ผู้เขียน หัวข้อ: ขอให้นักศึกษาสรุปสาระสำคัญ เรื่อง HRM ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง :: Ex.18 Sec.3  (อ่าน 21085 ครั้ง)

ภูริชญา พิมจันนา

 • Newbie
 • *
 • กระทู้: 2
ว่าที่ร้อยตรีภูริชญา พิมจันนา รหัส 545740319-8

     "การที่เขาจะรักและอยู่กับเรานานๆนั้นเราก็ต้องเอาใจเขามาใส่ใจเราว่าถ้าเราเป็นเขาเราจะประพฤติปฏิบัติอย่างไร ถ้าเราคิดได้ว่าเราทำอย่างนี้ดีหรือไม่ ทำแล้วมันไม่ดีเราก็อย่าไปทำให้คนอื่น เราต้องสอนเขาว่าสิ่งไหนนควรทำหรือไม่ควรทำ อีกอย่างเราก็รักเขาคิดว่าเขาก็เป็นญาติเราคนหนึ่งแต่เวลางานก็ต้องเป็นงาน ไม่ใช่ว่าเราจะทำให้เขารู้สึกว่าเราเอาเปรียบเขาโดยเฉพาะในเรื่องเงิน หากลูกน้องขัดสนเรื่องเงินก็ให้มาบอกผม ผมก็จะช่วยโดยไม่คิดดอกเบี้ยอะไรหรือต้องอย่างนั้นอย่างนี้ ขอแค่เขามาเล่าถึงความจำผมก็ยินดีจะช่วยเหลือเสมอ"


.....จากส่วนหนึ่งในบทสัมภาษ คุณวิชิต  ผู้จัดการ บริษัท ห้างโอวเปงโฮง (มหาสารคาม).....


เมื่อได้ศึกษาการบริหารงานขององค์กรตามหลักเศษฐกิจพอเพียงขององค์กรแล้วและหลังจากเพื่อนๆๆได้มานำเสนอก็ไก้แง่คิดหลายอย่างมากมายทั้งด้านการนำเสนอหลักการบริหารงานของหลายๆๆบริษัทได้เรียนรู้ถึงปัญหาอุคในการบริหารการแก้ไขและการก้าวผ่านปัญาหาอย่างมีแนวทางการสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีใหกับองค์กรเพื่อให้เกิดความสมดุลให้กับองค์กรซึ่งเป็นหลักที่ใช้ได้จริงมากน้อยตามความเข้าใจในแต่ล่ะองค์กรเอง

ลิขิต พันธุ์โภคา

 • Newbie
 • *
 • กระทู้: 1
จากการศึกษาเบื้องต้น ของหลักเศรษฐกิจพอเพียง พอได้หลักการขั้นต้นว่า 3 หว่ง 2 เงือนไข ในการดำเนินชีวิตและการทำงาน โดยคนเราต้องมีความพอเพียง ,         ความซื่อสัตย์ ,การมีเหตุผล . มีสติปัญญา เป็นต้น และที่กล่าวมาในเบื้องต้นเราต้องเดินทางสายกลางในการดำเนินชีวิตครอบครัว และการทำงาน

นายลิขิต   พันธุ์โภคา  Exe# 18  Sec 3

chada_s31

 • Newbie
 • *
 • กระทู้: 3
น.ส.ชาดา แสงวรรณกูล 545740273-6 MBA EX 18 SEC 3
หลังจากได้ฟังเพื่อนๆนำเสนอแล้ว สรุปได้ว่า การนำเอาหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ทำให้บุคคลากร มีความสุข มีร้อยยิมในการทำงาน พึ่งตนเองได้ และ รักในบริษัท โดยผู้บริหารที่ให้ความสำคัญกับบุคลากร จะทำให้บริษัทจะอยู่ได้อย่างยั่งยืน และมันคง

Mr.T

 • Newbie
 • *
 • กระทู้: 3
นายพลภัทร คัมภีราวัฒน์ 545740307-5

จากที่ได้รวมรวบความรู้เบื้องต้นเพื่อประกอบการทำรายงานนั้น ผมขอแชร์เนื้อหาเกี่ยวกับการพัฒนาบุคคลากรครับ

ในปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อาจจะมองได้ว่า คนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา เพื่อให้้สามารถทำงาน ดำเนินชีวิตไปตามทางสายกลางได้ และมีความพร้อมที่จะรับการเปลี่ยนแปลงในโลกาภิวัฒน์ที่จะเกิดขึ้น การพัฒนาคนจึงเป็นสิ่งสำคัญอย่างหนึ่งที่ต้องสนใจ หลักการพัฒนาบุคคลากรเพื่อให้สอดคล้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จีงควรสนใจในสิ่งต่างๆเหล่านี้คือ

1. ต้องมีการพัฒนาคนให้มีความรู้ และมีคุณธรรมไปพร้อมๆกัน เพื่อให้เกิดความสมดุลในชีวิต

