↑ กลับไปบนสุด
[ Close ] สำหรับผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน

อีเมล:
รหัสผ่าน:

ท่านต้องลงทะเบียนก่อนจึงจะสามารถเข้าระบบได้
[ Close ] สำหรับเจ้าหน้าที่

Username:
Password:
  • home/
  • ปฏิทินกิจกรรม


ปฏิทินกิจกรรม

Events ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.
เปิดรับบทความฉบับเต็ม (Full Paper)
Due Date for Full Paper Submission
            
แจ้งผลการพิจารณาบทความฉบับเต็ม
Notification of Acceptance
            
วันสุดท้ายของการส่งบทความฉบับแก้ไข ตามผลการพิจารณาของผู้ทรงคุณวุฒิ (ถ้ามี) และไฟล์การนำเสนอบทความ
Last Day of Revised Paper (if needed) and Presentation File Submission
            
นำเสนอผลงานวิจัย
Academic Research Presentation
            


กิจกรรม ระยะเวลา
เปิดรับบทความฉบับเต็ม (Full Paper)
ลงทะเบียนได้ที่ http://mba.kku.ac.th/NICBMI และจ่ายค่าลงทะเบียน
ตั้งแต่บัดนี้ - 31 กรกฎาคม 2560
แจ้งผลการพิจารณาบทความฉบับเต็ม 21 สิงหาคม 2560
วันสุดท้ายของการส่งบทความฉบับแก้ไข ตามผลการพิจารณาของผู้ทรงคุณวุฒิ (ถ้ามี) และไฟล์การนำเสนอบทความ 31 สิงหาคม 2560
นำเสนอผลงานวิจัย 23-24 กันยายน 2560