↑ กลับไปบนสุด
[ Close ] สำหรับผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน

อีเมล:
รหัสผ่าน:

ท่านต้องลงทะเบียนก่อนจึงจะสามารถเข้าระบบได้
[ Close ] สำหรับเจ้าหน้าที่

Username:
Password:


ตารางนำเสนอ

การนำเสนอผลงานภาคบรรยายระดับชาติ (ภาษาไทย): กำหนดการ (PDF: 523.58 KB)

การนำเสนอผลงานภาคบรรยายและภาคโปสเตอร์ระดับนานาชาติ (ภาษาอังกฤษ): กำหนดการ (PDF: 77.92 KB)


กำหนดการนำเสนอภาคบรรยายระดับชาติ

วันที่ 23 กันยายน 2560

ณ วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 

หัวข้อการนำเสนอ        :  การจัดการเชิงกลยุทธ์ การจัดการธุรกิจขนาดกลาง และขนาดย่อม

ประเภทการนำเสนอ      :  บรรยายระดับชาติ                           ห้องนำเสนอ จุฑาทิพย์

ประธานห้อง               :  ผศ.ดร.ช่อ  วายุภักตร์                       กรรมการ     :  ผศ.ดร.วรุณ  ตันตระบัณฑิตย์

เลขานุการห้อง            นางสาวฐิติพร คูณสมบัติกุล

 

ลำดับ

เวลา

บทความ

นักวิจัย

1

13.30-13.45 น.

กลยุทธ์การเพิ่มยอดสินเชื่อที่อยู่อาศัยของธนาคารอาคารสงเคราะห์สาขาถนนมิตรภาพ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

อานนท์

สุขเกษม

2

13.45-14.00 น.

แนวทางการเพิ่มยอดขายบัตรเดบิตเคทีบีช็อปสมาร์ทของธนาคารกรุงไทย สาขาเซ็นทรัลพลาซาขอนแก่น

อัจฉรียา

สธนเสาวภาคย์

3

14.00-14.15 น.

การประยุกต์ใช้สุนทรียสาธกเพื่อสร้างความจงรักภักดีของลูกค้า กรณีศึกษา: ร้านบอยมอเตอร์ไซด์ชัยภูมิ

อริสา

พลดงนอก

4

14.15-14.30 น.

การประยุกต์ใช้กระบวนการวิเคราะห์เชิงลำดับชั้น ในการประเมินผู้จำหน่ายไวน์ กรณีศึกษา : ธุรกิจโรงแรม

อรนุช

อึ้งทรงธรรม

5

14.30-14.45 น.

แนวทางการเพิ่มยอดขาย กรณีศึกษา: ร้านเนื้อย่าง XY

อมรรัตน์

แร่ทอง

6

14.45-15.00 น.

แนวทางการแปลงกลยุทธ์สู่การปฏิบัติโรงพยาบาลเพชรรัตน์ จังหวัดเพชรบูรณ์

อภิรดี

กันต์แจ่ม

7

15.00-15.15 น.

ความพึงพอใจในการบริการลูกค้าของร้านเจริญศักดิ์ รับซื้อของเก่า

สุพัตรา

ฐิติเจริญศักดิ์

8

15.15-15.30 น.

การประกอบการทางธุรกิจ : กรณีศึกษา บริษัท แบล็คแคนยอน

(ประเทศไทย) จำกัด

สุพัตรา

ธนดินโอภาส

9

15.30-15.45 น.

การประกอบการทางธุรกิจ : กรณีศึกษา บริษัท เอส.ไอ.เอ็น คอมเมอร์เชียล จำกัด

สโรชา

ปิณฑดิษฐ

10

15.45-16.00 น.

กลยุทธ์การตลาดเพื่อเพิ่มยอดขายอุปกรณ์เครื่องมือวัดทางไฟฟ้าของ ห้างหุ้นส่วนจำกัดขอนแก่นอินสทรูเม้นท์ ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

สรรพวุธ

จันทร์ทอง

11

16.00-16.15 น.

แนวทางการเพิ่มขีดความสามารถเพื่อเพิ่มยอดขาย โดยใช้กระบวนการสุนทรียสาธก กรณีศึกษา : ร้านมั่นกิจอะไหล่

สมัคจิต

จิรรุ่งเรืองกิจ

12

16.15-16.30 น.

การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาองค์กร กรณีศึกษา : ร้านแสงเจริญการไฟฟ้า

ศรัญญา

สว่างสุข

 


 

กำหนดการนำเสนอภาคบรรยายระดับชาติ

วันที่ 23 กันยายน 2560

ณ วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 

หัวข้อการนำเสนอ        :  การจัดการทรัพยากรมนุษย์ ภาวะผู้นำ การพัฒนาองค์กร จรรยาบรรณทางธุรกิจ

ประเภทการนำเสนอ      :  บรรยายระดับชาติ                           ห้องนำเสนอ จุฑามาศ

ประธานห้อง               :  ดร.อัจฉริยะ  อุปการกุล                     กรรมการ     :  ผศ.ดร.นิกร ยาสมร

เลขานุการห้อง            นางสาวประพิศ  โสฬสจินดา

 

ลำดับ

เวลา

บทความ

นักวิจัย

1

13.30-13.45 น.

การเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการทำงาน กรณีศึกษา หน่วยบริหารคุณภาพสินทรัพย์ธนาคาร NMD สาขาอุดรธานี

โอฬาร

ผิวงาม

2

13.45-14.00 น.

แนวทางการพัฒนาศักยภาพของพนักงานธนาคารกลางใจ  สาขาเทสโก้โลตัสร้อยเอ็ด

อาภาพร

พลสนาม

3

14.00-14.15 น.

แนวทางการพัฒนาสู่องค์กรแห่งความสุขเพื่อลดปัญหาการลาออกของพนักงาน ด้วยกระบวนการสุนทรียสาธก กรณีศึกษาคลินิกทันตกรรมสไมล์แอทโฮม จังหวัดอุดรธานี

อัจฉรา

พวกพระลับ

4

14.15-14.30 น.

แนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริการของธนาคารบีบีแอล จำกัด (มหาชน) สาขาโพนทองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด

อรอนงค์

นรมาตย์

5

14.30-14.45 น.

การเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของพนักงานและผลการดำเนินการ โดยวิธีสุนทรียสาธก : กรณีศึกษา  ธราธร คลินิก สาขานครราชสีมา

อรรคณิต

สุวรรณพิมพ์

6

14.45-15.00 น.

การพัฒนาสมรรถนะในการให้บริการของโรงน้ำแข็งไทยอุดม อำเภอเมือง จังหวัดเลย

อภิญญา

อุตรนคร

7

15.00-15.15 น.

การประยุกต์ใช้สุนทรียสาธกเพื่อสร้างความสุขในการทำงาน กรณีศึกษา บมจ.ธนาคาร AAA สาขาศรีจันทร์ จังหวัดขอนแก่น

เสกสรรค์

สุแดงน้อย

8

15.15-15.30 น.

การประยุกต์ใช้สุนทรียสาธกเพื่อพัฒนาทักษะการทำงานและสร้างองค์กรแห่งความสุข กรณีศึกษา ร้านไทยคาร์เนชั่นนวดแผนไทย จังหวัดภูเก็ต

สุวรรณนี

ศรีราสวัสดิ์

9

15.30-15.45 น.

ความต้องการพัฒนาตนเองและแนวทางในการพัฒนาตนเองเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพการทำงานของข้าราชการครูในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นทีการศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1

สุรัชดา

ถนอมโกมล

10

15.45-16.00 น.

แรงจูงใจที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของตำรวจจราจร สถานีตำรวจภูธรเมืองอุดรธานี

สุขสันติ์

สืบสหการ

11

16.00-16.15 น.

ศึกษาพฤติกรรมและปัจจัยในการใช้บริการด้านดิจิตอลแบงก์กิ้ง ของลูกค้าธนาคารบัวแก้ว จำกัด (มหาชน) สาขาโพนพิสัย อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย

สืบเกียรติ

แก้วพะเนาว์

12

16.15-16.30 น.

การศึกษาแนวทางการพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรองค์การจัดการน้ำเสีย

สิริลักษณ์

มูลเค้า

 


 

กำหนดการนำเสนอภาคบรรยายระดับชาติ

วันที่ 23 กันยายน 2560

ณ วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 

หัวข้อการนำเสนอ        :  การจัดการการผลิต การขนส่ง ห่วงโซ่อุปทาน

ประเภทการนำเสนอ      :  บรรยายระดับชาติ                           ห้องนำเสนอ ตรีทิพ

ประธานห้อง               :  รศ.อัมพน  ห่อนาค                          กรรมการ     :  ดร.ปณัทพร เรืองเชิงชุม

เลขานุการห้อง            นางสาวรัตติยากร  สำราญพิศ

 

ลำดับ

เวลา

บทความ

นักวิจัย

1

13.30-13.45 น.

การเปรียบเทียบประสิทธิภาพการจัดการซัพพลายเชนของปลานิล กรณีศึกษา อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี

อุทัย

แก้วกลม

2

13.45-14.00 น.

การศึกษาความสูญเปล่าของกระบวนการผลิตลำไย กรณีศึกษา สวนลำไย XYZ จ.สุรินทร์

อาทิตย์

พลเยี่ยม

3

14.00-14.15 น.

ความสูญเปล่าที่เกิดจากความล่าช้าในกระบวนการผลิตน้ำนมดิบ กรณีศึกษา บอสฟาร์ม จังหวัดขอนแก่น

อนุวัฒน์

วรลักษณ์

4

14.15-14.30 น.

การจัดการโซ่อุปทานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนข้าวสังข์หยด จังหวัดพัทลุง

เสาวลักษณ์

บุญรอด

5

14.30-14.45 น.

ความสูญเปล่าในโซ่อุปทานของกระบวนการจัดเก็บสินค้าคงคลัง กรณีศึกษา บริษัท โชคมนัส (เคมีเกษตร) จำกัด จังหวัดอุดรธานี

สุชานันท์

นาคำมิน

6

14.45-15.00 น.

แนวทางการลดความสูญเปล่าในกระบวนการขนส่งของร้านจำหน่ายสินค้ามือสอง ABC จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ศุภวิชญ์

ทั่งตระกูล

7

15.00-15.15 น.

การพยากรณ์อุปสงค์และการหาต้นทุนการขนส่งรวมที่ต่ำที่สุดของสิ่งของบรรเทาทุกข์

ศศิภาส์

สีดาว

8

15.15-15.30 น.

แนวทางในการนำระบบ SAP มาประยุกต์ใช้ในกระบวนการเตรียมรายการวัสดุสำหรับการผลิตตัวถังรถบรรทุก บริษัท ช.ทวี เทอร์โมเทค จำกัด

ผาด

พิมรินทร์

9

15.30-15.45 น.

รูปแบบการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อเพิ่มประสิทธิผล
การจัดการห่วงโซ่การผลิตปลานิล

ปุญชรัสมิ์

วัฒณาไพบูลย์

10

15.45-16.00 น.

การจัดการผลิตข้าวขาวดอกมะลิ 105 โดยใช้เครื่องหยอดเมล็ดพันธุ์ข้าวของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวบ้านกะนัง ตำบลบ้านปรือ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์

ปรีดา

ผิวคำ

11

16.00-16.15 น.

การลดของเสียในกระบวนการผลิตเหล็กกึ่งสำเร็จรูปของร้านปึงเจริญแสตนเลส-สตีล จังหวัดอุดรธานี

นิษฐาพร

อารยางกูร

12

16.15-16.30 น.

การศึกษาแนวทางการปรับปรุงการบริหารจัดการระบบสินค้าคงคลัง กรณีศึกษาของบริษัท โลชั่น จำกัด ศึกษาในลูกค้า ABC

ณัฐพงษ์

นุชจาวิทยาพร

 


กำหนดการนำเสนอภาคบรรยายระดับชาติ

วันที่ 23 กันยายน 2560

ณ วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 

หัวข้อการนำเสนอ        :  การจัดการการตลาด

ประเภทการนำเสนอ      :  บรรยายระดับชาติ                           ห้องนำเสนอ 1402

ประธานห้อง               :  รศ.ดร.ทิพย์วรรณา งามศักดิ์              กรรมการ     :  ดร.ประวีณ ปานศุภวัชร

เลขานุการห้อง            นางสาวพรชนก  วรฉัตร

 

ลำดับ

เวลา

บทความ

นักวิจัย

1

13.30-13.45 น.

การวางแผนกลยุทธ์การตลาดเพื่อเพิ่มยอดขายของสถาบันลดน้ำหนักและความงามคริสตี้ฟรองซ์ (Kristie France Face & Body) อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

อิสรีย์ 

ผาติอนันต์กิจ

2

13.45-14.00 น.

ผลกระทบของการบริหารความขัดแย้งทางการตลาดที่มีต่อผลการดำเนินงานของธุรกิจโรงแรมในเขตภาคตะวันออก

อภิญญา

ชัยดำ

3

14.00-14.15 น.

การศึกษาปัจจัยส่วนประสมการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ ของร้านเบเกอรี่เฮ้าส์จังหวัดนครราชสีมา

อนวัช

วางขุนทด

4

14.15-14.30 น.

ปัจจัยที่มีผลต่อส่วนประสมทางการตลาดของความคาดหวังธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เพื่ออยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุในอนาคต : เขตเทศบาลนครขอนแก่น

หทัยรัตน์

ทันแขก

5

14.30-14.45 น.

แนวทางการเพิ่มยอดขายประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจของสำนักงานตัวแทนบริษัท  วิริยะประกันภัย  จำกัด (มหาชน)  สาขาบัวใหญ่  จังหวัดนครราชสีมา

สุวดี

สัจจวีระกุล

6

14.45-15.00 น.

การศึกษาอุปสรรคการดำเนินกิจการประเภทปิ้งย่าง เพื่อสร้างรูปแบบนวัตกรรมการบริการในเขตเทศบาลนครขอนแก่น

สุรชาติ

กำหอม

7

15.00-15.15 น.

แนวทางการตลาดเพื่อเพิ่มยอดขายปลาร้าบองร้านแม่ราตรี ต.บ้านทุ่ม

อ.เมือง จ.ขอนแก่น

สุมาลัย

กาพย์ไกรแก้ว

8

15.15-15.30 น.

แนวทางการเพิ่มยอดสินเชื่อเงินด่วน A-CASH ของลูกค้าเกษตรกร
 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น

สุภาวดี

สะเดา

9

15.30-15.45 น.

การรับรู้การมีตัวตนบนสื่อสังคม ความผูกพันในตราสินค้าของผู้บริโภค และการสื่อสารแบบปากต่อปากผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์: กรณีศึกษาผลิตภัณฑ์ดูแลผิว

สุภาวดี

พิมพรัตน์

10

15.45-16.00 น.

แนวทางการเพิ่มยอดขายผลิตภัณฑ์จักสานพลาสติกของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนพัฒนาอาชีพศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี

สุกัญญา

โคตบาล

11

16.00-16.15 น.

แนวทางการเพิ่มยอดขายสินค้าวัสดุก่อสร้าง ห้างหุ้นส่วนจำกัดราษีก่อสร้าง อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ

สวรส

แซ่จึง

12

16.15-16.30 น.

การวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาดเพื่อเพิ่มยอดขาย
ไข่มุกทะเลหมอกรีสอร์ท  อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์

สมัญญา

สติมั่น


กำหนดการนำเสนอภาคบรรยายระดับชาติ

วันที่ 23 กันยายน 2560

ณ วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 

หัวข้อการนำเสนอ        :  การจัดการการตลาด

ประเภทการนำเสนอ      :  บรรยายระดับชาติ                           ห้องนำเสนอ 1403

ประธานห้อง               :  ผศ.ดร.วิเชียร  วรพุทธพร                  กรรมการ     :  ผศ.พงษ์ธร  สุวรรณธาดา

เลขานุการห้อง            สโรชา  อ้องแสนคำ

 

ลำดับ

เวลา

บทความ

นักวิจัย

1

13.30-13.45 น.

ปัจจัยทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจขายข้าวเปลือกของเกษตรกร ในอำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม

ไพจิตร

วิศรุตมัย

2

13.45-14.00 น.

การวางแผนการตลาดในการเพิ่มยอดขายผ้าม่านของร้านศิริวรรณผ้าม่าน อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

พัลลีพร

จันทร์สนิท

3

14.00-14.15 น.

แนวทางการเพิ่มยอดขายฟิตเนสแข็งขันยิม อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

พัทธนันท์

ไชยชวคุปต์

4

14.15-14.30 น.

แนวทางการเพิ่มยอดขายของร้านอ๊อดปลาเค็ม อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

พลากร

หาญอาษา

5

14.30-14.45 น.

พฤติกรรมและความพึงพอใจในการซื้อเสื้อผ้าสตรีผ่านสื่อเฟซบุ๊กของประชากรในเขตอำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

พรภัส

ขำคมเขตร์

6

14.45-15.00 น.

ปัจจัยและพฤติกรรมที่มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการโรงแรมในอำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม

ปุณยานุช

ปึ้งตาเณร

7

15.00-15.15 น.

แนวทางเพิ่มการใช้บริการอินเตอร์เน็ตแบงก์กิ้งของลูกค้าธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
 ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร

ปาลิดา

เขตปัญญา

8

15.15-15.30 น.

แนวทางการเพิ่มยอดขายอุปกรณ์ไฟฟ้าอุตสาหกรรมของบริษัท ยู-อินดัสเทรียล เทค จำกัด ในจังหวัดระยอง

ปาริฉัตร

ศรีกำพล

9

15.30-15.45 น.

พฤติกรรมของนักศึกษาในมหาวิทยาลัยต่อการซื้อสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์

ปรียานุช

อารีเอื้อ

10

15.45-16.00 น.

แนวทางเพื่อเพิ่มยอดขายอาหารสำหรับสุกร ของร้านส.เกษตรภัณฑ์ อำเภอเมือง จังหวัดเลย

ปริญญา

เหลืองวงศ์ไพศาล

11

16.00-16.15 น.

กลยุทธ์การตลาดเพื่อเพิ่มยอดขายร้านวสันต์ชุดไทย อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

ประภัสสร

สุขทน

12

16.15-16.30 น.