2. เสริมสร้างรากฐานองค์กรให้เข้มแข็ง สร้างภาวะแวดล้อมการทำงานให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ เพื่อให้พนักงานสามารถพัฒนาตัวเอง เติบโตในสายงานได้อย่างมั่นคง พนักงานมีโอกาส และความเสมอภาคในการพัฒนาศักยภาพเท่าเทียมกัน มีการร่วมมือแลกเปลี่ยนความรู้กัน

3. ให้ความสำคัญกับการที่พนักงานมีส่วนร่วมในองค์กร เพื่อสร้างความสัมพันธ์ภายในองค์กรให้เข้มแข็ง และพนักงานมีความรู้สึกว่าเป็นเจ้าขององค์กรด้วย ไม่ใช่ลูกจ้างอย่างเดียว ซึ่งจะเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันไม่ให้บริษัทอื่นมาซื้อตัวพนักงานไปได้โดยง่าย

หวังว่าคงมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับ
พลภัทร คัมภีราวัฒน์ 545740307-5

จากได้ฟังการ Present รายงานนั้น สิ่งที่ผมได้รับ และประทับใจ มีดังนี้ครับ
1. ได้รู้ถึงหลักการบริหารของบริษัทฯต่างๆที่เพื่อนๆนำข้อมูลมา Present เพื่อปรับใช้เป็นแนวทางในการบริหารงานของตนเอง
2. ได้รู้ถึงหลักการในการ Present งานที่ดี
3. ได้มุมมองการวิเคราะห์จากผู้มีประสบการณ์
4. ได้เห็นเทคนิคการนำเสนองานที่หลากหลายรูปแบบ ที่สามารถนำมาใช้กับงานที่ทำอยู่ได้
การทำรายงานเดี่ยวครั้งนี้มีประโยชน์มาก และสามารถนำไปปรับใช้ได้กับการทำงานในปจัจุบันครับ

นายพลภัทร คัมภีราวัฒน์ 545740307-5

Noo Peaw

 • Newbie
 • *
 • กระทู้: 3
จากการที่ได้ศึกษามา

         หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงหมายถึงการเดินทางสายกลางของสามห่วง คือ ความพอประมาณ ความมีเหตุผล และการมีระบบภูมิคุ้มกันในตัวดี ซึ่งจะบรรลุผลได้นั้นต้องอาศัยสองเงื่อนไข คือ เงื่อนไขความรู้และเงื่อนไขคุณธรรม
          ทางสายกลางของความพอประมาณในการทำงาน คือ การคิดและทำงานเต็มความสามารถที่มี ไม่น้อยเกินไป และไม่มากเกินไป ให้อยู่ในความพอประมาณ


น.ส.สุกันญา  ตันตรา  545740354-6


หลังจากที่ได้มีการนำเสนอเกี่ยวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแล้ว ทำให้เข้าใจเพิ่มมากยิ่งขึ้นว่า ในแต่ละบริษัท แต่ละองค์กรที่ประสบความสำเร็จในธุรกิจนั้น  ล้วนแต่ต้องนำ หลักการบริหารงานตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการบริหารจัดการในองค์กรนั้นๆ ซึ่งความพอเพียงนั้น ดิฉันคิดว่าควรต้องเริ่มจากตัวเองก่อน ถ้าตัวเรามีความพอเพียงไม่ใช้จ่ายอย่างฟุ่มเฟือย มี 5 บาท ใช้ 3 บาท และออม 2 บาท คนๆนั้นก็สามารถดำรงอยู่ได้ โดยที่เราไม่สร้างความเดือดร้อนให้กับสังคม กับครอบครัว เราก็สามารถยืนอยู่ได้อย่างมีความสุข มีบรรทัดฐานในชีวิตที่ดี ความสุขที่แท้จริงไม่จำเป็นที่จะต้องรวยล้นฟ้า แต่ขึ้นอยู่กับความพอเพียง ความพอดี ถ้าเรารู้จักใช้ รู้จักความประมานตน เราก็มีความสุขได้โดยที่ไม่ต้องเป็นหนี้สิน แต่ถามว่าคนเราเมื่อเกิดมาแล้ว จะไม่ให้มีหนี้สินแล้ว ก็คงเป็นไปไม่ได้ ถ้าไม่มีหนี้เลย กว่าที่คนๆหนึ่งจะเก็บเงินซื้ออะไรได้แต่ละอย่างก็ลำบากและเหนื่อยมากเหมือนกัน (ถ้าไม่รวยจริง) เพราะฉะนั้น เราก็ต้องไปหยิบยืมมา เพื่อที่จะได้สิ่งของที่จำเป็นที่อยากได้ แต่เรื่องอย่างนี้เราก็ต้องฝึกวินัยให้กับตนเองได้ด้วย ไม่ใช่เป็นหนี้แล้ว อยากได้นั่นอยากได้นี่ แต่ไม่ดูว่ากำลังตัวเองมีเท่าไหร่ สามารถที่จะจ่ายคืนได้ไหม เรื่องนี้ก็ต้องอยู่บนพื้นฐานของความพอเพียง พอประมาน ไม่ใช้จ่ายจนเกินตัวต้องมีสติอยู่ตลอดเวลา และต้องขยันและอดทน อดออมมากๆ และต้องมีความซื่อสัตย์ต่อตนเอง และต่อผู้ร่วมงาน เราถึงจะเป็นผู้นำคนได้  เราจึงจะไปบริหารคนได้ การมีวินัยต่อตนเองและผู้อื่นย่อมสำคัญเสมอ การที่เราจะอยากให้คนอื่นรักเรา ศรัทธาเรา เราต้องให้คนอื่นก่อนเสมอ รับฟังปัญหา และให้คำปรึกษาแก่ลูกน้องได้ เป็นที่เคารพต่อลูกน้อง ลูกน้องก็จะจงรักภักดีต่อเรา  การผูกมิตรดีกว่าผูกศัตรู คนเราทำอะไรย่อมได้สิ่งนั้น ดิฉันคิดอย่างนี้เสมอ

