเดือน 8% ทุกเดือนและสมทบเพิ่มอีกเท่าตัว เก็บเป็นเงินสำรองให้พนักงานเพื่อสร้างความมั่นคงและทำให้พนักงานอยากที่จะปฎิบัติงานด้วยอย่างยาวนาน และมองเห็นความมั่นคงในอนาคต

ภาณุวัฒน์  โพธิวัฒน์ 545740317-2

yadamonz

 • Newbie
 • *
 • กระทู้: 3
น.ส.ญาดา  ตาลอำไพ  รหัส 545740277-8 

หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง หมายถึงการเดินทางสายกลางของสามหลัก คือ ความพอประมาณ ความมีเหตุผล และการมีระบบภููมิคุ้มกันในตัวดี ซึ่งจะบรรลุผลได้นั้นต้องอาศัย สองเงื่อนไข คือเงี่อนไขของความรู้และเงื่อนไขของคุณธรรม
เงื่อนไขความรู้ ประกอบด้วย รอบรู้ รอบคอบ ระมัดระวัง ส่วนเงื่อนไขของคุณธรรม ประกอบด้วย ความซื่อสัตย์สุจริต ขยันอดทน สติปัญา และแบ่งปัน
ทางสายกลางของความพอประมาณในการทำงาน ไม่ได้หมายถึงการทำงานพอประมาณตามหน้าที่ ตามเวลางาน หรือตามเงินเดือนที่ได้รับ หากแต่มีความหมายที่ลึกซึ้งอย่างยิ่ง คือ การคิดและทำงานด้วยความสามารถที่ไม่น้อยเกินไป และไม่ทำงานเกินตัว
การนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการจัดการทรัพยากรบุคคลนั้นมีหลายด้าน เช่น
การคัดสรร..ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ไม่ได้หมายความว่าให้องค์การสรรหาคนพอประมาณหรือรับคนน้อยๆ หรือลดคน แต่หลักการคือ วิเคราะห์ความต้องการของงาน กำหนดตำแหน่งงานให้เหมาะสมทั้งในด้านจำนวน และคุณสมบัติของบุคคลากร ความต้องการของงานในปัจจุบัน และสามารถรองรับทิศทางการเปลี่ยนแปลงในอนาคตได้ดี เป็นต้น
แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ไม่ได้ละทิ้งเรื่องความเก่ง หากแต่องค์กรต้องพัฒนาทั้งความเก่ง คือ ให้เป็นผู้ที่รอบรู้ รอบคอบ ระมัดระวัง และพัฒนาความดี คือให้เป็นคนซื่อสัตย์สุจริต ขยันอดทน มีสติปัญญา รู้จักแบ่งปัน จึงจะเป็นการสร้างสมดุล และความยั่งยืนของคนที่เหมาะกับยุคโลกาภิวัฒน์ต่อไป


ดวงกมล

 • Newbie
 • *
 • กระทู้: 2
น.ส.ดวงกมล คู่ศิิริ รหัส545740285-9 ex18 sec3.
ตามหลักแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงเชื่อว่าจะสามารถปรับเปลี่ยนโครงสร้างทางสังคมของชมชุนให้ดีขึ้น
โดยมีปัจจัย 2 อย่างคือ
การเศรษฐกิจพอเพียงเชื่อว่าจะสามารถปรับเปลี่ยนโครงสร้างทางสังคมของชมชุนให้ดีขึ้นโดยมีปัจจัย 2 อย่างคือ
การผลิตจะต้องมีความสัมพันธ์กันระหว่าง ปริมาณผลผลิตและการบริโภค
ชุมชนจะต้องมีความสามารถในการจัดการทรัพยากรของตนเอง
ผลที่เกิดขึ้นคือเศรษฐกิจพอเพียงสามารถที่จะคงไว้ซึ่งขนาดของประชากรที่ได้สัดส่วน
ใช้เทคโนโลยีได้อย่างเหมาะสม
รักษาสมดุลของระบบนิเวศ และปราศจากการแทรกแซงจากปัจจัยภายนอก

Chanyanuchchat

 • Newbie
 • *
 • กระทู้: 3
นางสาวชัญญานุช ฉัตรเดชา รหัสนักศึกษา 545740271-0 :

จากความเข้าใจของดิฉันจากการศึกษาหาข้อมูลเกียวกับเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง เศรษฐกิจพอเพียงไม่ใช่การใช้จ่ายอย่างตระหนี่ถี่เหนียว หรือแค่การทำแบ่งพื้นที่ทำการเกษตรออกเป็นสัดส่วน สำหรับการปลูกข้าว, ทำไร่ทำนา, เลี้ยงปลา และเป็นที่พักอาศัยเท่านั้น แต่หากเป็นการรู้ประมาณในการดำเนินชีวิตของแต่ละบุคคล อย่างมีคุณค่า รู้กำลังขีดความสามารถและศักยภาพของตน ในทุกๆแง่มุม เพื่อนำมาปรับใช้กับชีวิตประจำวันอย่างสมดุล ไม่มากเกินไปหรือน้อยเกินไป และรู้จักแบ่งปันให้กับผู้อื่นอย่างเหมาะสม ไม่ว่าจะเรื่องใดๆ ตามบทบาทหน้าที่ของตน

ในแง่ของผู้บริหาร การนำหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้กับการบริหารทรัพยากรบุคคลในองค์กร ผู้บริหารควรมีหลักในการบริหารด้วยหลักเหตุผล มีความพอประมาณและมีคุณธรรม ไม่ได้คำนึงถึงผลตอบแทนจากการจ้างงานเป็นสำคัญ ควรอาศัยการเอื้อเฟื้อ ถ้อยทีถ้อยอาศัย และแบ่งปันให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชาตามเหมาะสม นึกถึงใจเขาใจเรา มีเมตตา ซึ่่งสิ่งเหล่านี้ ดิฉันคิดว่ามันมีความหมายต่อผู้ใต้บังคับบัญชามากกว่าตัวเงิน ซึ่งส่งผลต่อประสิทธิภาพในการทำงานของผู้ใต้บังคับบัญชาไม่มากก็น้อย :) :) :)

Mr.T

 • Newbie
 • *
 • กระทู้: 3
นายพลภัทร คัมภีราวัฒน์ 545740307-5

จากที่ได้รวมรวบความรู้เบื้องต้นเพื่อประกอบการทำรายงานนั้น ผมขอแชร์เนื้อหาเกี่ยวกับการพัฒนาบุคคลากรครับ

ในปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อาจจะมองได้ว่า คนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา เพื่อให้้สามารถทำงาน ดำเนินชีวิตไปตามทางสายกลางได้ และมีความพร้อมที่จะรับการเปลี่ยนแปลงในโลกาภิวัฒน์ที่จะเกิดขึ้น การพัฒนาคนจึงเป็นสิ่งสำคัญอย่างหนึ่งที่ต้องสนใจ หลักการพัฒนาบุคคลากรเพื่อให้สอดคล้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จีงควรสนใจในสิ่งต่างๆเหล่านี้คือ

1. ต้องมีการพัฒนาคนให้มีความรู้ และมีคุณธรรมไปพร้อมๆกัน เพื่อให้เกิดความสมดุลในชีวิต

2. เสริมสร้างรากฐานองค์กรให้เข้มแข็ง สร้างภาวะแวดล้อมการทำงานให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ เพื่อให้พนักงานสามารถพัฒนาตัวเอง เติบโตในสายงานได้อย่างมั่นคง พนักงานมีโอกาส และความเสมอภาคในการพัฒนาศักยภาพเท่าเทียมกัน มีการร่วมมือแลกเปลี่ยนความรู้กัน

3. ให้ความสำคัญกับการที่พนักงานมีส่วนร่วมในองค์กร เพื่อสร้างความสัมพันธ์ภายในองค์กรให้เข้มแข็ง และพนักงานมีความรู้สึกว่าเป็นเจ้าขององค์กรด้วย ไม่ใช่ลูกจ้างอย่างเดียว ซึ่งจะเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันไม่ให้บริษัทอื่นมาซื้อตัวพนักงานไปได้โดยง่าย

หวังว่าคงมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับ
พลภัทร คัมภีราวัฒน์ 545740307-5

Ning Guin

 • Newbie
 • *
 • กระทู้: 4
นางสาวฐิติพร  ตอรบรัมย์  รหัส 545740278-6 MBA EX18 Sec3