พฤติกรรมการบริโภคและสภาพแวดล้อมของตลาดจักรยานในแขวงสะหวันนะเขต สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว                             

ปกเกศ

คีรีวงศ์

 


 

กำหนดการนำเสนอภาคบรรยายระดับชาติ

วันที่ 23 กันยายน 2560

ณ วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 

หัวข้อการนำเสนอ        :  การจัดการการเงิน การลงทุน การศึกษาความเป็นไปได้ทางธุรกิจ

ประเภทการนำเสนอ      :  บรรยายระดับชาติ                           ห้องนำเสนอ :  1404

ประธานห้อง               :  รศ.สุเมธ แก่นมณี                            กรรมการ     :  ผศ.ดร.ภิเษก ชัยนิรันดร์

เลขานุการห้อง            นางสาวอรินทรา  กิมสุวรรณวงศ์

 

ลำดับ

เวลา

บทความ

นักวิจัย

1

13.30-13.45 น.

การศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนร้านกาแฟนมสด อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย

อาริตา

วันงามวิเศษ

2

13.45-14.00 น.

การศึกษาความเป็นไปได้ในการเปิดบริการเที่ยวบิน เส้นทางบินตรงนครขอนแก่น นครดานัง

อาทิตย์

โชคธนพร

3

14.00-14.15 น.

แนวทางการส่งเสริมการใช้บริการ KTB netbank ของธนาคารกรุงไทย สาขาหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด

อรรถภูมิ

ตะกรุดเพ็ง

4

14.15-14.30 น.

การศึกษาความเป็นไปได้ในการส่งออกอาหารพร้อมรับประทานประเภทอาหารไทยไปยังประเทศเกาหลีใต้

อรทัย

ต่ายทรัพย์

5

14.30-14.45 น.

พฤติกรรมการท่องเที่ยวและความสนใจต่อการท่องเที่ยวแบบฟาร์มสเตย์ ของนักท่องเที่ยวที่จังหวัดนครพนม

อภิวัฒน์

โคตสา

6

14.45-15.00 น.

ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจลงทุนในตลาดฟอเร็กซ์ ของนักศึกษา วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กรณีศึกษา บริษัท ล็อกริช จำกัด จังหวัดขอนแก่น

อภิรัตน์ตรี

ขันธ์ดี

7

15.00-15.15 น.

การศึกษาความเป็นเป็นได้ในการลงทุนธุรกิจกล้องวงจรปิดและอุปกรณ์รักษาความปลอดภัย ในพื้นที่ อ.เมือง จังหวัด ขอนแก่น

อภิเดช

พูลสง่า

8

15.15-15.30 น.

การวิเคราะห์ความเสี่ยงและอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย์กลุ่มบริการทางการท่องเที่ยวในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยโดยใช้ CAPM

อธิวัฒน์

สุวรรณราช

9

15.30-15.45 น.

การศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนธุรกิจร้านทอง ห้างหุ้นส่วนจำกัดห้างทองธีระภัณฑ์ 2 เยาวราชในเขตเทศบาลตำบลโนนสูงจังหวัดอุดรธานี

หทัยภัทร

เจริญวิทยานันท์

10

15.45-16.00 น.

การวางแผนเพื่อการลงทุนในหลักทรัพย์ของธุรกิจกลุ่มอุตสาหกรรมบริการหมวดพาณิชย์ที่อยู่ในดัชนีเซ็ท 50 ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กรณีศึกษา: บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)

โสภา

ทิพยพร

11

16.00-16.15 น.

การศึกษาความเป็นไปได้ของธุรกิจผลไม้สดพร้อมทาน ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

แสงแข

สังสุทธิ์

12

16.15-16.30 น.

การศึกษาเปรียบเทียบผลตอบแทนจากการลงทุนในกองทุนรวมระหว่างวิธีถัวเฉลี่ยต้นทุนและวิธีซื้อครั้งเดียว

สันติ

เซียวศิริกุล

 


 

กำหนดการนำเสนอภาคบรรยายระดับชาติ

วันที่ 23 กันยายน 2560

ณ วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 

หัวข้อการนำเสนอ        :  การศึกษาเกี่ยวกับชุมชนอาเซียน

                               การจัดการการตลาด

ประเภทการนำเสนอ      :  บรรยายระดับชาติ และนานาชาติ        ห้องนำเสนอ 1405

ประธานห้อง               :  รศ.สุวัฒน์ จิตต์ปราณีชัย                   กรรมการ     :  ดร.ภิญโญ  รัตนาพันธุ์

เลขานุการห้อง            นางนกริน  วิชาโคตร

 

ลำดับ

เวลา

บทความ

นักวิจัย

1

13.30-13.45 น.

THE INTELLECTUAL PROPERTY KNOWLEDGE OF CAMBODIAN FOOD AND BEVERAGE MANUFACTURING SMES IN PHNOM PENH, CAMBODIA

Chhay

Kimseng

2

13.45-14.00 น.

IMPORTANCE AND FULFILLMENT OF JOB MOTIVATIONAL FACTORS: A CASE STUDY OF HOTEL EMPLOYEES IN THIMPHU, BHUTAN

Jigme

Norbu

3

14.00-14.15 น.

MULTI-CRITERIA DECISION MAKING AND OPTIMAL CROP PRODUCTION PLANNING WITH FUZZY PRICE

Kasidit 

Thangjantra

4

14.15-14.30 น.

THE EFFECT OF CONSUMER CHARACTERISTICS TO THE DEVELOPMENT OF E-COMMERCE

Supangat

Agus Hermanto

5

14.30-14.45 น.

การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมสำหรับผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของสถาบันความร่วมมือเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจลุ่มน้ำโขง

ภัทรานุช

ศักดิ์สว่าง

6

14.45-15.00 น.

การพัฒนาโฮมสเตย์ไทยเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวจากประเทศอาเซียน

ชูศักดิ์

อินทมนต์

7

15.00-15.15 น.

การประเมินราคาที่ดินเชิงเกษตรกรรมที่ประสบปัญหาอุทกภัย โดยใช้เทคนิคราคาแอบแฝง ในเขตพื้นที่จังหวัดขอนแก่น

วสวัตติ์

คำจันทึก

8

15.15-15.30 น.

แนวทางการเพิ่มยอดขายลูกโป่ง ร้านบอลลูนสตูดิโอ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

กมลวรรณ

เคารพาพงค์

9

15.30-15.45 น.

แนวทางการเพิ่มยอดขายร้านสโตนคาเฟ่ ภายในสถานีบริการน้ำมัน อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

กมลชนก

กันติวงศ์

10

15.45-16.00 น.

แผนการตลาดเพื่อเพิ่มจำนวนลูกค้ารายใหม่ของสินเชื่อธุรกิจรายปลีก ธนาคารบัวแก้ว สำนักธุรกิจอุดรธานี

กมลชนก

พุฒิสันติกุล

11

16.00-16.15 น.

การวางแผนทางการตลาดเพื่อเพิ่มยอดขายของร้านขายเสื้อผ้า “JULA” อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

กนกกาญจน์

อุพลเถียร

12

16.15-16.30 น.

ชุมชนตราสินค้าออนไลน์ ความรู้สึกร่วมในการเป็นชุมชน และความผูกพันต่อชุมชนตราสินค้า กรณีศึกษา ชุมชนรถจักรยานยนต์บิ๊กไบค์บนเฟสบุ๊ค

กชพร

สว่าง

13

16.30-16.45 น.

แผนการตลาดเพื่อเพิ่มยอดขายบริษัท ซูซูกิ เคพี3จี แอนด์ โนมูระ เทรดดิ้ง จำกัด ในเขต นครหลวงเวียงจันทน์ สปป. ลาว

Virakaneda

Philaphandeth


 

กำหนดการนำเสนอภาคบรรยายระดับชาติ

วันที่ 24 กันยายน 2560

ณ วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

หัวข้อการนำเสนอ        :  การจัดการเชิงกลยุทธ์ การจัดการธุรกิจขนาดกลาง และขนาดย่อม

ประเภทการนำเสนอ      :  บรรยายระดับชาติ                           ห้องนำเสนอ จุฑาทิพย์

ประธานห้อง               :  ผศ.ดร.ช่อ  วายุภักตร์                       กรรมการ     :  ผศ.วรุณ  ตันตระบัณฑิตย์

เลขานุการห้อง            นางสาวฐิติพร คูณสมบัติกุล

 

ลำดับ

เวลา

บทความ

นักวิจัย

1

9.00-9.15 น.

การวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาดเพื่อขยายฐานลูกค้าบริษัท JWD ASIA จำกัด สาขาเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

วีระ

กันภัย

2

9.15-9.30 น.

กลยุทธ์การตลาดเพื่อเพิ่มยอดขายวัสดุก่อสร้างสำหรับงานด้านวิศวกรรมธรณีเทคนิค บริษัท สยามเกเบียน จำกัด ในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

วันชนะ

เกียรติสาร

3

9.30-9.45 น.

กลยุทธ์ทางการตลาดเพื่อเพิ่มยอดขายของร้านโชคทรัพย์ อำเภอหนองแสง จังหวัดอุดรธานี

วรวิมล

ผาลี

4

9.45-10.00 น.