Nunmba

 • ขาจร
 • **
 • กระทู้: 7
นางกัลยา ก้อนวัน 545740257-4 ex18 sec.3

3 ห่วง 2 เงื่อนไข สร้างคนอย่างสมดุล
เศรษฐกิจพอเพียงปรัชญาสร้างคนให้มีสุขในชีวิตการทำงาน หลักคุณธรรมเริ่มได้จากผู้นำ สู่การเติบโตที่ยั่งยืนและมั่นคง
องค์กรสุขภาพดีจับคู่กับความพอเพียง
จริยธรรม มีความรู้ มีคุณธรรม เป็นภูมิคุ้มกันองค์กร ไม่ใช่แค่คนเก่ง แต่จรรยาบรรณต้องสูงด้วย
หลักเศรษฐกิจพอเพียงสามารถใช้กับพนักงานในทุกๆองค์กร ภาวะผู้นำแบบเศรษฐกิจพอเพียงคือการใช้ความยุติธรรมในการปกครอง
เปิดใจรับฟัง ส่งเสริมการมีส่วนร่วม
พอประมาณทั้งงานและคน...คือพอดีไม่มากและไม่น้อยจนเกินไป จัดคนให้เหมาะสมกับงาน เพื่อสร้างโอกาสและพัฒนาให้มีความก้าวหน้า
โดยไม่ขาดตกบกพร่อง
มีเหตุมีผล.... การบริหารหลักการสร้างคน ดูแลคนในองค์กรให้ทั่วถึงและเป็นธรรม การบริหารค่าจ้างและปรับเงินเดือนให้โดยประเมินจากผลงาน ความสามารถและศักยภาพของคนในองค์กร  :) :) :).
   ;D ;D     กัลยา ก้อนวัน545740257-4  ;D ;D

หลังจากได้ลงศึกษาลึกลงไป ทำให้ทราบว่าการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ทำให้การอยู่ร่วม การบริหารคนในองค์กร และการประกอบการ มีศักยภาพมากขึ้น ทั้งผู้บริหารก็ได้ประโยชน์จากการดำเนินการคือ ได้คนงานที่มีคุณภาพมาร่วมงาน การสร้างงานมีความหลากหลายขึ้น สร้างผลกำไรให้องค์กรมากขึ้น ในส่วนของผู้ใต้บังคับบัญชาก็มีความสุขในการทำงาน มีความสุขที่จะสร้างสรรค์ผลงานขึ้น เพราะเขาได้มีส่วนร่วมในการร่วมวางแผน การที่ได้มีงานทำในองค์กรที่มั่นคง เหนือสิ่งอื่นใดเขามีความสุขในการทำงาน ในการดำเนินชีวิต และโดยในภาพรวมทำให้องค์กรก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคงและยั่งยืน

Ning Guin

 • Newbie
 • *
 • กระทู้: 4
นางสาวฐิติพร  ตอรบรัมย์  รหัส 545740278-6 MBA EX18 Sec3

