↑ กลับไปบนสุด
[ Close ] สำหรับผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน

อีเมล:
รหัสผ่าน:

ท่านต้องลงทะเบียนก่อนจึงจะสามารถเข้าระบบได้
[ Close ] สำหรับเจ้าหน้าที่

Username:
Password:


กำหนดการ
โครงการประชุมวิชาการทางธุรกิจและนวัตกรรมทางการจัดการ ระดับชาติและนานาชาติ ประจำปี 2560
The National and International Conference on Business Management and Innovation 2017 (NICBMI 2017)
วันที่ 23-24 กันยายน 2560 ณ วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

วันเสาร์ที่ 23 กันยายน 2560
08.00 - 09.00 น. ลงทะเบียน ณ บริเวณ หน้าห้องประชุม พล.ต.อ.เภา สารสิน
วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
09.00 - 09.15 น. พิธีเปิด ณ ห้องประชุม พล.ต.อ.เภา สารสิน
 • รองศาสตราจารย์ ดร.วินิต ชินสุวรรณ
  คณบดีวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ กล่าวรายงาน
 • รองศาสตราจารย์ ดร.กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย
  อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวต้อนรับและเปิดงาน
 • มอบของที่ระลึกให้แก่ประธาน และผู้สนับสนุน
  โดย รองศาสตราจารย์ ดร.วินิต ชินสุวรรณ
  คณบดีวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
09.15 - 10.45 น. บรรยายพิเศษ เรื่อง ธรรมาภิบาลธุรกิจ
โดย ดร.สุวรรณ วลัยเสถียร
10.45 - 11.15 น. พักรับประทานอาหารว่าง
11.15 - 12.00 น. บรรยายพิเศษ เรื่อง Development Strategy of Small & Medium Manufacturing Industry in Indonesia
โดย Erni Puspanantasari Putri
12.00 - 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 - 18.00 น. การนำเสนอผลงานวิชาการ/วิจัย (นำเสนอภาคบรรยาย ณ ห้องประชุมย่อย 1-7)
หมายเหตุ
การนำเสนอภาคโปสเตอร์ วันเสาร์ที่ 23 กันยายน 2560 เวลา 13.30-17.00 น. ณ พื้นที่นำเสนอหน้าห้องประชุม พล.ต.อ.เภา สารสิน วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยผู้นำเสนอต้องอยู่ ณ จุดนำเสนอตามเวลาที่กำหนด

วันอาทิตย์ที่ 24 กันยายน 2560
08.00 - 08.30 น. ลงทะเบียน ณ บริเวณหน้าห้องประชุมย่อย 1-7 ตามรายชื่อที่ระบุ
พร้อมรับคูปองอาหาร/เครื่องดื่ม
08.30 - 12.00 น. การนำเสนอผลงานวิชาการ/วิจัย (นำเสนอภาคบรรยาย ณ ห้องประชุมย่อย 1-7)
12.00 - 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 - 17.00 น. การนำเสนอผลงานวิชาการ/วิจัย (นำเสนอภาคบรรยาย ณ ห้องประชุมย่อย 1-7)
17.00 - 17.30 น. พิธีประกาศผลและมอบรางวัล
 • การประกวดภาพถ่าย MBA KKU Ambassador 2017
 • ผู้นำเสนอผลงาน
 • Best Paper Awards
 • ปิดการประชุมวิชาการ
หมายเหตุ
การนำเสนอภาคโปสเตอร์ วันอาทิตย์ที่ 24 กันยายน 2560 เวลา 09.00-17.00 น. ณ พื้นที่นำเสนอหน้าห้องประชุม พล.ต.อ.เภา สารสิน วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยผู้นำเสนอต้องอยู่ ณ จุดนำเสนอตามเวลาที่กำหนด

*กำหนดการอาจมีการปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม