กลับหน้าแรก
กลับหน้าแรก
การลงทะเบียน
คุณสมบัติ จำนวน การแต่งตั้ง เปลี่ยนอาจารย์ที่ปรึกษา
การเสนอขออนุมัติเค้าโครงการศึกษาอิสระ
การประเมินความก้าวหน้าการศึกษาอิสระ
การสอบการศึกษาอิสระ
การรับรอง และการส่งรายงานการศึกษาอิสระ
องค์ประกอบของรายการศึกษาอิสระ
ตัวอย่างรูปแบบรายงานการศึกษาอิสระ
ตัวอย่างรูปแบบรายงานการศึกษาอิสระ


ตัวอย่างรูปแบบรายงานการศึกษาอิสระที่ผ่านมา               

     นอกจากรูปแบบทั้งหมดข้างต้นแล้ววิทยาลัยฯ ได้ศึกษาถึงแนวทางในการจัดทำ การศึกษาอิสระของวิทยาลัยฯในปีที่ผ่านๆมาจึงได้จัดทำสรุปรูปแบบรายงานการศึกษา ซึ่งนักศึกษาอาจนำมาประยุกต์ใช้กับการทำรายงานการศึกษาของตนเอง ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

     การศึกษา กรณีศึกษาทางอุตสาหกรรมและกลยุทธ์ทางธุรกิจของนักศึกษา MBA วิทยาลัยศึกษาการจัดการที่ผ่านมา มีหัวข้อการศึกษาอิสระหลักๆ อยู่ 2 ลักษณะ คือ

กรณีศึกษา : การแก้ไขปัญหาทางธุรกิจ

กรณีศึกษา : การศึกษาความเป็นไปได้ในการทำธุรกิจประเภทต่างๆ

.....
จัดทำโดย ฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น MBA KKU. ติดต่อ webmaster
สำนักทะเบียนและประเมินผล
บัณฑิตวิทยาลัย
MBA KKU.