เศรษฐกิจพอเพียง ปรัชญาสร้างคนให้มีสุขในชีวิตการทำงาน

     การเพิ่มศักยภาพทางการแข่งขันในเชิงธุรกิจ จุดเริ่มต้นที่สำคัญมาจาก “การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์” แต่ที่ผ่านมา ด้วยกระแสของโลกาภิวัฒน์ ก่อให้เกิดการแข่งขันรุนแรง พนักงานมุ่งสร้างแต่ผลงาน พฤติกรรมของพนักงานหลายคนเริ่มเปลี่ยนไป เห็นแก่ตัวมากขึ้น คำนึงถึงคุณธรรมและจริยธรรมน้อยลง มองแต่เพียงผลงานที่เกิดขึ้นตรงหน้า โดยไม่สนใจความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนร่วมงาน
     ภายใต้หลัก 3 ห่วง 2 เงื่อนไข เช่นเงื่อนไขความรู้ หรือการสรรหาคน ต้องการสรรหาคนที่มีความรู้สูง มีความสามารถ ผลิตผลงานได้เป็นอย่างดี แต่ภายใต้เงื่อนไขการพัฒนาคุณธรรมคู่ความรู้ บุคลากรที่เราสรรหาและ พัฒนาต้องไม่ใช่แค่ High performer, High potential แต่ต้องส่งเสริมให้เขาเป็น High ethics and value ด้วย ซึ่งเป็นโมเดลของฝั่งตะวันตก ที่สอดคล้องกับเศรษฐกิจพอเพียงเพราะไม่ใช่แค่เน้นด้านศักยภาพเท่านั้น แต่ยังสนใจด้านจรรยาบรรณด้วย มิเช่นนั้นแล้วองค์กรไม่สามารถเติบโตอย่างยั่งยืนได้
จากที่ได้ฟังการ Present รายงานนั้น ทำให้ได้รับความรู้และความประทับใจในการใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียงมาบริหารงานด้านทรัพยากรบุคคลในหลายๆด้าน  ซึ่งช่วยเป็นแนวทางในการนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตการทำงานและชีวิตประจำวันได้เป็นอย่างดี  ทำให้เกิดเทคนิคในการนำเสนองานใหม่ๆที่ดีที่น่าสนใจ  ซึ่งช่วยเสริมสร้างบุคลิกภาพที่ดีเมื่อพูดในที่ประชุม  ได้หลักการบริหารบุคคลของผู้ที่มีประสบการณ์ ผู้ที่ประสบความสำเร็จ มาประยุกต์ใช้กับงานทั้งในปัจจุบันและในอนาคต  เพื่อยกระดับการบริหารงานที่ดี ให้มีประสิทธิภาพและมีความสุขที่ยั่งยืนต่อไป  เป็นการใช้ประสบการณ์ทางอ้อมที่ไม่ต้องเสียเวลาไปลองผิดลองถูกด้วยตนเอง  ขอบคุณมากค่ะ
นางสาวฐิติพร  ตอรบรัมย์  รหัส 545740278-6

Monchai Thongmesri

 • Newbie
 • *
 • กระทู้: 3
นายมนต์ชัย  ทองมีศรี    545740321-1  Ex #18, Sec.3


การที่องค์กรและสมาชิกขององค์กรมี "คุณธรรมและความรู้" นั่นย่อมหมายถึงองค์กรนั้นมีความซื่อสัตย์สุจริต  ดำเนินชีวิตด้วยความอดทน ความเพียร มีสติ ปัญญา รอบคอบ และมีความรอบรู้ที่เหมาะสมในการที่จะสร้างความสมดุลให้องค์กร เพื่อต่อสู้กับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและกว้างขวางทั้งด้านวัตถุ สังคม สิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมจากโลกภายนอก......

นี่หมายถึงว่าความพอเพียงได้เกิดขึ้นแล้ว  เขาเหล่านี้ได้สร้าง "ความพอประมาณ ความมีเหตุมีผล และมีระบบภูมิคุ้มกันที่ดี" ต่อองค์กรและสมาชิกองค์กรแล้ว......


จากการนำเสนอผลงานครั้งที่ 1 ของเพื่อนๆ  ผมได้เรียนรู้วิธีการและเทคนิคต่างๆ ในการประยุกต์หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเข้ากับการบริหารทรัพยากรมนุษย์ของหลากหลายองค์กร ซึ่งมีทั้งประสบผลสำเร็จเป็นอย่างดีและไม่ประสบผลเท่าที่ควร
จากผลลัพธ์ดังกล่าวทำให้ได้ข้อคิดว่า แนวทางการประยุกต์ที่เหมาะสมนั้นจะต้องสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมของแต่ละองค์กร โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป้าหมาย และวัฒนธรรมองค์กร
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มกราคม 03, 2012, 09:19:06 pm โดย Monchai Thongmesri »

นิภาพร ชูสระน้อย

 • Newbie
 • *
 • กระทู้: 2
นางสาวนิภาพร ชูสระน้อย  รหัส 545740296-4
จากการศึกษาเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งเป็นปรัชญาชี้ถึงแนวทางการดำเนินอยู่ และปฏิบัติตนของประชาชนทุกระดับ รวมถึงหน่วยงานภาครัฐและ
เอกชนที่ได้น้อมนำแนวทางตามหลักปรัชญามาใชในการพัฒนาองค์กร รวมถึงระดับประเทศชาติ ให้ดำเนินไปในทางสายกลาง การพัฒนาเศรษฐกิจ
เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจ ให้ก้าวทันต่อโลกาภิวัฒน์ ความพอเพียง ความมีเหตุผล และการมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว
ในทุกๆ องค์กรบุคลากรในองค์กร จะต้องมีความรอบรู้ และความระมัดระวังอย่างยื่ง ในการนำวิชาการต่างๆ มาใช้ในการวางแผน ดำเนินการทุกขั้นตอน การสร้างพื้นฐานทางจิตใจ ของเจ้าหน้าที่ทุกระดับให้มีคุณธรรม ความซี่อสัตย์สุจริต และความรอบรู้ที่เหมาะสม ดำเนินชีวิตด้วยความอดทน
มีความเพียร มีสติปัญญาและความรอบครอบ พร้อมที่จะรับการเปลียนแปลงอย่างรวดเร็ว และกว้างขวางทางวัตถุ สิงแวดล้อม และวัฒนธรรม
จากโลกภายนอกเป็นอย่างดี

545740327-9

 • Newbie
 • *
 • กระทู้: 3
น.ส. รสสุคนธ์  ยมนา ID: 545740327-9 Sec.3

การที่จะปรับประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้เหมาะสถานการณ์ และสำคัญที่ “กระบวนการเรียนรู้ร่วมกันของคนที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย” โดยมีความยั่งยืนเป็นหัวใจสำคัญ เมื่อนำกลับมาวิเคราะห์ใช้กับองค์กรปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและการพัฒนา บุคลากรล้วนต่างให้ความสำคัญต่อความเป็นมนุษย์เช่นเดียวกันทั้ง 2 แนว ทางต่างเห็นพ้องต้องกันว่า ความสำคัญเรื่องความมั่นคงของมนุษย์เป็นสิ่งสำคัญ และยังส่งเสริมให้มีการพัฒนาบุคลากรเต็มที่ตามศักยภาพของตน โดยการดำเนินงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้เกิดผลสำเร็จ จะต้องอาศัยหลักการสำคัญ 3 ประการ ในการประเมินความเป็นไปได้ต่างๆ และการตัดสินใจ ดังนี้คือ

1. พอประมาณ คือความพอดี ไม่มากเกินไปหรือน้อยเกินไป หมายถึงการรู้จักให้โอกาสแก่บุคคลองค์กร ในสิ่งที่สมควรได้ หรือตามความสามารถของพนักงานอย่างแท้จริง และรู้จักให้บุคลากรมีความกระตือรือร้นที่จะพัฒนาตนเองด้วยตนเองด้วย เพื่อให้บุคลากรสามารถพึ่งตนเองได้ด้วยเช่นกัน
2. มีเหตุผล การคำนึงเหตุปัจจัยที่เกิดขึ้นอย่างรอบคอบ การใช้เหตุผลในการบริหารคน และการตัดสินใจต่างๆ อย่างรอบคอบมากกว่าใช้อารมณ์ส่วนตัว และเป็นธรรม
3. มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีเป็นการเตรียมตัวให้พร้อมรับผลกระทบและการเปลี่ยนแปลงด้านต่างๆ อย่างเหมาะสม ไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์หรือความเปลี่ยนแปลงอะไรขึ้น ในทางดีหรือร้าย แต่ก็ยังคงสามารถรักษามาตรฐานความเป็นกลางในการบริหารคนเอาไว้ได้

จากที่ได้รับฟังการ Present ของเพื่อนๆ แต่ละคนแล้ว และจากความรู้ที่ได้จากอาจารย์ สามารถสรุปใจความที่ประทับใจได้ดังนี้ค่ะ

     การที่จะบริหารงานทางด้าน HRM โดยการประยุกต์ใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียง  ไม่ใช่แค่ ผู้บริหารจะพาพนักงานไปปลูกผัก ทำนา แต่ต้องดูจากครอบครัวของพนักงานเองด้วย ไม่ใช่ว่า มีนโยบายให้ทำแบบนั้น แต่ไม่คิดถึงใจของพนักงานเอง ว่ามีความสุขที่ได้ทำตามนโยบายหรือไม่  การที่จะนำหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้จะต้องไม่กระทบถึงผลประกอบการของธุรกิจ และ ไม่กระทบถึงผู้คนรอบข้าง รวมทั้งพนักงานในองค์กรเองค่ะ

ขอบคุณค่ะ

น.ส. รสสุคนธ์  ยมนา ID: 545740327-9 Sec.3

saranya

 • ขาจร
 • **
 • กระทู้: 6
นางสาวศรัญญา นามโนรินทร์
รหัส 545740342-3 Sec 3

การประยุกต์ใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียงขององค์กรนั้น จะต้องได้รับความร่วมมือจากพนักงานทุกคน โดยจะต้องมีการปลูกฝังให้พนักงานทุกคน มีจิตสำนึกในเรื่องของ "ความพอเพียง" ไม่เฉพาะแต่เจ้าของกิจการ หรือผู้บริหารเท่านั้น โดยยึดหลัก 3 ห่วง 2 เงื่อนไข คือ ความพอประมาณ  ความมีเหตุผล การมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี และการตัดสินใจต่างๆ นั้นอยู่ในความพอเพียง และอาศัยความรู้และคุณธรรม เป็นพื้นฐาน

