↑ กลับไปบนสุด
[ Close ] สำหรับผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน

อีเมล:
รหัสผ่าน:

ท่านต้องลงทะเบียนก่อนจึงจะสามารถเข้าระบบได้
[ Close ] สำหรับเจ้าหน้าที่

Username:
Password:


อัตราค่าลงทะเบียน

ค่าลงทะเบียน

ประเภทของการเข้าร่วมประชุม กำหนดชำระค่าลงทะเบียน ค่าลงทะเบียน
การนำเสนอผลงานภาคโปสเตอร์ (ภาษาอังกฤษ) ภายใน 15 สิงหาคม 2560 2,000 บาท
นำเสนอผลงานภาคบรรยายระดับชาติ (ภาษาไทย) 1,500 บาท
นำเสนอผลงานภาคบรรยายระดับนานาชาติ (ภาษาอังกฤษ) 2,000 บาท
เข้าร่วมประชุม (ไม่นำเสนอผลงาน) ภายใน 18 กันยายน 2560 1,000 บาท
 • ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ภาครัฐสามารถเบิกค่าลงทะเบียนจากต้นสังกัดได้ และเข้าร่วมประชุมวิชาการได้โดยไม่ถือเป็นวันลา
 • สำหรับค่าลงทะเบียนกรณีที่ผู้สมัคร (ทุกประเภทที่ชำระเงิน) ไม่ได้มาเสนอผลงาน หรือไม่ได้เข้าร่วมรับฟังการนำเสนอ หรือผู้สมัครที่ถูกตัดสิทธิ์ในการเข้าร่วมนำเสนอ ผู้จัดจะไม่คืนเงินค่าลงทะเบียนไม่ว่ากรณีใดๆ

วิธีชำระค่าลงทะเบียน

 1. ชำระเป็นเงินสดได้ที่ฝ่ายการเงินและบัญชี วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 2. นำใบแจ้งยอดการชำระเงินไปชำระที่ธนาคารไทยพาณิชย์ทุกสาขาทั่วประเทศ
 3. ผู้ประสานงานการเงิน คุณพรชนก วรฉัตร
  โทร. 0-4300-9700 ต่อ 45510
  โทรสาร 043-362-020
  E-mail: mba_finance@hotmail.co.th

ผู้ประสานงานการประชุม

 • คุณสาวิตรี จันนวน และ คุณอรอุมา ศึกษา
  โทร. 0-4300-9700 ต่อ 45514
  โทรสาร 0-4336-2020
  E-mail: nicbmi2016@gmail.com