หลักการและเหตุผล
ในปัจจุบันทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับทุกคน รวมทั้งนักศึกษาวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยนักศึกษาควรมีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษสำหรับการสื่อสารในชีวิตประจำวัน การศึกษาเรียนรู้ในสาขาวิชาที่ศึกษา และการปฏิบัติงานในวิชาชีพได้

วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ จึงได้จัดทำโครงการอบรมเพื่อพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษา วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2558 เพื่อส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาการใช้ภาษาอังกฤษ อีกทั้งเป็นการส่งเสริมทักษะในศตวรรษที่ 21 ทางด้านการสื่อสารให้แก่นักศึกษาและเป็นการเตรียมความพร้อมให้แก่นักศึกษาเพื่อรองรับในการเข้าร่วมประชมคมเศรษฐกิจอาเซียนของประเทศ

วัตถุประสงค์
1. เพื่อเสริมสร้างทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวันของนักศึกษา
2. เพื่อเสริมสร้างทักษะการใช้ภาษาอังกฤษของนักศึกษาในโอกาสต่างๆ เช่น การนำเสนอโครงการ การสร้างเครือข่ายทางธุรกิจ การสัมภาษณ์งาน เป็นต้น
3. เพื่อปรับทัศนะคติต่อการใช้ภาษาอังกฤษของนักศึกษา

อบรมฟรี (ไม่มีค่าใช้จ่าย) ณ ห้องสโมสรนักศึกษา วิทยาลัยฯ เวลา 17.30 - 19.00 น.
เปิดรับสมัคร
วันนี้ - 31 สิงหาคม 2560
     
ตารางเรียน - จะแจ้งให้ทราบในภายหลัง โครงร่างบทเรียน กรอกข้อมูลสมัครเข้าร่วมโครงการ
     
College of Graduate Study in Management, Khon Kaen University I ติดต่อ : 043362021 - 22 ต่อ 102, 103 หรือ 0817176116 free counter