saranya

 • ขาจร
 • **
 • กระทู้: 6
นางสาวศรัญญา นามโนรินทร์
รหัส 545740342-3 Sec 3

การประยุกต์ใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียงขององค์กรนั้น จะต้องได้รับความร่วมมือจากพนักงานทุกคน โดยจะต้องมีการปลูกฝังให้พนักงานทุกคน มีจิตสำนึกในเรื่องของ "ความพอเพียง" ไม่เฉพาะแต่เจ้าของกิจการ หรือผู้บริหารเท่านั้น โดยยึดหลัก 3 ห่วง 2 เงื่อนไข คือ ความพอประมาณ  ความมีเหตุผล การมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี และการตัดสินใจต่างๆ นั้นอยู่ในความพอเพียง และอาศัยความรู้และคุณธรรม เป็นพื้นฐาน

จากการที่ได้ศึกษาเพิ่มเติม และรับฟัง present ของเพื่อนๆ ได้รับทราบเพิ่มเติมว่า การบริหารงานทรัพยากรบุคคลขององค์ ในแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนั้น ไม่ใช่ว่าจะไม่สามารถกู้เงินมาลงทุนในธุรกิจได้เลย แต่ต้องมีการพิจารณา วิเคราะห์ให้อย่างท่องแท้ ถึงข้อดี และข้อเสีย ของการกู้เงินมาลงทุน ในเมื่อถ้าองค์กรมีโอกาสเจริญเติบโต จากการกู้เงินมาลงทุนนั้นๆ

กิ่งแก้ว ดิเรกฤทธิ์
รหัส 545740259-0 sec.3

ก่อนการ Present :
การพัฒนาตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง คือการพัฒนาที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของทางสายกลางและความไม่ประมาท โดยคำนึงถึงความพอประมาณ ความมีเหตุผล การสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว ตลอดจนใช้ความรู้ความรอบคอบ และคุณธรรม ประกอบการวางแผน การตัดสินใจและการกระทำ

หลังการ Present :
จากการที่ได้ศึกษาข้อมูลการบริหารทรัพยากรมนุษย์ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมานั้นทำให้ทราบได้ว่า การบริหารทรัพยากรมนุษย์ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง คือ ความพอประมาณ ความพอดี ที่ไม่น้อยเกินไปและไม่มากเกินไปโดยไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อื่น ถ้าเราสามารถปฏิบัติและยึดถือสิ่งนี้เป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต การทำงานได้ องค์กรหรือธุรกิจของเราก็จะสามารถดำเนินต่อไปได้อย่างประสบความสำเร็จเช่นเดียวกัน

