หลักการและเหตุผล
ในปัจจุบันทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับทุกคน รวมทั้งนักศึกษาวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยนักศึกษาควรมีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษสำหรับการสื่อสารในชีวิตประจำวัน การศึกษาเรียนรู้ในสาขาวิชาที่ศึกษา และการปฏิบัติงานในวิชาชีพได้

วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ จึงได้จัดทำโครงการอบรมเพื่อพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษา วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2561 เพื่อส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาการใช้ภาษาอังกฤษ อีกทั้งเป็นการส่งเสริมทักษะในศตวรรษที่ 21 ทางด้านการสื่อสารให้แก่นักศึกษาและเป็นการเตรียมความพร้อมให้แก่นักศึกษาเพื่อรองรับในการเข้าร่วมประชมคมเศรษฐกิจอาเซียนของประเทศ

วัตถุประสงค์
1. เพื่อเสริมสร้างทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวันของนักศึกษา
2. เพื่อเสริมสร้างทักษะการใช้ภาษาอังกฤษของนักศึกษาในโอกาสต่างๆ เช่น การนำเสนอโครงการ การสร้างเครือข่ายทางธุรกิจ การสัมภาษณ์งาน เป็นต้น
3. เพื่อปรับทัศนะคติต่อการใช้ภาษาอังกฤษของนักศึกษา

อบรมฟรี (ไม่มีค่าใช้จ่าย)
ณ ห้องสโมสรนักศึกษา วิทยาลัยฯ เวลา 17.30 - 19.00 น.
ติดต่อ 0896184037, 0817176116
เปิดรับสมัคร
วันนี้ - 4 สิงหาคม 2561

เริ่มเรียน ครั้งที่ 1 : วันเสาร์ที่ 18 สิงหาคม 2561
ณ ห้องสโมสรนักศึกษา MBA
     
โครงร่างบทเรียน กรอกข้อมูลสมัครเข้าร่วมโครงการ
     
College of Graduate Study in Management, Khon Kaen University I ติดต่อ : 043-202143 ต่อ 45512, 45513 free counter