เศรษฐกิจพอเพียง ปรัชญาสร้างคนให้มีสุขในชีวิตการทำงาน

     การเพิ่มศักยภาพทางการแข่งขันในเชิงธุรกิจ จุดเริ่มต้นที่สำคัญมาจาก “การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์” แต่ที่ผ่านมา ด้วยกระแสของโลกาภิวัฒน์ ก่อให้เกิดการแข่งขันรุนแรง พนักงานมุ่งสร้างแต่ผลงาน พฤติกรรมของพนักงานหลายคนเริ่มเปลี่ยนไป เห็นแก่ตัวมากขึ้น คำนึงถึงคุณธรรมและจริยธรรมน้อยลง มองแต่เพียงผลงานที่เกิดขึ้นตรงหน้า โดยไม่สนใจความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนร่วมงาน
     ภายใต้หลัก 3 ห่วง 2 เงื่อนไข เช่นเงื่อนไขความรู้ หรือการสรรหาคน ต้องการสรรหาคนที่มีความรู้สูง มีความสามารถ ผลิตผลงานได้เป็นอย่างดี แต่ภายใต้เงื่อนไขการพัฒนาคุณธรรมคู่ความรู้ บุคลากรที่เราสรรหาและ พัฒนาต้องไม่ใช่แค่ High performer, High potential แต่ต้องส่งเสริมให้เขาเป็น High ethics and value ด้วย ซึ่งเป็นโมเดลของฝั่งตะวันตก ที่สอดคล้องกับเศรษฐกิจพอเพียงเพราะไม่ใช่แค่เน้นด้านศักยภาพเท่านั้น แต่ยังสนใจด้านจรรยาบรรณด้วย มิเช่นนั้นแล้วองค์กรไม่สามารถเติบโตอย่างยั่งยืนได้

krit.ku

 • Newbie
 • *
 • กระทู้: 2
นายกริช คำนึงผล รหัส 545740251-6 sec 3

ก่อนอื่นต้องขอขอบคุณอาจารย์อมวรรณมากครับที่ นำเรื่องนี้มาให้นักศึกษาได้ศึกษากัน ต้องเรียนก่อนเลยว่ามีไม่กี่คนหรอกครับที่จะเข้าใจ
ความหมายของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างจริงจัง ... และผมก็คนหนึ่งที่ไม่เข้าใจเอาซะเลย  ผมเป็นคนที่ศรัทธาในเศรษฐกิจทุนนิยม เพราะเชื่อว่ามันทำให้ทุกคนแข่งขัน
กันอย่างแท้จริง คนที่ชนะจะเป็นคนที่อยู่รอดและเป็นคนที่ถูกระบบคัดเลือก และโลกก็จะพัฒนาอย่างมาก .....มมุษย์ที่ชนะเท่านั้นที่ถูกเลือกให้ดำรงเผ่าพันธ์อยู่


แต่ลืมนึกไปว่าเราต้องมีภูมิคุ้มกันที่ดีด้วย เพราะในโลกแห่งการแข่งขันกันนั้น มีกลยุทธ์ทุกรูปแบบที่ฝ่ายตรงข้ามใช้เพือให้ตนเองนั้นได้มาซึ่งสิ่งที่ต้องการนั่นคือทรัพยากร ความมั่งคั่ง  ปรัชญาขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนั้นมีความละเอียด ลึกซื้ง และแฝงไว้ด้วยศีลธรรม

คนเราเกิดมาทุนรอนก็ต่างกัน แต่ทุกคนสามารถสร้างความสุขให้ตนเองได้โดยที่ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง  ตอนแรกผมก็เข้าใจเหมือนกับใครหลายคน เหมือนกับโฆษณาหลายๆชิ้น ที่พอพูดถึงความพอเพียง แล้วมักจะสะท้อนภาพออกมา เป็นคนจนที่ใช้ชีวิตในบ้านซ่อมซ่อเล็กๆ หรือคนเข็ญรถ หาบเร่ ขายของเพื่อยังชีพ แน่นอนผมไม่เถียงสิ่งที่สื่อเหล่านั้นแสดงหรือว่าถ่ายทอดออกมา แต่หลังจากที่ผมได้ศึกษาถึงแก่นแท้ กลับมองว่าสิ่งเหล่านั้นเป็นเพียงเศษส่วหนึ่งของคำว่าพอเพียงตามแนวปรัชญาขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว แน่นอนคนเหล่านั้นพอใจกับสิ่งที่พวกเข้าได้รับ แต่ผมกลับมองว่า " พอเพียงจริงหรือ? "  ซึ่งผมมองต่อไปว่าหากโฆษณาภาพยนต์เหล่านั้นมีช่วงเวลาให้ออกอากาศมากกว่านี้ อาจจะเห็นภาพของความพอเพียงชัดเจนขึ้น

ผมมองว่าหลักความพอเพียงเมื่อเจาะลึกลงไป สิ่งที่สำคัญที่สุดคือวินัย และหน้าที่ พระเจ้าอยู่หัวทรงตรัสผ่านทางสื่อหลายครั้งหลายคราถึงหน้าที่และวินัย  ผมว่าสิ่งนี้จะช่วยสนับสนุนให้คำว่า "พอเพียงชัดเจนมากขึ้น" ทำไมนะหรอครับ ก็เพราะว่า ถ้าเราไม่รู้ว่าหน้าที่เราทำอะไร ไม่มีสติ ไม่รู้ตัว นั่นคือไม่รู้ฐานะความเป็นตัวตนของคุณเองแล้ว แถวยังขาดวินัยโดยเฉพาะวินัยทางการเงิน ซึ่งคนไทยส่วนใหญ่ขาดวินัยทางการเงินอย่างที่สุด และไม่ใช่ว่าผมจะดีแต่กล่าวหาผู้อื่น ผมเองก็เป็นคนหนึ่งที่ครั้งหนึ่งเคยขาดวินัยทางการเงินอย่างรุนแรง แต่ตอนนี้อยู่ในขึ้นที่เรียกว่าฟื้นฟู และปรับทัศนคติและสร้างวินัยให้ตนเอง  ซึ่งผมเชื่อว่ามันเป็นตัวเริ่มต้นของการก้าวไปสู่คำว่า "พอเพียงที่แท้จริง"