การประยุกต์ใช้การโค้ชเชิงบวกในการเพิ่มยอดขาย กรณีศึกษา: ร้านนานาภัณฑ์

ลดาวรรณ

เพียรอดวงษ์

5

10.00-10.15 น.

สุนทรียสาธกเพื่อการสร้างระบบออนไลน์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจเช็คสินค้า กรณีศึกษา บริษัท บีพี เวิลด์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

รัตนกาญจน์

เรืองอัมพร

6

10.15-10.30 น.

แนวทางการพัฒนาการจัดเก็บรายได้ค่าน้ำประปาของเทศบาลตำบลในเมือง อำเภอเวียงเก่า จังหวัดขอนแก่น

รัตติยา

คำผอง

7

10.30-10.45 น.

กลยุทธ์การสื่อสารการตลาดของแอพพลิเคชั่นวงใน กับการใช้บริการของผู้บริโภค ในอำเภอเมือง  จังหวัดขอนแก่น

รมณ

สกุลพัฒนเดชากร

8

10.45-11.00 น.

การศึกษาพฤติกรรมของผู้ประกอบการในการใช้บริการสินเชื่อ SMEs ของธนาคาร กรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ศูนย์ธุรกิจ SME ขนาดเล็ก จังหวัดร้อยเอ็ด

รณชัย

ภูตรี

9

11.00-11.15 น.

แนวทางการเพิ่มรายได้น้ำผลไม้แต่งกลิ่นของบริษัท ABC จำกัด อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม

มรุพงศ์

แก้วพะเนาว์

10

11.15-11.30 น.

การวางแผนกลยุทธ์ในการยกระดับร้านขายยาจาก ข.ย.2 เป็น ข.ย.1 : ศึกษากรณีของร้านขายยามิตรประชาฟาร์มาซี อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ

ภูมินทร์

เหมวิมล

11

11.30-11.45 น.

แนวทางการเพิ่มยอดสินเชื่อธุรกิจ SMEs ของทีมลูกค้าผู้ประกอบการ 2 ธนาคารกสิกรไทย สาขากาฬสินธุ์

ฟ้างาม

ชะนะมา

12

11.45-12.00 น.

การประยุกต์ใช้สุนทรียสาธกในการวางแผนกลยุทธ์เพื่อเพิ่มยอดขาย กรณีศึกษาร้านจตุรโชคกรุ๊ป 24 จังหวัดศรีสะเกษ

เพชรรัตน์

สุริยาเรืองฤทธิ์

 

12.00-13.00 น.

พักรับประทานอาหารกลางวัน

 

 

13

13.30-13.45 น.

กลยุทธ์ทางการตลาดเพื่อเพิ่มปริมาณยอดรับซื้ออ้อยไร่พรนิรันดร์  ตำบลปะโค  อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี

พิรามล

ห่มสิงห์

14

13.45-14.00 น.

การวางแผนกลยุทธ์โดยใช้สุนทรียสาธกเพื่อเพิ่มยอดขาย กรณีศึกษาห้างหุ้นส่วนจำกัด ห้างทองแสงอรุณ จังหวัดสุรินทร์

พิมรตา

อรุณภัทรสกุล

15

14.00-14.15 น.

กลยุทธ์ในการเพิ่มยอดขายประกันชีวิต แบบประกันประเภท ‘I SAVE4’ธนาคารกรุงไทย สาขาตลาดหนองบัว จังหวัดอุดรธานี

พัชราภรณ์

ปุนริบูรณ์

16

14.15-14.30 น.

กลยุทธ์ทางการตลาดเพื่อเพิ่มยอดขายของวัสดุก่อสร้าง ร้านมณีชัยวัสดุ อำเภอวานรนิวาส  จังหวัดสกลนคร

พรรณนิภา

กบิลพัฒน์

17

14.30-14.45 น.

การประกอบการทางธุรกิจ : กรณีศึกษา บริษัทเสริมไทยคอมเพล็กซ์ จำกัด

พรจรัส

ด่านเจริญกิจ

18

14.45-15.00 น.

แนวทางการเพิ่มยอดรับซื้อแก่ร้านรับซื้อมันสำปะหลังพีพี อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์

ปาริกา

มาลาหอม

19

15.00-15.15 น.

การวางแผนกลยุทธ์เพื่อเพิ่มยอดขายผ้าฝ้ายพิมพ์ลายมัดหมี่ ของโรงงานอภิสิทธิ์การทอ

ปานฤทัย

แสงฟ้า

20

15.15-15.30 น.

การประยุกต์ใช้สุนทรียสาธกเพื่อออกแบบโมเดลธุรกิจ กรณีศึกษา ABC อพาร์ตเมนต์ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

ปาณิสรา

วสุนธาราพร

21

15.30-15.45 น.

การประยุกต์ใช้สุนทรียสาธกในการวางแผนทางการตลาดเพื่อสร้างความภักดี และการบอกต่อ: กรณีศึกษา ร้านนำทองวัสดุ

ปาฑฬิกา

เจริญวัฒน์

22

15.45-16.00 น.

การประกอบการทางธุรกิจ : กรณีศึกษา บริษัท ออราจิส เน็ตเวิร์ค  เอ็นเตอร์ไพร์ส  จำกัด

ปวริศา

ธูปทองหลาง

 


 

กำหนดการนำเสนอภาคบรรยายระดับชาติ

วันที่ 24 กันยายน 2560

ณ วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

หัวข้อการนำเสนอ        :  การจัดการทรัพยากรมนุษย์ ภาวะผู้นำ การพัฒนาองค์กร จรรยาบรรณทางธุรกิจ

ประเภทการนำเสนอ      :  บรรยายระดับชาติ                           ห้องนำเสนอ จุฑามาศ

ประธานห้อง               :  ดร.อัจฉริยะ  อุปการกุล                     กรรมการ     :  ผศ.ดร.นิกร  ยาสมร

เลขานุการห้อง            นางสาวประพิศ  โสฬสจินดา

 

ลำดับ

เวลา

บทความ

นักวิจัย

1

9.00-9.15 น.

การจัดการความรู้ด้วยสุนทรียสาธกเพื่อเพิ่มสมรรถนะในการทำงานของพนักงาน : กรณีศึกษา บริษัท เอสพีอีซี เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

สัญญา

ใจศิริ

2

9.15-9.30 น.

การศึกษาเปรียบเทียบระหว่างความคาดหวังและการรับรู้ของสมาชิกต่อคุณภาพการบริการของสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการสำนักงานอัยการสูงสุด จำกัด เขตพื้นที่ภาค 4

สมประสงค์

ปะทิสอง

3

9.30-9.45 น.

การประเมินความต้องการจำเป็นแบบสมบูรณ์เพื่อการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพบัญชี สำหรับผู้ทำบัญชีในประเทศไทย

สมชาย

เลิศภิรมย์สุข

4

9.45-10.00 น.

แนวทางการเพิ่มความสุขของบุคลากรในหน่วยผลิตยา งานเภสัชกรรม โรงพยาบาลศรีนครินทร์

ศิริโชค

คุณวงศ์กฤต

5

10.00-10.15 น.

แนวทางการเพิ่มจำนวนผู้ใช้บริการ: กรณีศึกษา แอลแอลเครน อำเภอเมือง จังหวัดเลย

ศศิธร

สอนดี

6

10.15-10.30 น.

การใช้สุนทรียสาธกเพื่อปรับปรุงคุณภาพในการบริการและพัฒนาศักยภาพของพนักงาน: กรณีศึกษา ธนาคารกสิกรไทย สาขานากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู

วิศรุต

รันรัติยา

7

10.30-10.45 น.

ศักยภาพของพนักงานตำแหน่งช่างเทคนิคในอุตสาหกรรมยานยนต์และช่องว่างศักยภาพของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) กับความต้องการของสถานประกอบการอุตสาหกรรมยานยนต์ในเขตจังหวัดระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก

วิริตยาภรณ์

ลือนาม

8

10.45-11.00 น.

แนวทางการสร้างความสุขโดยใช้สุนทรียสาธก กรณีศึกษาธนาคาร A
 สาขาตลาดหนองบัว จังหวัดอุดรธานี

วิภาดา

อุดชาชน

9

11.00-11.15 น.

ความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะงานและสมรรถนะในการปฏิบัติงาน และปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อสมรรถนะในการปฏิบัติงานของพนักงานธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

วาริยา

ทักโม้

10

11.15-11.30 น.

แนวทางการสร้างความสุขในองค์กรของพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ประตูน้ำพระอินทร์ โดยใช้กระบวนการสุนทรียสาธก

วริศา

วัชรานนท์

11

11.30-11.45 น.

แนวทางการสร้างความผูกพันของพนักงาน: กรณีศึกษาบริษัทบริหารหนี้สิน XYZ สาขาขอนแก่น

วรัญญู

ฝ่ายไทย

12

11.45-12.00 น.

แนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตในการทำงานของบุคลากรในองค์การบริหารส่วนตำบลไชยสอ

เรณุกา

ชาญยุทธ

 

12.00-13.00 น.

พักรับประทานอาหารกลางวัน

 

 

13

13.30-13.45 น.

การประยุกต์ใช้สุนทรียสาธกเพื่อสร้างมาตรฐานการบริการของพนักงานเวรเปล ระยะที่ 1: กรณีศึกษา บริษัท มอดินแดงเวชการ จำกัด

โยธิน

พิมพ์มีธีรวัตร

14

13.45-14.00 น.