maii_nisa

 • Newbie
 • *
 • กระทู้: 4
         จากการที่ได้ศึกษาถึงเรื่อง HRM ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง กรณีศึกษา ชุมพรคาบาน่า ทำให้ทราบว่าธุรกิจที่มีการบริหารโดยใช้หลักเศรษฐกจพอเพียงนั้นแม้ธุรกิจจะตกอยู่ในสภาวะวิกฤตมีปัญหาก็จะสามารถปรับตัวแก้ไขปัญหาได้โดยอาศัยความเข้มแข็งจากภายในองค์กรเป็หลัก รู้จักใช้สติหันกลับมาพิจารณาองค์กรของตัวเองให้ลึกซึ้งว่ามีจุดเด่นจุดด้อยอะไร มีการพัฒนาองค์กรโดยดูทรัพยากรที่เรามีอยู่เป็นหลักทั้งทรัพยากรมนุษย์และทรัพยากรอื่นๆโดยนำมาพัฒนาให้มีคุณค่ามากขึ้นโดยอาศัย"หลักทฤษฎีระเบิดจากข้างใน" คือถ้าภายในเข้มแข็ง หากมีปัญหาอื่นๆจากภายนอกมากระทบย่อมจะทำอะไรองค์กรเราไม่ได้หรือปัญหานั้นย่อมมีผลต่อองค์กรน้อยมาก มีการดำเนินธุรกิจตามคำที่ว่า “เดินทีละก้าว กินข้าวทีละคำ ทำทีละอย่าง” คือ เน้นให้ทำอะไรให้เป็นขั้นเป็นตอน ทำทีละอย่าง ไม่ใช่ทำหลายๆอย่างในเวลาเดียวกัน เพราะเมื่อเราทำหลายๆอย่างในเวลาเดียวกัน เราจะขาดสติในสิ่งที่เราทำไปอย่างใดอย่างนึง ทำให้มีโอกาสผิดพลาดเยอะมาก เพราะในปัจจุบันคนใช้ชีวิตกันอย่างเร่งรีบเกินไป ทำให้เราต้องทำหลายๆอย่างในเวลาเดียวกัน แต่ถ้าหากลองหยุด แล้วถอยออกมามองภาพรวม เราจะเข้าใจว่า ถ้าเราค่อยๆทำ ค่อยเป็นค่อยไป จะทำให้เรามีสติในสิ่งที่เราทำมากกว่านี้ มีการปกครองลูกน้องหรือคนในองค์กรโดยใช้"หลักทศพิธราชธรรม" สอนให้คนในองค์กรรู้จัก คำว่า "พอ" แต่ไม่ละทิ้ง "ความเพียร" ใช้หลักทางสายกลาง ในการดูแลคนและสอนให้คนในองค์กรพึ่งตนเอง ดำเนินชีวิตตามหลักทางสายกลาง ลดความต้องการในสิ่งที่ไม่จำเป็นต่อตนเองลง เห็นคุณค่าของสิ่งรอบตัวและนำมาใช้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้เกิดประโยชน์มากที่สุด รู้จัก"ให้"แบ่งปัน ไม่เห็นแก่ตัว เห็นประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตน และสุดท้ายคือ ธุรกิจจะประสบความสำเร็จได้ ไม่ใช่เพียงความรู้คู่คุณธรรมเท่านั้น ยังต้องมี "คุณนะทำ" คือคุณต้องลงมือทำด้วยจึงจะประสบความสำเร็จ
       สิ่งที่ประทับใจมากจากการทำรายงานครั้งนี้ คือ การที่ได้พูดคุยกับนักธุรกิจที่ดีมีคุณธรรม มันเหมือนกับการเปิดมุมมองความคิดของเราให้กว้างมากขึ้น ทำให้ยิ่งเชื่อมั่นใน"หลักของการทำความดี" แม้การดำเนินธุรกิจจะต้องมีสภาวะการแข่งขันชิงดีชิงเด่นกัน การถูกเอาเปรียบโดยนายทุน การเหยียบคนอื่นเพื่อให้ประสบความสำเร็จ ซึ่งธุรกิจที่ทำธุรกิจเอาเปรียบคนอื่น ผิดศีลธรรม ธุรกิจเหล่านั้นอาจจะประสบความสำเร็จกำไรงามก็จริงแต่นั่นอาจจะเป็นสิ่งที่ไม่ยั่งยืน ถ้าหากธุรกิจของเรามีจุดเริ่มต้นจากการคิดดี ทำดี รู้จักที่จะให้ ให้ลูกน้อง ให้ชุมชน ให้สังคม กรรมของการทำดีย่อมส่งผลให้ธุรกิจของเราประสบความสำเร็จอย่างยั่งยืนได้อย่างแน่นอน


นั้นประสบความสำเร็จอย่างยั่งยืนได้อย่างแน่นอน

maii_nisa

 • Newbie
 • *
 • กระทู้: 4
         จากการที่ได้ศึกษาถึงเรื่อง HRM ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง กรณีศึกษา ชุมพรคาบาน่า ทำให้ทราบว่าธุรกิจที่มีการบริหารโดยใช้หลักเศรษฐกจพอเพียงนั้นแม้ธุรกิจจะตกอยู่ในสภาวะวิกฤตมีปัญหาก็จะสามารถปรับตัวแก้ไขปัญหาได้โดยอาศัยความเข้มแข็งจากภายในองค์กรเป็หลัก รู้จักใช้สติหันกลับมาพิจารณาองค์กรของตัวเองให้ลึกซึ้งว่ามีจุดเด่นจุดด้อยอะไร มีการพัฒนาองค์กรโดยดูทรัพยากรที่เรามีอยู่เป็นหลักทั้งทรัพยากรมนุษย์และทรัพยากรอื่นๆโดยนำมาพัฒนาให้มีคุณค่ามากขึ้นโดยอาศัย"หลักทฤษฎีระเบิดจากข้างใน" คือถ้าภายในเข้มแข็ง หากมีปัญหาอื่นๆจากภายนอกมากระทบย่อมจะทำอะไรองค์กรเราไม่ได้หรือปัญหานั้นย่อมมีผลต่อองค์กรน้อยมาก มีการดำเนินธุรกิจตามคำที่ว่า “เดินทีละก้าว กินข้าวทีละคำ ทำทีละอย่าง” คือ เน้นให้ทำอะไรให้เป็นขั้นเป็นตอน ทำทีละอย่าง ไม่ใช่ทำหลายๆอย่างในเวลาเดียวกัน เพราะเมื่อเราทำหลายๆอย่างในเวลาเดียวกัน เราจะขาดสติในสิ่งที่เราทำไปอย่างใดอย่างนึง ทำให้มีโอกาสผิดพลาดเยอะมาก เพราะในปัจจุบันคนใช้ชีวิตกันอย่างเร่งรีบเกินไป ทำให้เราต้องทำหลายๆอย่างในเวลาเดียวกัน แต่ถ้าหากลองหยุด แล้วถอยออกมามองภาพรวม เราจะเข้าใจว่า ถ้าเราค่อยๆทำ ค่อยเป็นค่อยไป จะทำให้เรามีสติในสิ่งที่เราทำมากกว่านี้ มีการปกครองลูกน้องหรือคนในองค์กรโดยใช้"หลักทศพิธราชธรรม" สอนให้คนในองค์กรรู้จัก คำว่า "พอ" แต่ไม่ละทิ้ง "ความเพียร" ใช้หลักทางสายกลาง ในการดูแลคนและสอนให้คนในองค์กรพึ่งตนเอง ดำเนินชีวิตตามหลักทางสายกลาง ลดความต้องการในสิ่งที่ไม่จำเป็นต่อตนเองลง เห็นคุณค่าของสิ่งรอบตัวและนำมาใช้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้เกิดประโยชน์มากที่สุด รู้จัก"ให้"แบ่งปัน ไม่เห็นแก่ตัว เห็นประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตน และสุดท้ายคือ ธุรกิจจะ.        ประสบความสำเร็จได้ ไม่ใช่เพียงความรู้คู่คุณธรรมเท่านั้น ยังต้องมี "คุณนะทำ" คือคุณต้องลงมือทำด้วยจึงจะประสบความสำเร็จ