ผมว่าหลักพอเพียงทั้ง 3 หลักที่หลายๆกระทู้ตอบมาที่ผมนั่งอ่าน.... ซึ่งตอนที่ผมนั่งพิมพ์อยู่นี้ง่วงครับ แต่อยากจะมาแชร์แนวคิดครับ..... หลักทั้ง 3 หลัก ไม่ว่าจะเป็น 1 พอประมาณ 2 ความมีเหตุผล 3 ภูมิคุ้มกัน ล้วนแล้วแต่มีพื้นฐานมาจาก "หน้าที่และวินัย" ของคนๆนั้น  ผมขอยกตัวอย่างครับ สมมติว่าผมเป็นพนักงานคนหนึ่งของบริษัทมีชื่อเสียง แต่ตำแหน่งหน้าที่ผมเป็นแค่พนักงานออฟฟิศ เงินเดือนประมาณ 15,000 บาท ผมอยากได้เสื้อใส่ทำงานซักตัวหนึ่ง ถ้าผมขาดวินัยและไม่รู้หน้าที่ตนเองว่าทำอะไร อาจจะใช้บัตรเครดิตรูดซื้อเสื้อตัวละ 4,000 บาทซึ่งเป็นเสื้อ brand name อย่างนี้ไม่สมเหตุผล ไม่มีเหตุผลเพียงพอที่จะต้องซื้อเสื้อราคาแพงขนาดนั้นเมื่อเทียบกับเงินเดือนที่ได้รับ เหลือเงินใช้แค่เดือนละ 11000 บาท ค่าเช่าห้องอีก 3000 บาท และถ้ามองกลับไปหากป่วยไข้ เงินเก็บเพื่อเป็นภูมิคุ้มกันเวลาเกิดปัญหาก็ไม่มี เพราะว่าลำพังใช้จ่ายให้พอแต่ละเดือนก็แทบจะไม่ไหว  อย่างนี้หลักความพอเพียงก้ไม่เกิด

เมื่อศึกษาไปเรื่อย กลับพบว่าแนวคิดเรื่องเศรษฐกิจของในหลวงของเรานั้นไปสอดคล้องกับแนวคิดของ adam smith บิดาแห่งระบบทุนนิยมเสรี ที่บอกว่าการมุ่งแสวงหาประโยชน์ส่วนตนจะต้องประพฤติอย่างมีจริยธรรม  นั่นคือการมุ่งหาประโยชน์ส่วนตนนั้นต้องไม่ทำให้คนอื่นเลวลง และต้องเป็นไปอย่างมีจริยธรรม  หน้า 9 ครับ อาจาย์สรุปมาให้เล่มสีฟ้า  ซึ่งขนาด smith เองแม้ว่าจะสนับสนุนระบบทุนนิยมเสรี แต่ยังเป็นไปอย่างมีจริยธรรม ซึ่งทุกวันนี้ทุนนิยมเสรีถูกตีความถึงความเอารัดเอาเปรียบ เพราะมนุษย์ทุกวันนี้ขาดศีลธรรมและจริยธรรมอย่างมาก ผมว่าโลกมนุษย์เข้าสู่ภาวะเสื่อมถอยอย่างมาก วัตถุเจริญ แต่จิตมนุษย์กลับไม่เจริญตามมีแต่ถอยหลังไป ..... ครับ แนวคิดของในหลวงเมื่อนำมาปรับใช้การดำเนินธุรกิจ ก็บอกว่าจะต้องเป็นไปอย่างมีจริยธรรมเช่นกัน ผมว่าปรัชญาเกิดจากการมองลึกลงไปถึงจิตใจของความเป็นมนุษย์ มองลึกถึงพื้นฐานของจิตมนุษย์ มนุษย์นั้นไม่ชอบให้ใครมาเอารัดเอาเปรียบ และต้องการการเอาใจใส่ ต้องการให้คนเห็นคุณค่า พูดไปแล้วก็เหมือนกับการเอาจิตวิทยาเรื่องพื้นฐานทางด้านจิตใจ / ความต้องการพื้นฐานของมนุษย์มาเป็นส่วนผสมด้วย ซึ่งผมมองว่าลงตัวที่สุดกับ concept เดียว "พอเพียง"