แนวทางการปรับปรุงคุณภาพการให้บริการ ห้องปฏิบัติการ คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ยุวสิริ

บุญหลาย

15

14.00-14.15 น.

แนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริการของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาโนนหัน อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น

ภาคภูมิ

ชูลิขิต

16

14.15-14.30 น.

การพัฒนาองค์กรเชิงบวกโดยใช้สุนทรียสาธกเพื่อสร้างความสุขให้กับพนักงาน กรณีศึกษา ร้านพงศ์เจริญ

พรสินี

พงศาวงศ์ศิริกุล

17

14.30-14.45 น.

ปัจจัยที่ส่งผลต่อรายได้และความสุขของคู่สมรสอย่างยั่งยืน : กรณีศึกษาประชาชนจังหวัดขอนแก่น

พรพิมล

ผายตากแดด

18

14.45-15.00 น.

การออกแบบหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อพัฒนาสมรรถนะผู้ประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตัว

พงศ์วณิช

สินงาม

19

15.00-15.15 น.

การศึกษาความเข้มแข็งของกระบวนการประชาสังคมในการจัดการแก้ไขปัญหาที่ดินของชุมชนบะขาม  เทศบาลนครขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

สุขุมวิทย์

 ไสยโสภณ

20

15.15-15.30 น.

ขบวนการประชาสังคมกับการจัดการพัฒนาที่อยู่อาศัยผู้มีรายได้น้อย ชุมชนคุ้มห้วย เทศบาลเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์

สุขุมวิทย์

 ไสยโสภณ

21

15.30-15.45 น.

การสร้างความผูกพันในองค์กรของพนักงานธนาคารออมสินสาขาเพ็ญด้วยกระบวนการสุนทรียสาธก

นิษฐพร

ปณะราช

22

15.45-16.00 น.

การเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานเป็นทีมด้วยกระบวนการสุนทรียสาธก (Appreciative Inquiry)

นิรมล

ป้อมลอย

 


 

กำหนดการนำเสนอภาคบรรยายระดับชาติ

วันที่ 24 กันยายน 2560

ณ วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

หัวข้อการนำเสนอ        :  การจัดการการผลิต การขนส่ง ห่วงโซ่อุปทาน

                               :  การจัดการทรัพยากรมนุษย์ ภาวะผู้นำ การพัฒนาองค์กร จรรยาบรรณทางธุรกิจ

ประเภทการนำเสนอ      :  บรรยายระดับชาติ                           ห้องนำเสนอ ตรีทิพ

ประธานห้อง               :  รศ.อัมพน  ห่อนาค                          กรรมการ     :  ดร.ปรัทพร เรืองเชิงชุม

เลขานุการห้อง            นางสาวรัตติยากร  สำราญพิศ

 

ลำดับ

เวลา

บทความ

นักวิจัย

1

9.00-9.15 น.

การปรับปรุงเส้นทางการขนส่งโดยใช้โมเดลทางคณิตศาสตร์ กรณีศึกษา ร้านน้ำแข็งเด่นชัย

ณัฐนารี

สุขเสกสรรค์

2

9.15-9.30 น.

การศึกษาความสูญเปล่าที่เกิดจากของเสียในกระบวนการผลิตเค้ก กรณีศึกษาโรงงาน ABC Bakery จำกัด จังหวัดปทุมธานี

กิตติยา

สุวรรณรัตน์

3

9.30-9.45 น.

การประเมินศักยภาพระบบโลจิสติกส์แหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์อุทยานแห่งชาติน้ำตกโยง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

กฤติกา

จินาชาญ

4

9.45-10.00 น.

การประยุกต์ใช้สุนทรียสาธก ในการเพิ่มความสุขในการทำงานของพนักงาน กรณีศึกษา : แผนกบัญชีการเงิน โรงงานน้ำตาลมิตรภูเวียง

นารีรัตน์ 

นะเอ้ย

5

10.00-10.15 น.

แนวทางการเพิ่มความสุขในการทำงานของผู้แทนยา บริษัทยา เอ เขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน

นันทนธนา

ดาวเรือง

6

10.15-10.30 น.

แรงจูงใจที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกผลิตเมล็ดพันธุ์มะเขือเทศกับบริษัทผลิตและส่งออกเมล็ดพันธุ์ A ในจังหวัดขอนแก่น

นรารักษ์

ธีรภาพสกุลวงศ์

7

10.30-10.45 น.

การประยุกต์ใช้สุนทรียสาธกเพื่อเพิ่มแรงจูงใจในการทำงานและความผูกพันต่อองค์กร กรณีศึกษา : วิสาหกิจชุมชนทองม้วนเปรมชัยบิงมิตรภาพ นครราชสีมา

ธารินีย์

ปั่นตระกูล

8

10.45-11.00 น.

ระดับความสุขของพนักงานธนาคารกรุงไทยสังกัดเขตขอนแก่น 1

ธราภรณ์

สัตนาโค

9

11.00-11.15 น.

การประยุกต์ใช้การคิดเชิงระบบในการพัฒนาองค์กรกรณีศึกษา : กองร้อยรถถังที่ ๒ ค่ายศรีพัชรินทร

ธนนันท์

มานะยิ่ง

10

11.15-11.30 น.

แนวทางการพัฒนาคุณภาพการให้บริการของร้าน BogBog Grooming ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

ณัฐยา

ศิริโคจรสมบัติ

11

11.30-11.45 น.

แนวทางการพัฒนาการให้บริการของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขากุดรัง อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม

ณัฐปภัสร์

จันทะวงศ์ศรี

12

11.45-12.00 น.

การสร้างความประทับใจของลูกค้าของธุรกิจโรงกลึง กรณีศึกษา โรงกลึง MDH ในอำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร

ณัฐกฤษฏิ์

วีรกุลวัฒนา

 

12.00-13.00 น.

พักรับประทานอาหารกลางวัน

 

 

13

13.30-13.45 น.

การประยุกต์ใช้สุนทรียสาธกในการพัฒนาธุรกิจอาหารคลีนเพื่อสุขภาพในอนาคต กรณีศึกษาร้าน ABC

ฐิติพันธ์

ศริญญาวัจน์

14

13.45-14.00 น.

ความผูกพันในงานของพนักงานธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)สังกัดสำนักงานเขตขอนแก่น 2

ชุลีกร

ชีวานุตระ

15

14.00-14.15 น.

แนวทางการจูงใจออมเงินกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของมหาวทิยาลัยขอนแก่น กรณีศึกษา : บุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ไม่เป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

ชมพูนุท

พุฒละ

16

14.15-14.30 น.

การพัฒนาการให้บริการโดยใช้สุนทรียสาธก เพื่อเพิ่มจำนวนผู้ใช้บริการ กรณีศึกษา ร้านสมโชค

ฉันทนิษฐ์

พงศ์ธนัตพร

17

14.30-14.45 น.

ความสำคัญและอิทธิพลของบรรยากาศแวดล้อมขององค์การที่มีต่อความรู้สึกพึงพอใจและรู้สึกผูกพันของวิศวกรที่เป็นกลุ่มคนรุ่นใหม่ กรณีศึกษา : อุตสาหกรรมก่อสร้าง

ฉัตรชัย

ศิริคุณ

18

14.45-15.00 น.

แนวทางการพัฒนาการให้บริการของศูนย์บริการ บริษัท โตโยต้าแก่นนคร จำกัด อ.เมือง จ.ขอนแก่น

จิรานุช

มาร์แชล

19

15.00-15.15 น.

แนวทางในการพัฒนาการทำงานของฝ่ายจัดซื้อจัดจ้าง กรณีศึกษา สถาบันความร่วมมือเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจลุ่มน้ำโขง

จิรพรรณ

อ้วนนวล

20

15.15-15.30 น.

การสร้างแรงจูงใจของพนักงานฝ่ายสินเชื่อเพื่อเพิ่มประสิทธิผลในการติดตามหนี้ค้างชำระ โดยใช้กระบวนการสุนทรียสาธก กรณีศึกษา ธนาคารกรุงไทย สำนักงานเขตเลย

จินดาพร

หงษ์แพง

21

15.30-15.45 น.

แนวทางการพัฒนางานบริการเพื่อเพิ่มความพึงพอใจของลูกค้าโดยใช้สุนทรียสาธก กรณีศึกษา: โรงแรมบุศยรินทร์ จังหวัดหนองคาย

จิดาภา

ทวีพานิชย์

22

15.45-16.00 น.

ปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากร กรณีศึกษา บุคลากรสายสนับสนุน สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น

กฤษณพงษ์

สุ่มศรีสุวรรณ

23

16.00-16.15 น.

แนวทางการเพิ่มยอดขายกองทุนรวมตลาดเงินธนาคารกรุงไทย สาขาศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด

กมลนิตย์

จำปา

 

 


 

กำหนดการนำเสนอภาคบรรยายระดับชาติ

วันที่ 24 กันยายน 2560

ณ วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

หัวข้อการนำเสนอ        :  การจัดการการตลาด

ประเภทการนำเสนอ      :  บรรยายระดับชาติ                           ห้องนำเสนอ 1402

ประธานห้อง               :  รศ.ดร.ทิพย์วรรณา  งามศักดิ์             กรรมการ     :  ดร.ประวีณ  ปานศุภวัชร

เลขานุการห้อง            นางสาวพรชนก  วรฉัตร

 

ลำดับ

เวลา

บทความ

นักวิจัย

1

9.00-9.15 น.

