↑ กลับไปบนสุด
[ Close ] สำหรับผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน

อีเมล:
รหัสผ่าน:

ท่านต้องลงทะเบียนก่อนจึงจะสามารถเข้าระบบได้
[ Close ] สำหรับเจ้าหน้าที่

Username:
Password:


โครงการประชุมวิชาการทางธุรกิจและนวัตกรรมทางการจัดการ ระดับชาติและนานาชาติ ประจำปี 2560
The National and International Conference on Business Management and Innovation 2017 (NICBMI 2017)

หลักการและเหตุผล

การสร้างองค์ความรู้ และการสร้างกระบวนการเรียนรู้ในภาคธุรกิจ นอกจากการสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับการนําแนวคิด ทฤษฎี ไปประยุกต์ใช้ในภาคส่วนต่างๆ แล้ว การสังเคราะห์บทเรียนจากการปฏิบัติจริง นํามาจัดระบบฐานข้อมูลเพื่อเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการนำแนวคิด ทฤษฎี ไปประยุกต์ใช้อย่างกว้างขวางในหน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และท้องถิ่น นำไปสู่การพัฒนาธุรกิจและนวัตกรรมทางการจัดการ ตลอดจนเป็นการเสริมสร้างเครือข่ายทางธุรกิจและนวัตกรรมทางการจัดการนั้นๆ

การจัดเวทีเสวนา แลกเปลี่ยนเรียนรู้จากความก้าวหน้าของการประยุกต์ใช้หลักแนวคิด ทฤษฎี ทางธุรกิจและการจัดการของแต่ละภาคส่วน เป็นส่วนหนึ่งที่จะทำให้สังคมไทยมีภูมิคุ้มกันเพิ่มขึ้นในระดับหนึ่งและมีภูมิคุ้มกันที่แข็งแกร่งแตกต่างกันไป เพื่อให้สามารถรับมือกับความผันผวนที่เกิดขึ้นในระบบเศรษฐกิจโลกและผลกระทบทางด้านลบจากโลกาภิวัตน์

การเร่งสร้างภูมิคุ้มกันในทางธุรกิจ เป็นการเตรียมความพร้อมคน สังคม และระบบเศรษฐกิจของธุรกิจนั้นๆ ให้สามารถปรับตัวรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสม โดยให้ความสำคัญกับการพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ มีโอกาสเข้าถึงทรัพยากร และได้รับประโยชน์จากการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นธรรม รวมทั้งสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจด้วยฐานความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์ บนพื้นฐานการผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ขณะเดียวกัน ยังจำเป็นต้องบริหารจัดการให้บังเกิดผลในทางปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม ภายใต้หลักการพัฒนาพื้นที่ธุรกิจและการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องอีกด้วย

วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จึงได้จัดการประชุมวิชาการทางธุรกิจและนวัตกรรมทางการจัดการ ระดับระดับชาติและนานาชาติ ประจำปี 2560 ขึ้น โดยความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยทั้งในประเทศและต่างประเทศในการเป็นเจ้าภาพผู้ร่วมจัดการประชุมครั้งนี้

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อให้เกิดการเสวนา แลกเปลี่ยนเรียนรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับการวิจัย ระหว่าง นักวิชาการ นักวิจัย นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาทั้งในสถาบันเดียวกันและต่างสถาบัน และบุคคลทั่วไปที่อยู่ในสาขาบริหารธุรกิจหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง อันจะนำไปสู่การพัฒนาทางธุรกิจและนวัตกรรมทางการจัดการที่เป็นรูปธรรม
 2. เพื่อให้นักวิชาการ นักวิจัย นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และบุคคลทั่วไปที่อยู่ในสาขาบริหารธุรกิจหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง ได้เผยแพร่ผลงานวิชาการที่เป็นประโยชน์ในด้านธุรกิจและนวัตกรรมทางการจัดการสู่สาธารณะ

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก

มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ ประเทศไทย

หน่วยงานเจ้าภาพร่วม

 • BA School of Business & Finance, Latvia
 • Bangor University, United Kingdom
 • Grŵp Llandrillo Menai, the United Kingdom
 • International Business School of Yunnan University of Finance and Economics, The People's Republic of China
 • International University in Geneva, Switzerland
 • Southeast Asia Interdisciplinary Development Institute Graduate School of Organization Development, The Philippines
 • Universitas 17 Agustus 1945, Surabaya, Indonesia
 • Vytautas Magnus University, Lithuania
 • คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

ระยะเวลาดำเนินการและสถานที่

วันเสาร์ที่ 23 - วันอาทิตย์ที่ 24 กันยายน 2560
ณ วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ผู้เข้าร่วมประชุม

ผู้เข้าร่วมประชุม จำนวนประมาณ 400 คน ประกอบด้วย ผู้เข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานวิจัย เป็นนักวิชาการ นักวิจัย นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และบุคคลทั่วไป ที่อยู่ในสาขาบริหารธุริจหรือสาขาที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและต่างประเทศ

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

 1. นักวิชาการ นักวิจัย นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาทั้งในสถาบันเดียวกันและต่างสถาบัน และบุคคลทั่วไปที่อยู่ในสาขาบริหารธุรกิจหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง ได้เสวนา แลกเปลี่ยนเรียนรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับการวิจัย ซึ่งนำไปสู่การพัฒนาทางธุรกิจและนวัตกรรมทางการจัดการที่เป็นรูปธรรม
 2. เกิดการเผยแพร่ผลงานวิชาการที่เป็นประโยชน์ในด้านธุรกิจและนวัตกรรมทางการจัดการสู่สาธารณะ
 3. เกิดการพัฒนาเครือข่ายและความเชื่อมโยงระหว่าง นักวิชาการ นักวิจัย นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาทั้งในสถาบันเดียวกันและต่างสถาบัน และบุคคลทั่วไปที่อยู่ในสาขาบริหารธุรกิจหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นแหล่งข้อมูลองค์ความรู้และทรัพยากรสำคัญในการพัฒนาทางธุรกิจและนวัตกรรมทางการจัดการ

รูปแบบการประชุม

 • การบรรยายพิเศษโดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิรับเชิญ
 • การเสนอผลงานวิจัยรูปแบบบรรยายและโปสเตอร์
 • นิทรรศการและการแนะนำหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา

หัวข้อการนำเสนอ "ธุรกิจและนวัตกรรมทางการจัดการ"

 • การจัดการเชิงกลยุทธ์ การจัดการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
 • การจัดการทรัพยากรมนุษย์ ภาวะผู้นำ การพัฒนาองค์กร จรรยาบรรณทางธุรกิจ
 • การจัดการการผลิต การขนส่ง ห่วงโซ่อุปทาน
 • การจัดการการตลาด
 • การจัดการการเงิน การลงทุน การศึกษาความเป็นไปได้ทางธุรกิจ
 • การศึกษาเกี่ยวกับชุมชนอาเซียน

แผนการดำเนินการ

กิจกรรม ระยะเวลา
เปิดรับบทความฉบับเต็ม (Full Paper)
ลงทะเบียนได้ที่ http://mba.kku.ac.th/NICBMI และจ่ายค่าลงทะเบียน
ตั้งแต่บัดนี้ - 15 สิงหาคม 2560
แจ้งผลการพิจารณาบทความฉบับเต็ม 21 สิงหาคม 2560
วันสุดท้ายของการส่งบทความฉบับแก้ไข ตามผลการพิจารณาของผู้ทรงคุณวุฒิ (ถ้ามี) และไฟล์การนำเสนอบทความ 31 สิงหาคม 2560
นำเสนอผลงานวิจัย 23-24 กันยายน 2560