สรุปที่กล่าวมาทั้งหมดผมจะบอกว่าเราต้องปรับทัศนคติส่วนตัว หรือของคนในชาติ ในองค์กร ปรับมุมมอง รวมถึงการสร้างวินัยในด้านต่าง  อีกทั้งการให้สติให้เขาเหล่านั้นรู้ถึงหน้าที่ของตนเอง

ขอบคุณครับ......
กริช คำนึงผล

BOND

 • Newbie
 • *
 • กระทู้: 4
แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ที่ควรนำมาปรับใช้นการดำเนิน งานหรือ ธุระกิจ คือ ความประมาณตนเอง ไม่ทำอะไรที่เกินตัว ความเหมาะสมหาจุดที่ลงตัวไม่เล็กหรือใหญ่ เกินไป ความพอใจในสิ่งที่ตนมี มองผู้อื่นให้มากแล้วจะเข้าสัจธรรม ในการดำเนินชีวิต ทางสายกลาง ไม่เวอร์มากไปและไม่อวดตน ดำเนินธุระกิจด้วยความไม่ประมาณเช่นเห็นช้างขี้ขี้ตามช้าง เพราะบ้างครั้งก็ไม่ได้เหมาะกับแนวธุระกิจที่เราทำอยู่  นายบัณฑิต วงษ์นาคเพ็ชร์ 545740298-0

Webmaster715

 • ขาจร
 • **
 • กระทู้: 14
นายกริช คำนึงผล รหัส 545740251-6 sec 3

ก่อนอื่นต้องขอขอบคุณอาจารย์อมวรรณมากครับที่ นำเรื่องนี้มาให้นักศึกษาได้ศึกษากัน ต้องเรียนก่อนเลยว่ามีไม่กี่คนหรอกครับที่จะเข้าใจ
ความหมายของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างจริงจัง ... และผมก็คนหนึ่งที่ไม่เข้าใจเอาซะเลย  ผมเป็นคนที่ศรัทธาในเศรษฐกิจทุนนิยม เพราะเชื่อว่ามันทำให้ทุกคนแข่งขัน
กันอย่างแท้จริง คนที่ชนะจะเป็นคนที่อยู่รอดและเป็นคนที่ถูกระบบคัดเลือก และโลกก็จะพัฒนาอย่างมาก .....มมุษย์ที่ชนะเท่านั้นที่ถูกเลือกให้ดำรงเผ่าพันธ์อยู่


แต่ลืมนึกไปว่าเราต้องมีภูมิคุ้มกันที่ดีด้วย เพราะในโลกแห่งการแข่งขันกันนั้น มีกลยุทธ์ทุกรูปแบบที่ฝ่ายตรงข้ามใช้เพือให้ตนเองนั้นได้มาซึ่งสิ่งที่ต้องการนั่นคือทรัพยากร ความมั่งคั่ง  ปรัชญาขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนั้นมีความละเอียด ลึกซื้ง และแฝงไว้ด้วยศีลธรรม

คนเราเกิดมาทุนรอนก็ต่างกัน แต่ทุกคนสามารถสร้างความสุขให้ตนเองได้โดยที่ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง  ตอนแรกผมก็เข้าใจเหมือนกับใครหลายคน เหมือนกับโฆษณาหลายๆชิ้น ที่พอพูดถึงความพอเพียง แล้วมักจะสะท้อนภาพออกมา เป็นคนจนที่ใช้ชีวิตในบ้านซ่อมซ่อเล็กๆ หรือคนเข็ญรถ หาบเร่ ขายของเพื่อยังชีพ แน่นอนผมไม่เถียงสิ่งที่สื่อเหล่านั้นแสดงหรือว่าถ่ายทอดออกมา แต่หลังจากที่ผมได้ศึกษาถึงแก่นแท้ กลับมองว่าสิ่งเหล่านั้นเป็นเพียงเศษส่วหนึ่งของคำว่าพอเพียงตามแนวปรัชญาขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว แน่นอนคนเหล่านั้นพอใจกับสิ่งที่พวกเข้าได้รับ แต่ผมกลับมองว่า " พอเพียงจริงหรือ? "  ซึ่งผมมองต่อไปว่าหากโฆษณาภาพยนต์เหล่านั้นมีช่วงเวลาให้ออกอากาศมากกว่านี้ อาจจะเห็นภาพของความพอเพียงชัดเจนขึ้น