       สิ่งที่ประทับใจมากจากการทำรายงานครั้งนี้ คือ การที่ได้พูดคุยกับนักธุรกิจที่ดีมีคุณธรรม มันเหมือนกับการเปิดมุมมองความคิดของเราให้กว้างมากขึ้น ทำให้ยิ่งเชื่อมั่นใน"หลักของการทำความดี" แม้การดำเนินธุรกิจจะต้องมีสภาวะการแข่งขันชิงดีชิงเด่นกัน การถูกเอาเปรียบโดยนายทุน การเหยียบคนอื่นเพื่อให้ประสบความสำเร็จ ซึ่งธุรกิจที่ทำธุรกิจเอาเปรียบคนอื่น ผิดศีลธรรม ธุรกิจเหล่านั้นอาจจะประสบความสำเร็จกำไรงามก็จริงแต่นั่นอาจจะเป็นสิ่งที่ไม่ยั่งยืน ถ้าหากธุรกิจของเรามีจุดเริ่มต้นจากการคิดดี ทำดี รู้จักที่จะให้ ให้ลูกน้อง ให้ชุมชน ให้สังคม กรรมของการทำดีย่อมส่งผลให้ธุรกิจของเราประสบความสำเร็จอย่างยั่งยืนได้อย่างแน่นอน

         หลังจากที่ได้ฟังการ present และการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของอาจารย์กับนักศึกษา สามารถสรุปได้ว่า
   การบริหารทรัพยากรมนุษย์ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง คือการบริหารโดยใช้หลักทางสายกลาง ยึดหลักความพึงพอใจร่วมกัน อาศัยหลักเหตุ-ผลในการแก้ปัญหา นั่นคือ ปัญหาแต่ละปัญหาจะสามารถแก้ไขได้ถูกต้องตรงจุดนั้นต้องดูที่สาเหตุของปัญหาที่แท้จริง มีกระบวนการคิดแก้ไขแบบเป็นขั้นตอน และในแต่ละองค์กรก็มีรูปแบบการบริหารตามหลักการเศรษฐกิจพอเพียงที่แตกต่างกันไป ไม่จำเป็นว่าเศรษฐกิจพอเพียงจะต้องอยู่ในรูปแบบของกสิกรรมเท่านั้น แต่ความพอเพียงคือสามารถตอบสนองความต้องการพื้นฐานของคนในองค์กรทั่งหมดร่วมกันได้  ความพอเพียงในการทำธุรกิจก็ไม่ได้หมายถึงพอใจแต่ในสิ่งที่ตนมีอยู่เท่านั้นแต่อาจจะคิดถึงโอกาสความก้าวหน้าที่จะทำให้ธุรกิจเจริญเติบโตมากขึ้น เช่น การกู้เงินมาลงทุนเพิ่มเมื่อเห็นโอกาส แต่ก็ต้องอยู่ในขอบเขตของการรู้จักประมาณตนโดยใช้ความรู้ความคิด  รู้ในความสามารถขององค์กรตนเอง เป็นต้น สรุปแล้วคือ หลักการของเศรษฐกิจพอเพียง 3 ห่วง 2 เงื่อนไข นั้นมีความผูกพันเชื่อมโยงกันอยู่ เมื่อจะนำมาใช้ปฏิบัติก็ขึ้นอยู่กับแต่ละองค์กรว่าจะนำมาใช้กันอย่างไรไม่มีวิธีปฏิบัติที่ตายตัวซึ่งแต่ละองค์กรก็ต้องเอาปรับใช้ให้เหมาะสมกับองค์กร โดยอาศัยหลักเหล่านี้เป็นแกนยึดให้เดินไปสู่ความสำเร็จภายใต้ความร่วมมือของคนในองค์กรนั้นๆ