การรับรู้ของประชาชนที่มีต่อช่องทางการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการของกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรธุรกิจ ในจังหวัดขอนแก่น

สมจินตนา

โฆษิตวรวุฒิ

2

9.15-9.30 น.

แนวคิดรูปแบบผลิตภัณฑ์กุ้งก้ามกรามแปรรูปเพื่อการจำหน่าย ในเขตเทศบาลนครขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

สถาพร

ชมยินดี

3

9.30-9.45 น.

แนวทางการเพิ่มยอดขายเครื่องกำเนิดก๊าซโอโซน ของบริษัท อินเตอร์วอเตอร์ทรีทเม้นท์ จำกัด อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

เศารยา

วงษ์นาคเพ็ชร์

4

9.45-10.00 น.

พฤติกรรมผู้บริโภคและปัจจัยในการตัดสินใจเลือกซื้อน้ำมันหล่อลื่น ในแขวงสะหวันนะเขต สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว      

ศุภโชค

วรวิริยะประเสริฐ

5

10.00-10.15 น.

อิทธิพลของคุณค่าที่รับรู้ด้านราคาและด้านคุณภาพต่อความพึงพอใจ ความไว้เนื้อเชื่อใจและการกลับมาซื้อซ้ำของผู้ซื้อกระเช้าของขวัญร้านค้าปลีกสมัยใหม่ ในกรุงเทพมหานคร

ศีวริญญ์

บุศยศิริ

6

10.15-10.30 น.

ประสบการณ์ตราสินค้า ความพึงพอใจ และการสื่อสารแบบปากต่อปาก กรณีศึกษาธุรกิจร้านอาหารฟิวชั่น จังหวัดขอนแก่น

ศิรินธร

ดีชัยทน

7

10.30-10.45 น.

การศึกษาความต้องการร้านกาแฟรูปแบบห้องสมุด เปิดบริการ 24 ชั่วโมง ด้วยระบบสมัครสมาชิก ของนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น

ศศิธร

กันทะวงศ์

8

10.45-11.00 น.

กลยุทธ์การเพิ่มยอดขายของสถานบันเทิงร้านบ้านกรูคลับแอนด์บาร์

วีร์ธวัช 

วีรธันยวัชร์

9

11.00-11.15 น.

พฤติกรรมของผู้บริโภคที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการร้านเสริมสวย ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร

วิภาวดี

คำพู

10

11.15-11.30 น.

การตลาดแบบดิจิทัล ต่อการตัดสินใจซื้อยางรถยนต์ ในเขตเทศบาลนครขอนแก่น

วัชระ

สถิตธรรมนิตย์

11

11.30-11.45 น.

การตัดสินใจและพฤติกรรมในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์กำจัดขนบนร่างกายของผู้บริโภค ในเขตภาคกลาง 

วรรณวิสาข์

จันทร์กระจ่าง

12

11.45-12.00 น.

แนวทางการเพิ่มยอดขายเครื่องเขียนของร้านสมานบุ๊คปทุมรัตต์

รัตนา

บุระคำ

 

12.00-13.00 น.

พักรับประทานอาหารกลางวัน

 

 

13

13.30-13.45 น.

ความเป็นต้นฉบับของตราสินค้า ความเชื่อมั่นในตราสินค้า และความตั้งใจซื้อ กรณีศึกษา  สายการบินแอร์เอเชีย

ระพีพรรณ

แก้วพิลา

14

13.45-14.00 น.

ความพึงพอใจในการใช้บริการโทรศัพท์ฟรีคอลระหว่างประเทศของชาวจีนในจังหวัดกรุงเทพมหานคร

รวิสรา

สถิตย์บันเทิง

15

14.00-14.15 น.

กลยุทธ์ช่องทางการตลาดเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับผลิตภัณฑ์ของที่ระลึก ในเขตจังหวัดกระบี่ กรณีศึกษาผลิตภัณฑ์เรือหัวโทงจำลอง

เย็นจิต

นาคพุ่ม

16

14.15-14.30 น.

การประยุกต์ใช้สุนทรียสาธกเพื่อกำหนดกลยุทธ์การตลาด: กรณีศึกษาร้าน Manthana

มันฑนา

ภูมิโชติ

17

14.30-14.45 น.

กลยุทธ์ทางการตลาดเพื่อเพิ่มยอดขายร้านอาหารส้มตำวันวาน อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ

มณีเมข

รัตนตรัยรักษ์

18

14.45-15.00 น.

แนวทางการเพิ่มยอดผู้ลงทะเบียนพร้อมเพย์ของธนาคารธนชาต ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

ภิตินันท์

ปัญญา

19

15.00-15.15 น.

คุณลักษณะเกมออนไลน์ เผ่าพันธุ์ตราสินค้า การสื่อสารแบบปากต่อปาก และความตั้งใจซื้อ

ภาวัต

คู่วัจนกุล

20

15.15-15.30 น.

ปัจจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศ

ภัทรา

เวชสวรรค์

21

15.30-15.45 น.

อิทธิพลของบิวตี้บล็อกเกอร์ที่มีต่อการตัดสินใจซื้อเครื่องสำอางของผู้บริโภคจังหวัดขอนแก่น

ภัทรพร

แต้ศิริ

22

15.45-16.00 น.

แนวทางการตลาดเพื่อรักษาฐานลูกค้าเก่าและเพิ่มลูกค้าใหม่ของร้านเสื้อพลอยพิม

ไพลิน

ไชยเศรษฐ


 

กำหนดการนำเสนอภาคบรรยายระดับชาติ

วันที่ 24 กันยายน 2560

ณ วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

หัวข้อการนำเสนอ        :  การจัดการการตลาด

ประเภทการนำเสนอ      :  บรรยายระดับชาติ                           ห้องนำเสนอ 1403

ประธานห้อง               :  ผศ.ดร.วิเชียร  วรพุทธพร                  กรรมการ     :  ผศ.พงษ์ธร  สุวรรณธาดา

เลขานุการห้อง            นางสโรชา  อ้องแสนคำ

 

ลำดับ

เวลา

บทความ

นักวิจัย

1

9.00-9.15 น.

กลยุทธ์การบริหารลูกค้าสัมพันธ์ส่งผลต่อความจงรักภักดีของผู้ใช้บริการเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ ทรูมูฟเอช ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

เบญจวรรณ

หลวงปราบ

2

9.15-9.30 น.

แนวทางการเพิ่มยอดสินเชื่อส่วนบุคคลเงินด่วนของธนาคาร XYZ อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ

บริพัตร

รัตนเสริมพงศ์

3

9.30-9.45 น.

การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่ออุปสงค์รถยนต์ภายในประเทศ

ธนาคาร

นิตินาวาการ

4

9.45-10.00 น.

แนวทางการพัฒนาคุณภาพการให้บริการหลังการขายในจังหวัดเลยของ
 บริษัท บางกอกโคมัตสุเซลส์ จำกัด ศูนย์อุดรธานี สำหรับลูกค้าในจังหวัดเลย

ธนัช

พรพิสุทธิ์นิติชัย

5

10.00-10.15 น.

แนวทางการเพิ่มยอดขายน้ำดื่ม ร้านเอกซ์วายแซด ตำบลหนองไผ่
 อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น

ทิพวรรณ

หงษ์สูงเนิน

6

10.15-10.30 น.

การรับรู้และการเปิดรับสื่อของนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่นที่มีต่อกูเกิลแอปส์เพื่อการศึกษา

ทิพวรรณ์

ทาโคตร

7

10.30-10.45 น.

ปัจจัยทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการสั่งจ่ายยาฉีดอินซูลินในเขตสุขภาพที่ 8

ทศมาศ

เนาคำแพง

8

10.45-11.00 น.

แนวทางการเพิ่มยอดขายของร้านอาหารอุ่นจิต อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

ณัฐนรี

โชคสวัสดิ์

9

11.00-11.15 น.

การศึกษาช่องทางการตลาดลำไยสดในจังหวัดเชียงใหม่เพื่อการส่งออก

ณัฐธิดา

ดวงวรรณา

10

11.15-11.30 น.

แนวทางการเพิ่มยอดขายโดยการประยุกต์ใช้สุนทรียสาธก
กรณีศึกษา: ร้านอาหารญี่ปุ่นยาซาชิ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

ฐิติรัตน์

มณีเนตร

11

11.30-11.45 น.

แนวทางการเพิ่มจำนวนผู้ถือบัตรเครดิตธนาคารออมสิน สาขากมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์

ฐาปนี

เร่งพัฒนกิจ

12

11.45-12.00 น.

การวางแผนการตลาดในการเพิ่มยอดขายผลิตภัณฑ์คอนกรีตสำเร็จรูป ของ หจก.ซีเมนต์ทอง อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น

ชาติชาย

ดิลกลาภ

 

12.00-13.00 น.

พักรับประทานอาหารกลางวัน

 

 

13

13.30-13.45 น.