ผมมองว่าหลักความพอเพียงเมื่อเจาะลึกลงไป สิ่งที่สำคัญที่สุดคือวินัย และหน้าที่ พระเจ้าอยู่หัวทรงตรัสผ่านทางสื่อหลายครั้งหลายคราถึงหน้าที่และวินัย  ผมว่าสิ่งนี้จะช่วยสนับสนุนให้คำว่า "พอเพียงชัดเจนมากขึ้น" ทำไมนะหรอครับ ก็เพราะว่า ถ้าเราไม่รู้ว่าหน้าที่เราทำอะไร ไม่มีสติ ไม่รู้ตัว นั่นคือไม่รู้ฐานะความเป็นตัวตนของคุณเองแล้ว แถวยังขาดวินัยโดยเฉพาะวินัยทางการเงิน ซึ่งคนไทยส่วนใหญ่ขาดวินัยทางการเงินอย่างที่สุด และไม่ใช่ว่าผมจะดีแต่กล่าวหาผู้อื่น ผมเองก็เป็นคนหนึ่งที่ครั้งหนึ่งเคยขาดวินัยทางการเงินอย่างรุนแรง แต่ตอนนี้อยู่ในขึ้นที่เรียกว่าฟื้นฟู และปรับทัศนคติและสร้างวินัยให้ตนเอง  ซึ่งผมเชื่อว่ามันเป็นตัวเริ่มต้นของการก้าวไปสู่คำว่า "พอเพียงที่แท้จริง"

ผมว่าหลักพอเพียงทั้ง 3 หลักที่หลายๆกระทู้ตอบมาที่ผมนั่งอ่าน.... ซึ่งตอนที่ผมนั่งพิมพ์อยู่นี้ง่วงครับ แต่อยากจะมาแชร์แนวคิดครับ..... หลักทั้ง 3 หลัก ไม่ว่าจะเป็น 1 พอประมาณ 2 ความมีเหตุผล 3 ภูมิคุ้มกัน ล้วนแล้วแต่มีพื้นฐานมาจาก "หน้าที่และวินัย" ของคนๆนั้น  ผมขอยกตัวอย่างครับ สมมติว่าผมเป็นพนักงานคนหนึ่งของบริษัทมีชื่อเสียง แต่ตำแหน่งหน้าที่ผมเป็นแค่พนักงานออฟฟิศ เงินเดือนประมาณ 15,000 บาท ผมอยากได้เสื้อใส่ทำงานซักตัวหนึ่ง ถ้าผมขาดวินัยและไม่รู้หน้าที่ตนเองว่าทำอะไร อาจจะใช้บัตรเครดิตรูดซื้อเสื้อตัวละ 4,000 บาทซึ่งเป็นเสื้อ brand name อย่างนี้ไม่สมเหตุผล ไม่มีเหตุผลเพียงพอที่จะต้องซื้อเสื้อราคาแพงขนาดนั้นเมื่อเทียบกับเงินเดือนที่ได้รับ เหลือเงินใช้แค่เดือนละ 11000 บาท ค่าเช่าห้องอีก 3000 บาท และถ้ามองกลับไปหากป่วยไข้ เงินเก็บเพื่อเป็นภูมิคุ้มกันเวลาเกิดปัญหาก็ไม่มี เพราะว่าลำพังใช้จ่ายให้พอแต่ละเดือนก็แทบจะไม่ไหว  อย่างนี้หลักความพอเพียงก้ไม่เกิด

เมื่อศึกษาไปเรื่อย กลับพบว่าแนวคิดเรื่องเศรษฐกิจของในหลวงของเรานั้นไปสอดคล้องกับแนวคิดของ adam smith บิดาแห่งระบบทุนนิยมเสรี ที่บอกว่าการมุ่งแสวงหาประโยชน์ส่วนตนจะต้องประพฤติอย่างมีจริยธรรม  นั่นคือการมุ่งหาประโยชน์ส่วนตนนั้นต้องไม่ทำให้คนอื่นเลวลง และต้องเป็นไปอย่างมีจริยธรรม  หน้า 9 ครับ อาจาย์สรุปมาให้เล่มสีฟ้า  ซึ่งขนาด smith เองแม้ว่าจะสนับสนุนระบบทุนนิยมเสรี แต่ยังเป็นไปอย่างมีจริยธรรม ซึ่งทุกวันนี้ทุนนิยมเสรีถูกตีความถึงความเอารัดเอาเปรียบ เพราะมนุษย์ทุกวันนี้ขาดศีลธรรมและจริยธรรมอย่างมาก ผมว่าโลกมนุษย์เข้าสู่ภาวะเสื่อมถอยอย่างมาก วัตถุเจริญ แต่จิตมนุษย์กลับไม่เจริญตามมีแต่ถอยหลังไป ..... ครับ แนวคิดของในหลวงเมื่อนำมาปรับใช้การดำเนินธุรกิจ ก็บอกว่าจะต้องเป็นไปอย่างมีจริยธรรมเช่นกัน ผมว่าปรัชญาเกิดจากการมองลึกลงไปถึงจิตใจของความเป็นมนุษย์ มองลึกถึงพื้นฐานของจิตมนุษย์ มนุษย์นั้นไม่ชอบให้ใครมาเอารัดเอาเปรียบ และต้องการการเอาใจใส่ ต้องการให้คนเห็นคุณค่า พูดไปแล้วก็เหมือนกับการเอาจิตวิทยาเรื่องพื้นฐานทางด้านจิตใจ / ความต้องการพื้นฐานของมนุษย์มาเป็นส่วนผสมด้วย ซึ่งผมมองว่าลงตัวที่สุดกับ concept เดียว "พอเพียง"

สรุปที่กล่าวมาทั้งหมดผมจะบอกว่าเราต้องปรับทัศนคติส่วนตัว หรือของคนในชาติ ในองค์กร ปรับมุมมอง รวมถึงการสร้างวินัยในด้านต่าง  อีกทั้งการให้สติให้เขาเหล่านั้นรู้ถึงหน้าที่ของตนเอง

ขอบคุณครับ......
กริช คำนึงผล

เขียนได้ดีมากค่ะ  แสดงให้เห็นถึงการที่นศ.ได้มีการอ่าน ศึกษามาพอสมควร และเริ่มคิดวิเคราะห์กลับมาหาประสบการณ์ที่มีอยู่  :) :)
นี่คือสิ่งที่อาจารย์อยากเห็นจากนศ.ทุกท่าน 
สิ่งที่อยากให้คิดกันต่อคือ ในฐานะที่เราเป็นผู้ศึกษาเรื่องนี่  พวกเราจะทำอย่างไร เพื่อให้สิ่งเหล่านั้นเกิดขึ้นได้ในองค์กร 
ดังนั้นอาจารย์จึงได้มอบหมายให้พวกเราไปค้นหา กรณีศึกษาที่ดี ที่ประทับใจ ที่สำเร็จมาแล้ว ว่าเขาทำกันอย่างไร
ทำได้จริงหรือ ทุกคนในองค์กรมีความสุขจริงหรือ? ที่ทำกันเพราะถูกสั่งให้ทำ  จำใจทำ  ภาวะต่างๆบีบ หรืออยากจริงๆ
ในแง่องค์กรแล้ว  อยากทำหรือเปล่า กระแส หรืออะไร
ที่สำคัญที่สุด ทำอย่างไรจึงจะไม่เป็นการบังคับพนักงานของเรา และอื่นๆ

อมรวรรณ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: พฤศจิกายน 28, 2011, 03:50:57 pm โดย Webmaster715 »

Webmaster715

 • ขาจร
 • **
 • กระทู้: 14
นายธรรมชาติ ทานตะวันสดใส MBA EX18 Sec3

"HRM ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ที่ข้าพเจ้าได้ศึกษานอกห้องเรียนมา และเกิดความประทับใจ"

คุณอดิศร พวงชมภู เจ้าของโรงงานผลิตเสื้อแตงโม ที่มีคนงานกว่าพันคน มีกฎเหล็กว่า ห้ามพนักงานกินเหล้า สูบบุหรี่ เล่นการพนัน
"ผมเคยไล่ออกทีเดียว 60 คนเพียงรู้ว่าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด ที่นี่เราไม่อนุญาตทั้งเหล้า บุหรี่ ตอนแรกก็มีการต่อต้านบอกว่าคนที่สูบบุหรี่เก่งๆ เยอะนะ ผมก็บอกว่าคนที่ไม่สูบบุหรี่แต่เก่งๆ ก็เยอะ มีบางคนมาผ่อนผันว่าขอเวลาเลิก 2 ปี ผมก็บอกว่าให้ออกไปเลิกข้างนอกก่อน เหตุผลง่ายๆ คือผมไม่สูบก็เลยไม่อยากได้กลิ่น..." คุณอดิศร บอกคุณสมบัติของคนงานสยามแฮนด์ส ซึ่งนอกจากจะห้ามยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดทุกชนิดแล้ว ยังต้องเป็นคนดีอีกด้วย ความเก่งไม่จำเป็น เพราะสามารถฝึกกันได้


เมื่อผมได้ไปสัมภาษณ์ถึงเหตุการณ์ครั้งนั้น ว่าคุณอดิศรมีวิธีพูดกับพนักงานอย่างไร ท่านตอบว่า "ตัวคุณน่ะไม่ผิดนะ แต่ยาเสพติดน่ะมันผิด" โดยไม่ได้ใช้อารมณ์ โมโหหรือดุด่าพนง.แม้แต่น้อย