แผนการตลาดเพื่อเพิ่มยอดขายขายสเปรย์เพิ่มความสดชื่นในห้องโดยสารรถยนต์ และฆ่าเชื้อโรค ยี่ห้อ มิตซูบิชิ ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

ชัชชญาภัค

ธัญคุณธนภัทร

14

13.45-14.00 น.

แนวทางการสร้างแรงจูงใจในการตัดสินใจซื้อเสื้อผ้ามือสองออนไลน์ร้าน Cool Monkey ในเขตเทศบาลนครขอนแก่น

เจติยา

ทองนวล

15

14.00-14.15 น.

แนวทางในการเปิดสถานพักพิงสำหรับผู้สูงอายุ ในอำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

จิรพัฒน์

จีรรัตนบรรพต

16

14.15-14.30 น.

แนวทางการเพิ่มยอดขายเสื้อผ้าของร้านก้ามปูบูติก จังหวัดขอนแก่น

จิตตานันท์

ผุยน้อย

17

14.30-14.45 น.

แนวทางการเพิ่มยอดขายโรงแรมเวียงโขง จังหวัดมุกดาหาร

จเร

วงศ์นารี

18

14.45-15.00 น.

แนวทางการเพิ่มยอดขายผลิตภัณฑ์ของ บริษัท จอย แอนด์ คอยน์ คอร์เปอเรชั่น จำกัด กรณีศึกษา ร้านจอยมาร์ท (JOINMART)   ของประชากรในจังหวัดขอนแก่น

กานต์พิชชา

โยธาวงษ์

19

15.00-15.15 น.

แผนกลยุทธ์ทางการตลาดเพื่อเพิ่มยอดขายร้านเบเกอรี่กรณีศึกษา ร้านจ๊อบ (JOB) เค้กนมสด อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

กัลยา

ฟุ้งไพศาล

20

15.15-15.30 น.

ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด (7 P’s) ที่มีผลต่อพฤติกรรมการเลือกซื้อเสื้อผ้าของผู้จำหน่ายสินค้าออนไลน์ของธุรกิจค้าปลีกขนาดกลางและขนาดย่อมในเขตกรุงเทพมหานคร

กษิเดช

นฤวรวงศ์

21

15.30-15.45 น.

แนวทางการเพิ่มยอดขายของร้านเอ สเตนเลส อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

กฤติยา

ธนะสีลังกูร

22

15.45-16.00 น.

การประยุกต์ใช้สุนทรียสาธกเพื่อเพิ่มความจงรักภักดีของลูกค้าบริษัท ซี.เค. หลังคาเหล็ก จำกัด จังหวัดหนองบัวลำภู

กมเลศ

คงกิตติมากุล

 


 

กำหนดการนำเสนอภาคบรรยายระดับชาติ

วันที่ 24 กันยายน 2560

ณ วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

หัวข้อการนำเสนอ        :  การจัดการการเงิน การลงทุน การศึกษาความเป็นไปได้ทางธุรกิจ

ประเภทการนำเสนอ      :  บรรยายระดับชาติ                           ห้องนำเสนอ 1404

ประธานห้อง               :  รศ.สุเมธ  แก่นมณี                           กรรมการ     :  ผศ.ดร.ภิเษก ชัยนิรันดร์

เลขานุการห้อง            นางสาวอรินทรา  กิมสุวรรณวงศ์

 

ลำดับ

เวลา

บทความ

นักวิจัย

1

9.00-9.15 น.

การวิเคราะห์อัตราผลตอบแทนและความเสี่ยงของหลักทรัพย์กลุ่มอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม โดยใช้ทฤษฎี ARBITRAGE PRICING THEORY

สรนันท์

บุญมาประสิทธิ์

2

9.15-9.30 น.

แรงจูงใจในการปฏิบัติงานที่มีผลต่อประสิทธิผลการปฏิบัติงานของตัวแทนขายประกันชีวิต จังหวัดกาฬสินธุ์

ศรีกัญญา

ภูถมดี

3

9.30-9.45 น.

การศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนเปิดร้านสัตว์เลี้ยง ชุมชนกังสดาล จังหวัดขอนแก่น

ศรัณยู

กุลรัตน์

4

9.45-10.00 น.

การเปรียบเทียบแบบจำลอง CAPM แบบจำลอง 3 ปัจจัย และแบบจำลอง APT ในวิเคราะห์อัตราผลตอบแทนหลักทรัพย์หมวดธนาคาร

วีระพงศ์

อุทธารัตน์

5

10.00-10.15 น.

การศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนธุรกิจร้านกาแฟสดในสถานที่ท่องเที่ยวสะพานไม้แกดำ อำเภอแกดำ จังหวัดมหาสารคาม

วิภาดา

เพียงแก้ว

6

10.15-10.30 น.

ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการบริษัทหลักทรัพย์ของนักลงทุนไทย

วินชัย

เกียรตินิยมศักดิ์

7

10.30-10.45 น.

แผนธุรกิจ สำหรับขยายสาขาร้านอาหารโจ๊กเผาหม้อ ในเขตบริเวณมหาวิทยาลัยขอนแก่น

วรินทร์ลดา

สุขแสน

8

10.45-11.00 น.

การศึกษาความเป็นไปได้ในการสร้างหอพัก เอสอาร์ เรสซิเดนท์  ใกล้บริเวณมหาวิทยาลัยขอนแก่น

รุจิรา

แสงทวี

9

11.00-11.15 น.

การศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนโครงการเฟอร์นิเจอร์สำหรับแมวของแคทบ๊อกซ์บายเมโลดี้

มณฑล

คุณสันติพงษ์

10

11.15-11.30 น.

การศึกษาระดับความสัมพันธ์ระหว่างผลคะแนนการกำกับดูแลกิจการที่ดี (CG Score) กับอัตราส่วนทางการเงินของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กรณีศึกษา:กลุ่มอุตสาหกรรมขนส่งและโลจิสติกส์

ภิรายุ

แสนบุดดา

11

11.30-11.45 น.

การศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนขยายร้านวัสดุก่อสร้างเขตตำบลไผ่ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์

ภาณุวัฒน์

อิสริยะชัยกุล

12

11.45-12.00 น.

การศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนทำสวนกล้วยหอมทอง ในพื้นที่อำเภอซำสูง  จังหวัดขอนแก่น 

ภาคภูมิ

ศรีรุ่งเรือง

 

12.00-13.00 น.

พักรับประทานอาหารกลางวัน

 

 

13

13.30-13.45 น.

การตัดสินใจการลงทุนใน LTF ของสถาบันการเงินกรณีศึกษา ประเภทมีการจ่ายเงินปันผล 5 ปี

ภัสราภรณ์

เวียงใต้

14

13.45-14.00 น.

การศึกษาความเป็นไปได้ในการเปิดร้านขายยาคุณภาพในเขตตำบลบ้านเป็ด อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

พิณชนก

ดีเจริญ

15

14.00-14.15 น.

การศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนร้านนมสด ด้วยทฤษฎีสุนทรียสาธก : กรณีศึกษา ร้านนมสด Milk Time ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์

พัทธ์ธีรา

เลิศวุฒิชัยกุล

16

14.15-14.30 น.

การศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนเปิดร้านเดอะพิซซ่า คอมปะนี ในสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง ปตท. อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น

พัชราภรณ์

โหระเวช

17

14.30-14.45 น.

การศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนจัดตั้งสถานที่พักผ่อนเชิงท่องเที่ยวคอนสาร ฟาร์มแกะอำเภอคอนสารจังหวัดชัยภูมิ

ปิยวดี

คำมีอินทรอาษา

18

14.45-15.00 น.

การวางแผนเพื่อการลงทุนในหลักทรัพย์ของธุรกิจกลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยี หมวดเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ที่อยู่ในดัชนีเซ็ท 50 ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กรณีศึกษา : บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)

ธนโชติ

นิธิกิจธาดา

19

15.00-15.15 น.

การศึกษาความเป็นไปได้เปิดร้านคนหน้าหม้อ by เฮียเปียวที่ตลาด 62block อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

ทวิพัฒน์

ขุ่ยราญหญ้า

20

15.15-15.30 น.

ศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนทำธุรกิจเปิดร้านขายเสื้อผ้ามือสองนำเข้าจากประเทศญี่ปุ่น ในเขตพื้นที่ อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม

ณัติศกร

วโรฑยาศิริ

21

15.30-15.45 น.

แผนธุรกิจเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพน้ำถั่ว 5 สี ภายใต้ตราสินค้า “Bubble Bean” ในพื้นที่เขตบางรัก จังหวัดกรุงเทพมหานคร

ณัฐพล

คงน้อย

22

15.45-16.00 น.

การศึกษาความคุ้มค่าในการผลิตยากล้วยน้ำว้าชนิดลูกกลอนเพื่อรักษาโรคกรดไหลย้อน

ณภัทร

แพทยาไทย


 

กำหนดการนำเสนอภาคบรรยายระดับชาติ

วันที่ 24 กันยายน 2560

ณ วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

หัวข้อการนำเสนอ        :  การจัดการเชิงกลยุทธ์ การจัดการธุรกิจขนาดกลาง และขนาดย่อม

                               :  การจัดการการเงิน การลงทุน การศึกษาความเป็นไปได้ทางธุรกิจ

ประเภทการนำเสนอ      :  บรรยายระดับชาติ                           ห้องนำเสนอ 1405

ประธานห้อง               :  รศ.สุวัฒน์  จิตต์ปราณีชัย                  กรรมการ     :  ดร.ภิญโญ  รัตนาพันธุ์

เลขานุการห้อง            นางนกริน  วิชาโคตร

 

ลำดับ

เวลา

บทความ

นักวิจัย

1

9.00-9.15 น.

การวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาดเพื่อเพิ่มยอดขายผ้าของร้านบุญแต่ง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

ปนัสยา

นิธิสัจจพงษ์

2

9.15-9.30 น.

ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารเงินทุนหมุนเวียนกับความสามารถในการทำกำไรของธุรกิจค้าปลีกและค้าส่ง ในจังหวัดขอนแก่น

ปฏิรัฐ

ศรีเทพย์

3

9.30-9.45 น.

กลยุทธ์ทางการตลาดเพื่อเพิ่มยอดขายของร้านนันธิดาพีชูส์ อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น

นันธิดา

น้อยสุข

4

9.45-10.00 น.

แนวทางการปรับปรุงเพื่อเพิ่มยอดผู้อุปถัมภ์สถานีวิทยุเมืองฟ้าแดดสูงยาง อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์

นนทนันท์

นาเทวา

5

10.00-10.15 น.

ปัจจัยที่ทำให้ธุรกิจครอบครัวประสบความสำเร็จ: การศึกษาเชิงคุณภาพ

ธนภณ

อ่อนช้อย

6

10.15-10.30 น.

การจัดการฟาร์มโคนม : กรณีศึกษาอภิชัยฟาร์ม อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น

ทิพาวรรณ

ศรีชัย

7

10.30-10.45 น.

แผนธุรกิจ ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพเพื่อผู้สูงอายุ บริษัท บียัง เทรลเวล จำกัดบางแค

ดุษฏี

ปั้นน้อย

8

10.45-11.00 น.

การบริหารจัดการของผู้ประกอบการร้านกาแฟบริเวณรอบมหาวิทยาลัยขอนแก่น

ณัฐชนน

กริสกุล

9

11.00-11.15 น.

กลยุทธ์ทางการตลาดเพื่อเพิ่มยอดขายของร้านสมโชค อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด

ชาติชาย

สัตยาวิรุทธ์

10

11.15-11.30 น.

ปัจจัยแห่งความสำเร็จของ เจคิว ปูม้านึ่ง

ชลิดา

จันโทมุข

11

11.30-11.45 น.

การวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาดเพื่อเพิ่มยอดขายของร้านเสื้อผ้า Gravity อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม

กิติพัชร

กันทรพันธุ์

12

11.45-12.00 น.

ผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุนการผลิตข้าวเกรียบสมุนไพร กรณีศึกษา วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรบ้านแลงพัฒนา จังหวัดระยอง

กฤษณ์

จารุดำรงค์ศักดิ์

 

12.00-13.00 น.

พักรับประทานอาหารกลางวัน

 

 

13

13.30-13.45 น.

ความยึดมั่นผูกพันในงานของพนักงานธนาคารเพื่อการลงทุน จำกัด (มหาชน) ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

กมลธลักษณ์

เหลือวงศ์

14

13.45-14.00 น.

การศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนจรีภรณ์ อพาร์ทเมนท์ ในเขตเทศบาลนครขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

ฐิตารีย์

พรหมโม้

15

14.00-14.15 น.

การศึกษาความเป็นไปได้ในการเปิดธุรกิจโรงเรียนกวดวิชา ในเขตอำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม

ชุติมา

ทองถวิล

16

14.15-14.30 น.

การศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนธุรกิจจำหน่ายไม้แปรรูป ในเขตอำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม

ชนาธิป

ถิรวิทยานุรักษ์

17

14.30-14.45 น.

ความเป็นไปได้ในการลงทุนกิจการอาหารทะเลแช่แข็ง พีพี ซีฟู้ด ในเขตเทศบาลตำบลบึงเนียม  อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

ชญาดา

ศรีครรธรักษ์

18

14.45-15.00 น.

การศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนธุรกิจร้านยาคุณภาพจิญาพัชญ์เภสัชในเขตอำเภอสมเด็จ  จังหวัดกาฬสินธุ์

จิญาพัชญ์

ศิริโรจน์จิณา

19

15.00-15.15 น.

การศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนดำเนินธุรกิจโรงแรมบูติค ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

กิติพัฒน์

เสถียรวัฒนาเดชา

20

15.15-15.30 น.

การศึกษาความเป็นไปได้ในการเปิดอู่ซ่อมรถยนต์ ในเขตอำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด

ก้องภพ

ลิ้มถนัดค้า

21

15.30-15.45 น.

การศึกษาความเป็นไปได้ในการเปิดธุรกิจร้านขายส่งรองเท้าในอำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น

กฤษดาภรณ์

อินทรกำแหง

22

15.45-16.00 น.

การศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนธุรกิจร้านก๋วยเตี๋ยวเรือ ในตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์

กฤษฏ์

มีศิริ

23

16.00-16.15 น.

พฤติกรรมการบริโภคผักพื้นบ้านของผู้บริโภคในเขตอำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

กนกวรรณ

ขันธ์เครือ

 

International Oral Presentation Schedule

September 23, 2017

College of Graduate Study in Management, Khon Kaen University

 

Types of Presentation: International Oral Presentation

Room: 1405

Oral Presentation Committee:

Chair: Assoc. Prof. Suwat Chitpaneechai 

Co-Chair: Dr. Pinyo Rathanapan

Secretary: Mrs. Nagarin  Vichakort

 

No.

Presentation Time

Article Title

Presenter

1

01.30-01.45 pm

The Intellectual Property Knowledge of Cambodian Food And Beverage Manufacturing SMEs In Phnom Penh, Cambodia

Chhay Kimseng

2

01.45-02.00 pm

Importance and Fulfillment of Job Motivational Factors: A Case Study of Hotel Employees in Thimphu, Bhutan

Jigme Norbu

3

02.00-02.15 pm

Multi-Criteria Decision Making and Optimal Crop Production Planning with Fuzzy Price

Kasidit  Thangjantra

4

02.15-02.30 pm

The Effect of Consumer Characteristics to The Development of E-Commerce

Supangat Agus Hermanto


 

 

 

 


 

International Poster Presentation Schedule

  23-24 September 2017

College of Graduate Study in Management, Khon Kaen University

 

Types of Presentation: International Poster Presentation

Room: In Front of the Grand Meeting Room: Pol.Gen. Pao Sarasin College of Graduate Study in Management, Khon Kaen University

Presentation Period: 23 September 2017   02.00 - 05.00 p.m. and

24 September 2017    09.00 a.m. - 05.00 p.m.

 

Poster Presentation Committee

Chair: Assoc. Prof. Dr. Danaipong Chetchotsak

Co-Chair: Asst. Prof. Awut Yimtae and Asst. Prof. Dr. Ruchirat Patanathabutr

Secretary: Ms.Sawitree Jannuan

 

No.

Article Title

Presenter

1

MANAGEMENT OF NY DRINKING WATER BUSINESS IN MUANG DISTRICT, SONGKHLA PROVINCE

Bunyisa

 Nilrat

2

INFLUENCE OF WORK ENVIRONMENT ON EMPLOYEE WORK MOTIVATION IN CES ENGINEERING & MAINTENANCE SERVICE PLC.

Kannaree

Boonsiri

3

GUIDELINE FOR INCREASE CASH CARD OF THE GOVERNMENT SAVING BANK’S CHATURAPHAK PHIMAN

Pinyapat

Chotthanapongsatit

4

THE NEEDS OF USING HEADHUNTER SERVICE IN REGISTERED COMPANIES IN THE STOCK EXCHANGE OF THAILAND (SET)

Praewpailin

Naranunn

5

STRATEGIC PLANNING FOR PRODUCTION AND MARKETING MANAGEMENT ON WAXY CORN OF BAN NONG BUA COMMUNITY ENTERPRISE, BANFANG DISTRICT, KHON KAEN PROVINCE

Rawisa

 Boonyaprom

6

PERFORMANCE  IMPROVEMENT  FOR  STERILE  STORAGE  MANAGEMENT : A  CASE  STYDY  FOR CENTRAL SUPPLY  STERILE  DEPARTMENT, SRINAGARIND  HOSPITAL, FACULTY  OF  MEDICINE, KHON KAEN UNIVERSITY

Sasithorn 

Ruangprasertkul

7

THE FEASIBILITY STUDY OF REAL ESTATE BROKER INVESTMENT IN KHON KAEN PROVINCE

Tanapat

 Tespasit

8

THE METHOD FOR DISCOVERING BRAND PERSONALITIES
FOR TOYOTA SURE KHONKAEN

Tul

 Tulyagijja

9

A VOLATILITY PRODUCT STOCK MANAGEMENT SYSTEM USING ANDROID NEAR FIELD COMMUNICATION AND BACK OFFICE WEB: A CASE STUDY OF GOLD STORE

Urachart

Kokaew

10

MARKETING STRATEGY FOR INCREASE SALE OF THAI INTER LUNGKHA LEK CO., LTD KHON KANE PROVINCE

Veerapol

Ratchadasakul