แม้เพียงได้ข่าวว่า พนักงานไปคล้องพวงมาลัยนักร้องหลังเลิกงาน คุณอดิศรก็ยังต้องเรียกประชุม เพราะต้องการสอนให้พนักงานใช้ชีวิตอย่างพอเพียง สมฐานะตามรายได้ที่มี เป็นการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับชีิวิต รวมทั้งปลูกฝังความซื่อสัตย์ และความรู้คู่คุณธรรมให้กับคนทำงาน ซึ่งตรงกับหลัก 3 ห่วง 2 เงื่อนไข หัวใจของศก.พอเพียง

[หลัก 3 ห่วง 2 เงื่อนไข ประกอบด้วยความ "พอประมาณ มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกัน" บนเงื่อนไข "ความรู้" และ "คุณธรรม"]

Link ประกอบการสัมภาษณ์ http://give2all.com/writer/view.php?id=448น่าสนใจมากค่ะ
จากประเด็นนี้ นศ. สามารถได้สาระคืออะไรค่ะ
และคิดว่า องค์กรอื่นๆจะสามารถทำแบบเขาได้หรือไม่ ทำไม่
ในแง่ของพวกเรามีความเห็นว่าอย่างไร สำหรับการทำแบบนี้  แล้วเห็นว่าในแง่ HRM นั้นเขาทำกันได้หรือไม่ เช่น มันจะไปเกี่ยวกับเรื่องสิทธิของพนักงานหรือเปล่า?
พวกพนันงานสามารถฟ้องบริษัทได้ไหมว่ามันเป็นเรื่องส่วนบุคคล? หรือการทำแบบนั้นเจ้าของอาจคิดว่าเราหวังดี อยากให้เขาดี แต่ในแง่เขาล่ะ เขามีความสุขหรือไม่
เป็นการสร้างความขัดแย้งหรือเปล่า?
นี่คือสิ่งที่คนอย่างพวกเราต้องเอามาคิดต่อคะ... ::) ::)

bizeasy25

 • ขาจร
 • **
 • กระทู้: 6
นายทรงพล ธิติกรวณิชย์ รหัสนักศึกษา 545740286-7 EX18 SEC3 ขอแสดงความคิดเห็นดังนี้ครับ

HRM ตามแวทางเศรษฐกิจพอเพียง ปรัชญาสร้างคนให้มีสุขในชีวิตการทำงาน

หลักคุณธรรม เริ่มได้จากผู้นำ สู่การเติบโตที่ยั่งยืนและมั่นคง

องค์กรสุขภาพดีจับคู่ความพอเพียง ไม่ใช่แค่คนเก่ง แต่จรรยาบรรณต้องสูงด้วย

เผยผู้บริหาร HR ต้องคำนึงถึง นี่คือเนื้อแท้ของการจัดการบริหารงานบุคคลครับ

bizeasy25

 • ขาจร
 • **
 • กระทู้: 6
นายทรงพล ธิติกรวณิชย์ รหัสนักศึกษา 545740286-7 EX18 SEC3 ขอแสดงความคิดเห็นดังนี้ครับ

HRM ตามแวทางเศรษฐกิจพอเพียง ปรัชญาสร้างคนให้มีสุขในชีวิตการทำงาน

หลักคุณธรรม เริ่มได้จากผู้นำ สู่การเติบโตที่ยั่งยืนและมั่นคง

องค์กรสุขภาพดีจับคู่ความพอเพียง ไม่ใช่แค่คนเก่ง แต่จรรยาบรรณต้องสูงด้วย

เผยผู้บริหาร HR ต้องคำนึงถึง นี่คือเนื้อแท้ของการจัดการบริหารงานบุคคลครับ

bizeasy25

 • ขาจร
 • **
 • กระทู้: 6
นายทรงพล ธิติกรวณิชย์ รหัสนักศึกษา 545740286-7 EX18 SEC3 ขอแสดงความคิดเห็นดังนี้ครับ

HRM ตามแวทางเศรษฐกิจพอเพียง ปรัชญาสร้างคนให้มีสุขในชีวิตการทำงาน

หลักคุณธรรม เริ่มได้จากผู้นำ สู่การเติบโตที่ยั่งยืนและมั่นคง

องค์กรสุขภาพดีจับคู่ความพอเพียง ไม่ใช่แค่คนเก่ง แต่จรรยาบรรณต้องสูงด้วย

เผยผู้บริหาร HR ต้องคำนึงถึง นี่คือเนื้อแท้ของการจัดการบริหารงานบุคคลครับ